SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ARANŽERSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 52.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 26. 10. 2001

1. IME PREDMETA

NEMŠČINA II

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

70

2.

70

70

3.

70

70

4.

68

68

skupaj

278

278

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. OPREDELITEV PREDMETA

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima tuji jezik čedalje večji pomen tudi v vzgoji in izobraževanju. Še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako zelo oddaljenih Nemcev in Švicarjev.

Zato ima nemščina v tehniškem in strokovnem izobraževanju kot tuji jezik splošno izobraževalni in posebni pomen. Kot splošno izobraževalni predmet je pomembna za intelektualno rast posameznika, za oblikovanje samopodobe in samozavesti ter za vključevanje v družbo. Ker pouk tujega jezika poteka ves čas v povezavi s kulturo in materinščino dijakov, je pomemben tudi za krepitev odnosa do lastne identitete.

Glavni cilj pouka tujega jezika v tehniškem in strokovnem izobraževanju je usposobiti dijaka, da bo jezik uporabljal funkcionalno - pragmatično. Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih dijaki usvajajo in razvijajo pri pouku tujega jezika, so pomembne zaradi neposredne uporabnosti za njihovo poklicno in nenehno izobraževanje, za širjenje njihove komunikacijske sposobnosti preko meja materinščine tako v poklicnem kakor tudi v zasebnem življenju oziroma za razvijanje širše medkulturne komunikacijske sposobnosti. Ta postaja izrazitejša v času vse večjega gospodarskega, političnega in kulturnega sodelovanja, v katerem posameznik postaja vse pomembnejši kot partner v komunikaciji. Ob razvijanju medkulturne komunikacijske sposobnosti dijaki hkrati primerjalno spoznavajo pomenotvorne in sporočevalne možnosti obeh jezikovnih sistemov. Tako poleg že na prvi pogled očitnih uporabnih značilnosti pouk nemščine neposredno prispeva tudi k spoznavnemu razvoju. Prispeva pa tudi k humanističnemu razvoju, saj jim omogoča neposreden stik z drugimi ljudmi in njihovimi kulturami. Kot most do drugih kultur in izziv za razumevanje njihove drugosti in drugačnosti pouk nemščine prispeva tudi k osebnostnemu razvoju, medtem ko hkrati s poudarjanjem te drugačnosti in primerjalnih razlik krepi dijakovo narodnostno identiteto. Z navajanjem k jezikovni interakciji pa razvija tudi njihove sposobnosti navezovanja osebnih, družbenih in medkulturnih stikov, ki so pomembni za življenje v skupnosti.

Dijaki se v programu aranžerski tehnik začnejo učiti nemščino kot drugi tuji jezik v 1. letniku.

4. SPLOŠNI CILJI

Eden izmed osnovnih ciljev pouka tujega jezika je vzgajanje za strpnost, za spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic ter razvijanje za sposobnost življenja v demokratični družbi. Vse to lahko dosežemo le z razumevanjem, ki v prvi vrsti temelji tudi na jezikovni komunikaciji. Razumevanje in spoštovanje drugih je pogoj za razumevanje in utrjevanje lastne kulturne in narodnostne identitete. Razumevanje drugih pa je odvisno od zanimanja za druge. Vzbuditi zanimanje za drugo in drugačno je zato eden izmed bistvenih ciljev pouka tujega jezika, ki že po svoji naravi mora biti "medkulturni pouk", povezovalec med različnimi kulturami.

1.V tehniškem in strokovnem izobraževanju dijaki razvijajo celostno sposobnost za medkulturne in medjezikovne komunikacije s pomočjo nemščine. Zato skladno razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje. Razvijanje omenjenih sposobnosti temelji na učnih materialih (besedila, zvočni posnetki, video posnetki), ki so vsebinsko in jezikovno strokovno obarvani.

2.Dijaki razvijajo poznavanje jezikovnih in pragmatičnih zakonitosti nemščine in s primerjalnega stališča poglabljajo razumevanje materinščine. S spoznavanjem podobnosti in razlik med jezikovnimi sistemi in rabami razvijajo svojo jezikovno zavest in medkulturno vedenje. Ob tem razvijajo pozitiven odnos do materinščine in do tujih jezikov in strpnost do govorcev tujega jezika, do njihove kulture in njenih posebnosti na temelju medkulturnega spoznavanja in medsebojnega spoštovanja.

3.Ob krajših in nezahtevnih strokovnih besedilih dijaki spoznavajo jezik stroke. Razvijajo sposobnost razumevanja strokovnih besedil in spoznavajo značilnosti jezika v funkciji stroke, npr. sestavljenke, trpnik, tujke itd.

Za udejanjanje opisanih ciljev dijaki usvajajo in razvijajo:

Glede na to, da je jezik zapleten celostni sistem, ki je potreben dijakom v tehniškem in strokovnem izobraževanju, so splošni cilji enaki za vse programe. V vseh programih pa se uresničujejo glede na obseg programa (število ur) in s tem pogojeno dinamiko.

5. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

Pri uresničevanju operativnih ciljev izhajamo iz dijakom zanimivih in primernih tem ter govornih situacij, ki so vezane na zasebne in poklicne interese. Izobraževanje za poklic pomeni izbor takih besedil, ki zahtevajo od dijakov aktivno in ustvarjalno komunikacijo. Postavljeni cilji določajo, kaj naj bi bili dijaki sposobni narediti ob koncu izobraževanja. Pomembno je, da si učitelj zastavi tudi vmesne cilje za ugotavljanje napredka pri znanju nemščine.

Za doseganje operativnih ciljev učenja nemščine dijaki razvijajo naslednje jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje.

5.1. Razvijanje slušnega razumevanja

Slušno razumevanje začnemo razvijati z lažjimi krajšimi besedili, kasneje pa uporabljamo tudi zahtevnejša besedila. Enakomerno razvijamo globalno in selektivno razumevanje.

Dijaki do konca izobraževanja razvijejo slušne sposobnosti ob ustreznih besedilih in dejavnostih:

SLUŠNE SPOSOBNOSTI

VRSTE BESEDIL

DEJAVNOSTI

Dijaki

 • razumejo bistvo poslušanega besedila in se nanj primerno odzivajo

 • razumejo dvogovorno besedilo

 • razumejo sporočilo sredstev javnega obveščanja

 • razumejo navodila

 • smiselno povezujejo dogajanja z govorčevim namenom
 • dialog, intervju, pogovor več oseb

 • opis (poti, dogodka, ...)

 • poročila (RTV)

 • telefonsko sporočilo

 • zgodbe, šale
 • odgovarjanje

 • reševanje izbirnih tipov nalog

 • dopolnjevanje besedil

 • zapisovanje podatkov

 • poslušanje navodil

 • opisovanje postopkov po poslušanih navodilih

 • pisanje kratkih sporočil
 • 5.2. Razvijanje bralnega razumevanja

  Izbiramo vedno takšna besedila, ki imajo komunikacijsko vrednost in so čim bliže izvirnim besedilom. Izbira naj temelji tudi na poklicnih in osebnih interesih dijakov.

  BRALNE SPOSOBNOSTI

  VRSTE BESEDIL

  DEJAVNOSTI

  Dijaki

 • napovedujejo vsebino besedila na podlagi naslova, naslovne vrstice ali slike

 • prepoznavajo bistvo besedila

 • iščejo določene informacije

 • ugotavljajo pomen novih besed glede na sobesedilo

 • besedilo podrobno razumejo

 • prepoznavajo vrsto besedila in njegove značilnosti

 • povzemajo osrednje misli besedila
 • kratki časopisni članki

 • kratki poljudnoznanstveni in strokovni članki

 • prospekti, katalogi, plakati

 • elektronska pošta, internet

 • zapiski, sporočila, nalepke, navodila, opozorila

 • tabele, grafikoni

 • zgodbe, šale, stripi

 • kratke pesmi

 • besedila iz leksikonov

 • obvestila, reklame, sporedi

 • opisi oseb, krajev, dežel

 • opis svojega strokovnega

 • področja

 • življenjepisi oseb
 • vpraševati/odgovarjati

 • reševanje vaj izbirnega tipa

 • dopolnjevanje, povezovanje, razvrščanje podatkov

 • povezovanje slik z besedilom

 • urejanje pomešanih besedil

 • upoštevanje navodil

 • izpolnjevanje preglednic

 • prepoznavanje postopkov/tehnologije

 • povzemanje vsebine

 • nizanje pomembnih dogodkov, podatkov, informacij
 • 5.3. Razvijanje govorne sposobnosti

  Dijaki se med učnim procesom vključujejo v komunikacijske situacije in urijo govorno izražanje. Pri tem upoštevamo naslednje:

  GOVORNE SPOSOBNOSTI

  BESEDILA

  DEJAVNOSTI

  Dijaki

 • pravilno izgovarjajo besede in uporabljajo intonacijo stavka

 • predstavljajo osebe, družino, prijatelje

 • predstavljajo svoje strokovno področje

 • se vključujejo v razgovor

 • poročajo o aktivnostih in dogodkih v različnih časovnih obdobjih

 • pripovedujejo o delu na svojem strokovnem področju

 • izmenjujejo mnenja

 • povzemajo besedila

 • uporabljajo komunikacijske strategije
 • dialog, pogovor več oseb, telefonski pogovor, nagovor

 • navodila, informacije

 • poročilo, komentar

 • intervju

 • strokovno besedilo

 • opis predmeta, osebe, dogajanja, ipd.

 • pesmi

 • vsakdanje govorne situacije
 • spraševanje

 • odgovarjanje

 • pogovarjanje - intervju

 • pogovarjanje po telefonu

 • opisovanje

 • poročanje

 • izražanje mnenja

 • utemeljevanje mnenja

 • izmenjevanje informacij

 • reševanje problemov

 • petje, deklamiranje

 • igranje vlog (stranka, poslovni partner, ...)
 • 5.4. Razvijanje pisne sposobnosti

  Dijaki naj bi med učnim procesom pridobili znanja za oblikovanje preprostih pisnih besedil z ustrezno koherenco in za primerno razvijanje določene teme.

  PISNE SPOSOBNOSTI

  BESEDILA

  DEJAVNOSTI

  Dijaki

 • pravilno črkujejo besede in uporabljajo ločila

 • izpolnjujejo, dopolnjujejo, oblikujejo preprosta besedila v zvrsti glede na namen

 • posredujejo podatke/navodila v zvezi s strokovnimi vsebinami

 • ustvarjalno pišejo o svojih izkušnjah, vtisih v delovnem okolju

 • pišejo lažje oblike strokovnih besedil
 • zapiski

 • dialogi

 • dnevnik

 • intervju

 • čestitka, telegram

 • osebno pismo

 • uradno pismo

 • vabilo na sestanek

 • prošnja, zahvala, pritožba, ponudba, vprašalniki, zapisnik

 • navodila, obvestila

 • pošta, faks

 • krajše pesmi

 • življenjepis
 • odgovarjanje na vprašanja

 • pisanje stavkov, odstavkov, spisa

 • pisanje dnevnika

 • izpolnjevanje obrazcev, preglednic, vprašalnikov

 • pisanje dialogov iz vsakdanjega življenja

 • pisanje življenjepisa

 • pisanje ustvarjalnih besedil

 • pisanje lažjih strokovnih besedil
 • 6. STANDARDI ZNANJA

  Za dosego minimalnega standarda znanja nemščine ob koncu tehniško - strokovnega izobraževanja naj bi dijaki ob že navedenih ciljih po posameznih jezikovnih sposobnostih pokazali določena znanja, ki se uresničujejo glede na etapne cilje v posameznih vsebinah po določenih letnikih.

  V okviru standardov znanj tehniškega in strokovnega izobraževanja so opredeljene naslednje dimenzije:

  Cilji izhajajo iz življenjsko praktičnih in poklicno naravnanih tem. Obračajo se k odraščajočemu mladostniku, njegovi osebnosti, šolskim in zunajšolskim interesom. Upoštevamo tudi ostala področja izobraževanja in po možnosti izpeljemo interdisciplinarni pouk.

  Ne moremo se odpovedati sistematični predstavitvi učnih ciljev in učnih vsebin. Naslovnik namreč mora vedeti, katere učne cilje in v kakšnem zaporedju (upoštevajoč razvoj osebnostne, socialne in poklicne sposobnosti) morajo dijaki doseči. Taka prestavitev predstavlja urejen modulni sistem, iz katerega učitelj na osnovi svojega načrtovanja in oblikovanja pouka poišče ustrezne “gradbene elemente”, ki jih ponudi dijakom.

  Razvoj osebne, socialne in poklicne sposobnosti:

  JAZ - JAZ IN MOJA OKOLICA - KAKOVOST ŽIVLJENJA - VSAK ZAČETEK JE TEŽAK

  Preglednice, ki sledijo, predstavljajo učne vsebine, teme, komunikacijske funkcije in slovnične strukture, ki se uresničujejo po posameznih letnikih. Časovno razporeditev obravnave posameznih tem in slovničnih struktur naredi učitelj (letna priprava, tematska priprava, dnevna priprava) glede na ocenjeno možno dinamiko dela v posameznem razredu.

  PRIPOROČILO: 60% celotnega programa naj predstavljajo temeljni cilji in vsebine (osnovni modul), 40% programa pa izbirni tematski sklopi s področja stroke. Aplikacije na poklicno področje je v Predmetnem katalogu opredeljena le okvirno, podrobnosti so prepuščene presoji učitelja.

  1. LETNIK JAZ

  VSEBINE

  KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE

  SLOVNIČNE STRUKTURE

  POZDRAVLJANJE IN PREDSTAVLJANJE

 • pripovedovati o sebi, predstaviti prijatelje, nekoga ogovoriti, ga pozdraviti, mu odzdraviti

 • opisati zunanji videz oseb

 • govoriti o značajskih lastnostih posameznika

 • predstaviti svojo družino 

 • predstaviti življenje v družini
 • Artikel

 • Der bestimmte Artikel, der unbestimmte

 • Artikel, Artikelgebrauch

 • Deklination des Artikels

  Verb

 • Präsens

 • Trennbare Verben

 • Modalverben

 • ich möchte
 • ŠOLA

 • poimenovati šolske potrebščine, šolske predmete

 • opisati svojo šolo

 • opisati predmete v svoji šoli

 • govoriti o dejavnostih po končanem izobraževanju

 • napisati življenjepis (v obliki tabele)
 • Substantiv

 • Genus, Kasus, Numerus der Substantive

 • Deklination

  Pronomina

 • Personalpronomen

 • Possessivpronomen

 • Indefinitpronomen (man, es)
 • PROSTI ČAS IN ŠPORT

 • pripovedovati o prostem času, o počitnicah, o konjičkih

 • poimenovati športne panoge

 • poimenovati športne objekte
 • Zahlwörter

 • Grundzahlen

 • Ordnungszahlen

 • Uhrzeiten

  Satz

 • Aussagesatz, Fragesatz

 • Negation (nicht, kein)
 • POD STREHO

 • predstaviti svoj dom, povedati naslov

 • predstaviti vrste stanovanj

 • izraziti, kaj je komu všeč oziroma kaj ne

 • razložiti, kako so razporejeni prostori v stanovanju, čemu so namenjeni

 • poimenovati najpomembnejše dele pohištva, opisati sobo

 • govoriti o stroških najemnine, gospodinjstva ipd.
 • Nebensätze

 • Objektsatz (dass-Satz)

 • Kausalsatz (weil –Satz)

 • Konditionalsatz (realer K)

  Konjunktionen

 • und, aber, denn

  Präpositionen

 • in, nach, von, bis, durch, für
 • PROMET IN POTOVANJA

 • govoriti o deželah Evrope, sveta in najpomembnejših turističnih znamenitostih

 • govoriti o možnostih prenočišča in povprašati po njih

 • naročiti pijačo in prigrizek

 • razumeti javne napise, obvestila

 • poimenovati znamenitosti

 • brati načrt mesta, vozni red

 • poimenovati prevozna sredstva

 • našteti prednosti in slabosti posameznega prevoznega sredstva

 • vprašati za pot, opisati pot

 • dati / poiskati informacijo o javnem prometu
 • Osnovne poklicno obarvane izraze lahko vključimo v pouk že v 1. letniku.

  2. LETNIK JAZ IN MOJA OKOLICA

  VSEBINE

  KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE

  SLOVNIČNE STRUKTURE

  DELOVNI DAN

 • pripovedovati o svojem delovnem dnevu

 • predstaviti svoj poklic

 • poimenovati poklice

 • govoriti o delovnem času

 • izraziti uro, del dneva, dan, mesec in letni čas
 • Verb

 • Perfekt

 • Präteritum

 • Präteritum Modalverben

 • Konjunktiv (sein, haben, Modalverben)

 • würde + Infinitiv

 • Futur I

 • Imperativ
 • HRANA IN PIJAČA

 • poimenovati pomembnejša živila, jedi, pijače

 • povedati nekaj o svojih najljubših jedeh

 • opisati prehrambene navade doma in v tujini

 • povprašati po gostinskih lokalih (restavraciji, piceriji, slaščičarni …)

 • naročiti hrano in pijačo

 • opisati dekoracijo mize

 • napisati jedilni list
 • Substantiv

 • Deklination

  Pronomina

 • Reflexivpronomen

 • Demonstrativpronomen
 • NAKUPOVANJE

 • poimenovati vrste prodajaln in povprašati po njih

 • opisati izložbo

 • zahtevati določene izdelke, vprašati po ceni, želeti kaj cenejšega, pritožiti se nad izdelkom zaradi neustreznosti

 • poimenovati pripomočke, ki se uporabljajo pri poklicnem delu (škarje, lepilni trak, papir, lepenka, …)
 • Zahlwörter

 • Bruchzahlen

  Präpositionen

 • Präpositionen mit Dativ

 • Präpositionen mit Akkusativ

 • Wechselpräpositionen
 • PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA

 • poimenovati praznike doma in v deželah nemškega govornega področja

 • govoriti o praznovanju (npr. božič, velika noč…)

 • opisati priprave na zabavo

 • napisati vabilo

 • opisati praznično okrašen prostor (npr. božično drevo, sveče, obeski, …)
 • Satz

 • Aufforderungssatz

 • Wunschsatz
 • POŠTA, BANKA, DENAR

 • povprašati bo bližnji banki, pošti, poštnem nabiralniku, telefonski govorilnici

 • telefonirati

 • pogovarjati se s poštnim in bančnim uslužbencem

 • poimenovati tuje valute

 • govoriti o denarju kot plačilnem sredstvu

 • govoriti o načinih plačevanja
 • Nebensätze

 • Temporalsatz (während, als, wenn, bevor)

 • Komparativsatz (wie, als)
 • V 2. letniku vključimo približno 10% programa izbirnih tematskih sklopov oziroma poklicno obarvanega jezika.

  3. LETNIK KVALITETA ŽIVLJENJA

  VSEBINE

  KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE

  SLOVNIČNE STRUKTURE

  MEDIJI

 • poimenovati medije, govoriti o njih

 • poimenovati aparate, ki služijo medijem (računalnik, TV sprejemnik, kamera, …)

 • razumeti navodila za uporabo nekaterih aparatov

 • govoriti o možnostih uporabe medijev v stroki (RTV reklama, časopisna reklama, zgibanka, letak)

 • pripovedovati o pozitivnih in negativnih vplivih medijev
 • Verb

 • würde + Infinitiv Konstruktion

 • Passiv (Präsens)

 • Reflexive Verben
 • OBLEKA NAREDI ČLOVEKA

 • opisati osebo

 • poimenovati oblačila

 • opisati različne stile oblačenja

 • govoriti o kvaliteti, vzorcu in materialu blaga

 • vprašati po mnenju - izraziti simpatijo/antipatijo
 • Adjektiv

 • Deklination

 • Komparation
 • NARAVA, PODNEBJE IN EKOLOŠKA OZAVEŠČENOST

 • govoriti o naravi (pokrajini)

 • poimenovati živalske vrste

 • poimenovati rastlinske vrste

 • poimenovati najpogostejše onesnaževalce okolja

 • govoriti o posledicah onesnaženosti

 • predlagati zaščitne ukrepe

 • opisati vremenske razmere
 • Pronomina

 • Relativpronomen

 • Interrogativpronomen

  Nebensätze

 • Relativsatz

 • Konzessivsatz (obwohl),

 • Konditionalsatz (irrealer K)

 • Infinitivsatz
 • MEDČLOVEŠKI ODNOSI

 • govoriti o osebnih stikih (prijatelji, tujci, poklicni partnerji, družinski člani)

 • dogovoriti se za zmenek

 • navezati stike z nepoznano osebo (tudi po telefonu )

 • poimenovati sorodstvena razmerja
 • Adverbien

 • Lokaladverbien

 • Temporaladverbien

 • Modaladverbien

 • Pronominaladverbien

  Wortbildung

 • Substantiv
 • STROKOVNI JEZIK

  ARANŽERSKI MATERIALI

 • poimenovati aranžerski material (npr. glina, les, steklo, plastika, laki, lepila, ...)

 • poimenovati barvo in barvni odtenek

 • pripovedovati o uporabi aranžerskih materialov in pripomočkov
 • V 3. letniku vključimo približno 20% programa izbirnih tematskih sklopov oziroma poklicno obarvanega jezika.

  4. LETNIK VSAK ZAČETEK JE TEŽAK

  VSEBINE

  KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE

  SLOVNIČNE STRUKTURE

  POKLIC IN DELO

 • poimenovati poklice, govoriti o prednostih in slabostih posameznih poklicev

 • govoriti o lastnih pogledih na izbrani poklic

 • govoriti o poteku lastnega izobraževanja

 • opisati delovno mesto staršev

 • govoriti o delodajalcih, delojemalcih

 • govoriti o brezposelnosti mladih

 • predstaviti svoje bodoče delo

 • pridobiti informacijo na sejmu (vprašati za prospekt, katalog, izdelek, ...)
 • Verb

 • Partizipien (I und II)

 • Rektion der Verben

 • Konjunktiv II

  Wortbildung

 • Verb, Adjektiv
 • KULTURA IN UMETNOST

 • govoriti o lastnem odnosu do kulture in umetnosti

 • govoriti o kulturnih bogastvih v Sloveniji

 • govoriti o kulturnih bogastvih dežel nemškega govornega področja

 • poimenovati vrste umetnosti

 • opisati posamezne umetnostne zvrsti (npr. likovna umetnost, arhitektura, …)
 • Nebensätze

 • Modalsatz

  Ponavljanje in utrjevanje obravnavanih slovničnih vsebin.

 • TELO IN SKRB ZA ZDRAVJE

 • poimenovati dele telesa

 • govoriti o počutju, boleznih

 • poimenovati bolezenske znake

 • vprašati druge po počutju, bolezni

 • poročati o prometni nesreči in jo prijaviti

 • povprašati po zdravstvenem domu, lekarni

 • pogovarjati se z zdravnikom, v lekarni

 • poimenovati vrste zdravil

 • govoriti o zdravem načinu življenja

 • govoriti o zasvojenosti pri mladostnikih (vzroki, oblike, pomoč)

 • izraziti dobre želje in nanje reagirati
 • ŽIVLJENJSKE RAZMERE

 • govoriti o življenjskem standardu doma in v tujini

 • izraziti strinjanje oziroma nestrinjanje, zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo

 • izraziti mnenje
 • IZBIRNI TEMATSKI SKLOP

 • govoriti o obravnavanih temah s področja stroke

 • pisati o obravnavanih temah s področja stroke
 • V 4. letniku vključimo približno 70 % tem, vezanih na stroko.

  7. SPECIALNO DIDAKTIČNA PRIPOROČILA

  7.1. Splošna priporočila

  Sodobni pouk nemškega jezika mora biti načrtovan tako, da je osredinjen na dijake in na proces učenja. Sistematično mora razvijati trajne jezikovne sposobnosti in voditi k samostojnemu učenju. To pa je možno le, če učitelji nenehno spodbujajo dijake k sodelovanju in jim dajejo možnost, da razmišljajo tudi o tem, kako so znanje usvojili oziroma se nečesa naučili. Da se to lahko uresničuje, morajo dijaki poznati predpisane cilje, zavedati se morajo svojih lastnih ciljev in ob pomoči učitelja najti svoje lastne učne strategije.

  Metodična priporočila za takšen pouk skušajo povezati spoznanja iz teorije s prakso ter želijo biti dovolj splošna, dinamična in nedogmatična, da bodo učiteljem v pomoč, hkrati pa njihove ustvarjalnosti ne bodo omejevala.

  Dijaki morajo imeti veliko možnosti za tvorno sodelovanje. Zato naj učitelji izbirajo takšne aktivnosti, ki dopuščajo delo v dvojicah ali skupinah, saj sodelovalni pristop, prevzemanje in igranje vlog spodbujajo ustvarjalnost in omogočajo dijakom, da si pridobijo samozavest, ki je potrebna za samostojno izražanje mnenja. Dijaki so bolj pripravljeni deliti mnenja s sošolci kakor z učitelji, v skupini se delo razdeli in zaradi skupne odgovornosti posamezniki raje ugibajo pomen posameznih besed ali struktur, v delo vlagajo več truda, zato je tudi njihov odziv bogatejši in na ta način razvijajo poglobljeno jezikovno zavest.

  Dejavnosti pri pouku morajo biti čim bolj raznovrstne, kajti le tako lahko dijake motiviramo in jim hkrati dajemo možnost za razvijanje različnih sposobnosti in spretnosti. Priporoča se vizualno avditivno kinestetični pristop, ki upošteva različne tipe dijakov in na ta način pospešuje učenje.

  Pri jeziku stroke naj aktivnosti izhajajo iz konkretnih potreb znanja tujega jezika v specifičnih situacijah posamezne stroke, z jasno opredeljenimi cilji v navodilih, ki naj pomenijo za dijake izziv in jih motivirajo. Naloge naj bodo zastavljene tako, da dijaki pri reševanju povezujejo svoje znanje jezika in znanje stroke in napredujejo na obeh področjih.

  Ker je osnovni pomen jezika njegova komunikacijska funkcija, naj učitelji uporabljajo metode, ki omogočajo motivacijo za praktično uporabo jezika. Priporočamo pozitivno motivacijo, ki spodbuja lastne napore in izogibanje negativni kritiki, ki zavira komunikacijo. Popravki naj bodo spodbudni in temeljito razloženi. Učitelji naj bodo strpni do napak, ki niso ključne za razumevanje sporočila.

  Pouk naj bo organiziran s čim več sodobnimi pripomočki za celostno usvajanje jezika: z avdio in video gradivom, računalniško programsko opremo ter bogatim slikovnim gradivom za nazoren prikaz določene tematike in spodbujanje pomnjenja.

  Poučevanje slovničnih struktur naj ne bo učiteljevo osrednje opravilo, ampak naj ima podporno vlogo pri praktični komunikaciji znotraj vseh štirih jezikovnih zmožnosti oziroma spretnosti.

  Uvajanje slovničnih struktur naj bo postopno, njihovo utrjevanje pa naj poteka s smiselnimi vajami v realističnem (tudi strokovnem) kontekstu. Dijaki morajo v njih prepoznati sredstvo, s katerim lahko v tujem jeziku tvorijo smiselne stavke. Seveda pa moramo upoštevati tudi dejstvo, da je za nekatere slovnične posebnosti dovolj, da jih le prepoznajo, druge pa morajo obvladati popolnoma. To pomeni tudi poznavanje pravil za uporabo, ki pa ga dijaki usvojijo preko številnih smiselnih primerov.

  Pomen in rabo slovničnih struktur in komunikacijskih vzorcev si bodo dijaki bolje zapomnili, če jih bodo učitelji opozorili na vzporednost oziroma kontraste njihove rabe v materinem in nemškem jeziku.

  Učitelji naj pri razlagi upoštevajo postopnost uvajanja ciljnega jezika. Predvsem je to pomembno pri razlagi slovničnih struktur in pravil, kjer na začetni stopnji učenja nemškega jezika učitelji lahko tam, kjer presodijo, da je to potrebno za razumevanje, uporabijo materin jezik.

  Poučevanje novega besedišča naj izhaja vedno iz že znanega sobesedila, saj bodo tako dijaki lažje sami ugotovili pomen z ugibanjem in si nove besede tudi bolje zapomnili.

  Besedni zaklad si pridobivajo na različne načine, veča pa se predvsem s pravilnim branjem in ob uporabi ustreznih interpretacijskih strategij (sklepanje o pomenu na osnovi sobesedila, analogije, uporaba različnih tehnik branja, poznavanje in obvladovanje dela s slovarji, slovnicami in priročniki, ...). Za utrjevanje novega besedišča so izredno uporabne jezikovne igre, ki potekajo v smiselnih situacijah. Za doseganje učnih ciljev si vsak učitelj izbere svojo pravo pot, vendar je pomembno, da vedno uskladimo to, kar poučujemo z načinom, kako to počnemo.

  V okviru učnega procesa razvijamo pri dijakih štiri osnovne spretnosti: slušno in bralno razumevanje ter pisno in ustno sporočanje, ki so med seboj tesno povezane.

  7.2. Poslušanje

  Z vajami za slušno razumevanje pri dijakih razvijamo sposobnost razumevanja naravnega govora v tujem jeziku tako pri medosebni komunikaciji kot tudi pri samem poslušanju pri nerecipročni situaciji, kjer poslušalec ne more vplivati na potek pogovora. Zato se morajo seznanjati z izvirnimi besedili, ki jih spremljajo sistematično načrtovane vaje.

  Na začetku učenja naj bodo besedila krajša, jezikovno in kognitivno ustrezna stopnji dijakov, hitrost govora naj ne bo prehitra, z ne preveč govorci ali različnimi naglasi. Poslušanje lahko tudi večkrat ponovimo.

  Pred poslušanjem besedila dijake pripravimo za uspešno sprejemanje vsebine v nemščini z določenimi dejavnostmi.

  Dejavnosti pred poslušanjem

  Dejavnosti med poslušanjem

  Dejavnosti po poslušanju besedila

  Dijaki naj se na predstavljeno besedilo ustvarjalno odzivajo, izražajo svoja stališča in občutja, povezujejo vsebino besedila z lastnimi izkušnjami, hkrati preverjajo razumevanje. Pri tem naj učitelj uporabi čim več smiselnih in raznolikih vaj kot npr.:

  7.3. Govor

  Razvijanju govornih spretnosti je potrebno posvečati na vseh ravneh učenja jezika posebno pozornost. Z ustrezno izbranimi vajami razvijamo pri dijakih pravilno in učinkovito uporabo jezikovnega znanja, razvijamo samozaupanje in zanimanje za jezik.

  Pomembno je, da poznamo razvoj kognitivnih procesov pri dijakih in tako upoštevamo številne napore, ki jih morajo včasih vložiti v povedano sporočilo v tujem jeziku. Na začetku učenja si ne smemo zastavljati previsokih ciljev, kajti če pokažemo zmernost ob doseženih rezultatih, dopuščamo tudi napake in jih sprejmemo kot sestavni del procesa pri usvajanju jezika. Ta proces je lahko dolgotrajen, posebno če dijak nima v življenjskem okolju veliko priložnosti za pogovor v nemščini.

  Pri pouku izvajamo dejavnosti, ki spodbujajo željo po pogovoru v tujem jeziku. Dijaki se pogovarjajo med seboj, izmenjujejo mnenja o stvareh in situacijah, o katerih so predhodno razmišljali, igrajo vloge. Namen razgovora naj bo smiseln in naj pripelje dijake do realnega zaključka, v katerem oblikujejo svoja stališča. Pri tem jih moramo spodbujati v tvornem sodelovanju, ki temelji na logičnem razmišljanju.

  Pri razgovorih in razpravah naj sodeluje čim več dijakov, ki imajo možnost kar največ povedati. Zato je priporočljivo organizirati pouk tako, da delo večkrat poteka v dvojicah ali skupinah. Pri tem je seveda pomembna tudi dobra priprava na delo, s katero lahko preprečimo težave z disciplino in premostimo razlike v znanju in sposobnostih posameznikov.

  Pomembno je tudi prilagajanje govorni situaciji in sogovorniku, kar pomeni izbiro ustreznih jezikovnih sredstev (pogovor z vrstnikom, odraslo osebo, telefonski pogovor, ...).

  S pomočjo različnih komunikacijskih strategij, ki jih dijaki poznajo iz materinščine, lahko premostijo tudi težave pri komunikaciji v nemščini (uporaba mašil, parafraziranje, ponavljanje, nadomeščanje z opisom, pomagajo si lahko z gestami, mimiko, ...). 

  Priprave na govorno dejavnost naj vsebujejo

  Interakcijske dejavnosti (delo v dvojicah, skupinah)

  Pri vodenju teh dejavnosti:

  Najpogostejše oblike interakcijskih dejavnosti so

  Ne glede na to, za kakšno dejavnost se bomo pri razvijanju in urjenju govorne spretnosti odločili, morajo dijaki poznati namen vaje, ki se pokaže v končnem ovrednotenem rezultatu.

  7.4. Branje

  Z vajami bralnega razumevanja usposabljamo dijake, da lahko nova ali neznana izvirna besedila berejo z ustrezno hitrostjo in jih glede na njihov pomen tudi ustrezno razumejo.

  Učiteljeva naloga je posredovati različne bralne strategije, ki jih dijaki izbirajo na osnovi načrtovanega cilja: prebrati posamezne sklope in združiti v smiselno celoto, izluščiti globalno sporočilo, razumeti podrobnosti, poiskati v določenih delih besedila specifične podatke, preleteti besedilo, interpretirati besedilo.

  Pri izbiri besedil upoštevamo razvojno stopnjo in interese dijakov samih, saj jih lahko le z raznolikimi in zanimivimi besedili pritegnemo, da bodo radi brali. Razen užitkov pa branje nudi tudi številne možnosti za pridobivanje podatkov, za spoznavanje novega besedišča in slovničnih struktur v smiselnih situacijah.

  Delo z besedilom lahko razdelimo v tri kategorije: dejavnosti pred branjem, med branjem in po branju.

  Dejavnosti pred branjem besedila

  Dejavnosti med branjem

  Dijaki morajo prepoznati vrsto besedila, ugotoviti, komu je namenjeno, izluščiti glavne ideje, povzeti bistvo in spoznati, v kakšnem tonu je napisano. Med branjem lahko pozornost usmerimo na besedišče, na jezikovne funkcije, na slovnične strukture, kohezivna sredstva, na različne načine, s katerimi se pisec obrača na neko osebo, na ugotavljanje smiselne povezanosti besedila.

  Ob branju dijake navajamo na vzporedne aktivnosti:

  Dejavnosti po branju

  Te dejavnosti so namenjene predvsem preverjanju razumevanja prebranega besedila:

  Dijakom moramo omogočiti, da si ustvarijo svoje lastne interpretacije, da svoja mnenja, čustva in izkušnje uporabijo in povežejo z besedilom v raznolikih dejavnostih in da svoja spoznanja posredujejo in utemeljujejo ter jih primerjajo z drugimi.

  7.5. Pisanje

  Dijaki ne pišejo besedil samo zato, da učitelji lahko popravljajo njihove napake. Dobro zastavljena pisna naloga ni samo dobra vaja za učenje jezika, temveč spodbuda, da lahko svoje predstave, izkušnje, občutke opišejo na oseben in ustvarjalen način.

  V začetnih fazah se vaje za pisanje besedil navezujejo večinoma na govorne vaje z določeno vsebino. Kasneje pa se lahko osredotočijo na kompleksnejše besedilne zvrsti, kjer se naučijo, kako svoje ideje in misli jasno in logično napisati in kako posamezne stavke povezati v smiselno celoto. Ker je pisanje mnogo zahtevnejše od govora, saj ne prenese napak, ki so pri govorjenju dopustne, mora imeti pisec dovolj časa, da dobro premisli ter svoje osnutke preoblikuje in dovrši.

  Vodenje pisnih dejavnosti

  A * obravnava vzorca besedila

  B * naloga pisnega izražanja (besedilo)

 • vaja z vzorcem besedila (dana navodila)
 • primerjava s podobnim besedilom
 • naloga pisnega izražanja (novo besedilo)
 • informacija/evalvacija
 • informacija/evalvacija
 • poprava
 • poprava
 • ponovno pisanje besedila
 •  

  Ustvarjalno pisanje

  Iz postopnega uvajanja vodenih dejavnosti preidemo na prosto in kreativno ustvarjanje.

  To vajo začnemo s pisanjem v skupinah, kjer se delo in odgovornost porazdelita, in kasneje, ko dijaki spoznajo zakonitosti pisanja, vodi do primerno napisanega spisa.

  Vendar obstaja tudi možnost, da dijaki vajo začnejo z ustvarjalnim pisanjem, kjer v začetnih fazah pač uporabijo razpoložljiva jezikovna sredstva. Svoja besedila lahko kasneje primerjajo z vzorčnim besedilom, z besedili ostalih dijakov, jih spreminjajo glede na pripombe sošolcev ali popravijo.

  V končni fazi je potrebno besedila seveda urediti, to pa ne pomeni popraviti samo slovnične napake, temveč urediti tudi vsebino in strukturo besedila.

  Pisanje je tukaj proces, pri katerem dijaki z besedilom eksperimentirajo, medtem ko razmišljajo, načrtujejo, se pogovarjajo o vsebini. Napake so na tej stopnji nujen del učnega procesa in seveda tudi znamenje napredka pri učenju jezika. Zato je primerno, da uvajamo ustvarjalno pisanje s krajšimi besedili ali pesmimi, ki lahko glede na posamezne faze razvoja predstavljajo izredno motivacijo za pisanje.

  8. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

  Učitelj mora neprestano iskati nove, boljše načine preverjanja in upoštevati standarde znanj, ki so predvideni v Predmetnem katalogu. Z dobro premišljenim načinom preverjanja znanja in ustreznimi kriteriji se učitelj lahko izogne spornosti ocenjevanja. Vsako preverjanje in ocenjevanje znanja mora biti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

  Preverjanje in ocenjevanje ima tudi pedagoško funkcijo. Ocena naj upošteva tudi individualni razvoj dijakov in naj bo na ta način tudi odraz njihovega osebnega napredka. Pomembno je tudi, da ima dijak na voljo čim več različnih načinov preverjanja, da se bo lahko izkazal predvsem v tistih načinih, ki mu najbolj ustrezajo in bo imel tako možnost pokazati čim več znanja.

  Vprašanja za pisno in ustno preverjanje mora učitelj sestaviti tako, da v enakomernem obsegu preverja vse štiri sposobnosti. Pri ocenjevanju smo pozorni na naslednja težišča:

  Predlagamo vsaj trikratno ustno ocenjevanje in tri šolske naloge v šolskem letu.

  8.1. Ocenjevanje sodelovanja pri pouku

  Ocenjevanje sodelovanja pri pouku mora imeti posebno mesto v celotnem sistemu preverjanja in ocenjevanja. To ocenjevanje je edini način preverjanja sprotnega dela, pozitivnega in negativnega odnosa do predmeta, delovnih navad in vloženega truda.

  Oblike sodelovanja pri pouku so različni govorni, pisni in praktični prispevki dijakov:

  8.2. Pisno preverjanje in ocenjevanje

  S pisno nalogo preverjamo in ocenjujemo snov, ki so jo dijaki usvojili v enem ocenjevalnem obdobju. Dijaki morajo biti v naprej seznanjeni s snovjo, ki se bo preverjala v pisni nalogi, prav tako mora učitelj izbirati tip nalog, ki je dijakom znan.

  Izbiramo med naslednjimi tipi nalog:

  Učitelj naj ob teh oblikah vedno išče druge možnosti in spremlja metodične novosti na tem področju.

  8.3. Ustno preverjanje in ocenjevanje

  V vsakem ocenjevalnem obdobju naj bi učitelj dijake tudi ustno preveril, saj je to za dijake in učitelja pomembna informacija o napredovanju pri govornem sporočanju.

  Možno je tudi skupinsko preverjanje, pri katerem sodelujeta dva ali več dijakov. Dijaka oziroma dijaki so postavljeni v določeno situacijo oziroma pred določen problem, o katerem se morajo pogovarjati in ga rešiti. Pri tem so omejeni na določen čas (10 do 20 minut), situacija ali problem pa izhaja iz predelanih tematskih sklopov. Učitelj, ki je zgolj opazovalec in ocenjevalec, lahko tako nemoteno ocenjuje:

  Po šolski in kontrolni nalogi morajo dijaki napisati popravo.

  8.4. Diagnostični test

  Cilj tega testa je dobiti informacije o jezikovnem nivoju, ki ga ima dijak pred začetkom jezikovnega pouka v določeni ciljni skupini (npr. na začetku 2. letnika ipd.).

  9. MEDPREDMETNE POVEZAVE

  Z različnimi vsebinami pri pouku nemščine pripravljamo dijake na kakovostno življenje in vseživljenjsko učenje. Za to niso nujne samo povezave teorije s prakso, temveč tudi medpredmetne povezave, ki se kažejo predvsem pri navezovanju na druge tuje jezike in slovenščino Ta povezanost se kaže predvsem v sporazumevalni sposobnosti, s primerjavo določenih slovničnih kategorij, besedotvorjem, skladnjo in terminologijo itd.

  Že usvojeno teoretično jezikovno znanje pri slovenščini lahko olajša razumevanje nekaterih slovničnih kategorij pri pouku nemščine.

  ZNANJE

  POVEZAVA S PREDMETOM

  PREDMET

  ZNANJE

  Pozdravljanje in predstavljanje

  Sociologija

 • medčloveški odnosi

 • stiki z ljudmi
 • Šola

  Matematika, sociologija

  Psihologija

 • števila in osnovne računske operacije

 • vzgojna problematika

 • odnosi med ljudmi
 • Prosti čas in šport

  Športna vzgoja

 • vrste in pomen športa
 • Pod streho

  Kemija in poznavanje blaga

 • stanovanjsko pohištvo

 • notranja oprema
 • Promet in potovanja

  Sociologija in zgodovina

 • narodnosti, prebivalstvo

 • celostna podoba dežel, katerih jezik se učijo
 • Delovni dan

  Aranžerstvo in oblikovanje

 • prednosti in slabosti aranžerskega poklica
 • Hrana in pijača

  Kemija in poznavanje blaga

  Biologija

  Dekoriranje

 • jedi (sestavine) in pijača

 • prehranjevalne navade in zdrava prehrana

 • dekoracija mize
 • Nakupovanje

  Kemija in poznavanje blaga

  Aranžerstvo in oblikovanje

  Dekoriranje

 • vrste blaga

 • aranžerski in dekorativni material

 • dekoriranje
 • Prazniki in praznovanja

  Sociologija

  Dekoriranje

 • praznovanja v domovini in na tujem - medkulturna vzgoja

 • praznično dekoriran prostor
 • Pošta, banka, denar

  Podjetništvo

  Matematika

 • denar kot plačilno sredstvo

 • vloga denarja v sodobni družbi

 • glavni in vrstilni števniki
 • Mediji

  Psihologija

  Sociologija

  Informatika

  Trženje

  Metode oglaševanja

 • mediji in njihov vpliv na otroke, človeka

 • sodobna komunikacija

 • kultura sporazumevanja v različnih okoljih

 • ekonomska propaganda

 • oglaševanje kot orodje komuniciranja
 • Obleka naredi človeka

  Aranžerstvo in oblikovanje

  Kemija in poznavanje blaga

 • vrste oblačil, obutve

 • stili oblačenja

 • barve

 • kvaliteta, vzorec, material blaga
 • Narava, podnebje in ekološka ozaveščenost

  Biologija

  Kemija in poznavanje blaga

 • vrste živali in rastlin

 • varstvo naravnega okolja

 • življenjski prostor

 • vreme

 • vplivi in spremembe podnebja

 • ekološka osveščenost

 • onesnaževanje okolja
 • Medčloveški odnosi

  Psihologija

  Sociologija

 • medčloveški odnosi, stiki

 • odnosi v družini, v družbi

 • sorodstvena razmerja
 • Strokovni jezik, aranžerski materiali

  Umetnost

  Aranžerstvo in oblikovanje

  Dekoriranje

  Trženje

  Metode oglaševanja

 • dekoriranje

 • aranžerski in dekorativni material

 • sodobni trendi trženja

 • ekonomska propaganda izdelkov
 • Poklic in delo

  Sociologija

 • izobraževanje

 • brezposelnost
 • Kultura in umetnost

  Umetnost

  Stili in vsebine umetnin

 • umetniške zvrsti in obdobja

 • umetniško doživljanje

 • likovni stili
 • Telo in skrb za zdravje

  Športna vzgoja

  Biologija

 • psihično in fizično počutje človeka

 • nega telesa

 • skrb za zdravje
 • Življenjske razmere

  Sociologija

 • življenjski standard doma in po svetu
 • Izbirni tematski sklop

  Npr.: Aranžerstvo in oblikovanje ipd.

 • tema po izboru učitelja
 • Pri določenih vsebinah, ki jih obravnavamo pri pouku nemščine, lahko ugotovimo povezanost s poukom geografije, zgodovine in umetnosti. Z njihovo pomočjo bodo dijaki usvojili ustrezna znanja o družbi, drugačnih načinih razmišljanja, drugačnih navadah in si tako pridobili celostno podobo dežel/e, katerih/katere jezik se učijo. Na ta način bomo posegli nad medpredmetne povezave in poudarili tudi človeške vrednote kot so strpnost do drugačnosti, vzgoja za mir ipd.

  Sodobni pouk nemščine je povezan prav tako z znanjem o informacijskih tehnologijah, ki ga dijaki pridobijo pri pouku računalništva in informatike. Preko kompenzacijskih strategij dijaki usvojijo osnovna znanja o tem, kako priti do novih podatkov, ki jih potrebujejo za pripravo raziskovalnih in seminarskih nalog, referatov, govornih vaj ipd. Za uresničitev le-teh lahko dijaki uporabljajo knjižnična znanja.

  Pri pouku nemščine poteka skozi določene učne vsebine okoljska vzgoja, ki se vsebinsko navezuje na naravoslovne predmete. S pomočjo novih spoznanj s področja psiholingvistike lahko v alternativnih pristopih pri pouku nemščine (kinestetika - gibanje - sproščanje) najdemo tudi povezave s športno vzgojo.

  Pouk nemškega jezika se povezuje s strokovnimi predmeti v smislu osvajanja strokovne terminologije. To so: dekoriranje, aranžerstvo in oblikovanje in kemija s poznavanjem blaga.

  Večja povezanost med predmeti ne pomeni samo učinkovitejšega učenja in pridobivanja znanja, temveč lahko predstavlja tudi za učitelja lažje in bolj učinkovito poučevanje. Za medpredmetno usklajevanje lahko v določeni meri poskrbi letni delovni načrt, predvsem pa učitelji z dogovarjanjem.

  Celovitost znanja ne dosegamo le z medpredmetnimi povezavami, temveč tudi s poglabljanjem medkulturnih odnosov, kar lahko uresničujemo tudi s strokovnimi ekskurzijami in izmenjavami dijakov.