SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STEKLAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

85

17

102

2.

70

14

84

3.

65

13

78

skupaj

220

44

264


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI


Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

medpredmetne povezave

1. OSNOVE TEHNIČNEGA RISANJA

Dijak:

Dijak:

Vaje - izdelava programov

 
 • pomen tehničnega risanja
 • vrste risb
 • standardi - splošno
 • standardi pri industrijskem steklu
 • formati risb
 • merila
 • risalno orodje
 • tehnična pisava
 • črte na risbah
 • osvoji osnovne pojme risanja,
 • se nauči pravilne uporabe risalnega orodja in pribora,
 • loči osnovne značilnosti posameznih vrst risb v steklarstvu in namen uporabe,
 • se usposobi za uporabo standardov in tehnične dokumentacije v praksi.
 • pridobi čut za estetiko, natančnost, doslednost čistočo pri delu in odgovornost do standardov,
 • spozna elemente, ki pogojujejo natančnost in doslednost pri delu.
 • tehnična pisava
 • črte
 • pomanjšano in povečano meril
 • prepoznavanje delavniških risb in sestavnic
 • zgibanje risb in arhiviranje
 • prepoznavanje risb po namenu in načinu izdelave v praksi
 • praktični pouk

2. KOTIRANJE

       
 • osnovna pravila kotiranja
 • uporaba različnih znakov
 • kotiranje polmerov
 • kotiranje krogle
 • zaporedno kotiranje
 • vzporedno kotiranje
 • kombinirano kotiranje
 • lega kotirnih črt
 • kotiranje kotov
 • pozna uporabo kotirnih črt in kotirnih številk,
 • se usposablja za uporabo kotiranja pri praktičnem pouku na konkretnih steklenih izdelkih in sredstvih,
 • razlikuje oblike na osnovi kotirnih znakov,
 • spozna velikostno predstavo določenega predmeta na osnovi kotirnih številk kljub merilu.
 • razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.
 • kotiranje narisanih strojnih delov
 • kotiranje vseh oblik steklenih izdelkov iz proizvodnje
 • izdelava programov: sornik, tesnilo in šablona
 • praktični pouk

3. KONSTRUKCIJE

       
 • geometrijske konstrukcije
 • konstrukcije mnogokotnikov
 • krožni prehod
 • razvija spretnost in navado uporabe geometrijskega orodja.
 
 • geometrijska konstrukcija I in II
 • konstrukcija mnogokotnikov
 

4. PROJEKCIJE

       
 • aksonometrična projekcija
 • pravokotna projekcija
 • izbira pogledov
 • risanje predmetov v PP na osnovi IP
 • dopolnjevanje pogledov
 • posebni pogledi
 • se usposobi za uporabo posameznih projekcij,
 • obvlada vlogo pravokotne projekcije za nazorno prikazovanje teles,
 • osvoji predstavo o predmetih,
 • osvoji pomen, da lahko z risarskimi postopki nadomesti izpad tretje prostorske dimenzije.
 • se navaja na ustvarjalno uporabo znanja.
 • risanje v PP na osnovi IP in obratno
 • skiciranje in obračanje modelov v ustrezno lego
 • konstrukcija elipse
 • risanje oken enostavnih konstrukcij v narisih in presekih
 • praktični pouk

5. PREREZI

       
 • pomen in osnovna pravila
 • risanja predmetov v prerezu
 • zaporedni prerezi
 • delni prerezi
 • četrtinski prerezi
 • zvrnjeni prerezi
 • posebnosti prerezov
 • je sposoben risanja v prerezih za boljše razumevanje risbe,
 • se nauči uporabe šrafur,
 • pridobi predstavo zgradbe notranjosti,
 • prepozna material na osnovi šrafur.
 
 • dopolnjevanje prerezov pri narisanih predmetih z nakazano prerezno ravnino
 • praktični pouk

6. PRIHRANKI NA PROJEKCIJAH

       
 • zvrnjeni delilni krogi
 • besedna pojasnila
 • diagonale za označevanje ravnih ploskev
 • poenostavitve na risbah
 • spozna pomen prihranka na projekcijah in prednosti za risanje.
 • pridobi samozavesti in iznajdljivost.
 • risanje v polovičnem in četrtinskem pogledu
 

7. OZANČEVANJE STANJA POVRŠIN

       
 • osnovni pojmi in stopnje hrapavosti
 • znaki za označevanje kakovosti
 • označevanje končnega stanja izdelka
 • se seznani z vrstami obdelav in dosegljivosti stopnje površinske hrapavosti pri posameznih vrstah obdelav.
 • se zave raznolikosti površin glede na obdelavo.
 • uporaba tabele za oznako kvalitete površin
 • umetnost z oblikovanjem
 • praktični pouk

8. TOLERANCE IN PRILEGI

       
 • namen in uporaba toleranc
 • osnovni pojmi
 • osnove tolerančnega sistema
 • soodvisnost toleranc s stopnjo površinske hrapavosti
 • kotiranje tolerančnih mer
 • se zave namena in nujnosti uporabe toleranc in ujemov v industrijski in steklarski proizvodnji,
 • spozna mednarodni sistem toleranc in kotiranje tolerančnih mer,
 • se seznani s tabelo dopustnih odstopanj.
 • razvije občutek odgovornosti za kakovostno in strokovno delo,
 • spozna dopustno netočnost.
 • določanje velikosti tolerančnega polja
 • računanje minimalne in maksimalne zračnosti
 • praktični pouk

9. DELAVNIŠKA IN SESTAVNA RISBA

       
 • risanje in skiciranje delavniških risb
 • čitanje delavniških in sestavnih risb
 • osnove računalniške grafike
 • poveže že osvojeno snov v celoto,
 • zna brati skice in risbe,
 • se usposobi za izdelavo skic, risb in izrezanih vzorcev.
 • razume pomen tehnične dokumentacije v proizvodnji.
 • skiciranje in risanje delavniških risb, ki naj vsebujejo elemente s področja prihrankov projekcij in tolerančnih mer s simboli
 • risanje, dimenzioniranje in označevanje enostavnih lesenih spojev
 • risanje oken
 • praktični pouk

10. SI SISTEM

       
 • SI merski sistem
 • merjenje količin
 • fizikalne lastnost
 • osvoji pomen mednarodnega merskega sistema ter oznak in merskih enot,
 • je sposoben razlikovati različne fizikalne lastnosti snovi in njihov pomen v vsakdanjem življenju,
 • se usposobi za uporabo različnih vrst merilnih instrumentov.
 • pridobi samozavest in iznajdljivost,
 • spozna dopustno netočnost,
 • se zave raznolikosti uporabe v proizvodnji,
 • se navaja na ustvarjalno uporabo znanja.
 • merjenje osnovnih fizikalnih količin
 • računanje napak pri merjenju
 • merjenje sil s silomerom
 • risanje ravnovesja sil
 • praktični pouk (osnove zastekljevanja)

11. ENERGIJA IN NJENE OBLIKE

       

vrste energije:

 • kinetična, potencialna
 • notranja, kemijska, jedrska
 • mirovanje, gibanje, prosti pad
 • sile, sestavljanje in razstavljanje sil
 • trenje, vpliv sile na gibanje
 • tlak
 • razlikuje osnovne oblike energije,
 • pozna enoto za energijo,
 • zna izračunati kinetično in potencialno energijo telesa.
 • ve, da se energija pretvarja iz ene oblike v drugo.
 • opazovanje pretvarjanja energije pri padanju teles, nihanju, samohodnem kimpežu, kotaljenju po klancu pri posodi, ki je do vrha polna mivke, in pri posodi, ki je napolnjena le delno
 

12. PRVI ZAKON TERMODINAMIKE

       
 • fizikalno delo, moč, energija
 • temperatura, merjenje
 • toplotna energija specifična toplota, toplotna razteznost
 • fazne spremembe v steklu
 • energija v gorivih
 • razume prehod energije s telesa na telo z mehaničnim delom, toploto, svetlobo, električnim delom in snovjo,
 • razloži vpliv trenja na gibanje,
 • poveže delo, moč in energijo na praktičnem primeru,
 • zna izračunati delo, toploto in električno delo,
 • zna izračunati moč in narediti energijski obračun za porabnike z znano močjo,
 • prepozna različne metode določanja temperature,
 • osvoji osnovne pojme faznih sprememb in jih poveže na primeru stekla.

 

 • ve, da se celotna energija v zaprtem sistemu ohranja.
 • izdelava in uporaba preprostih orodij (klanec, vzvod, škripec)
 • beleženja porabe energije v šoli, delavnici, stanovanju na električnem števcu
 

13. ENERGIJSKI VIRI

       
 
 • pozna različne vire energije (sončna svetloba, energija gibajočih se tekočin, goriva, električna energija, hrana),
 • pozna različne energijske vrednosti goriv in se seznani z uporabo le-teh v proizvodnji,
 • formulira tabele za različne temperaturne režime.
 • oceni pomen izgube toplotne energije v proizvodnji in njene posledice,
 • korelira med izgorevanjem goriv in ekološkim onesnaževanjem okolja.
 • branje faznih diagramov različnih snovi
 

14. DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE

       
 
 • ve, da vseh oblik energije ni mogoče v enaki meri izkoristiti za delo,
 • ve, da trošenje energije pomeni njeno razprševanje po večjem prostoru in pretvorbo v manj uporabno obliko.
   

15. VARČEVANJE Z ENERGIJO

       
 
 • razloži posledice sežiganja goriva na onesnaževanje okolja,
 • pozna nekatera osnovna pravila za varčevanje z energijo,
 • predstavi možnosti izkoriščanja obnovljivih energijskih virov.
 • ve, da je količina energije v gorivih na Zemlji omejena,
 • ve, da je treba energijo smotrno porabljati.
 • Načrtovanje smotrnejše porabe energije v šoli, delavnici, doma
 

16. OSNOVE VARSTVA PRI DELU

       
 • pomen varstva pri delu
 • poklicna obolenja in poškodbe
 • uporaba zaščitnih sredstev
 • pravice in dolžnosti s področja VPD
 • seznani se s posledicami neprevidnega obnašanja in nezgodnimi situacijami,
 • zna pojasniti pomen varstva pri delu,
 • definira pojme: delovna nesreča, poškodba pri delu,
 • zna opisati stanje in organiziranost področja varstva pri delu v obratovalnicah in v neposredni proizvodnji in našteti pravne akte , ki urejajo to področje,
 • opiše pravno ureditev področja varstva pri delu in našteti pravne akte , ki urejajo to področje,
 • spozna najpogostejše poklicne bolezni in poškodbe pri delu, načine zaščite in zaščitna sredstva.
 • razvija občutek za kakovostno in varno delo,
 • razvija sposobnost varnega in samostojnega ravnanja v delovnem procesu,
 • razloži razmejitev odgovornosti glede na vrsto kršitev.
 • ogled filma na temo varstva pri delu
 

17. PRENOS ENERGIJE IN STROJI

       
 • mehanski
 • hidravlični
 • električni
 • zna opisati osnovne načine za prenos energije,
 • zna pojasniti delovanje elektromotorja,
 • zna pojasniti delovanje toplotnega stroja in njegov izkoristek.
 
 • izdelovanje preprostega modela elektromotorja
 • sestavljanje preprostega modela parne turbine
 

18. ELEKTRIKA, ELEKTRIČNI STROJI IN NAPRAVE

       
 • napetost, jakost, upornost
 • električno delo, moč in energija
 • merjenje električnih količin
 • magnetizem
 • elektromotor, generator, transformator
 • električne instalacije, stikala, varovala in statična elektrika
 • razloži medsebojni vpliv osnovnih električnih količin,
 • definira Ohmov zakon in razloži njegovo uporabnost,
 • sistemizira znanje iz elektrike,
 • se usposobi za pravilno uporabo amper- in voltmetra,
 • razlikuje med posameznimi električnimi stroji in napravami.
 • razvija ekološko zavest,
 • primerja uporabnost posameznih strojev in naprav v svojem delovnem okolju,
 • spoznava pomen varnostnih ukrepov pri delu s stroji.
 • merjenje z ampermetrom,
 • merjenje z voltmetrom,
 • risanje skic posameznih strojev in naprav
 • praktični pouk – dodelava stekla (fazetiranje)
 • praktični pouk – osnovna dodelava stekla
 • praktični pouk – vribavanje zamaškov

19. OSNOVNE ZAKONITOSTI DELOVANJA STROJEV

       
 • priprava, pogon, nadzor proizvodnih naprav in avtomatov
 • osnove strojnih elementov (vijaki, matice, prenosi)
 • predpisi s področja delovne varnosti
 • opiše osnovne značilnosti steklarskih rezalnih in brusilnih strojev ter način delovanje stroja,
 • pozna elemente za prenos in pretvarjanje gibanja,
 • nariše in opiše vijak, matico in prenos,
 • našteje varnostne ukrepe pri delu s stroji,
 • razume pomen pravilnega vzdrževanja strojev in naprav v proizvodnji.
 • razvija strokovno in poklicno odgovornost,
 • zna se primerno zaščititi pri delu s stroji,
 • se zave pomembnosti vestnega in rednega vzdrževanje strojev, naprav, in orodja (čiščenje, mazanje) kot vpliva na življensko dobo in točnost strojev,
 • razvija odnos do urejenega delovnega okolja.
 • skiciranje stroja
 • iskanje primerne velikosti vijaka in matice v tabeli
 • praktični pouk – dodelava stekla (fazetiranje)
 • praktični pouk – osnovna dodelava stekla
 • praktični pouk – vribavanje zamaškov

20. TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE

       
 • skladiščenje votlega in ravnega stekla
 • skladiščenje steklenih izdelkov
 • embaliranje stekla in steklenih izdelkov
 • transport stekla in steklenih izdelkov
 • opiše vrste transporta surovin in stekla,
 • našteje zahteve za skladiščenje posameznih surovin,
 • pozna standarde za skladiščenje polizdelkov in izdelkov,
 • razlikuje načine embaliranja pri transportu in skladiščenju,
 • upošteva varnostne ukrepe in uporablja zaščitna sredstva.
 • razvija skrb za in sposobnost za varno delo z delovnimi sredstvi ob upoštevanju predpisov za varno delo,
 • zazna utrip organiziranega skladiščenja,
 • povzame pravila vedenja v delovnem okolju.
 • ogledi
 • video film
 • reklamno gradivo
 • publikacije
 • gradiva – osnovne surovine za steklo
 • informatika – programska orodja
 • podjetništvo – osnove gospodarjenja

21. OBLIKOVANJE STEKLA

       
 • vpliv viskoznosti in površinske napetosti na možnost tople obdelave
 • toplo obdelovanje steklene mase: stiskanje (ročno, strojno), pihanje (ročno, strojno), valjanje, vlačenje in hlajenje, kaljenje in upogibanje stekal
 • kalupi za strojno in ročno oblikovanje steklene mase
 • razlikuje taljenje stekla in taljenje kot spremembo agregatnega stanja snovi,
 • opiše vpliv viskoznosti in površinske napetosti na kvaliteto stekla,
 • razlikuje med vrstami toplotne obdelave steklene mase,
 • opiše oblikovanje ravnega stekla,
 • razloži oblikovanje steklene embalaž, cevi
 • razloži izdelavo steklenih vlaken,
 • loči med strojnim in ročnim oblikovanjem steklene mase.
 • razvija zavest o zahtevah kvalitetnega dela,
 • razume odnos med deležem pravilne tehnološke obdelave stekla in prihodkom proizvodnje,
 • razvija poklicno identiteto,
 • razvija pozitiven odnos do delovnih sredstev,
 • z znanjem si dviga samozavest.
 • reklamno gradivo
 • načrti
 • sheme
 • fotografije
 • vzorci
 • praktični pouk – osnove zasteklevanja
 • praktični pouk – osnove fuzije
 • praktični pouk – toplotna obdelava stekla (upogibanje in kaljenje)

22. OPLEMENITENJE STEKLA

       
 • rezanje
 • brušenje
 • poliranje (mehansko in kemično)
 • graviranje
 • peskanje
 • jedkanje
 • pozna osnovne postopke hladnega oplemenitenja stekla,
 • razloži definicijo površinske in notranje napetosti stekla,
 • pozna orodja in delovna sredstva za obdelavo stekla,
 • poveže trdoto stekla in trdoto brusnih plošč,
 • razume žganje poliranih izdelkov kot zateljevanje stekla s steklom,
 • primerja kemijsko matiranje s peskanjem stekla,
 • pozna strupenost fluoridov in fluorovodikove kisline.
 • zna ravnati s strupenimi snovmi,
 • razvija ekološko zavest,
 • upošteva predpise varnosti pri delu,
 • razvije čut do uporabe zaščitnih sredstev.
 • predstavitev strojev
 • prikaz pripomočkov za brušenje, poliranje, graviranje, peskanje, jedkanje
 • praktični pouk – brušenje enostavnih vzorcev, brušenje zahtevnejših elementov, vribavanje zamaškov

23. STEKLARSKI REZALNI STROJI IN ORODJA

       
 • merila in merilne naprave za kontrolo
 • orodja in delovna sredstva, rezalni stroji
 • spozna vsa orodja za ročno in strojno rezanje stekla,
 • spozna orodja za zasteklevanje,
 • spozna orodja za obdelavo lesa, kovin in umetnih mas,
 • spozna dele diamantne žage ter vrtalnih strojev.
 • nauči se ravnati s posameznimi stroji in napravami,
 • razvije pozitiven odnos do delovnih sredstev in naprav,
 • spozna pomen vzdrževanja orodja in reznega servisiranja,
 • razvija občutek za kvalitetno delo s stroji in napravami.
 • pisanje seminarske naloge na temo strojev in orodja v steklarstvu
 • praktični pouk – osnovna dodelava stekla
 • praktični pouk – osnove izdelave vitražev

24. STEKLARSKI BRUSILNI STROJI IN ORODJA

       
 • merila in merilne naprave za kontrolo brušenja
 • orodja in delovna sredstva za brušenje
 • brusilni stroji
 • spozna brusilni stroj,
 • našteje dele brusilnega stroja,
 • spozna stroje za brušenje fazet in robov,
 • pozna varnostne ukrepe pri delu z brusilnim strojem,
 • zna zamenjati osnovne dele brusilnega stroja (bruse),
 • razloži osnovne lastnosti in vrste brusnih plošč,
 • zna izbrati ustrezne brusilne pripomočke,
 • razloži način ostrenja.
 • pridobiva smisel za pravilno ravnanje z brusilnim strojem,
 • se usposobi za izvedbo kvalitetne kontrole kakovosti izdelka,
 • si oblikuje zavest o pravilni obdelavi materialov,
 • razvije občutek za natančno in odgovorno ravnanje z delovnimi sredstvi, stroji in napravami.
 • demonstracija graviranja na steklo
 • praktični pouk – osnovna obdelava stekla, brušenje zahtevnejših elementov
 • praktični pouk – brušenje enostavnih vzorcev
 • praktični pouk – vribavanje zamaškov
 • praktični pouk – graviranje

25. STEKLARSKI POLIRNI STROJI IN ORODJA

       
 • merila in merilne naprave za kontrolo poliranja
 • orodja in delovna sredstva
 • polirni stroji
 • se seznani z delovnim postopkom poliranja stekla,
 • zna rokovati s polirnim strojem,
 • spozna pomen vzdrževanja strojev,
 • se seznani s posebnostmi in načini poliranja stekla
 • spozna stroje za peskanje in sitotisk ter brusilne stroje za brušenje desenov in graviranje.
 • razvija občutek za natančno in odgovorno ravnanje z delovnimi stroji in napravami,
 • pridobiva smisel za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje,
 • razvija občutek za kreativnost in samoinciativnost pri delu,
 • se zave pomembnosti upoštevanja predpisov iz varnosti pri delu.
 • priprava seminarske naloge
 • demonstracija poliranja stekla
 

26. PEČI

       
 • žgalne peči
 • hladilne peči
 • peči za kaljenje
 • se seznani s posebnostmi in načini žganja stekla,
 • se seznani z delovnim postopkom kaljenja in upogibanja stekla,
 • definira hlajenje kot napuščanje,
 • opiše tunelsko peč,
 • opiše statično peč,
 • nariše in razloži diagram taljenja stekla v tunelski peči,
 • zna kontrolirati hlajenje s polaroskopom,
 • opiše štirilončno peč,
 • opiše plinsko kadno peč.
 • razvija zavest o zahtevah kvalitetnega dela,
 • razume odnos med deležem škarta in prihodkom proizvodnje,
 • razvija poklicno identiteto,
 • motivacija za hitrejše usposabljanje,
 • pridobiva na strokovnosti, strokovno znanje mu omogoča napredek .
 • načrti peči
 • sheme peči
 • fotografije delov in peči
 • reklamno gradivo
 • vzorci izdelkov z napakami stekla
 • videofilm
 • polaroskop
 • praktični pouk – tehnike slikanja in toplotna obdelava slikanih izdelkov
 • praktični pouk – osnove fuzije
 • praktični pouk – toplotna obdelava stekla (upogibanje in kaljenje)

27. RAČUNALNIŠKO PODPRTA PROIZVODNJA

       
 • sestavni deli in periferne enote računalnika
 • uporaba osnovne programske opreme
 • osnovne funkcije za računalniško vodenje procesa
 • opiše sestavne dele in razloži funkcije sestavnih delov računalnika,
 • opiše naloge operacijskega sistema,
 • spozna specialno programsko opremo za razrez in brušenje stekla,
 • zna uporabiti svetovni splet in iskati informacije.
 • razvija sposobnost obvladovanja zahtevnejših nalog,
 • gradi samozavest,
 • se zave potrebe po spremljanju novosti na strokovnem področju,
 • se zave potrebe po uporabi novih načinov komunikacije.
 • video prezentacija dela na računlniško vodenih strojih
 • delo s programskim paketom za računalniško podprto proizvodnjo
 • praktični pouk

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. DIDAKTIČNO- METODIČNA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Katalog je učno ciljno zasnovan. Navedeni tematski sklopi oziroma poglavja pomenijo minimalni standard znanj za vse dijake. Pri pouku se teoretična znanja prepletajo s konkretnimi dejavnostmi v učilnici, delavnici, doma in v naravi.