B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK STEKLAR / SPI

PREDMETI     

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPAJ
število ur
v programu

število ur na

število ur na

število ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

3

102

2

56

2

52

210

Tuji jezik

1

34

1

28

2

52

114

Matematika

3

102

2

56

2

52

210

Družboslovje

     

2

56

2

52

108

Športna vzgoja

1

34

1

28

1

26

88

Skupaj A

8

272

8

224

9

234

730

  

B - Strokovno-teoretični predmeti

Gradiva

3

102

3

84

     

186

Tehnologija

3

102

3

84

3

78

264

Umetnost z oblikovanjem

3

102

2

56

2

52

210

Skupaj B

9

306

8

224

5

130

660

  

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

12

408

10

280

11

286

974

               
Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

  

152

  

380

  

380

912

  
D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

64

  

64

  

32

160

  
E - Na ravni šole

Na ravni šole

3

102

6

168

7

182

452

  

Število ur pouka (A+B+C+E)

32

1240

32

1276

32

1212

3728

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) 560 660 666 1886

Število ur izobraževanja (A+B+C+D+E)

  

1304

  

1340

  

1244

3888

                

Število tednov pouka

  

34

  

28

  

26

88

Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

  

4

  

10

  

10

24

Število tednov interesnih dejavnosti

  

2

  

2

  

1

5

Število tednov izobraževanja

  

40

  

40

  

37

117


Pojasnilo k predmetniku:

Vsebine praktičnega pouka so v 1. in 2. letniku skupne za vse dijake, v 3. letniku pa se razlikujejo, glede na izbrano ožje poklicno področje (brušenje, slikanje na steklo in keramiko, stavbno steklarstvo).

Vsebine naravoslovja so integrirane v strokovne predmete tehnologija (fizikalni del), gradiva (kemijski del), biološki del se v predmetnik vnese iz nabora ur šole, skupaj s ključno kvalifikacijo zdravstvene vzgoje.

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur

za vaje*

Št. dijakov v skupini

Letno št. ur za laboranta

na oddelek

na skupino

1.

 

Gradiva

učitelj

laborant

10

do 17

10

10

Tehnologija

učitelj

17

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

374

do 17

 

2.

Gradiva

učitelj

laborant

7

do 17

10

7

Tehnologija

učitelj

14

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

252

do 14

   

3.

Tehnologija

učitelj

13

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

260

do 13

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike, kemije, kemijske tehnologije ali strojništva

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Gradiva

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali steklarstva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, kemije, kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva

Umetnost z oblikovanjem

učitelj

visokošolska izobrazba iz likovne umetnosti, likovne pedagogike, umetnostne zgodovine ali industrijskega oblikovanja

Praktični pouk

učitelj

srednja strokovna izobrazba iz steklarstva