SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STEKLAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

UMETNOST Z OBLIKOVANJEM

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

 

Umetnostna zgodovina

Likovno snovanje

Umetnostna zgodovina

Likovno snovanje

 

1.

35

53

 

14

102

2.

35

14

 

7

56

3.

 

45

 

7

52

skupaj

70

112

 

28

210


3.USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJIInformativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

posebnosti v izvedbi

MEDPREDMETNE POVEZAVE

1. SPLOŠEN POMEN UMETNOSTI

Dijak:

Dijak.

Dijak:

 

Dijak:

 • spozna pojem umetnosti, njeno vlogo v človekovem življenju in njeno funkcijo v družbi
 • pozna zvrsti umetnosti ter področja likovne umetnosti
 • pozna razlike med visoko, ljudsko in popularno umetnostjo, industrijskim izdelkom
 • spozna motiv likovnega dela
 • razume vsebino upodobitve
 • opredeli izrazne prvine, sredstva in možnosti posameznih likovnih zvrsti
 • izbere istovrstna dela iz različnih področij in jih primerja
 • na primeru likovnih del prepozna likovni motiv
 • opredeli vsebino likovnega dela
 • se kulturno udejstvuje v svojem okolju
 • v lastnem poklicu odkriva umetniške funkcije

Strokovna ekskurzija (galerija, gledališče, )

Razstavišče, likovna kolonija, umetnostno-zgodovinski spomenik…)

Likovna naloga:

 • razlikovanje vrst motivov na konkretnih primerih
 

Slovenščina (motivi iz literature),

Kulturni dan: gledališče, ples, film

 

 

2. UMETNOSTNA ZGODOVINA - pregled umetnostno-zgodovinskih obdobij in smeri

       
 • pozna osnovne značilnosti posameznih umetnostno-zgodovinskih obdobij
 • razume vpliv vsakokratnega obdobja na obliko steklenih izdelkov
 • pozna zgodovinski vpliv stekla na notranjo opremo in dekoracijo
 • spozna, da se vsaka doba izraža v svoji podobi
 • izbere istovrstna dela iz različnih obdobij in jih primerja
 • zna predstaviti oblikovanje stekla skozi preteklost
 • razume povezanost tradicionalnega in modernega oblikovanja izdelkov iz stekla

Vaje:

 • predstavitev in opis izbranega obdobja, zlasti za svoje poklicno področje
 • oblikovna primerjava uporabnega stekla

Družboslovje-

 • povezanost družbenih značilnosti in umetniškega ustvarjanja

Tehnologija

- EGIPČANSKA UMETNOST

 • spozna značilnosti egipčanske likovne umetnosti
 • razloži kulturni pomen steklene perle in emajla v umetni obrti starega Egipta
 • razvije sposobnost razlikovanja uporabnih prvin od posebnih, kulturnih in kultnih običajev

Vaje:

 • uporaba steklene perle v nakitu
 • iskanje primerov likovnih del z razvidno uporabo nakita
 

- MEZOPOTANSKA UMETNOST

 • spozna značilnosti mezapotanske likovne umetnosti in umetne obrti
 • razloži uporabo glazirane opeke
     

- MINOJSKA UMET NOST

 • spozna značilnosti minojske umetnosti in umetne obrti
 • prepozna glazirane glinene kipce (boginja s kačo)
 • se zave medsebojnega vpliva civilizacij

Vaja:

 • iskanje različnih primerov uporabe glazirane opeke v spominkih mezopotamske umetnosti
 

- GRŠKA UMETNOST

 • spozna osnovne značilnosti grške umetnosti
 • spozna vazno slikarstvo in umetno obrt grške klasične umetnosti
 • prepozna mitološke motive
 • spozna obliko stekleničk za dišave pri starih Grkih
 • krepi zavest o grški kulturi kot temelju sodobne evropske civilizacije

Vaje:

 • prepoznavanje temeljnih dekorativnih motivov v različnih obdobjih grškega baznega slikarstva
 • likovna vaja (analiza oblike)

Slovenščina (literatura- mitološki motivi)

- RIMSKA UMETNOST

 • spozna značilnosti rimske umetnosti
 • ugotavlja razlike med grško in rimsko umetnostjo
 • pozna razvitost rimskega steklarstva
 • razloži pomen uporabe steklenih predmetov v rimskih vilah
 • se zave vpliva grške umetnosti na rimsko
 • se zave pomena steklenih predmetov v vsakodnevni uporabi pri starih Rimljanih

Vaja:

 • analiza oblike stekleničke za dišave (primerjalno z grško)
 

- STAROKRŠČANSKA UMETNOST

 

 

 • spozna značilnosti starokrščanske umetnosti s poudarkom na novem vsebinskem (religioznem) pristopu
 • spozna mozaik
 • se zave vloge religije v starokrščanski umetnosti

Vaja:

 • izdelava steklenega mozaika iz odpadnega stekla
 

- BIZANTINSKA UMETNOST

 

 • spozna značilnosti bizantinske umetnosti
 • spozna vlogo zlatega mozaika
 • se zave vloge religije v bizantinski umetnosti
 • se zave simboličnega pomena barve in zlatega ozadja

Vaja:

 • izdelava zlatih kock

Gradiva

- UMETNOST ZGODNJEGA SREDNJEGA VEKA

 • spozna značilnosti umetnosti zgodnjega srednjega veka do romanike
 • spozna dekorativni nakit, izdelan v tehniki celičnega emajla
 • se zave različnih kulturnih izhodišč evropskega srednjega veka
   

- ROMANSKA UMETNOST

 • spozna značilnosti visokega srednjega veka – predvsem romanske umetnosti
 • spozna visokosrednjeveško zlatarstvo in tehniko jamičastega emajla
 

Vaja:

 • iskanje biblijskih motivov, ki se pojavljajo na slikanih oknih
 

- GOTSKA UMETNOST

 • spozna značilnosti visokega srednjega veka – predvsem gotske umetnosti
 • spozna vlogo vitraža v gotski umetnosti
 • spozna različne tehnike izdelave vitražev
 • zave se simbolične vrednosti barve in svetlobe

Likovna naloga

 • izdelava improviziranega vitraža

Projektni teden: vitraži na Slovenskem

Tehnlogija

Praktični pouk (vitraž)

- RENESANČNA UMETNOST

 

 • spozna značilnosti renesančne umetnosti
 • prepozna in razlikuje upodobitev narave v delih renesančnih slikarjev v primerjavi s srednjeveško umetnostjo
 • prepozna upodobitve stekla v delih renesančnih steklarjev
 • spozna in primerja značilnosti beneškega stekla
 • razvija ustvarjalnost in estetsko izražanje
 • se zave pomena ponovne oživitve antične tradicije
 • se zave pomena narave za človeka

Vaja:

 • izdelava skice detajla mrežaste dekoracije beneškega stekla

Ekskurzije:

 • ogled moranske steklarne in steklarskega muzeja
 

- BAROČNA UMETNOST IN UMETNOST ROKOKOJA

 • spozna značilnosti baročne umetnosti
 • spozna vlogo stekla v celostnem oblikovanju baročnega interjeja (okna, zrcala, lestenci)
 • primerja prvotno in simbolno vsebino likovnega dela (tihožitje)
 • spozna značilnosti oblikovanja češkega baročnega stekla (kozarec)
 • krepi kritičnost do umetnosti kot sredstva propagande (okraševanje)
 • se zave specifičnosti baročne estetike – nasičenost, povdarjena dekortivnost
 •  

Vaja :

 • risanje skice strehe zvonika Marijine cerkve na Sladki gori

Vaja:

 • analiza tihožitja s steklenimi predmeti

Ekskurzija

 
 

-UMETNOST NEOKLASICIZMA

 • spozna značilnosti neoklasicistične umetnosti
 • spozna značilnosti uporabne umetnosti neoklasizma (fancosko kristalno steklo in porcelan )
 

Projektni teden:

 
 

- UMETNOST ROMANTIKE IN BIDERMAJERJA

 • spozna in poveže značilnosti romantične umetnosti v zahodnoevropskem in slovenskem prostoru
 • poveže pojavnost bidermajerja v avstrijskem in slovenskem prostoru
 • spozna značilnosti češke gravure portreta na steklu
 • se zave vloge romantike kot izrazito mednarodnega kulturnega pojava
 • krepi zavest o pomenu umetnosti bidermajerja v slovenskem prostoru
 

Praktični pouk: gravura na steklo

- UMETNOST IMPRESIONIZMA

 • spozna značilnosti impresionizma in postimpresionizma
 • spozna oblikovanje stekla v tem obdobju
 • prepozna in razlikuje nove likovne vsebine, svetlobne in barvne efekte impresionističnih in postimpresionističnih likovnih del (naslikan motiv v določenem svetlobnem trenutku)
 

Vaja:

 • predstavitev pokrajinskih motivov in tihožitij Moneta, Renoira in van Gogha
 • predstavitev slovenskega impresionizma
 

STEKLO V INŽENERSKI ARHITEKTURI 19. STOLETJA

 • spozna temeljne značilnosti inženirske arhitekture
 • spozna revolucionarno uporabo stekla v inženirski arhitekturi
 • krepi zavest o inovativni uporabi stekla in novih materialov
   

- SECESIJSKA UMETNOST

 • spozna značilnosti secesijske umetnosti
 • spozna vlogo in uporabo stekla v tem obdobju (zrcala, okviri, nakit, ..)
 • razvija občutek za estetsko ureditev prostora (interier, eksterier, urbani prostor)

Vaja:

 • analiza tlorisa secesijske stavbe Stare terapije v Rogaški Slatini

Seminarska naloga:

 • tifany stil v steklarstvu
 

- UMETNOSTNE SMERI 20. STOLETJA

 • spozna glavne značilnosti in smeri umetnosti 20. stoletja
 • razloži vpliv neevropskih umetnosti na evropsko umetnost 20. stoletja
 • spozna značilnosti abstraktne umetnosti
 • ugotovi in ponazori povezanost sodobne umetnosti z umetnostjo preteklih obdobij
 • izbere posamezne primere oblikovanja stekla v sodobnih smereh in ga primerja z oblikovanjem češkega kozarca 18. in 19. stoletja
 • krepi zavest o novem vrednotenju umetnika kot individualca v umetniškem izražanju
 • razvija domišljijo in prostorsko ter predmetno predstavljivost
 • razvija lastno kreativnost

 

 

Vaja:

 • likovno oblikovanje votle oblike stekla (kozarec)
 • pregled sodobnega oblikovanja stekla (slovenskega in tujega)

Praktični pouk: brušenje konstruktivističnega, slikanje kolorističnega motiva


LIKOVNO SNOVANJE

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

posebnosti v izvedbi

 

3. RISANJE

       
 • pozna likovne lastnosti pike, črte in oblike
 • pozna kompozicijska načela likovnega oblikovanja
 • obvlada uporabo ploskve in prostora kot elementa likovnega jezika
 • obvlada zlati rez-proporc ali sorazmerje
 • obvlada viziranje
 • zna postopno graditi risbo in jo konstrukcijsko analizirati
 • razume svetlo- temno kot element oblikovanja teles in prostora
 • razume linearno perspektivo
 • zna z risarskimi sredstvi na dvodimenzionalni ploskvi prikazati telesnost predmeta, svetlobo in senco
 • zna risati motive po opazovanju in iz domišljije
 • uporabi različne dimenzije in lastnosti črt
 • sistemizira znanje iz risanja
 • izriše abstraktno kompozicijo z uporabo pike, črte in oblike
 • analizira kompozicijo likov in oblik
 • uporablja zlati rez v likovnem prostoru
 • riše po opazovanju geometrijskih teles, upoštevaje nasebno in odsebno senco
 • prikaže plastičnost predmeta s svetlobo in senco
 • razvija in upošteva znanje o zakonitostih kompozicije in proporcev

 

 • razvije ustvarjalnost in inovativnost
 • osvoji poklicno odgovornost za estetsko plat izdelka
 • pridobiva občutek za proporc in ravnovesje ter za površinske lastnosti oblik
 • ceni izvirne rešitve likovnih nalog
 • objektivno vrednoti lastno delo, delo vrstnikov in pomebnejših oblikovalcev stekla
 • natančno in dosledno izvede likovno nalogo

Vaje:

 • izrazna moč črte
 • analiza elementov likovne kompozicije
 • likovne rešitve z uporabo zlatega reza
 • gradnja risbe s pomočjo geometrije
 • gradnja telesnine na risbi s pomočjo sence

 

 
 • Praktični pouk –izdelava preproste brušene kompozicije

4. SLIKANJE

       
 • pozna in obvlada zakonitosti barvnega nauka
 • obnovi znanje o sistematiki barv (barvni krog, barvno telo)
 • pozna simbolne vrednosti barv
 • pozna harmonijo barv in barvne kontraste
 • razume odnose med barvo, obliko in velikostjo
 • razume barvno in zračno perspektivo
 • pozna temeljne slikarske tehnike in orodja
 • pozna likovne lastnosti barve in oblike
 • zna slikati motive po opazovanju in iz domišljije
 • razlikuje barve po učinkih
 • razume in poišče količinske in barvne vrednosti
 • slika tonske lestvice
 • izdela abstraktno kompozicijo z upoštevanjem barvnih zakonitosti
 • izdela prostorsko kompozicijo z upoštevanjem barvne perspektive
 • uporabi barvne kontraste in harmonijo barv kot osnovo za gradnjo slike
 • izkaže svoje znanje o barvah v likovni nalogi
 • izdela predlogo za grafit z aktualno vsebino
 • naslika tihožitje po opazovanju
 • izdela skico za izdelavo vitraža
 • naslika barvno kompozicijo iz domišljije
 • naslika detajl po opazovanju (stilizacija vzorca iz tkanine na steklo)
 • razvija občutek za barvno ravnovesje in senzibilnost za barvne kvalitete
 • odkriva pomen vpliva barve na oblikovanje izdelkov iz stekla
 • odkriva barvne in oblikovne zakonitosti v naravi
 • izkazuje svoje znanje v likovnem komponiranju

Ekskurzija:

 • ogled slikarske razstave, ateljeja

Likovna naloga:

 • poslikava vinske steklenice
 • zagovor izdelka pri pouku

 

Gradiva, praktični pouk –steklarske barve za slikanje na steklo, barvila za steklo

Družboslovje (sporočilnost grafita)

5. PLASTIČNO OBLIKOVANJE

       
 • pozna značilnosti oble plastike in reliefa in razlike med njima
 • razume funkcijo votle plastike v oblikovanju stekla
 • razume pojme: volumen, oblika, stabilnost in stojnost
 • razume in upošteva posebnosti oblikovanja zunanjih delov teles in oblik
 • pozna kiparske materiale in orodja
 • oblikuje različne votle oblike z upoštevanjem lastnosti materialov, stojnosti in površin
 • razloži značilnosti kiparskega oblikovanja
 • izdela votlo plastiko s poudarkom na volumnu stekla,
 • uporabi različne vrste površin (struktura, faktura, tekstura, patina in barva) pri oblikovanju stekla
 • izdela skulpturo ali uporabni izdelek s povdarkom na vbočenih in izbočenih oblikah

 

 

 • razvija občutek za estetsko oblikovanje stekla
 • razvija občutek za funkcionalnost steklenih oblik
 • razvije ekološko zavest glede uporabe kiparskih materialov in uporabe stekla kot naravi prijaznega materiala

Ekskurzija:

 • obisk lončarske delavnice

Vaja:

 • polna in votla plastika iz papirja, gline ali stekla
 • relief iz stekla
 • izdelava skulpture iz odpadnega stekla

Projektni teden: Od surovine do izdelka

Praktični pouk – pihanje votlih oblik

6. PROSTORSKO OBLIKOVANJE

       
 • pozna načine oblikovanja notranjega prostora
 • spozna delo oblikovalca notranjih prostorov in uporabnih predmetov
 • oblikuje likovno kompozicijo v prostoru po določenem likovnem načelu
 • oblikuje preprosto maketo z možnostjo prehodov iz enih v druge oblike prostorov
 • razvija občutek za estetsko ureditev prostora in funkcionalno razporeditev predmetov v prostoru
 • razvija smisel za načrtno in projektno delo

Projektni teden:

 • postavitev razstave steklenih izdelkov v prostoru (obvezni del iz zgodovine oblikovanja stekla in vpliv tega pri lastnem delu)

Praktični pouk – brušenje ravnega stekla

7. VIZUALNE KOMUNIKACIJE

       
 • pozna načela likovnega sporočanja (dovršenost estetske oblike, jasnost ideje in zanimivost oblike v kombinaciji z besedilom)
 • pozna možnosti računalniškega oblikovanja ter njegovo uporabo v steklarskih poklicih
 • analizira likovne vsebine oblikovanja stekla
 • izdela računalniško oblikovano vizualno sporočilo
 • analizira likovne kvalitete in sporočilnost različnih primerov vizualnih sporočil
 • izdela skico vizualnega sporočila (z izbranim motivom na kelihu)
 • oblikuje zamisel na računalniku (osnovna forma, brušeno steklo, slikano steklo)
 
 • se navaja za ustrezno uporabo izsledkov s področja oblikovanja stekla
 • primerja in vrednoti vizualno sporočilo z estetskimi in veljavnimi kriteriji

Vaja:

 • izdelava skice za spominski izdelek z napisom
 • osnutek za nalepko
 • plakat v kolaž tehniki

Delo z računalnikom in ustrezno programsko opremo

Praktični pouk – spominski izdelek z napisom

8. UPORABNA UMETNOST

       
 • pozna značilnosti umetnostne in domače obrti (dejavnosti, značilnosti in razlike)
 • razume zakonitosti industrijskega oblikovanja (forma, funkcija, struktura)
 • pozna posebnosti kiča
 • izdela skico za vinsko steklenico
 • razvršča uporabne predmete glede na vrste kiča
 • razvija poklicno odgovornost in spoštovanje tradicionalnih vrednot v steklarstvu
 • oblikuje pravilni odnos do tradicionalnih oblik stekla in jih poveže s sodobnim oblikovanjem stekla

Vaja:

 • izdelava skice za vinsko steklenico

Vaja:

 • prepoznavanje kiča na izdelkih

Praktični pouk – izdelava steklenice za vino po lastni zamisli

9. STILIZACIJA IN OBLIKOVANJE

       
 • spozna postopke in vlogo stilizacije
 • pozna estetske kriterije
 • pozna postopke stilizacije na področju oblikovanja stekla
 • zna stilizirati motive za postopke brušenja, graviranja, slikanja
 • zna stilizirati motive s postopki brušenja, graviranja, slikanja
 • pozna tradicionalno motiviko slikanja na steklo
 • se usposobi za upodabljanje cvetličnega in ornamentnega okrasja ter črk in grbov
 • razlikuje med slikarskimi in tiskarskimi tehnikami
 • stilizira preprost motiv (skica) v eni od klasičnih likovnih tehnik
 • stilizira preprost ali tradicionalen motiv z enim od steklarskih delovnih postopkov
 • pozna in obvlada brušene črtne motive (predmetne motive in abstraktne vzorce)
 •  
 • se navaja na natančnost in doslednost
 

Vaja:

 • skica za cvetlični motiv
 • skica za stilizirani ornament

Praktični pouk – brušeni in slikani cvetlični motiv

Praktični pouk – ornament na steklu

 

10. VIRI INFORMACIJ, ISKANJE ZGODOVINSKIH IN SODOBNIH VIROV

       
 • zna preko ustreznih medijev poiskati vire (knjižnica, medmrežje, osebna komunikacija…)
 
 • zna iz virov poiskati primeren motiv za dekoriranje stekla
 • zna razložiti likovni, slogovni in motivni izdelek
 • izriše cvetlični motiv iz ljudske umetnosti
 • zna predstaviti pisno in ustno likovni izdelek.
 

Vaja.

 • priprava na predstavitev izdelka
 • predstavitev izdelka

Slovenščina

Družboslovje

Praktični pouk5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Preverjanje in ocenjevanje znanja umetnostnozgodovinskih vsebin naj poteka ustno in pisno ob slikovnem gradivu. Upošteva se predvsem znanje, razumevanje in uporabnost tega znanja v likovno praktičnem delu. V posebnih primerih naj se upošteva tudi dijakova zmožnost analiziranja, sintetiziranja in vrednotenja.

Preverja, vrednoti in ocenjuje se tudi dijakovo delo (proces), katerega odraz so izdelki – vaje, skice in likovni izdelki. Kriteriji za ocenjevanje so izpeljani iz ciljev likovne naloge. Likovni pedagog sproti preverja delo, razumevanje in dosežene rezultate pri praktični izvedbi likovne naloge. Likovna dela vrednoti v kontekstu po izoblikovanih merilih, ki izhajajo iz likovne naloge. Objektivne kritike so smernice za nadaljnje delo oziroma za izboljšanje dela. Podpirati morajo dijakovo emocionalno, moralno, motivacijsko in intelektualno komponento. Učitelj ob vrednotenju splošnih in operativnih ciljev predmeta in na podlagi likovnih del dijake usmerja k virom kreativnih potencialov.

6. DIDAKTIČNO-METODIČNA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Pri predmetu Umetnost z oblikovanjem dijaki nadgrajujejo znanje likovnega jezika, ki so ga pridobili na osnovnošolski stopnji izobraževanja. Zaradi specifičnosti predmeta se likovnovzgojni in izobraževalni dejavniki aktivirajo verbalno, realizirajo pa v likovnem izražanju pri predmetu samem in pri praktičnem pouku. Pouk je zasnovan likovno problemsko. Spoznavanje likovno teoretičnih problemov temelji na poglobitvi že znanih pojmov. Glede na temeljno poklicno usmeritev je nujno povezovanje likovno teoretičnih vsebin z ustreznimi vsebinami strokovnih predmetov, kar še posebej pride do izraza pri realizaciji projektnih tednov.

Učitelj skrbi za napredovanje in oblikovanje dijakove harmonične in celovite osebnosti. Pomembna je individualna oblika dela, ki prinaša nova znanja in kreativno izražanje, kar je podlaga za vključevanje v kulturno življenje okolja.

Katalog znanj vsebuje temeljna področja likovne vzgoje (risanje, slikanje, plastično oblikovanje, vizualne komunikacije...), pri čemer dijaki nadgrajujejo znanje likovnega jezika, pridobljenega na osnovnošolski stopnji izobraževanja. Zaradi specifičnosti predmeta in zahtev steklarske stroke je nujno prepletanje teoretičnega in praktičnega dela, kar dviguje raven ustvarjalnih sposobnosti dijakov. Likovni jezik se pojmuje v funkciji priprave na poklic.

V učnem procesu mora učitelj gojiti in bogatiti vsako stopnjo dijakovega likovnega razvoja in jo glede na poklicno usmerjenost (steklarstvo) obravnavati aplikativno (predvsem področja slikanja, risanja in plastičnega oblikovanja). Več likovnih problemov iz različnih oblikovalnih področij je možno združiti znotraj posameznih likovnih nalog.

Pomembna dopolnitev predmeta naj bo kulturni dan, ki bo omogočal neposreden stik z umetniškimi ustanovami in stvaritvami. Načrtovan in uresničen naj bo vsako šolsko leto.

V vsakem šolskem letu se izpelje tudi najmanj en projektni teden.

Po letnikih se vsebine nadgrajujejo, po učiteljevi presoji tudi prepletajo in dopolnjujejo. V 1. in 2. letniku dijak osvoji vsebine iz osnov likovne umetnosti in umetnostne zgodovine. Te vsebine se v prvih dveh letnikih prepletajo s vsebinami in vajami iz likovnega snovanja. Snov 3. letnika sintetizira vsebine prejšnjih dveh letnikov v obliki samostojnih likovnih nalog in kot priprava na zaključni izpit.

SPOZNAVANJE TEORETIČNIH LIKOVNIH PROBLEMOV

Pri dejavnosti spoznavanja teoretičnih vprašanj gre za usposobitev dijakov, da na podlagi usvojenih likovnih pojmov na verbalen način likovno komunicirajo. Gre za obvladovanje likovnih pojmov, pridobljenih z opazovanjem predmetov in pojavov v okolju in naravi, ki temeljijo na spoznanjih in doživljajih. Doživljanje in spoznavanje poteka ob pomoči učiteljeve uspešne motivacije. Učitelj zavestno skrbi za to, da se aktivira čim več dejavnikov likovnih sposobnosti mladostnikov:

Razvijanje dejavnikov likovnih sposobnosti prispeva k razvoju ustvarjalnosti, bogatenju zavesti in sposobnosti doživljanja lepote, ki je integralni del umsko in etično izoblikovanega dijaka.

LIKOVNO IZRAŽANJE

Likovno izražanje pomeni ustvarjalno uporabo pridobljenih spoznanj in doživetij dijakov. Gre za praktično uresničevanje idej, dokazovanje uspešnega reševanja likovnih problemov v obliki estetskega izražanja.

Likovni pedagog aktivno spodbuja in usmerja dijake, da mislijo, čutijo, raziskujejo, se ustvarjalno izražajo z likovnimi izrazili in z različnimi orodji, v različnih materialih. Likovni pedagog spodbuja dijake, da vnašajo v likovno izražanje lastna spoznanja. Podpira samozavest dijakov s tem, da jim dovoli, da ostajajo pri likovnem izražanju izvirni, posebni in prepoznavni. Likovni pedagog razvija pri dijakih motorično spretnost in občutljivost s primerno načrtovano likovno nalogo in pravilnim vodenjem delovnih postopkov. Odpira možnosti za samostojno likovno eksperimentiranje.

RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI IN ESTETSKEGA IZRAŽANJA

Zelo pomembna naloga likovnega pedagoga je, da pri izvajanju učnega procesa vzpodbuja in razvija ustvarjalnost. Poskrbeti mora, da postane ustvarjalnost proces, v katerem se spodbuja navdušenje dijakov, da pri ustvarjanju svobodno čutijo, mislijo in spontano komponirajo svoja opažanja in zamisli. Znati mora iskati dijakovo originalnost v načinu oblikovnosti sporočila, kjer niso najpomembnejši motivi ampak načini njihovega oblikovanja.

POVZETEK DOSEŽKOV

Z usvojenim likovno-teoretičnim znanjem, podprtim z likovno ustvarjalnostjo, se pri dijakih razvijajo likovno izrazne in oblikovno-estetske sposobnosti. Pri sproščenem likovnem izražanju dijaki razvijajo likovne spretnosti, kot so: motorične spretnosti (senzibilnost) in občutljivosti (senzitivnost), sposobnost estetskega oblikovanja (izražanja) in likovnega mišljenja. Ravnovesje med likovnim in verbalnim izražanjem omogoča enakomeren razvoj opazovanja, predstavljivosti, likovnega spomina, čustev, domišljije in ročnih spretnosti. Ob vrednotenju likovnih del dijaki pridobivajo nove izkušnje ter krepijo zavest o pomembnosti poznavanja likovnih pojmov in estetskega izražanja. Navajajo se na kritično presojanje unikatnega in serijskega oblikovanja steklarskih izdelkov in estetske ureditve prostora ter naravnega okolja.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Umetnost z risanjem povezuje in podpira izkušnje naravoslovnih predmetov, humanističnih in družboslovnih ved, jezikov, strokovnih predmetov, predvsem PRAKTIČNEGA POUKA (pihanje stekla, brušenje stekla, slikanje na steklo…).

Dijakovi dosežki pri predmetu celostno predstavijo strukturo njegove osebnosti. Interdisciplinarnost predmeta zagotavlja medpredmetne povezave na spontan in sproščujoč način, omogoča uporabo likovno teoretskih znanj tudi na področju steklarske proizvodnje.

 

8. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN VIROV

Za likovno snovanje:

 1. M. Butina: Slikarsko mišljenje, CZ, Ljubljana 1996
 2. M. Butina: Prvine likovne prakse, Debora, Ljubljana 1997
 3. M Butina: Uvod v likovno oblikovanje, Debora, Ljubljana 1997
 4. M. Butina: O slikarstvu, Debora, Ljubljana 1997
 5. J. Muhovič: Vstop v likovno logiko I, II, ALU, Ljubljana 1986
 6. Z. Didek: Raziskovanje oblikotvornosti, DDU Univerzum, Ljubljana 1982
 7. F. Jerman: Sprehodi po estetiki, MK; Ljubljana 1982
 8. T.Tacol: Likovno izražanje (učbeniki za 5.,6.,7.,8. razred), Debora, Ljubljana 1995
 9. Revija Likovna vzgoja, Ljubljana , založba Debora
 10. Republiška predmetna komisija za likovno teorijo: Predmetni izpitni katalogi za maturo – Likovna teorija, Republiški izpitni center, Ljubljana 1993 – 2002
 11. Revija Likovne besede, zbirka, Društvo slovenskih likovnih umetnikov, Ljubljana
 12. Likovna vzgoja v srednjih šolah, zbornik prispevkov s posveta v Cankarjevem domu, Ljubljana 22.maj 1996, Zavod republike Slovenije za šolstvo
 13. V. Kandinski: Od točke do slike, CZ, Ljubljana 1985
 14. M Butina: Mala likovna teorija, Debora, Ljubljana 2000
 15. D.Čadež: Od glave do portreta, Debora, Ljubljana 2000
 16. Revija P und C – Porzellan und Glass, Dusseldorf
 17. Janez Bogataj: Mojstrovine Slovenije, Ljubljana 1999
 18. Oskar Kogoj: Nature design, Ljubljana 1999
 19. Tine Germ: Simbolika cvetja, Ljubljana 2002

 

Za umetnostno zgodovino:

 1. Chevalier, Jean in Gheerbrant, Alain: Slovar simbolov, miti, sanje, liki, običaji, barve in števila, MK, Ljubljana 1993
 2. M. Hollingsworth: Umetnost v zgodovini človeštva, DZS, Ljubljana 1993
 3. S. Sproccati: Vodnik po slikarstvu, MK, Ljubljana 1994
 4. L.Tavčar: Nevidne strani vidne umetnosti, Narodna galerija, Ljubljana 1991
 5. Umetnost slikarske, kiparske in arhitekturne umetnosti, Modrijan, Ljubljana 1998
 6. Umetnost na Slovenskem, Mladinska knjiga, Ljubljana 1998
 7. VHS, dr. Nataša Golob in Tone Frelih, Podobe Preteklosti, Orion film d.o.o., Ljubljana 1997
 8. dr. Nataša Golob: Umetnostna zgodovina, DZS 2003
 9. dr. Tine Germ: Podobe antičnih bogov v likovni umetnosti od antike do izteka baroka, DZS 2001
 10. Umetnost svetovne zgodovine, DZS Ljubljana 2000
 11. Umetnost v slikah , DZS, Ljubljana