B. POSEBNI DEL 

PREDMETNIK ARANŽERSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Skupno
število ur v
programu

Število ur na

Število ur na

Število ur na

Število ur na

teden

 leto

teden

 leto

teden

 leto

teden

 leto

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Umetnost

2

70

 

 

 

70

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

2

70

2

70

 

 

140

Psihologija

 

 

2

70

 

70

Sociologija

 

 

 

2

68

68

Informatika

2

70

 

 

 

70

Biologija

2

70

2

70

 

 

140

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

SKUPAJ A

21

735

17

595

14

490

13

442

2262

 

B – Strokovno-teoretični predmeti

Tuji jezik II

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Trženje

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Kemija in poznavanje blaga

2

70

2

70

 

 

140

Podjetništvo

 

 

 

2

68

68

Stili in vsebine umetnin

 

2

70

2

70

 

140

Aranžerstvo in oblikovanje

3

105

4

140

3

105

3

102

452

SKUPAJ B

9

315

12

420

9

315

9

306

1356

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

2

70

3

105

2

70

3

102

347

Izbirni praktični pouk*

 

 

7

245

7

238

483

SKUPAJ C

2

70

3

105

9

315

10

340

830

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

 

72

 

72

 

144

SKUPAJ Č

 

 

 

72

 

72

 

 

144

 

D ­ Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka(A+B+C) 

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

70

 

177

 

387

 

340

974

Število ur izobraževanja v šoli(A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1216

 

1152

4800

Skupaj (A+B+C+Č+D)

 

1216

 

1288

 

1288

 

1152

4944

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

2

 

2

 

4

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

40

 

40

 

36

154

 

*Preglednica izbirnih predmetov (po področjih) 

PREDMETI

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu 

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

Področje - dekoraterstvo

Pratični pouk-dekoriranje

 

 

 

 

4

140

4

136

276

Praktični pouk-metode oglaševanja

 

 

 

 

3

105

3

102

207

Področje - pospeševanje prodaje

Praktični pouk- pospeševanje prodaje

 

 

 

 

4

140

4

136

276

Praktični pouk - poslovno komuniciranje

 

 

 

 

3

105

3

102

207

Področje - aranžiranje cvetja

Praktični pouk-oblikovanje s cvetjem

 

 

 

 

5

175

5

170

345

Praktični pouk - rastline v prostoru

 

 

 

 

2

70

2

68

138

SKUPAJ

 

 

 

 

7

245

7

238

483

 

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov pri strokovnih predmetih

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini **

oddelek

skupino

1.

 

Informatika

učitelj

52

do 17

 

 

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant

 

 

12

12

Kemija in poznavanje blaga

učitelj

7

do 17

 

 

laborant

 

 

13

7

Praktični pouk

laborant

 

 

70

 

2.

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant

 

 

12

12

Kemija in poznavanje blaga

učitelj

7

do 17

 

 

laborant

 

 

13

7

Praktični pouk

laborant

 

 

105

 

3.

Praktični pouk

laborant

 

 

70

 

Praktični pouk-dekoriranje

učitelj

105

do 17

 

 

Praktični pouk-metode oglaševanja

učitelj

70

do 17

 

 

Praktični pouk-pospeševanje prodaje

učitelj

105

do 17

 

 

Praktični pouk-poslovno komuniciranje

učitelj

70

do 17

 

 

Praktični pouk-oblikovanje s cvetjem

učitelj

140

do 17

 

 

Praktični pouk-rastline v prostoru

učitelj

50

do 17

 

 

4.

Praktični pouk

laborant

 

 

102

 

Praktični pouk-dekoriranje

učitelj

102

do 17

 

 

Praktični pouk-metode oglaševanja

učitelj

68

do 17

 

 

Praktični pouk-pospeševanje prodaje

učitelj

102

do 17

 

 

Praktični pouk-poslovno komuniciranje

učitelj

70

do 17

 

 

Praktični pouk-oblikovanje s cvetjem

učitelj

136

do 17

 

 

Praktični pouk-rastline v prostoru

učitelj

53

do 17

 

 

*Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

 

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, z najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov iz biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Tuji jezik II

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Kemija in poznavanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije ali agronomije

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, z najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov iz kemijskega predmetnega področja

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Stili in vsebine umetnin

učitelj

visokošolska izobrazba z likovnega področja, umetnostne zgodovine, arhitekture ali urejanja krajine

Aranžerstvo in oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba z likovnega področja, arhitekture ali urejanja krajine

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba z likovnega področjaarhitekture ali urejanja krajine

laborant srednja strokovna izobrazba iz aranžerstva, vrtnarstva ali oblikovanja

Praktični pouk - dekoriranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz likovnega področja

Praktični pouk-metode oglaševanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali likovnega področja

Praktični pouk - pospeševanje prodaje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Praktični pouk - poslovno komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, organizacije dela, komunikologije ali ekonomije

Praktični pouk - oblikovanje s cvetjem

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali urejanja krajine

Praktični pouk - rastline v prostoru

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali urejanja krajine