SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ARANŽERSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 52.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 26. 10. 2001

1. IME PREDMETA

KEMIJA IN POZNAVANJE BLAGA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

63

7

70

2.

63

7

70

3.

4.

skupaj

126

14

140

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijakI:


4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Gradniki snovi

Zgradba atoma

Dijak

Dijak

 • pozna zgradbo atoma
 • razloži zvezo med atomskim in masnim številom

 • rešuje naloge, ki povezujejo atomsko in masno število
 • Razvija natančnost in zanesljivost.

  Razvija sposobnost oblikovanja zaključkov.

  periodni sistem

 • pozna zgradbo periodnega sistema

 • razume periodično spreminjanje fizikalnih lastnosti elementov po skupinah in periodah na osnovi zgradbe njihovih atomov

 • pozna značilne lastnosti nekovin

 • pozna značilne lastnosti kovin

 • zna našteti halogene
 • razloži razporeditev elementov v periodnem sistemu kot posledico zgradbe njihovih atomov

 • sklepa o povezavi med razporeditvijo elektronov v atomu elementa in njegovim položajem v periodnem sistemu

 • primerja lastnosti kovin, nekovin in halogenov
 • Razvija sposobnost oblikovanja zaključkov.

  Razvija strokovnost in natančnost.

  Razvija odgovoren odnos do okolja.

  pomen in vloga organskih spojin

  ogljikovodiki in derivati

 • pozna pomen ogljikovodikov kot vir energije in surovin

 • zna našteti in klasificirati različne vrste ogljikovodikov

 • pozna učinke uporabe ogljikovodikov na okolje
 • shematsko prikaže predelavo nafte in predstavi uporabo naftnih derivatov

 • pojasni nastanek tople grede in ozonske luknje
 • Razvija varčnost in ekonomičnost.

  Razvija skrb za varovanje okolja.

  ogljikovi hidrati in proteini

 • pozna fizikalne in kemične lastnosti ogljikovih hidratov in beljakovin
 • poišče in uredi podatke o virih beljakovin in ogljikovih hidratov
 • Razvija sposobnost opazovanja in primerjave.

  osnove poznavanja blaga

  blago

 • pozna osnovne pojme: blago, proizvod, potreba, dobrina
 • razloži korelacijo med proizvodnjo in človeškimi potrebami

 • razvrsti blago glede na različne kriterije
 • Razvija natančnost in zanesljivost.

  Razvija ekonomičnost.

  Vaje: Razvrščanje blaga (izpolnjevanje tabele).

  kakovost blaga

 • pozna pojem kakovosti

 • pozna merila za ocenjevanje kakovosti in postopke za preizkušanje kakovosti
 • primerja merljive in nemerljive metode ocenjevanja kakovosti

 • ugotovi , zakaj jemljejo vzorce za analizo
 • Razvija pošten odnos do poslovnega partnerja.

  Razvija poklicno odgovornost.

  embalaža in pakiranje

 • pozna pojme: embalaža, embaliranje, transportna embalaža, prodajna embalaža

 • pozna pomen in funkcije embalaže

 • pozna embalažne materiale, vrste, oblike, prednosti in pomanjkljivosti

 • spozna postopke izdelave in oblike kompleksne embalaže

 • pozna oznake za ravnanje in oznake za nevarne snovi na transportni embalaži
 • ovrednoti pomen embalaže

 • prepozna posamezne embalažne materiale, pojasni uporabno vrednost različnih oblik embalaže

 • primerja posamezne embalažne materiale

 • primerja transportno in komercialno embalažo

 • analizira pomen estetskega oblikovanja prodajne embalaže in prednosti estetsko oblikovane embalaže

 • razloži varčno ravnanje z embalažnimi materiali

 • ugotovi, katere materiale lahko recikliramo
 • Razvija strokovnost.

  Pozna pomen napredka znanosti in tehnike.

  Razvija čut za ohranjanje okolja ter osebno odgovornost.

  Vaje: Prepoznavanje različnih vrst in oblik embalažnih materialov, ugotavljanje prednosti in pomanjkljivosti.

  Referati: Embalaža in varstvo okolja.

  živila

  uvod v živilsko področje

 • pozna pojme: živilo, hranilna snov, aditiv, balastna snov

 • pozna sestavo živil, njihov pomen

 • pozna načine skladiščenja in konzerviranja živil
 • našteje zakone in predpise, ki se nanašajo na proizvodnjo in prodajo živil

 • primerja različne načine skladiščenja

 • ugotovi vzroke kvarjenja živil

 • primerja postopke konzerviranja živil
 • Razvija human odnos do prehranjevanja.

  Razvija skrb za zdravje.

  Pridobiva ustrezen odnos do zdrave prehrane.

  Vaje: Izračun energijske vrednosti posameznih obrokov.

  Videofilm: Konzerviranje živil.

  ogljikohidratna živila

 • pozna vrste žit

 • pozna vrste mlevskih izdelkov

 • pozna vrste vzhajalnih sredstev

 • pozna škrob in zna našteti izdelke iz škroba

 • pozna surovine za proizvodnjo sladkorja, vrste in lastnosti sladkorja

 • pozna med kot naravno sladilo

 • pozna vrste umetnih sladil
 • ugotovi pomen ogljikovih hidratov v prehrani

 • razlikuje med različnimi tipi moke

 • primerja uporabnost pecilnega praška in kvasa

 • ugotovi zdravilne učinke medu

 • primerja sladkost posameznih sladil
 • Razvija strokovnost.

  Razvija skrb za pravilno prehrano.

   Razvija skrb za zdravje zob.

  Razvija sposobnost opazovanja in primerjave.

  Razvija odnos do kruha kot osnovnega živila.

  Razvija kritičen odnos do pomanjkanja hrane.

  Vaje: Organoleptično ocenjevanje vzorcev kruha.

  Videofilm: Domača čebela.

  beljakovinska živila

 • pozna pomen beljakovin v prehrani

 • pozna hranilno vrednost mleka, načine in postopke konzerviranja

 • zna našteti vrste mlečnih izdelkov

 • pozna vrste mesa klavne živine

 • pozna vrste mesnih izdelkov

 • pozna še druge vrste mesa: perutnino, divjačino, vodne živali, morske sadeže

 • pozna jajca in jajčne izdelke
 • primerja hranilno vrednost mleka z ostalimi živili

 • razlikuje in primerja različne načine konzerviranja mleka

 • primerja hranilno vrednost in pogoje skladiščenja mlečnih izdelkov

 • primerja hranilno vrednost različnih vrst mesa

 • ovrednoti pomen zdravstvene kontrole mesa

 • zna razlikovati med vrstami svežega mesa ter pravilno ravnati z njimi

 • uvrsti posamezne mesne izdelke glede na trajnost

 • ugotovi pomen rib v zdravi prehrani

 • ovrednoti hranilno vrednost jajc
 • Razvija odgovornost za pravilno ravnanje in shranjevanje izdelkov.

  Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija zdrave prehranjevalne navade.

  Razvija natančnost in strokovnost.

  Vaje: Organoleptično ocenjevanje različnih vrst sirov.

  Videofilmi:

 • mleko in mlečni izdelki

 • hrana iz morja.
 • maščobna živila

 • pozna načine pridobivanja in shranjevanja maščobnih živil

 • zna našteti maščobe rastlinskega in živalskega izvora
 • ugotovi pomen maščob v prehrani

 • prepozna žarke maščobe
 • Razvija sposobnost opazovanja in primerjave.

  Razvija odnos do zdravega prehranjevanja.

  Razvija natančnost in strokovnost.

  vitaminsko mineralna živila

 • pozna pomen vitaminov, mineralov in vode za človeka

 • pozna pravilno ravnanje, embaliranje in skladiščenje sadja in vrtnin

 • pozna izdelke iz sadja in vrtnin
 • poskuša določiti znake pomanjkanja vitaminov

 • prepozna kakovostno sadje in vrtnine
 • Razvija skrb za zdravje.

  Razvija zdrave prehranjevalne navade.

  Širi splošno razgledanost.

  Vaje: Razpoznavanje posameznih vrst sadja in zelenjave.

  začimbe, dišave,
  alkaloidna poživila, pijače

 • pozna vrste, lastnosti in uporabno vrednost začimb

 • pozna alkaloidna poživila, njihove vrste in uporabo

 • pozna vrste piva, vina in destiliranih alkoholnih pijač

 • zna našteti vrste brezalkoholnih pijač
 • ugotovi razliko med dišavami in začimbami

 • prepozna posamezne začimbe in dišave

 • razlikuje alkaloide v posameznih živilih in spozna njihov učinek na človeka

 • ugotovi pogostost uživanja alkohola med mladimi
 • Razvija zdrave prehrambene navade.

  Razvija čut za kulturo pitja alkoholnih pijač.

  Spozna alkoholizem kot družbeni zlo.

  Vaje: Organoleptično prepoznavanje dišav in začimb.

  Videofilm: Vina in trte na Slovenskem.

  2. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  agrokemični proizvodi

  Dijak

  Dijak

 • pozna vrste, lastnosti in načine skladiščenja agrokemičnih proizvodov

 • pozna pravila za varno ravnanje z agrokemičnimi proizvodi

 • spozna vpliv kemičnih sredstev na okolje
 • razvrsti mineralna gnojila

 • razlikuje mešana gnojila od kompleksnih

 • loči agrokemične proizvode po različnih agregatnih stanjih

 • oceni negativne posledice pretirane uporabe agrokemičnih proizvodov
 • Razvija pozitiven odnos do zdrave prehrane.

  Razvija pozitiven odnos do okolja.

  Razvija ekološko zavest o varovanju okolja.

  Zaveda se nevarnosti kemičnih sredstev za okolje.

  barve in premazna sredstva

 • pozna premazna sredstva, lastnosti in uporabo

 • pozna pomen barv pri aranžiranju in vsakdanjem življenju
 • prepozna sorodnosti in razlike med skupinami barvil in barv
 • Razvija sposobnost primerjave.

  Širi splošno razgledanost.

  Znanja povezuje s svojo stroko.

  pralna in čistilna sredstva

 • zna našteti vrste mil na tržišču

 • pozna vrste detergentov

 • zna našteti čistilna stedstva
 • primerja različne vrste mil med seboj in jih klasificira

 • ugotovi vpliv detergentov na okolje
 • Razvija ekološko zavest in pozitiven odnos do okolja.

  kozmetična sredstva

 • pozna vrste, surovine in uporabo kozmetičnih preparatov

 • pozna pomen zaščite kože pred soncem

 • zna našteti dekorativno kozmetiko
 • našteje dejavnike, ki jim je človek dnevno izpostavljen

 • razvrsti proizvode negovalne in dekorativne kozmetike

 • predstavi nekatere pomembnejše proizvajalce in njihove specifičnosti

 • spozna pomen kozmetike v vsakdanjem življenju
 • Razvija ustrezen odnos do higiene in osebne nege.

  Razvija občutek za estetsko ličenje.

  Demonstracije: Obisk vizažistke (demonstracija nega in ličenja).

  polimeri

 • pozna pojme polimer, polimerizacija, polikondenzacija

 • pozna vrste, lastnosti, pomen in uporabo polimernih snovi v različnih dejavnostih, v dekorativne namene
 • razlikuje med duromerami, termoplasti in elastomerami

 • ugotovi, kje vse polimere uporabljamo v vsakdanjem življenju

 • analizira problem odpadkov iz polimernih snovi
 • Razvija natančnost.

  Razvija pozitiven odnos do okolja.

  Razvija sposobnost opazovanja in primerjave.

  Videofilmi: Umetne mase.

  tekstilno področje

 • zna našteti vrste vlaken

 • zna prepoznati posamezne vezave

 • pozna pomen plemenitenja tekstilij

 • pozna konfekcioniranje in označevanje oblačil

 • pozna postopke vzdrževanja tekstilij
 • razlikuje vlakna glede na sestavo

 • ugotovi razlike med rastlinskimi in živalskimi vlakni

 • ugotovi, na kakšne načine lahko izboljšamo tkanine

 • prepozna oznake za vzdrževanje tekstilnih izdelkov
 • Razvija natančnost.

  Razvija strokovnost in ustvarjalnost.

  Razvija občutek za modne smernice.

  Vaje: Prepoznavanje in risanje vezav.

  usnje, krzno

 • pozna pojme: strojilo, strojenje

 • pozna vrste kož in načine strojenja, vrste usnja

 • pozna razlike med usnjem in krznom

 • zna našteti vrste krzna in živali, ki dajejo krzno
 • med seboj loči posamezne vrste usnja

 • spozna pomen proizvodnje umetnega usnja

 • primerja in ugotavlja razlike med usnjem in krznom
 • Rzvija opazovanje.

  Razvija ekološko zavest.

  goriva

 • razume pojme: gorivo, gorenje, vnetljivost, gasilno sredstvo, požar

 • pozna goriva glede na izvor, agregatno stanje in sestavine

 • pozna vzroke za nastanek požara ter vrste gasilnih sredstev
 • razlikuje gorljive in negorljive sestavine

 • ugotovi vpliv energije na okolje

 • primerja posamezna gasilna sredstva med seboj in ugotovi, kdaj katera uporabiti
 • Razvija odgovornost do preprečevanja požarov.

  Razvija varčnost in ekonomičnost.

  Razvija zdrav odnos do varovanja okolja.

  tehnično področje

  les

 • pozna kemično sestavo, prereze, teksturo lesa

 • pozna mehanske, dekorativne in fizikalne lastnosti lesa, vrste in uporabo lesa
 • prepozna različne drevesne vrste

 • predstavi ekološki problem gozda

 • razloži vzroke umiranja gozdov

 • našteje posamezne skupine izdelkov
 • Oblikuje odnos do narave.

  Razvija ozaveščanje o racionalni rabi lesa.

  .

  papir

 • pozna vrste, lastnosti in uporabo papirja

 • zna našteti proizvode papirne konfekcije
 • razlikuje formate papirja

 • pojasni pomen zbiranja in recikliranja odpadnega papirja
 • Oblikuje odgovoren odnos do narave.

  Razvija odnos do pisane besede.

  kovine in kovinski izdelki

 • pozna železo, grodelj, železove litine in jeklo

 • zna našteti in opisati lastnosti barvnih in plemenitih kovin

 • pozna način označevanja izdelkov iz žlahtnih kovin

 • zna našteti kovinske izdelke in polizdelke
 • primerja lastnosti in uporabo barvnih kovin

 • razlikuje med barvnimi in plemenitimi kovinami

 • analizira in primerja odpornost različnih kovin na korozijo

 • ugotovi, katere kovinske odpadke lahko recikliramo

 • razlikuje med kovinskimi izdelki in polizdelki
 • Širi splošno izobrazbo in razgledanost.

  Kritično oceni vpliv kovinsko predelovalne industrije na okolje.

   Razvija odgovornost do varovanja okolja.

  Videofilm: Čudoviti svet mineralov.

  steklo in keramika

 • pozna surovine za proizvodnjo stekla in keramike

 • zna našteti izdelke iz stekla in keramike
 • razvrsti surovine ter določi njihov vpliv na lastnosti stekla in keramike,

 • primerja fizikalne in kemične lastnosti stekla in keramike,

 • razvrsti steklene in keramične proizvode,

 • glede na surovine, lastnosti in uporabo,

 • Razvija varčnost in ekonomičnost,

  Razvija odgovornost do varčne rabe energije.

  elektrotehniški material

 • pozna pojme: električni tok, napetost, moč

 • pozna električne instalacije
 • razvrsti in predstavi električne naprave za dom in gospodinjstvo
 • Razvija poslovnost.

  Uporaba različnega slikovnega gradiva.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • embalaža in pakiranje
 • Trženje

 • zunanji izgled izdelka
 • kakovost blaga
 • Trženje

 • blagovna znamka
 • vse vrste blaga
 • Dekoriranje

 • uporabnost materialov v dekorativne namene
 • vse vrste blaga
 • Dekoriranje

 • oblikovanje in aranžiranje daril
 • barve in premazna sredstva
 • Aranžerstvo in oblikovanje

 • uvod v živilsko področje
 • Biologija

 • encimi, mikroorganizmi, prebavila