SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ARANŽERSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 52.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 26. 10. 2001

1. IME PREDMETA

ARANŽERSTVO IN OBLIKOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

35

105

2.

105

35

140

3.

70

35

105

4.

70

32

102

skupaj

315

137

452

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:


4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

TOČKA, LINIJA, PLOSKEV, TEKSTURA

Dijaki

Dijaki

 • razumejo pojem likovni element

 • poznajo vlogo točke, linije in ploskve v oblikovni gradnji likovnih izdelkov

 • znajo opisati določen značaj in lastnosti različnih oblik likovnih elementov

 • poznajo različne risarske materiale in orodja

 • poznajo lastnosti tekstur različnih materialov (likovnik)
 • spoznajo točko, linijo in ploskev kot elemente likovnega izražanja

 • razvijajo miselne sposobnosti za zavestno usmerjanje dogajanja na slikovni ploskvi

 • razlikujejo različne risarske materiale in orodja

 • opišejo različne oblike likovnih elementov ter prepoznajo njihove lastnosti in značaj

 • spoznajo posamezne lastnosti in značaje z ustrezno izbrano obliko likovnega elementa

 • opazujejo in spoznajo različne vrste tekstur in jih opišejo

 • analizirajo fantazijsko risbo oziroma teksture različnih materialov, ki to risbo sestavljajo
 • Razvijajo ustvarjalnost in sposobnost vizualne komunikacije pri pridobivanju znanja o značaju in lastnostih posameznih oblik likovnih elementov, kot tudi pri poznavanju tekstur različnih materialov.

  Razvijajo natančnost in strokovnost pri analiziranju likovnih stvaritev.

 • prikaz prosojnic, reprodukcij risb tujih in domačih likovnih umetnikov

 • ogled likovne razstave

 • prikaz različnih materialov in njihovih tekstur

 • analiza: dijaki analizirajo fantazijsko risbo oziroma teksture različnih materialov, ki to risbo sestavljajo
 • PROSTOR

 • poznajo prostor kot element likovnega izražanja

 • razumejo prostorski križ in obvladajo prostorske razsežnosti

 • znajo izbrati in uporabiti format slikovne ploskve (likovnik)
 • opišejo prostorski križ in prepoznajo prostorske razsežnosti

 • spoznajo različne dejavnike, ki vplivajo na dojemanje prostora

 • razlikujejo likovni prostor od naravnega in psihološkega prostora in razlikujejo med vrstami likovnih prostorov

 • spoznajo likovno pomembne lastnosti formata slikovne ploskve
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, ustvarjalnost in sposobnost vizualnega komuniciranja pri spoznavanju prostorskih dimenzij ob likovni analizi dveh kot tudi treh prostorskih razsežnostih.

 • prikaz tematsko ustreznega slikovnega materiala

 • analiza: dijaki analizirajo mestno ulico v linearni perspektivi
 • MOŽNOSTI ZAVIJANJA

 • poznajo materiale, ki so primerni za darilni paket

 • znajo analizirati darilni paket (likovnik)
 • spoznajo materiale, ki so primerni za darilni paket

 • povezujejo različne materiale v odkrivanju novih možnosti za oblikovanje darilnega paketa

 • analizirajo barve in uporabljene materiale za namene aranžiranja daril
 • Razvijajo natančnost in strokovnost pri oblikovanju različnih darilnih paketov in ustvarjalnost ob iskanju novih možnosti za oblikovanje darilnega paketa.

 • prikaz različnih darilnih paketov

 • ogled trgovine z dekorativnimi materiali

 • analiza: dijaki analizirajo barvno in materialno usklajenost posameznih delov darilnega paketa s celoto
 • RISANJE PO OPAZOVANJU

 • poznajo pojem viziranja

 • znajo analizirati preprosto linearno risbo (likovnik)
 • spoznajo študijsko risbo in se naučijo opazovati s pomočjo viziranja

 • definirajo konturno črto

 • analizirajo linearno risbo preprostih geometrijskih teles in konstrukcijsko manj zahtevnih predmetov po opazovanju
 • Razvijajo natančnost, strokovnost in vztrajnost pri analiziranju preprostih geometrijskih teles in konstrukcijsko manj zahtevnih predmetov.

 • prikaz študijskih risb in drugega ustreznega slikovnega gradiva

 • analiza: dijaki analizirajo linearno risbo pravokotnih, okroglih in konstrukcijsko nanj zahtevnih geometrijskih teles
 • IZLOŽBENI PROSTOR

 • obvladajo osnovne tehnike, materiale in orodja, za pripravo oziroma ureditev izložbenega prostora (arhitekt in likovnik)
 • spoznajo arhitektonsko zgradbo izložbenega prostora in vrste izložbenih prostorov ter jih opišejo

 • spoznajo različne materiale in orodja za ureditev izložbenega prostora

 • spoznajo pojma »tapetiranje« in »tapeciranje«

 • spoznajo osnovne principe mešanja in izbiranja barv za pleskarska dela v izložbi

 • spoznajo materiale in orodja za pripravo oziroma ureditev izložbenega prostora
 • Razvijajo skrbnost, natančnost, strokovnost, osvajajo poklicno odgovornost in ekološko zavest ob samostojni pripravi materialov in orodja za ureditev izložbenega prostora.

 • ogled izložbenih prostorov v  mestu

 • demonstracija ureditve izložbenega prostora

 • načrtovanje: dijaki pripravijo načrt, ki zajema pripravljalna dela barvanja, tapetiranja, tapeciranja izložbenega prostora, v katerem upoštevajo postopnost izvršitve del, izbiro primernih materialov in orodij, ter pripravijo finančno strukturo
 • IZLOŽBENI ARANŽMA

 • poznajo konstrukcijske elemente izložbenega aranžmaja

 • poznajo vlogo nosilnih likov

 • poznajo vlogo dekoracije

 • poznajo pomen razstavljanja trgovskega blaga in njegovo vlogo pri razstavljanju (arhitekt in likovnik)
 • spoznavajo, opazujejo in opisujejo konstrukcijske elemente izložbenega aranžmaja

 • definirajo in razložijo posamezne dele izložbenega aranžmaja

 • izdelajo poročilo o vrstah in vlogi posameznih elementov določenega izložbenega aranžmaja
 • Razvijajo strokovnost pri spoznavanju, opazovanju in opisovanju izložbenih aranžmajev.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • analiza: dijaki izdelajo poročila o analizi izložb na terenu
 • BARVA

 • razumejo razklon sončne svetlobe v barvni spekter

 • poznajo barvo kot temeljno likovno izrazno sredstvo

 • poznajo in razumejo zgradbo barvnega kroga in barvnega telesa (likovnik)
 • opišejo razklon sončne svetlobe skozi stekleno prizmo po Issacu Newtonu in spoznajo pojav barvne svetlobe

 • opišejo primere aditivnega mešanja

 • opišejo zgradbo barvnega kroga in opišejo primere subtraktivnega mešanja barv

 • poznajo tri osnovne lastnosti barv (barvni ton, barvna svetlost, čistost barve)

 • analizirajo Ittenov barvni krog s subtraktivnim mešanjem pigmentov in ga razložijo

 • analizirajo razvrstitev barv v barvno telo v skladu s tremi dimenzijami barve in jih definirajo
 • Razvijajo strokovnost in sposobnost vizualnega komuniciranja ob spoznavanju lastnosti barv.

 • prikaz prosojnic in drugega ustreznega slikovnega gradiva

 • ogled video filma

 • analiza: dijaki analizirajo barvni krog na likovnih primerih znanih umetnin
 • BARVNA HARMONIJA IN BARVNI KONTRASTI

 • poznajo barvne kontraste

 • znajo uporabiti barvne kontraste

 • znajo oblikovati harmonične barvne sestave (likovnik)
 • opazujejo odnose med barvami na primerih in spoznavajo barvne kontraste in različne primere barvnih harmonij, jih opazujejo in opisujejo

 • se naučijo uporabljati barvne kontraste in barvno harmonijo

 • ponazorijo posamezne barvne kontraste in harmonične barvne sestave
 • Razvijajo strokovnost, natančnost, ustvarjalnost in sposobnost vizualnega komuniciranja ob opazovanju in analizi s področja barvnih kontrastov in barvne harmonije.

 • prikaz ustreznega slikovnega gradiva

 • ogled slikarske razstave

 • analiza: dijaki analizirajo različne barvne sestave in barvne kontraste likovnih del in izložbenih aranžmajev
 • 2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  LIKOVNA KOMPOZICIJA

  Dijaki

  Dijaki

 • poznajo osnovna načela likovnega reda (mera, proporc, ritem, harmonija, kontrast, enotnost, dominanta)

 • znajo analizirati likovno kompozicijo na ploskvi v skladu z načeli likovnega reda (likovnik)
 • prepoznajo in razlikujejo med različnimi ritmičnimi postavitvami elementov v likovni kompoziciji

 • spoznajo in prepoznajo različne vrste harmonij in kontrastov med likovnimi elementi na primerih

 • prepoznajo dominanto v likovni kompoziciji in se naučijo povezovati likovne elemente v kompoziciji v enotno celoto

 • razlikujejo med statično in dinamično kompozicijo

 • opazujejo velikosti in količine v likovni kompoziciji, jih primerjajo in ocenijo razmerja med njimi

 • uporabijo načela likovnega reda pri gradnji likovnih kompozicij na ploskvi
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, ustvarjalnost in sposobnost vizualnega komuniciranja pri gradnji likovnih kompozicij na ploskvi, ob osvajanju načel likovnega reda in analizi kompozicijskih prvin v likovnih delih.

 • prikaz prosojnic in drugega slikovnega gradiva

 • analiza: dijaki analizirajo različne zgradbe likovnih kompozicij na znanih likovnih stvaritvah v skladu z načeli likovnega reda, pri tem uporabijo tudi računalnik
 • SVETLO-TEMNO

 • poznajo vrednostne ključe

 • znajo oblikovati zračno perspektivo

 • poznajo načine moduliranja za prikazovanje plastičnosti teles v prostoru (likovnik)
 • spoznajo vrednostne ključe kompozicije in ocenjujejo vzdušje zaradi učinkovanja vrednostnih ključev

 • spoznajo zračno perspektivo kot element za poudarjanje globine prostora

 • spoznajo načine modeliranja in moduliranja za prikazovanje plastičnosti teles v prostoru

 • primerjajo vzdušje na primerih aranžiranja izložb in prodajnih prostorov zaradi učinkovanja vrednostnih ključev kompozicije

 •  ocenjujejo globinski efekt zaradi uporabe zračne perspektive na primerih
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, ustvarjalnost in sposobnost vizualnega komuniciranja pri opazovanju in primerjanju vrednostnih ključev v likovni kompoziciji, uporabi zračne perspektive in spoznavanju načinov moduliranja in modeliranja.

 • prikaz slikovnega materiala

 • analiza: dijaki opazujejo, primerjajo in analizirajo vrednostne ključe, zračno perspektivo in likovni element svetlo - temno pri gradnji likovne kompozicije
 • VPLIV SMERI SVETLOBNIH ŽARKOV NA PLASTIČNI VIDEZ PREDMETOV

 • poznajo različne vrste svetil

 • poznajo načine osvetljevanja za poudarjanje predmetov v prostoru in ustvarjanje določenega vzdušja (arhitekt)
 • spoznajo različne vrste svetil za potrebe aranžiranja

 • spoznajo različne načine osvetljevanja ob izbiri različnih svetil in povezovanju različnih načinov osvetljevanja

 • analizirajo različne vrste svetil in načinov osvetljevanja za dosego različnih svetlobnih efektov
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, ustvarjalnost, sposobnost vizualnega komuniciranja in osvajajo varčnost, skrbnost, poklicno in delovno odgovornost pri delu z različnimi svetili za potrebe aranžiranja.

 • ogled izložbenih in drugih razstavnih prostorov v mestu

 • prikaz različnih svetil in načinov osvetljevanja

 • demonstracija načinov osvetljevanja

 • analiza: dijaki analizirajo različne vrste svetil in načinov osvetljevanja za dosego različnih svetlobnih efektov za potrebe aranžiranja
 • PROJEKCIJE

 • znajo analizirati vizualni prostor v različnih projekcijah

 • znajo izračunati ustrezno merilo (arhitekt)
 • razlikujejo med tipi prostorskih konceptov skozi zgodovinska obdobja

 • spoznajo vzporedno in centralno projekcijo

 • izdelajo izračune ustreznih meril za različne prostore
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, vztrajnost ob analiziranju načrtov razstavnih prostorov v izbranem merilu.

 • prikaz projekcijskih načrtov in skic

 • analiza: dijaki analizirajo vizualni prostor v različnih projekcijah
 • KONSTRUKCIJA TELES

 • razumejo konstrukcijo teles (arhitekt)
 • prepoznajo ploskve v prostoru kot elemente kiparstva in arhitekture

 • prepoznavajo različne forme

 • so sposobni prostorske predstave
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri prepoznavanju kiparskih in arhitekturnih elementov ter postavljanju različnih teles v prostor.

 • prikaz prosojnic

 • analiza: dijaki analizirajo konstrukcije posamezne teles
 • VRSTE RAZSTAVNIH PROSTOROV

 • poznajo arhitektonske značilnosti posameznih vrst razstavnih prostorov

 • poznajo tloris, naris in stranski ris glavnih konstrukcijskih členov razstavnih prostorov v izbranem merilu (arhitekt)
 • razlikujejo med vrstami razstavnih prostorov

 • se naučijo risati v izbranem merilu

 • spoznajo principe risanja tlorisa, narisa in stranskega risa razstavnih prostorov

 • definirajo izložbo, sejemski prostor,stojnico, dvorano, prodajni prostor, razstavišče, skupne prostore javnih objektov (avle, recepcije, sprejemnice, čakalnice)
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri spoznavanju principov arhitektonskih značilnosti posameznih vrst razstavnih prostorov.

 • prikaz prosojnic

 • analiza: dijaki analizirajo arhitektonske značilnosti posameznih vrst razstavnih prostorov
 • PISAVE

 • poznajo zgradbo reklamnega sporočila

 • poznajo tehnike za oblikovanje pisave

 • poznajo različne tipe črk (arhitekt in likovnik)
 • spoznajo pisalni pribor

 • razlikujejo med različnimi tipi pisav (zgodovinski pregled)
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost in sposobnost vizualnega komuniciranja, pri analizi različnih pisav.

 • prikaz različnih tipov pisav

 • demonstracija pisanja kaligrafskih pisav

 • analiza: dijaki analizirajo različne tipe pisav in določajo njihovo vizualno učinkovanje na konkretnih primerih
 • VSEBINA REKLAMNEGA SPOROČILA

 • iz motiva reklamnega sporočila, znajo razbrati vsebino reklamnega sporočila (likovnik)
 • opišejo obliko reklamnega sporočila

 • razvijajo miselne sposobnosti za oblikovanje reklamnega sporočila

 • povezujejo znanja iz likovne teorije in oblikujejo
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost, sposobnost vizualnega komuniciranja, inovativnost pri izdelavi analize različnih vizualnih sporočil.

 • prikaz različnih likovnih oblik na primerih reklamnih napisov, reklamnih besedil, na plakatih, cenikih …

 • analiza: dijaki analizirajo reklamni napis, cenik, plakat,…
 • STILIZACIJA

 • razumejo pojem stilizacija

 • poznajo pomen in vlogo stilizacije v aranžerski dejavnosti (arhitekt in likovnik)
 • opazujejo predmete

 • opisujejo likovne lastnosti predmetov

 • so sposobni predstave konstrukcije predmetov

 • analizirajo pomen in vlogo stilizacije v aranžerski dejavnosti
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analiziranju stiliziranih predmetov.

 • prikaz različnih primerov stilizacije

 • analiza: dijaki analizirajo posamezne faze stilizacije v procesu stiliziranja za potrebe aranžiranja
 • SIMBOLIKA

 • poznajo pomen simboličnih predmetov in barve za namene aranžiranja (likovnik)
 • spoznajo simboliko običajev v našem okolju

 • spoznajo simboliko posameznih predmetov in njihovo uporabo v aranžerski dejavnosti

 • opišejo simboliko posameznih barv

 • izberejo ustrezno simboliko glede na namen aranžiranja
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izbiri ustreznih simbolov glede na dano temo.

 • prikaz simbolov v likovnem oblikovanju za potrebe aranžiranja

 • analiza: dijaki analizirajo primernost posameznih simbolov za potrebe aranžiranja
 • ABSTRAKCIJA

 • znajo poudariti likovne prvine v likovnem oblikovanju za ustvarjanje vzdušja v razstavnih in prodajnih prostorih (arhitekt in likovnik)
 • opazujejo in ocenjujejo vzdušje, ki ga ustvarjajo likovne prvine, na primerih iz področja aranžiranja

 • spoznajo fiziologijo delovanja človeka ob vizualnih zaznavah likovnih prvin

 • primerjajo učinek optičnih iluzij in povezujejo znanja o likovnih spremenljivkah
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analiziranju učinkovanja likovnih prvin na določeno vzdušje.

 • prikaz abstraktnih likovnih del

 • prikaz ustreznih aranžerskih zamisli in postavitev

 • analiza: dijaki analizirajo učinkovanje posameznih likovnih prvin pri ustvarjanju vzdušja v razstavnih in prodajnih prostorih
 • BLAGOVNA SKLADOVNICA

 • poznajo namen estetske in učinkovite skladovnice predmetov v izložbenem prostoru

 • znajo izrabiti prostorsko globino (likovnik)
 • opazujejo in spoznajo načine postavitve velikega števila izdelkov v izložbi (masovna ponudba)

 • povezujejo posamezne vrste blagovnih skladovnic v likovno kompozicijo

 • razvijajo občutek za gradnjo likovne kompozicije v prostoru

 • samostojno predstavijo lastne kompozicijske rešitve blagovnih skladovnic v izložbenih prostorih različnih dimenzij
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri predstavljanju različnih kompozicijskih rešitev blagovnih skladovnic v izložbenih prostorih različnih dimenzij

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • demonstracija postavitve blagovne skladovnice
 • 3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  IZLOŽBA STEKLENIC

  Dijaki

  Dijaki

 • poznajo statično in dinamično kompozicijo pri gradnji izložb s steklenicami (likovnik)
 • se naučijo prepoznavati statične in dinamične postavitve skladovnic in blokov steklenic

 • razložijo kompozicijska načela na primerih

 • izboljšajo prostorsko predstavo

 • izberejo ustrezno dekoracijo za izložbo s steklenicami in pri tem uporabljajo znanja iz likovne teorije ter jih povezujejo
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analizi dinamičnih in optično učinkovitih izložbenih postavitvah steklenic na nosilnih likih.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • demonstracija postavitve izložbe steklenic

 • analiza: dijaki analizirajo različne postavitve steklenic v izložbenem prostoru
 • BOMBONI IN ČOKOLADA

 • znajo predstaviti plosko ležečo in prosto visečo embalažo v pregledni in likovno čisti kompoziciji (likovnik)
 • znajo povezati posamezne sklenjene skupine v pregledno in likovno čisto kompozicijo

 • ocenjujejo različne položaje in likovno težo kompozicijskih enot na primerih

 • izboljšajo prostorsko predstavo

 • analizirajo primere sklenjenih skupin drobne embalaže in določijo ustrezne položaje pri namestitvi v prostor
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analizi postavitve preglednih in likovno čistih kompozicij sklenjenih skupin drobne embalaže v izložbenem prostoru.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • demonstracija postavitve sklenjenih skupin drobne embalaže v izložbeni

 • analiza: dijaki analizirajo postavitve drobne embalaže na aktualnih primerih
 • DARILNA KOŠARA

 • poznajo vlogo darilne košare (likovnik)
 • opišejo vsebino darilne košare in likovne lastnosti njene forme

 • ocenjujejo enotnost likovne forme na primerih in izboljšajo predstavo o enotnosti likovne forme
 • Razvijajo ustvarjalnost, strokovnost, inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analizi vsebine in likovne lastnosti forme darilne košare.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • demonstracija oblikovanja darilne košare

 • analiza: dijaki analizirajo vsebino in likovno estetsko učinkovanje darilne košare
 • KAVA IN ČAJI

 • poznajo različne embalaže in vrste prostorskih kompozicij glede na smer (likovnik)
 • spoznajo različne prostorske kompozicije glede na smer
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analizi različnih prostorskih kompozicij glede na dominantno smer

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • analiza: dijaki analizirajo različne prostorske kompozicije glede na dominantno smer
 • PAPIR IN PISARNIŠKI ARTIKLI

 • znajo predstaviti papir in pisarniške artikle, škatle z barvami, nalivna peresa in druge kemične svinčnike, … (likovnik)
 • razlikujejo in grupirajo artikle glede na njihovo namembnost

 • spoznajo različne postavitve skupin artiklov v blagovnih vrstah in stopničasti skladovnici v različnih variacijah, proporcionalno

 • razvijajo občutek za red in uravnoteženost v prostorski kompoziciji

 • določijo namestitev skupin glede na njihovo velikost
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri določitvi namestitev skupin papirja in pisarniških artiklov.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu
 • ELEKTRIČNI IN GOSPODINJSKI STROJI

 • znajo predstaviti električne in gospodinjske stroje (likovnik)
 • spoznajo pravila pri postavljanju gospodinjskih aparatov

 • primerjajo različne velikosti gospodinjskih aparatov

 • izboljšajo občutek za obvladovanje razmerij v likovni kompoziciji

 • izdelajo načrt izložbe z gospodinjskimi aparati
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izdelavi načrtov za postavitev izložb električnih in gospodinjskih aparatov.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • analiza: dijaki analizirajo različne postavitve in uporabo dekoracije v izložbenih prostorih , ki predstavljajo električne in gospodinjske aparate
 • KOZMETIKA

 • znajo predstaviti kozmetične artikle

 • obvladajo povezovanje kozmetičnih artiklov glede na njihove lastnosti, namen in ciljno skupino (likovnik)
 • spoznajo različne načine povezovanja kozmetičnih artiklov glede na njihove lastnosti, namen in ciljno skupino

 • se naučijo predstaviti posamezne kolekcije kozmetičnih proizvodov

 • izpeljejo predstavitev kolekcije izbranih kozmetičnih artiklov

 • znajo izbrati primerno dekoracijo
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izpeljavi predstavitve določene kolekcije kozmetičnih proizvodov z ustrezno dekoracijo.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • analiza: dijaki analizirajo drogerijsko izložbo
 • IZLOŽBA S PORCELANOM

 • poznajo zakonitosti postavitev izdelkov iz porcelana (likovnik)
 • spoznajo zakonitosti postavitev izdelkov iz porcelana

 • povezujejo različne vzorce v ubrano kompozicijo

 • izbirajo primerno dekoracijo za izložbe s porcelanom
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analiziranju zakonitosti in postavitve izložbe porcelanastih izdelkov.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • demonstracija načinov razstavljanja porcelanastih izdelkov

 • analiza: dijaki analizirajo izložbene postavitve porcelanastih izdelkov z dekoracijo
 • ŽELEZNINA IN VRTNO ORODJE

 • poznajo zakonitosti razstavljanja železnin in vrtnega orodja (likovnik)
 • spoznajo domiselne nosilne like za postavitev železnin in vrtnega orodja
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analiziranju izložbe železnin in vrtnega orodja s poudarkom na oblikovanju scenske dekoracije.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • analiza: dijaki analizirajo izložbeno postavitev železnin in vrtnega orodja z uporabo scenske dekoracije
 • ČEVLJI

 • poznajo načela in principe razstavljanja čevljev in usnjene galanterije

 • znajo izbrati ustrezno dekoracijo (likovnik)
 • spoznajo načine razstavljanja čevljev (v parih in skupinah)

 • spoznajo načine aranžiranja usnjene galanterije

 • izberejo primerno dekoracijo
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analizi razstavnega prostora s čevlji in usnjeno galanterijo.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • analiza: dijaki analizirajo izložbene prostore s čevlji in usnjeno galanterijo
 • AKCIJSKA IZLOŽBA

 • poznajo instrumente akcijske izložbe (likovnik)
 • spoznajo instrumente akcijske izložbe, kot so vsiljivi ceniki, močni barvni kontrasti, …

 • spoznajo trende v oblikovanju akcijskih izložb
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analiziranju akcijske izložbe.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • analiza: dijaki analizirajo aktualne akcijske izložbe
 • 4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  DRAPERIJA

  Dijaki

  Dijaki

 • poznajo pojem draperija

 • poznajo načine postavitve draperije v prostoru

 • poznajo osnovne načine gubanja in pritrjevanja tkanin

 • znajo analizirati domiselne kompozicije iz tkanin

 • poznajo pojem kinetike (likovnik)
 • spoznajo osnovne načine gubanja tkanin

 • spoznajo koničasto gubo

 • spoznajo načine napenjanja dekorativnih tkanin na izložbeni odzadnji steni ali od stropa k tlom

 • spoznajo prosto gubanje tkanin v bujnih svežnjih

 • spoznajo principe aranžiranja posteljnine in namiznih tkanin

 • ocenijo vrednost svetlobe na draperiji

 • ocenijo barvno vrednost draperije
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analizi postavitve draperije v razstavnem prostoru.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • analiza: dijaki analizirajo različne postavitve draperije v razstavnem prostoru
 • TEKSTURA

 • poznajo skladnost v kompoziciji glede na barvo in teksturo (likovnik)
 • spoznajo in razlikujejo različne teksture tkanin in pletenin

 • spoznajo različne kombinacije različnih tekstur tkanin in pletenin

 • izberejo in povezujejo različne teksture tkanin in pletenin pri analizi le teh
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analizi skladne in optično učinkovite draperije iz različnih vrst tkanin.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • analiza: dijaki analizirajo oblike in učinkovanje draperije iz različnih vrst tkanin
 • RISANJE FIGURE

 • poznajo osnovne proporce človeškega telesa (likovnik)
 • opazujejo osnovne proporce človeškega telesa

 • analizirajo figuro človeka po opazovanju

 • primerjajo velikosti posameznih delov človeškega telesa
 • Razvijajo strokovnost, natančnost in sposobnost vizualnega komuniciranja pri analiziranju človeške figure po opazovanju.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • analiza: dijaki analizirajo figuro po opazovanju
 • ŽENSKO PERILO

 • poznajo zgradbo aranžerskega prostora z ženskim perilom (likovnik)
 • spoznajo ustrezne nosilne like za aranžiranje ženskega perila

 • razvijajo miselne spretnosti pri izbiri dekoracije in blaga za prikaz ženskega perila

 • določijo ustrezne nosilne like za aranžiranje ženskega perila
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analiziranju različnih konfekcijskih artiklov.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • demonstracija razstavljanja različnih konfekcijskih artiklov na različnih obešalnikih

 • analiza: dijaki analizirajo izložbeno postavitev ženskega perila, s poudarkom na optičnih učinkih, skladno z barvami in vzorci
 • MOŠKO IN OTROŠKO PERILO

 • poznajo zgradbo izložbene postavitve moškega in otroškega perila (likovnik)
 • spoznajo načine aranžiranja moškega in otroškega perila

 • spoznajo moško in otroško perilo v embalaži in zunaj embalaže, skladno z vzorci in barvami

 • pridobivajo rutino za reševanje aranžerskih nalog

 • spoznajo domiselne nosilne like na katerih predstavijo perilo v izložbenem prostoru
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analiziranji različnih konfekcijskih artiklov.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • demonstracija razstavljanja različnih konfekcijskih artiklov na različnih nosilnih likih

 • analiza: dijaki analizirajo izložbeno postavitev moškega in otroškega perila, s poudarkom na optičnih učinkih, skladno z barvami in vzorci
 • MOŠKI PULIJI IN SRAJCE

 • poznajo zgradbo izložbene postavitve moških pulijev in srajc (likovnik)
 • razvijajo miselne spretnosti pri izbiri in dekoracije in postavitve moških srajc in pulijev

 • izberejo ustrezne barvne kombinacije in postavitve glede na modni trend
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analiziranji različnih konfekcijskih artiklov.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • demonstracija razstavljanja različnih konfekcijskih artiklov na nosilnih likih

 • analiza: dijaki analizirajo izložbeno postavitev moških srajc in pulijev, s poudarkom na optičnih učinkih, skladno z barvami in vzorci
 • MOŠKA KONFEKCIJA

 • poznajo zgradbo izložbene postavitve moške konfekcije (likovnik)
 • razlikujejo med razgibano in strogo postavitvijo moških oblek

 • se naučijo predstavljati moško konfekcijo na različnih obešalnikih

 • izbirajo izložbeno lutko glede na ciljno skupino

 • spoznajo različne obešalnike za razstavljanje moške konfekcije v izložbenem prostoru
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analiziranji različnih konfekcijskih artiklov.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • demonstracija razstavljanja različnih konfekcijskih artiklov na različnih obešalnikih

 • analiza: dijaki analizirajo izložbeno postavitev moške konfekcije, s poudarkom na optičnih učinkih, skladno z modnimi trendi
 • PULOVERJI IN JOPICE

 • poznajo zgradbo izložbene postavitve puloverjev in jopic (likovnik)
 • opazujejo različno aranžiranje puloverjev in jopic

 • spoznajo načine zlaganja puloverjev in jopic

 • spoznajo različne postavitve puloverjev in jopic na različnih obešalnikih

 • spoznajo domiselne skupine puloverjev in jopic v prostoru z uporabo modnih dodatkov
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analiziranji različnih konfekcijskih artiklov.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • demonstracija razstavljanja različnih konfekcijskih artiklov na različnih obešalnikih

 • analiza: dijaki analizirajo izložbeno postavitev puloverjev in jopic, s poudarkom na optičnih učinkih, skladno z modnimi trendi
 • ŽENSKA KONFEKCIJA

 • poznajo zgradbo izložbene postavitve ženske konfekcije (likovnik)
 • razlikujejo med lahkotno in strogo dekorirano žensko konfekcijo

 • spoznajo različne načine aranžiranja oblek na obešalnikih

 • spoznajo izložbene lutke glede na ciljno skupino

 • spoznajo modne dodatke pri aranžiranju ženskih oblačil
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analiziranji različnih konfekcijskih artiklov.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • demonstracija razstavljanja različnih konfekcijskih artiklov na različnih obešalnikih

 • analiza: dijaki analizirajo izložbeno postavitev ženske konfekcije, s poudarkom na optičnih učinkih, skladno z modnimi trendi
 • IZLOŽBENA LUTKA

 • poznajo vrste izložbenih lutk

 • poznajo načine uporabe izložbene lutke

 • znajo izbrati ustrezno izložbeno lutko (likovnik)
 • spoznajo izložbene lutke iz različnih materialov

 • spoznajo različne vrste izložbenih lutk glede na ciljno skupin

 • uporabijo aranžersko skico pri predstavitvi različnih konfekcijskih izdelkov na aranžerskih lutkah
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost in sposobnost vizualnega komuniciranja pri predstavitvi konfekcijskih izdelkov na aranžerskih lutkah.

 • prikaz ustreznega slikovnega materiala

 • ogled izložb na terenu

 • demonstracija uporabe aranžerske lutke

 • predstavitev: dijaki vadijo predstavitve različnih konfekcijskih izdelkov na aranžerskih lutkah
 • OBLIKOVANJE V PRODAJALNI

 • znajo predstaviti blago na prodajnih stojnicah in drugih razstavnih prostorih znotraj prodajnega prostora

 • poznajo instrumente, ki ustvarjajo ustrezno razpoloženje in atmosfero z notranjo dekoracijo (likovnik)
 • spoznajo vrste prodajnih prostorov

 • spoznajo načine razstavljanja blaga v prodajnih prostorih

 • izbirajo ustrezne barve za izložbene in prodajne prostore

 • povezujejo dekoracijo prodajnih prostorov z dekoracijami izložbenih prostorov

 • ocenijo razporeditev blaga v prodajnem prostoru glede na tloris in blagovno ponudbo
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri analizi prodajnih prostorov.

 • ogled prodajnega prostora

 • prikaz slikovnega gradiva različnih rešitev pri urejanju prodajnega prostora

 • analiza: izdelava analize prodajnega prostora

 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  ZNANJA

  POVEZAVA S PREDMETOM

  predmet

  Znanja

 • poznavanje likovnih tehnik

 • znajo analizirati optično učinkovito izložbo

 • spoznajo vse vrste izložbenih in razstavnih prostorov

 • spoznajo obliko likovne kompozicije: elemente, spremenljivke, načela likovnega reda in znajo z njimi posredovati ustrezno vsebino

 • znajo poudariti likovne prvine v likovnem oblikovanju za ustvarjanje vzdušja v razstavnih in prodajnih prostorih

 • poznajo značilnosti posameznih stilov pri oblikovanju izložb in urejanju razstavnih in prodajnih prostorov
 • Stili in vsebine umetnin

 • znajo opredeliti zvrsti lik. umetnosti

 • razlikujejo med monumentalnim in malim v upodabljanju

 • poznajo splošne značilnosti arhitekture in urbanizma, poznajo funkcijo arhitekture

 • poznajo vsebinske in oblikovne značilnosti posameznih zvrsti likovne umetnosti

 • razumejo pojem »abstraktno«

 • poznajo stile
 • znajo izbrati ustrezno dekoracijo glede na izdelek, ki ga predstavljajo, glede na letni čas in posebno priložnost

 • znajo analizirati dekoracijo v razstavnem prostoru
 • Dekoriranje

 • poznajo sezonsko dekoracijo

 • poznajo praznično dekoracijo

 • poznajo reprezentativno dekoracijo

 • poznajo promocijsko dekoracijo
 • pisave
 • Informatika

 • delo s tekstom

 • spoznavanje odstavčnega teksta

 • spoznavanje oblikovnega teksta

 • pisanje tekst

 • oblikovanje besedila
 • znajo oceniti učinkovitost sredstev oglaševanja

 • poznajo različne vrste dekoracij, v skladu z zahtevami ciljnega občinstva

 • poznajo različne namestitve oglaševalskih izdelkov

 • znajo izbrati ustrezne barve za izložbene in prodajne prostore

 • znajo uskladiti izložbeni prostor z notranjostjo prodajalne

 • znajo predstaviti embalažo

 • izpeljejo idejno zasnovo

 • oglaševanja na nenavadnih mestih
 • Metode oglaševanja

 • načini oglaševanja

 • uporabnost oglaševanja

 • celostna podoba podjetja

 • razvijanje novih proizvodov

 • trendi oglaševanja
 • poznavanje lastnosti in drugih značilnosti vseh vrst blaga za potrebe razstavljanja
 • Kemija in poznavanje blaga

 • poznavanje različnih vrst blaga, kakovosti blaga, embalaže in načinov pakiranja
 • pridobljeno znanje pri predmetu pospeševanje prodaje uporabljajo dijaki pri vseh izložbenih postavitvah s ciljem, urediti prodajalno tako da vzpodbudno vpliva na nakup in na pospešitev prodaje
 • Pospeševanje prodaje

 • kakšni so kupci danes

 • razširitev trga z upravljanjem blagovne znamke

 • vrednost v očeh kupcev

 • psihologija prodaje

 • cenovna orodja pospeševanja prodaje