SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ARANŽERSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 52.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 26. 10. 2001

1. IME PREDMETA

PODJETNIŠTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

2.

3.

4.

28

40

68

skupaj

28

40

68

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:


4. OPERATIVNI CILJI

4. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

PODJETNIŠTVO

Dijak

Dijak

 • pozna podjetniški proces

 • pozna pomen podjetništva v sodobnem tržnem gospodarstvu
 • se seznani z bistvenimi značilnostmi podjetništva

 • spozna vlogo podjetniškega mišljenja

 • opiše faze podjetniškega procesa

 • opiše vlogo in razvoj podjetništva v družbi

 • spozna vpliv podjetništva na gospodarski razvoj v svetu in v Sloveniji
 • Razvija zanimanje za podjetništvo

  Povezuje teorijo s prakso

  Razvija podjetniško mišljenje.

 • ogled učne kasete in analiza

 • ogled strokovnih revij, časnikov in drugih publikacij, ki se nanašajo na podjetništvo, izbira zanimivih člankov in komentar

 • razprava o pomenu podjetništva
 • PODJETNIK

 • pozna lastnosti podjetne osebe

 • pozna zmožnosti podjetnika

 • pozna motive za podjetništvo

 • pozna pojem in pomen poslovne etike
 • spozna dobre lastnosti podjetne osebe

 • oceni sebe in svoje lastnosti

 • spozna katera znanja si mora podjetnik pridobiti

 • seznani se z motivi podjetnika in procesom motivacije za podjetništvo

 • spozna pomen podjetniške komunikacije in razlikuje načine podjetniške komunikacije

 • pozna skupne značilnosti podjetnikov

 • oceni pomen poslovne etike in lastnih odločitev v poslovnem okolju
 • Krepi pozitivne osebnostne lastnosti.

  Razvija podjetniške lastnosti.

  Krepi osebno predstavitev.

  Razvija smisel za komunikacijo v skupni.

  Razvija pogajalske sposobnosti.

  Razvija moralno etične vrline.

  Povezuje teorijo s prakso.

  Ugotavlja možnosti za osebno kariero.

  Povezuje teorijo s prakso.

 • vaje za komunikacijo

 • igranje vlog

 • reševanje učnih listov in njihovo samoocenjevanje ter soocenjevanje

 • reševanje vprašalnika, s katerim preverja dijak veščine oziroma osebnostne, predvsem podjetniške lastnosti

 • analiza primerov iz prakse, ki se nanašajo na temo poslovne etike

 • obisk podjetnika (ali pri podjetniku), razgovor
 • PODJETNIŠKE ENOTE

 • pozna oblike podjetništva
 • definira podjetje in spozna cilje podjetja

 • spozna pojme ime, dejavnost in sedež podjetja

 • razlikuje produkcijske faktorje med seboj

 • spozna vzroke in pogoje za ustanovitev in prenehanje podjetja

 • spozna različne pravne oblike podjetij

 • spozna vrste podjetij z vidika rasti obsega poslovanja in zaposlitev

 • spozna pozitivne in negativne vidike samostojnega podjetnika

 • spozna prednosti malih podjetij

 • opiše in ponazori prispevek malega gospodarstva k razvoju celotnega gospodarstva in blaginje

 • spozna pomen sposobnosti prilagajanja podjetja tržnim razmeram

 • oceni možnosti odločitve za osebno kariero
 • Razvija sposobnost opazovanja ekonomskega okolja.

  Razvija socialno povezanost z delovnim okoljem.

  Razvija odnos do lastnine.

  Krepi komunikacijske spretnosti.

  Razvija podjetniško razmišljanje.

  Ugotavlja možnosti za osebno kariero.

  Razvija ekološko zavest.

 • ogled učne kasete in analiza

 • zbiranje in nato izbira strokovnih člankov iz časnikov in strokovnih revij, prebiranje, predstavitev in analiza

 • opazovanje poslovnega okolja, poročanje o številu in vrstah podjetij, njihovih dejavnostih in pomenu za razvoj kraja

 • obiski v različnih podjetjih, opazovanje, opravljanje intervjujev z vodilnimi delavci v podjetju

 • simulacija oblikovanja firme podjetja

 • prepoznavanje prvin poslovnega procesa v različnih dejavnostih

 • igranje vlog
 • OD PODJETNIŠKE IDEJE DO NJENE URESNIČITVE

  Poslovne zamisli

 • pozna poslovne priložnosti

 • zna poiskati in razvijati poslovne ideje

 • pozna kriterije za oceno poslovne zamisli
 • prepozna in oceni poslovne priložnosti

 • predstavi in primerja poslovne ideje

 • opiše dejavnike, s katerimi ugotavlja, če je določena poslovna zamisel tudi uresničljiva

 • spozna konkurenčno prednost poslovne ideje in poslovne priložnosti, a tudi tveganja in možnosti neuspeha

 • spozna proces od ideje do inovacije in pomen patentne zaščite
 • Se nauči načrtno reševati probleme.

  Razvija domiselnost in krepi ustvarjalno in logično mišljenje.

  Krepi spoznanje o dobri zamisli.

  Krepi komunikacijske spretnosti.

  Razvija sodelovanje v skupini.

  Razvija zavest o pomenu tržnega okolja za uresničitev zamisli.

  Razvija vztrajnost.

  Se zave pomena načrtovanja dela.

  Razvija osebno odgovornost.

  Razvija strokovno odgovornost.

 • predstavitev lastne poslovne ideje

 • vaje za komunikacijo

 • ocenjevanje zamisli in preverjanje možnosti za njihovo realizacijo

 • izpolnjevanje učnih listov

 • možganska nevihta
 • Dejavnosti za pripravo poslovnega načrta

 • pozna dejavnosti, ki so potrebne za pripravo poslovnega načrta
  • primerja in oceni izbiro pravne oblike podjetja

  • spozna pomen delitve dela, vlog in odgovornosti (zaveda se prednosti podjetniškega tima)

  • predvidi tržne posebnosti in prouči potrebe kupcev

  • prepozna pomen in tehnike promocije in oglaševanja

  • spozna temeljne finančne pojme

  • zna izračunati preproste računovodske kalkulacije in izdelati preproste računovodske evidence

  Razvija sposobnosti sodelovanja v skupini.

  Razvija podjetniško razmišljanje.

  Razvija ustvarjalnost.

  Krepi komunikacijske spretnosti.

  Razvija osebno, delovno in strokovno odgovornost.

  Razvija sposobnost ekonomičnega presojanja.

  Razvija zanesljivost, natančnost, točnost.

  Razvija podjetniško razmišljanje.

  • možganska nevihta

  • anketiranje kupcev, poročanje in analiza rezultatov

  • izpolnjevanje učnih listov, primerjanje, samoocenjevanje, soocenjevanje

  • igranje vlog, simulacija poslovnega sestanka

  • predavanje zunanjega gosta in/ali obisk v pristojnem inštitutu oziroma zavodu (na temo: zdravje in varnost)

  • predstavitev lastnih oglasov, analiza in soocenjevanje

  • prikaz nekaterih temeljnih finančnih izračunov in ocene poslovnega uspeha

  • predstavitev lastnih idejnih osnutkov, osvetljenih s finančne plati

  • ogled učne kasete in analiza

  Poslovni načrt

 • pozna temeljne sestavine poslovnega načrta

 • zna sestaviti preprosti poslovni načrt, ki vodi v realizacijo poslovne zamisli
  • spozna namen poslovnega načrta

  • prepozna pomen učinkovitega načrtovanja lastnega časa

  • spozna obseg in vsebine poslovnega načrta

  • izdela preprost poslovni načrt za potrebe realizacije poslovne zamisli

  Povezuje teorijo s prakso.

  Razvija sposobnosti za vodenje skupin oziroma za vključevanje v timsko delo.

  Razvija pogajalske in druge komunikacijske spretnosti.

  Razvija osebno, delovno in strokovno odgovornost.

  Razvija sposobnost ekonomičnega presojanja.

  Razvija samoiniciativnost.

  Razvija zanesljivost, natančnost, točnost.

  Krepi podjetniško razmišljanje.

  • prikaz primera poslovnega načrta

  • sestava in predstavitev poslovnega načrta za lastno poslovno idejo

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • od podjetniške ideje do njene uresničitve

 • podjetniške enote
 • Metode oglaševanja

 • idejni osnutki oglaševalskih izdelkov

 • oglaševanje – aida model

 • razvoj novih izdelkov

 • idejni osnutki novih izdelkov

 • trendi oglaševanja

 • celostna podoba podjetja
 • od podjetniške ideje do njene uresničitve

 • podjetniške enote

 • podjetništvo

 • podjetnik
 • Pospeševanje prodaje

 • kakšni so kupci danes

 • vrednost v očeh kupcev

 • načini pospeševanja prodaje

 • orodja pospeševanja v storitveni dejavnosti (posamezne storitvene dejavnosti)

 • vrednotenje rezultatov pospeševanja prodaje (nepoštenost v pospeševanju prodaje; motivacija; organizacija; učinek promocije)

 • pospeševanje prodaje v mednarodnem trženju
 • od podjetniške ideje do njene uresničitve

 • podjetništvo

 • podjetniške enote

 • podjetnik
 • Trženje

 • vloga trženja v organizacijah danes

 • tržno okolje in svetovni trendi.

 • slovenija in njen vstop v eu

 • vloga trženja v družbi danes

 • razmerje med trženjem in drugimi poslovnimi funkcijami

 • poslovne strategije

 • kupci in segmentiranje kupcev

 • izbira ciljnih trgov

 • porabniški trgi

 • razvoj novega izdelka

 • prodajna cena kot instrument trženja

 • osebna prodaja kot orodje trženjskega komuniciranja

 • vrednotenje dosežkov trženja
 • od podjetniške ideje do njene uresničitve

 • podjetnik

 • podjetniške enote
 • Poslovno komuniciranje

 • etika v poslovni komunikaciji

 • oblike sporočanja

 • kontaktna kultura

 • osebna kakovost

 • oblike sporočanja

 • kontaktna kultura

 • osebna kakovost

 • komunikacija v poslovne namene
 • podjetnik

 • podjetništvo

 • od podjetniške ideje do njene uresničitve
 • Psihologija

 • struktura osebnosti in medosebne razlike

 • posameznik in družba
 • podjetnik

 • od podjetniške ideje do njene uresničitve
 • Slovenščina

 • pravopis

 • skladnja

 • oblikoslovje

 • sporočanje