SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ARANŽERSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 52.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 26. 10. 2001

1. IME PREDMETA

TRŽENJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

50

20

70

2.

50

20

70

3.

50

20

70

4.

48

20

68

skupaj

198

80

278

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:


4. OPERATIVNI CILJI

1.letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

OSNOVNI POJMI TRŽENJA

Dijak

Dijak

 • pozna razvoj in razloge za tržno usmerjenost podjetij

 • razume osnovno idejo trženja

 • pozna cilje in naloge trženja

 • pozna različne koncepte poslovanja

 • pozna trende v razvoju trženja
 • definira pojem trženja

 • razloži vlogo menjave pri trženju

 • razloži pomen zadovoljstva kupca pri trženju

 • prepoznava naloge trženja glede na vrste povpraševanja

 • prepoznava tržno usmerjena podjetja

 • pokaže razliko med prodajnim in tržnim konceptom poslovanja

 • loči med množičnim in individualnim trženjem
 • Razvija strokovno odgovornost.

  Razvija osebno odgovornost.

  Ozavešča relacije: posameznik-podjetje-družba.

  Analizira koncepte poslovanja iz prakse.

  NAKUPNO VEDENJE PORABNIKOV

 • pozna proces nakupnega odločanja

 • pozna vrste nakupnih procesov

 • pozna dejavnike nakupne odločitve

 • razume, da vedenje in lastnosti porabnikov vplivajo na način trženja izdelkov in storitev

 • pozna trženjske aktivnosti in njihov vpliv na vedenje porabnikov

 • pozna vplive na nakupno odločitev

 • pozna namen in sestavo kupoprodajne pogodbe

 • pozna nakupno vedenje organizacij
 • opazuje in razloži proces nakupnega odločanja

 • razlikuje vlogi porabnika in kupca

 • razloži nakupno vedenje porabnikov

 • loči med vrstami potreb in njihovo hierarhijo

 • zaveda se lastnih potreb in načinov njihovega zadovoljevanja

 • opiše in analizira lastno nakupno vedenje

 • izbere ustrezno trženjsko aktivnost glede na želeni odziv porabnikov

 • prepoznava motive za nakup posameznih izdelkov in storitev

 • razloži kupčevo vrednotenje in oceno izdelka pred nakupom

 • prepoznava vloge članov v nakupni enoti; npr. v družini, v podjetju

 • opiše kriterije za izbiro dobaviteljev

 • opiše dejavnike nakupne odločitve organizacij
 • Razvija sposobnost vživljanja v vloge kupca,porabnika, tržnika.

  Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija komunikacijske sposobnosti.

  Simulira in analizira nakupne situacije.

  IZDELEK

 • pozna trženjsko opredelitev izdelka

 • pozna kategorije novih izdelkov

 • pozna faze življenjskega cikla izdelka

 • pozna proces razvoja novega izdelka

 • razume pomen blagovnih znamk za trženje

 • pozna pravni vidik zavarovanja industrijske lastnine

 • pozna pomen zunanjega izgleda izdelka pri trženju
 • razloži pomen izdelka v trženjskem spletu

 • razloži ravni izdelka in njihov pomen pri trženju

 • opiše širino, dolžino in globino izdelčnega spleta

 • upošteva faze življenjskega cikla izdelka pri trženjskih odločitvah

 • primerja pristope k razvoju izdelkov

 • razloži tveganje pri razvoju novih izdelkov

 • razlikuje strategije uvajanja novega izdelka na trg

 • razloži sprejem novega izdelka pri kupcih

 • razloži prednosti blagovnih znamk za tržnika in za porabnika

 • prepoznava vrste blagovnih znamk in razloži razlike

 • spozna vlogo industrijskega oblikovanja

 • pozna naloge in vrste embalaže

 • povezuje znanje aranžiranja in dekoriranja pri oblikovanju zunanjega izgleda izdelka
 • Razvija ustvarjalnost in inovativnost.

  Razvija strokovno odgovornost.

  Razvija poštenost do strank.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvija varčnost.

  Prikaže izdelčni splet na praktičnih primerih (katalogih izdelkov).

  Izdela in prikaže koncept novega izdelka.

  Pišče primere vseh vrst blagovnih znamk v praksi.

  Išče ideje za nove oblike embalaže.

  STORITVE

 • pozna pomen storitvene dejavnosti za gospodarstvo

 • razume razliko med izdelki in storitvami ter njihovo prepletenost v ponudbi

 • razume pojem kakovosti storitev

 • pozna pomen storitvenih znamk

 • pozna elemente trženjskega spleta za storitve

 • pozna razvoj novih storitev
 • opiše lastnosti izdelkov

 • razlikuje storitve usmerjene na ljudi in storitve usmerjene na stvari

 • primerja značilnosti trženja izdelkov z značilnostmi trženja storitev

 • spremlja značilnosti razvoja novih storitev

 • loči med blagovnimi in storitvenimi znamkami

 • razlikuje trženjski splet za izdelke in trženjski splet za izdelke

 • razloži pomen ljudi  (zaposlenih) pri trženju storitev

 • razloži pojem notranjega trženja
 • Razvija strokovno odgovornost.

  Razvija poštenost do strank.

  Primerja trženje storitev in trženje izdelkov na praktičnih primerih.

  Išče storitvene znamke in jih predstavi.

  Predstavi svoj pogled na kakovost storitev.

  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  TRŽNO KOMUNICIRANJE

  Dijak

  Dijak

 • pozna cilje tržnega komuniciranja

 • pozna proces tržnega komuniciranja

 • pozna orodja tržnega komuniciranja

 • razume pomen oblikovanja ustreznega komunikacijskega spleta za trženje

 • razume pomen merjenja učinkovitosti tržnega komuniciranja
 • opazuje komuniciranje podjetij s kupci in drugimi javnostmi

 • prepoznava cilje komuniciranja iz sporočil v okolju

 • prepoznava orodja tržnega komuniciranja v praksi

 • razlikuje elemente celostne grafične podobe

 • razloži cilje oglaševanja

 • primerja lastnosti sodobnih medijev

 • razloži pomen zakonodaje in samoregulative v oglaševanju

 • razloži cilje in načine pospeševanja prodaje

 • ponazori potek osebne prodaje

 • razloži vlogo odnosov z javnostmi pri trženju

 • razlikuje načine neposrednega trženja
 • Razvija strokovno odgovornost.

  Utrjuje sposobnost komuniciranja.

  Razvija kreativnost.

  Razvija tolerantnost.

  Razvija sposobnost vživljanja.

  Izdela in predstavi načrt tržnega komuniciranja.

  Za konkretni primer izdela oglasno sporočilo.

  CENOVNE STRATEGIJA

 • razume pomen prodajne cene v trženjskem spletu

 • pozna dejavnike oblikovanja prodajne cene

 • pozna strategije prodajnih cen
 • razloži ceno kot informacijo za kupca

 • opiše kupčevo predstavo o prodajni ceni

 • opazuje in razloži odziv kupcev na spremembe prodajnih cen

 • razlikuje med cenovnimi strategijami

 • izbere ustrezno cenovno strategijo za določen trženjski cilj
 • Razvija natančnosti.

  Razvija zanesljivost.

  Z instrumentom cenovne elastičnosti meri odziv kupcev na spremembo prodajnih cen.

  POSREDNIKI NA PRODAJNI POTI

 • pozna pomen prodajne poti pri trženju izdelkov in trženju storitev

 • pozna vrste prodajnih poti in kriterije za njihovo izbiro

 • pozna posrednike na prodajni poti

 • pozna pojem fizična distribucija
 • definira prodajno pot

 • opiše tokove na prodajni poti

 • razlikuje vrste prodajnih poti

 • izbere ustrezno obliko prodajne poti za določen izdelek ali storitev

 • primerja posrednike med seboj

 • razloži strategije pridobivanja posrednikov

 • razloži pojem stopnja postrežbe

 • opiše fizično distribucijo
 • Razvija strokovno odgovornost.

  Razvija poštenost do strank.

  Razvija natančnost.

  Izdela in predstavi shemo prodajnih poti za izbrano podjetje.

  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  TRGOVINA NA DROBNO

  Dijak

  Dijak

 • razume vlogo trgovine na drobno v gospodarstvu

 • pozna cilje in naloge trgovine na drobno

 • pozna značilnosti trženja blaga v prodajalni
 • opiše oblike trgovine na drobno

 • opiše vrste prodajaln

 • primerja prodajne sortimente

 • opiše elemente trženja v prodajalni

 • prepozna poprodajno storitev

 • razloži namen pospeševanja prodaje v prodajalni

 • opazuje in oceni delo prodajalcev

 • primerja proizvajalčeve in trgovske blagovne znamke

 • razume vlogo in opiše naloge aranžerja pri trženju blaga v prodajalni
 • Razvija strokovno odgovornost.

  Razvija kreativnost.

  Razvija spretnost opazovanja.

  Izdela poročilo o obisku prodajaln.

  NEPOSREDNO TRŽENJE

 • pozna cilje neposrednega trženja

 • pozna metode in oblike neposrednega trženja
 • razloži razloge za naraščajoči pomen neposrednega trženja

 • prepoznava in primerja oblike neposrednega trženja v praksi

 • opiše proces izvedbe neposrednega trženja

 • razloži prednosti neposrednega trženja

 • razloži vlogo sodobnih medijev pri neposrednem trženju

 • opiše značilnosti elektronskega trženja
 • Razvija natančnost.

  Prikaže primere elektronskega trženja iz prakse.

  ZADOVOLJSTVO KUPCEV

 • razume pomen zadovoljstva kupcev za trženje

 • razume pomen stalnih kupcev

 • pozna kupčevo vedenje po nakupu

 • pozna zakonodajo s področja varstva potrošnikov
 • opredeli zadovoljstvo kupca

 • opiše merjenje zadovoljstva kupcev

 • opiše metode, s katerimi obdržimo kupce

 • primerja načine s katerimi podjetja skrbijo za zadovoljstvo kupcev po nakupu
 • Razvija sposobnost vživljanja.

  Razvija načelo varčnosti.

  Razvija kreativnost.

  Izdela in predstavi intervju s kupci o zadovoljstvu po nakupu.

  4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  STRATEŠKO UPRAVLJANJE TRŽENJA

  Dijak

  Dijak

 • pozna faze procesa upravljanja trženja

 • razume pomen vrednotenja rezultatov trženja
 • definira poslanstvo, filozofijo in vizijo podjetja ter primerja njihove opredelitve v različnih podjetjih

 • prepoznava dejavnike trženja iz okolja

 • definira in primerja trženjske strategije podjetij

 • opiše konkurenčne prednosti podjetij

 • opiše proces segmentiranja trga

 • razloži pojem tržna vrzel

 • definira ciljni trg

 • opiše načine izbiranja ciljnih trgov

 • definira tržni delež

 • razloži in prepoznava načine pozicioniranja podjetij na trgu

 • opiše elemente trženjskega spleta in razloži pomen njihove usklajenosti

 • opiše načine preverjanja učinkovitosti trženjskih akcij
 • Razvija strokovno odgovornost.

  Razvija sposobnost opazovanja.

  Izdela in predstavi swot analizo za določeno podjetje.

  Predstavi segmentacijo trga za izbran izdelek ali storitev.

  TRŽENJSKI INFORMACIJSKI SISTEM

 • pozna naloge trženjskega informacijskega sistema

 • pozna vrste tržnih podatkov in načine njihovega zbiranja
 • opiše trženjski informacijski sistem

 • razlikuje med vrstami in viri podatkov

 • opiše potek trženjskega obveščanje

 • opiše potek tržnih raziskav

 • primerja vrste tržnih raziskav

 • razloži metode tržnih raziskav

 • spozna kodeks tržnih raziskovalcev
 • Razvija natančnost.

  Razvija strokovno odgovornost.

  Razvija zmožnost predvidevanja.

  Izdela enostavno tržno raziskavo in prikaže rezultate.

  GLOBALNO TRŽENJE

 • razume pojem globalni trg

 • razume, zakaj morajo domača podjetja razmišljati in delovati globalno
 • opiše načine vstopa na tuji trg

 • opiše prilagajanje trženjskih strategij za različnim okoljem

 • opiše načine sodelovanja na globalnem trgu
 • Razvija tolerantnost in spoštovanje.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • razvoj tržne usmerjenosti podjetij
 • Zgodovina

 • gospodarska kriza

 • industrijske revolucije
 • nakupno vedenje porabnikov
 • Psihologija

 • psihologija prodaje
 • izdelek in embalaža
 • Kemija s poznavanjem blaga

 • kakovost blaga

 • embalaža in pakiranje
 • oglaševanje

 • elektronsko trženje
 • Metode oglaševanja

 • oblikovanje oglasnih sporočil

 • mediji
 • osebna prodaja
 • Poslovno komuniciranje

 • poslovni pogovor
 • pospeševanje prodaje
 • Pospeševanje prodaje

 • oblike in učinki pospeševanja prodaje