A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: STEKLAR srednje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: steklar / steklarka

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Gradiva

ustno, vaje

Tehnologija

ustno, vaje

Umetnost z oblikovanjem

ustno, likovni izdelki

Praktični pouk

dnevnik, izdelki in zagovor

Praktično izobraževanje v delovnem procesu

dnevnik praktičnega izobraževanja

Vsebina zaključnega izpita

Teoretični del:

Praktični del: