SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ARANŽERSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 52.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 26. 10. 2001

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

70

2.

105

105

3.

70

70

4.

102

102

skupaj

347

347

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:


4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

TOČKA, LINIJA, PLOSKEV, TEKSTURA

Dijaki

Dijaki

Dijaki

 • poznajo vlogo točke, linije in ploskve v oblikovni gradnji likovnih izdelkov

 • znajo opisati in uporabiti določen značaj in lastnosti različnih oblik likovnih elementov

 • poznajo in obvladajo različne risarske materiale in orodja

 • znajo prikazati teksture različnih materialov in poznajo njihove lastnosti
 • razlikujejo in se naučijo uporabljati različne risarske materiale in orodja

 • razvijajo ročne spretnosti

 • narišejo in opišejo različne oblike likovnih elementov ter prepoznajo njihove lastnosti in značaj

 • ponazorijo posamezne lastnosti in značaje z ustrezno izbrano obliko likovnega elementa

 • opazujejo in spoznajo različne vrste tekstur, jih opišejo in narišejo

 • izdelajo risbo fantazijskega predmeta oziroma tekstur različnih materialov, ki ta predmet sestavljajo
 • Razvijajo ustvarjalnost in sposobnost vizualne komunikacije pri pridobivanju znanja o značaju in lastnostih posameznih oblik likovnih elementov, kot tudi pri poznavanju ter risanju tekstur različnih materialov.

  Razvijajo natančnost in strokovnost pri risanju z različnimi orodji in materiali.

  Prikaz prosojnic, reprodukcij risb tujih in domačih likovnih umetnikov.

  Prikaz različnih materialov in njihovih tekstur.

  Vaja 1: uporabljajo različne risarske materiale in orodja (tudi programska orodja) in se pri tem izražajo s točko, linijo in ploskvijo.

  Vaja 2: v risbi prikažejo lastnosti tekstur različnih materialov.

  PROSTOR

 • uporabijo prostorski križ in obvladajo prostorske razsežnosti

 • izberejo in uporabijo format slikovne ploskve v praksi

 • ustvarijo iluzijo prostora na slikovni ploskvi

 • izdelajo plašče različnih teles in oblikujejo zanimive oblike malih papirnatih plastik

  (likovnik)

 • narišejo perspektivično risbo po načelih perspektivičnega risanja

 • izboljšajo svojo predstavo o prostoru ob izdelavi plastičnih oblik iz papirja

 • razvijajo ročne spretnosti in navade
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, ustvarjalnost in sposobnost vizualnega komuniciranja pri spoznavanju prostorskih dimenzij ob likovnem oblikovanju v dveh kot tudi v treh prostorskih razsežnostih.

  Prikaz tematsko ustreznega slikovnega materiala.

  Vaja 3: narišejo na primer mestno ulico v linearni perspektivi.

  Vaja 4: izdelujejo zanimive oblike malih papirnatih plastik.

  MOŽNOSTI ZAVIJANJA

 • poznajo materiale, ki so primerni za darilni paket

 • oblikujejo darilni paket

  (likovnik)

 • uporabijo materiale, ki so primerni za darilni paket

 • se naučijo zavijati darilni paket in oblikovati okrasno pentljo

 • razvijajo ročne spretnosti za oblikovanje darilnega paketa

 • povezujejo različne materiale v odkrivanju novih možnosti za oblikovanje darilnega paketa

 • uporabijo različne materiale in z njimi samostojno izdelajo darilni paket
 • Razvijajo natančnost in strokovnost pri delu z različnimi materiali in ustvarjalnost ob iskanju novih možnosti za oblikovanje darilnega paketa.

  Demonstracija oblikovanja darilnega paketa.

  Vaja 5: samostojno oblikujejo in izdelajo darilni paket

  RISANJE PO OPAZOVANJU

 • znajo narisati predmete po opazovanju

 • obvladajo viziranje in poznajo pomen študijskega risanja

  (likovnik)

 • spoznajo študijsko risbo in se naučijo risati po opazovanju s pomočjo viziranja

 • uporabijo konturno črto pri risanju

 • pridobivajo rutino za risanje po opazovanju

 • izdelajo linearne risbe preprostih geometrijskih teles in konstrukcijsko manj zahtevnih predmetov po opazovanju
 • Razvijajo natančnost, strokovnost in vztrajnost ob izdelovanju risb preprostih geometrijskih teles in konstrukcijsko manj zahtevnih predmetov po opazovanju.

  Prikaz študijskih risb in drugega ustreznega slikovnega gradiva.

  Vaja 6: rišejo po opazovanju linearno risbo pravokotnih geometrijskih teles po opazovanju.

  Vaja 7: rišejo po opazovanju linearno risbo okroglih geometrijskih teles.

  Vaja 8: rišejo po opazovanju linearno risbo konstrukcijsko manj zahtevnih predmetov.

  IZLOŽBENI PROSTOR

 • obvladajo osnovne tehnike, materiale in orodja, za pripravo oziroma ureditev izložbenega prostora

 • znajo urediti oziroma pripraviti izložbeni prostor za postavitev izložbenega aranžmaja

  (arhitekt, likovnik in laborant)

 • uporabljajo različne materiale in orodja za ureditev izložbenega prostora

 • tapetirajo, tapecirajo in barvajo stene

 • razvijajo ročne spretnosti za opravljanje aranžerskih storitev

 • izberejo primerne materiale in orodja za pripravo oziroma ureditev izložbenega prostora in jih uporabijo
 • Razvijajo skrbnost, natančnost, strokovnost, osvajajo poklicno odgovornost in ekološko zavest ob samostojni pripravi oz ureditvi izložbenega prostora za postavitev izložbenega aranžmaja.

  Demonstracija ureditve izložbenega prostora, sodelavca -aranžerja.

  Vaja 9: barvajo in tapetirajo zidne površine.

  Vaja 10: tapicirajo preprosta geometrijska telesa.

  Vaja 11: samostojno pripravijo oziroma uredijo izložbeni prostor in pri tem uporabijo ustrezne materiale in orodja.

  IZLOŽBENI ARANŽMA

 • poznajo konstrukcijske elemente izložbenega aranžmaja

 • poznajo vlogo nosilnih likov

 • poznajo vlogo dekoracije

 • poznajo pomen razstavljanja trgovskega blaga in njegovo vlogo pri razstavljanju

  (arhitekt in likovnik)

 • izdelajo poročilo o vrstah in vlogi posameznih elementov določenega izložbenega aranžmaja
 • Razvijajo strokovnost pri spoznavanju, opazovanju in izdelovanju izložbenih aranžmajev.

  Prikaz ustreznega slikovnega materiala.

  Ogled izložb na terenu.

  Vaja 12: izdelajo poročila o analizi izložb na terenu.

  BARVA

 • razumejo razklon sončne svetlobe v barvni spekter

 • poznajo barvo kot temeljno likovno izrazno sredstvo

 • poznajo in razumejo zgradbo barvnega kroga in barvnega telesa

  (likovnik)

 • uporabijo zgradbo barvnega kroga pri mešanju barv

 • uporabijo tri osnovne lastnosti barv (barvni ton, barvna svetlost, čistost barve) pri izdelavi likovnih izdelkov

 • razvrstijo barve v barvno telo v skladu s tremi dimenzijami barve in jih naslikajo

 • izdelajo barvni krog
 • Razvijajo strokovnost in sposobnost vizualnega komuniciranja ob spoznavanju lastnosti barv in mešanju barvnih pigmentov.

  Prikaz prosojnic in drugega ustreznega slikovnega gradiva.

  Vaja13: . izdelajo barvni krog.

  Vaja 14: izdelajo lestvico nevtralnih barvnih tonov.

  BARVNA HARMONIJA IN BARVNI KONTRASTI

 • poznajo barvne kontraste

 • znajo uporabiti barvne kontraste

 • znajo oblikovati harmonične barvne sestave

  (likovnik)

 • uporabljajo barvne kontraste in barvno harmonijo pri praktičnem delu

 • uporabijo posamezne barvne kontraste in harmonične barvne sestave pri praktičnem delu

 • izdelajo likovne izdelke z uporabo kontrastov in barvnih harmonij
 • Razvijajo strokovnost, natančnost, ustvarjalnost in sposobnost vizualnega komuniciranja ob različnih praktičnih nalogah s področja barvnih kontrastov in barvne harmonije.

  Prikaz ustreznega slikovnega gradiva.

  Vaja 15: izdelajo različne likovne izdelke in v kolaž tehniki, kot tudi z mešanjem barvnih pigmentov izdelajo različne barvne sestave, ki temeljijo na znanju o barvnih kontrastih in barvni harmoniji.

  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  LIKOVNA KOMPOZICIJA

  Dijaki

  Dijaki

  Dijaki

 • poznajo osnovna načela likovnega reda (mera, proporc, ritem, harmonija, kontrast, enotnost, dominanta)

 • znajo oblikovati likovno kompozicijo na ploskvi v skladu z načeli likovnega reda

  (likovnik)

 • prepoznajo in razlikujejo med različnimi ritmičnimi postavitvami elementov v likovni kompoziciji in jih narišejo

 • izdelajo likovni izdelek in pri tem uporabijo različne vrste harmonij in kontrastov med likovnimi elementi

 • izdelajo likovni izdelek in pri tem uporabljajo dominanto v likovni kompoziciji in se naučijo povezovati likovne elemente v kompoziciji v enotno celoto

 • razlikujejo med statično in dinamično kompozicijo in narišejo primere

 • izpeljejo različne ritmične postavitve likovnih elementov na ploskvi z uporabo likovnih spremenljivk

 • gradijo likovno kompozicijo na ploskvi in pri tem uporabljajo različne likovne tehnike in načela likovnega reda

 • razvijajo ročne spretnosti
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, ustvarjalnost in sposobnost vizualnega komuniciranja pri izdelavi likovnih kompozicij na ploskvi, ob osvajanju načel likovnega reda in obvladovanju različnih likovnih tehnik.

  Prikaz prosojnic in drugega slikovnega gradiva.

  Vaja 1: izdelajo različne likovne kompozicije na ploskvi v skladu z načeli likovnega reda, pri tem uporabijo tudi računalnik.

  SVETLO-TEMNO

 • poznajo vrednostne ključe

 • znajo oblikovati zračno perspektivo

 • poznajo načine moduliranja za prikazovanje plastičnosti teles v prostoru

  (likovnik)

 • uporabljajo zračno perspektivo za poudarjanje globine prostora

 • modelirajo in modulirajo in s tem prikazujejo

 • plastičnost teles v prostoru

 • izpeljejo različne načine modeliranja in moduliranja v risarskih in slikarskih tehnikah

 • izdelajo likovni izdelek na podlagi pridobljenega znanja o učinkovanju tonskih vrednosti
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, ustvarjalnost in sposobnost vizualnega komuniciranja pri opazovanju, primerjanju in uporabi vrednostnih ključev v likovni kompoziciji, uporabi zračne perspektive in spoznavanju načinov moduliranja in modeliranja.

  Prikaz slikovnega materiala.

  Vaja 2: opazujejo, primerjajo in uporabijo vrednostne ključe pri gradnji likovne kompozicije.

  Vaja 3: prikazujejo plastičnost predmetov na površini z moduliranjem in modeliranjem.

  Vaja 4: uporabijo zračno perspektivo za prikazovanje globine prostora.

  VPLIV SMERI SVETLOBNIH ŽARKOV NA PLASTIČNI VIDEZ PREDMETOV

 • poznajo in znajo uporabiti različne vrste svetil

 • poznajo in znajo uporabiti načine osvetljevanja za poudarjanje predmetov v prostoru in ustvarjanje določenega vzdušja

  (arhitekt)

 • uporabljajo različne vrste svetil za potrebe aranžiranja

 • izpeljejo različne načine osvetljevanja ob izbiri različnih svetil in povezovanju različnih načinov osvetljevanja

 • uporabijo različne vrste svetil in načinov osvetljevanja za dosego različnih svetlobnih efektov
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, ustvarjalnost, sposobnost vizualnega komuniciranja in osvajajo varčnost, skrbnost, poklicno in delovno odgovornost pri delu z različnimi svetili za potrebe aranžiranja.

  Demonstracija načinov osvetljevanja.

  Vaja 5: vadijo z različnimi svetili in ustvarjajo svetlobne efekte za potrebe aranžiranja.

  PROJEKCIJE

 • znajo prikazovati vizualni prostor v različnih projekcijah

 • znajo izdelati aranžersko skico

  (arhitekt)

 • uporabljajo vzporedno in centralno projekcijo pri praktičnem pouku

 • prikažejo prostor in predmete v vzporedni in centralni projekciji

 • izdelajo načrte razstavnih prostorov v izbranem merilu
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, vztrajnost ob izdelovanju načrtov razstavnih prostorov v izbranem merilu.

  Prikaz projekcijskih načrtov in skic.

  Vaja 6: rišejo različne projekcijske skice in načrte za potrebe aranžiranja.

  KONSTRUKCIJA TELES

 • razumejo konstrukcijo teles

  (arhitekt)

 • izdelajo različne oblike lupin in določajo volumne teles in prostora
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri izdelavi različnih teles in postavljanju teles v prostor.

  Prikaz prosojnic.

  Vaja 7: izdelajo različna telesa in jih postavljajo v prostor.

  VRSTE RAZSTAVNIH PROSTOROV

 • poznajo arhitektonske značilnosti posameznih vrst razstavnih prostorov

 • znajo narisati tloris, naris in stranski ris glavnih konstrukcijskih členov razstavnih prostorov v izbranem merilu

  (arhitekt)

 • razlikujejo med vrstami razstavnih prostorov

 • rišejo v izbranem merilu

 • znajo narisati tloris naris in stranski ris razstavnih prostorov

 • izdelajo načrt izbranega razstavnega prostora v merilu

 • izdelajo makete razstavnih prostorov
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri izdelavi načrtov in maket razstavnih prostorov.

  Prikaz prosojnic.

  Vaja 8: izdelajo načrt in maketo za razstavni prostor.

  PISAVE

 • znajo oblikovati likovno-estetsko in optično učinkovito reklamno besedilo

 • obvladajo tehnike za oblikovanje pisave

 • znajo oblikovati različne tipe črk

  (arhitekt in likovnik)

 • uporabljajo pisalni pribor pri praktičnem pouku

 • razvijajo ročne spretnosti

 • pridobivajo rutino za oblikovanje za oblikovanje estetskih vizualnih sporočil

 • oblikujejo različne tipe pisav
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost in sposobnost vizualnega komuniciranja, pri oblikovanju različnih tipov pisav z različnimi pisali.

  Demonstracija pisanja kaligrafskih pisav.

  Vaja 9: pišejo različne tipe pisav z različnimi vrstami pisal, pri tem uporabijo tudi računalnik.

  VSEBINA REKLAMNEGA SPOROČILA

 • iz motiva reklamnega sporočila, znajo razbrati vsebino reklamnega sporočila

 • (likovnik)
 • razvijajo miselne sposobnosti za oblikovanje reklamnega sporočila

 • izdelajo plakat, cenike in ostala reklamna sporočila in pri tem uporabljajo znanja iz likovne teorije
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost, sposobnost vizualnega komuniciranja, inovativnost pri izdelavi različnih reklamnih napisov, besedil, plakatov, cenikov, …

  Prikaz različnih likovnih oblik na primerih reklamnih napisov, reklamnih besedil, na plakatih, cenikih, …

  Vaja 10: izdelajo reklamni napis, cenik, plakat, s pomočjo računalnika.

  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  STILIZACIJA

  Dijaki

  Dijaki

  Dijaki

 • razumejo pojem stilizacija

 • znajo stilizirati predmete po predhodno izdelanem načrtu

 • poznajo pomen in vlogo stilizacije v aranžerski dejavnosti

  (arhitekt in likovnik)

 • narišejo stilizirane oblike predmetov

 • razvijajo ročne spretnosti pri oblikovanju stiliziranih oblik v različnih in primernih likovnih tehnikah

 • so sposobni predstave konstrukcije predmetov

 • pridobivajo rutino za plastično oblikovanje predmetov

 • izdelajo stiliziran predmet po predhodno izdelanem načrtu
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izdelovanju stiliziranih predmetov po predhodno izdelanem načrtu.

  Prikaz različnih primerov stilizacije.

  Vaja 1: preizkušajo različne likovne materiale, primerne za izdelavo stiliziranih plastičnih oblik.

  Vaja 2: izdelajo stiliziran predmet po predhodno izdelanem načrtu iz primernih materialov.

  SIMBOLIKA

 • poznajo pomen simboličnih predmetov za namene aranžiranja

 • znajo uporabiti simboliko barve za potrebe aranžiranja

  (likovnik)

 • izberejo ustrezno simboliko glede na namen aranžiranja

 • izdelajo likovni izdelek, v katerem uporabijo ustrezne simbole glede na dano temo
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izdelovanju likovnih izdelkov in uporabi ustreznih simbolov glede na dano temo.

  Prikaz simbolov v likovnem oblikovanju za potrebe aranžiranja.

  Vaja 3: izbirajo ustrezne simbolične predmete in barve glede na dane teme pri izdelavi likovnega izdelka.

  ABSTRAKCIJA

 • znajo poudariti likovne prvine v likovnem oblikovanju za ustvarjanje vzdušja v razstavnih in prodajnih prostorih

  (arhitekt in likovnik)

 • uporabijo znanja o fiziologiji delovanja človeka ob vizualnih zaznavah likovnih prvin

 • uporabijo učinek optičnih iluzij in povezujejo znanja o likovnih spremenljivkah pri praktičnem pouku

 • izdelajo likovni izdelek v katerem s poudarjanjem likovnih prvin ustvarijo določeno vzdušje
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izdelavi likovnega izdelka, v katerem s poudarjanjem likovnih prvin ustvarijo določeno vzdušje.

  Prikaz abstraktnih likovnih del.

  Prikaz ustreznih aranžerskih zamisli in postavitev.

  Vaja 4: ustvarjajo določeno vzdušje v izložbenem prostoru s poudarjanjem likovnih prvin.

  BLAGOVNA SKLADOVNICA

 • znajo postaviti likovno estetsko in učinkovito skladovnico predmetov v izložbeni prostor

 • znajo izrabiti prostorsko globino

  (likovnik in laborant)

 • postavljajo najpomembnejše vrste skladovnic (enojna, dvojna, trojna, sklenjena, odprta …)

 • razvijajo ročne spretnosti pri postavljanju blagovnih skladovnic

 • izdelajo postavitve posameznih vrst blagovnih skladovnic

 • povezujejo posamezne vrste blagovnih skladovnic v likovno kompozicijo na skici

 • samostojno izdelajo lastne kompozicijske rešitve blagovnih skladovnic v izložbenih prostorih različnih dimenzij
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri postavljanju različnih kompozicijskih rešitev blagovnih skladovnic v izložbenih prostorih različnih dimenzij.

  Demonstracija postavitve blagovne skladovnice, ki jo naj izvede laborant.

  Vaja 5: vadijo različne načine postavitev blagovnih skladovnic v izložbenih prostorih različnih dimenzij.

  IZLOŽBA STEKLENIC

 • znajo oblikovati dinamične in optično učinkovite izložbene postavitve steklenic na nosilnih likih

  (likovnik in laborant)

 • postavljajo razne skladovnice in bloke steklenic

 • narišejo idejne skice raznih kompozicijskih rešitev za postavitev izložb s steklenicami

 • razvijajo ročne spretnosti ob postavljanju dinamičnih kompozicij steklenic z uporabo nosilnih likov

 • izdelajo izložbo steklenic z ustrezno dekoracijo in pri tem uporabljajo znanja iz likovne teorije ter jih povezujejo
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izdelovanju dinamičnih in optično učinkovitih izložbenih postavitvah steklenic na nosilnih likih.

  Demonstracija postavitve izložbe steklenic, ki jo naj izvede laborant - aranžer.

  Vaja 6: izdelajo različne postavitve steklenic v izložbeni prostor na nosilne like in jo opremijo z računalniško izdelanim napisom.

  BOMBONI IN ČOKOLADA

 • znajo izdelati plosko ležečo in prosto visečo embalažo v pregledni in likovno čisti kompoziciji

  (likovnik in laborant)

 • postavljajo čokolade, škatle za kekse ipd. embalažo v posameznih sklenjenih skupinah

 • povezujejo posamezne sklenjene skupine v pregledno in likovno čisto kompozicijo

 • razvijajo ročne spretnosti za potrebe aranžiranja

 • izdelajo primere sklenjenih skupin drobne embalaže in določijo ustrezne položaje pri namestitvi v prostor
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izdelavi preglednih in likovno čistih kompozicij sklenjenih skupin drobne embalaže v izložbeni prostor.

  Demonstracija postavitve sklenjenih skupin drobne embalaže v izložbeni prostor, ki jo naj izvede sodelavec - aranžer.

  Vaja 7: izdelajo postavitve sklenjenih skupin drobne embalaže v prodajnih prostorih.

  DARILNA KOŠARA

 • znajo oblikovati darilno košaro

 • znajo vključiti darilno košaro v izložbeni aranžma

  (likovnik in laborant)

 • razvijajo ročne spretnosti ob oblikovanju darilne košare

 • izberejo primerne artikle in jih postavijo v darilno košaro
 • Razvijajo ustvarjalnost, strokovnost, inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izdelovanju darilne košare.

  Demonstracija oblikovanja darilne košare, ki jo naj izvede sodelavec - aranžer.

  Vaja 8: oblikujejo darilne košare z različnimi vsebinami.

  KAVA IN ČAJI

 • poznajo različne embalaže in obvladajo vrste prostorskih kompozicij glede na smer

  (likovnik in laborant)

 • izdelajo različne prostorske kompozicije glede na smer

 • pridobivajo rutino za postavitev izbranih artiklov v izložbeni prostor

 • izdelajo izložbo iz embalaže za kavo in čaj in izberejo primerno dekoracijo
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izdelavi različnih prostorskih kompozicij glede na dominantno smer.

  Vaja 9: izdelajo različne prostorske kompozicije glede na dominantno smer.

  Vaja 10: postavljajo ustrezne dekoracije s katerimi povečajo učinkovitost izložbene postavitve.

  PAPIR IN PISARNIŠKI ARTIKLI

 • znajo predstaviti papir in pisarniške artikle, škatle z barvami, nalivna peresa in druge kemične svinčnike…v izložbenem prostoru

  (likovnik in laborant)

 • grupirajo artikle glede na njihovo namembnost

 • postavljajoi različne skupine artiklov v blagovnih vrstah in stopničasti skladovnici v različnih variacijah, proporcionalno

 • razvijajo ročne spretnosti za opravljanje aranžerskih storitev

 • določijo namestitev skupin glede na njihovo velikost

 • izdelajo izložbeno postavitev papirja in pisarniških artiklov
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri razstavljanju papirja in pisarniških artiklov.

  Demonstracija, ki jo naj izvede sodelavec - aranžer.

  Vaja 11: izdelajo prostorske kompozicije iz različnih vrst pisarniških artiklov.

  ELEKTRIČNI IN GOSPODINJSKI STROJI

 • znajo predstaviti električne in gospodinjske stroje

  (likovnik in laborant)

 • uporabijo pravila pri postavljanju gospodinjskih aparatov pri praktičnem delu

 • izdelajo idejno skico

 • izdelajo načrt izložbe z gospodinjskimi aparati
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izdelavi načrtov za postavitev izložb električnih in gospodinjskih aparatov.

  Vaja 12: izdelujejo idejne načrte za postavitev izložb.

  KOZMETIKA

 • znajo predstaviti kozmetične artikle

 • obvladajo povezovanje kozmetičnih artiklov glede na njihove lastnosti, namen in ciljno skupino

  (likovnik in laborant)

 • uporabijo različne načine povezovanja kozmetičnih artiklov glede na njihove lastnosti, namen in ciljno skupino pri praktičnem pouku

 • uporabijo ustrezno dekoracijo v predstavitvi kolekcije kozmetičnih proizvodov v izložbenem prostoru
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izdelavi izložbe določene kolekcije kozmetičnih proizvodov z ustrezno dekoracijo.

  Vaja 13: vadijo različne načine postavljanja kozmetičnih artiklov v izložbeni prostor.

  Vaja 14: izdelujejo ustrezne dekoracije za predstavitev določene blagovne znamke, ki jo računalniško preoblikujejo.

  IZLOŽBA S PORCELANOM

 • znajo razstavljati izdelke iz porcelana

  (likovnik in laborant)

 • postavljajo izdelke iz porcelana v razstavni prostor in pri tem povezujejo različne vzorce v ubrano kompozicijo

 • ponazarjajo kombinacije različnih vzorcev v risbi

 • oblikujejo likovno estetsko izložbo porcelanastih izdelkov
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izdelavi izložbe porcelanastih izdelkov.

  Demonstracija načinov razstavljanja porcelanastih izdelkov, ki jo naj izvede sodelavec - aranžer.

  Vaja 15: postavljajo izdelke iz porcelana v razstavni prostor.

  ŽELEZNINA IN VRTNO ORODJE

 • obvladajo razstavljanje železnin in vrtnega orodja

 • znajo izbrati ustrezno dekoracijo

  (likovnik in laborant)

 • izbirajo domiselne nosilne like za postavitev železnin in vrtnega orodja

 • izbirajo ustrezne likovne motive za ustvarjanje vzdušja ob razstavljanju železnin in vrtnih izdelkov

 • poudarijo učinek raztavljenih predmetov z uporabo scenske dekoracije

 • postavijo izložbeni prostor v katerem predstavijo železnino in vrtno orodje
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri oblikovanju izložbenega prostora železnin in vrtnega orodja s poudarkom na oblikovanju scenske dekoracije.

  Prikaz ustreznega slikovnega materiala.

  Ogled izložb na terenu.

  Vaja 16: oblikujejo izložbeno postavitev železnin in vrtnega orodja z uporabo scenske dekoracije.

  ČEVLJI

 • znajo razstaviti čevlje

 • znajo izbrati ustrezno dekoracijo

  (likovnik in laborant)

 • spoznajo načine razstavljanja čevljev (v parih in skupinah)

 • se naučijo dekorirati čevlje glede na njihovo uporabnost

 • čevlje predstavljajo v razločnih, med seboj ločenih skupinah

 • izbirajo ustrezne modne dodatke (ročne torbice, pasove, rute, rokavice) k razstavljenim čevljem

 • izbirajo ustrezne nosilne like

 • izdelajo izložbeno postavitev
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri razstavljanju čevljev v izložbenem prostoru.

  Demonstracija načinov razstavljanja čevljev, ki jo naj izvede sodelavec - aranžer.

  Vaja 17: vadijo postavitev čevljev v izložbeni prostor.

  AKCIJSKA IZLOŽBA

 • oblikujejo vsiljive cenike s katerimi pritegnejo pozornost

 • obvladajo postavitev velike količine artiklov v izložbo

  (likovnik in laborant)

 • oblikujejo cenovne lističe, reklamne napise in razne opozorilce v ustreznem računalniškem programu

 • razmnožujejo ustrezna reklamna besedila na računalniku

 • izdelajo ustrezna reklamna besedila v računalniškem programu in uporabijo rezalnik za rezanje reklamnih napisov ter izdelajo aplikacije reklamnih napisov
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri izdelavi akcijske izložbe

  Vaja 18: vadijo oblikovanje besedil na računalniku.

  Vaja 19: uporabljajo rezalnik za rezanje reklamnih besedil.

  Vaja 20 : delajo aplikacije reklamnih napisov

  4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  DRAPERIJA

  Dijaki

  Dijaki

  Dijaki

 • znajo narisati draperijo

 • znajo naslikati draperijo

 • znajo postaviti draperijo v prostor

 • obvladajo osnovne načine gubanja in pritrjevanja tkanin

 • znajo postavljati domiselne kompozicije iz tkanin

 • poznajo pojem kinetike

  (likovnik in laborant)

 • narišejo tonsko risbo draperije po opazovanju

 • slikajo draperijo po opazovanju

 • spoznajo osnovne načine gubanja tkanin

 • oblikujejo koničasto gubo

 • oblikujejo rozete

 • napenjajo dekorativne tkanine na izložbeni odzadnji steni ali od stropa k tlom

 • oblikujejo prosto gubanje v bujnih svežnjih

 • vadijo ohlapno obešanje ali zavijanje čez gredi ali čez karnise

 • oblikujejo cikcakasti pregib

 • oblikujejo tkaninski steber

 • aranžirajo posteljnino in namizno perilo

 • razvija ročne spretnosti pri oblikovanju in pritrjevanju draperije

 • ponazori postavitev draperije po lastni zamisli v skici

 • oblikujejo draperijo po skici z uporabo domiselnih nosilnih likov
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri risanju draperije in postavitvi draperije v razstavni prostor.

  Demonstracija osnovnih načinov gubanja tkanin, ki jo naj izvede sodelavec - aranžer.

  Vaja 1: rišejo draperijo v različnih risarskih tehnikah.

  Vaja 2: slikajo draperijo v različnih risarskih tehnikah.

  Vaja 3: vadijo osnovne načine gubanja tkanin.

  TEKSTURA

 • znajo oblikovati skladnost v kompoziciji glede na barvo in teksturo

  (likovnik in laborant)

 • uporabijo različne teksture tkanin in pletenin pri praktičnem pouku

 • se naučijo kombinirati različne teksture tkanin in pletenin

 • izberejo in povezujejo različne teksture tkanin in pletenin pri postavljanju draperije v prostoru

 • uporabijo različne vrste tkanin ali pletenin in jih oblikujejo v skladno in optično učinkovito draperijo v izložbenem prostoru
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri oblikovanju skladne in optično učinkovite draperije iz različnih vrst tkanin.

  Vaja 4: vadijo oblikovanje draperije iz različnih vrst tkanin.

  RISANJE FIGURE:

 • znajo narisati figuro človeka v skladu z osnovnimi proporci človeškega telesa

  (likovnik)

 • narišejo figuro človeka po opazovanju

 • primerjajo velikosti posameznih delov človeškega telesa pri risanju enostavne konstrukcije človeškega telesa

 • uporabijo znanje pri risanju krokijev
 • Razvijajo strokovnost, natančnost in sposobnost vizualnega komuniciranja pri risanju človeške figure po opazovanju.

  Vaja 5: rišejo figuro po opazovanju.

  ŽENSKO PERILO

 • znajo aranžirati žensko perilo

  (likovnik in laborant)

 • uporabijo ustrezne nosilne like za aranžiranje ženskega perila

 • razvijajo ročne spretnosti pri aranžiranju ženskega perila

 • določijo ustrezne nosilne like za aranžiranje ženskega perila

 • postavijo dekoracijo, ki se navezuje na žensko perilo

 • izdelajo izložbeno postavitev ženskega perila z ustreznimi optičnimi učinki, skladno z barvami in vzorci
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri razstavljanju različnih konfekcijskih artiklov.

  Demonstracija razstavljanja različnih konfekcijskih artiklov na različnih obešalnikih, ki jo naj izvede sodelavec - aranžer.

  Vaja 6: razstavljajo različne konfekcijske izdelke na različnih nosilnih likih oziroma obešalnikih po predhodno izdelanih skicah.

  MOŠKO IN OTROŠKO PERILO

 • znajo aranžirati moško in otroško perilo

  (likovnik in laborant)

 • aranžirajo moško in otroško perilo v embalaži in zunaj embalaže, skladno z vzorci in barvami

 • pridobivajo rutino za reševanje aranžerskih nalog

 • izdelajo in uporabijo domiselne nosilne like na katerih predstavijo perilo v izložbenem prostoru
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri razstavljanju različnih konfekcijskih artiklov.

  Demonstracija razstavljanja različnih konfekcijskih artiklov na različnih obešalnikih, ki jo naj izvede sodelavec - aranžer.

  Vaja 7: razstavljajo različne konfekcijske izdelke na različnih nosilnih likih oziroma obešalnikih po predhodno izdelanih skicah.

  MOŠKI PULIJI IN SRAJCE

 • znajo aranžirati moške pulije in srajce

  (likovnik in laborant)

 • razvijajo ročne spretnosti pri obešanju in dekoriranju moških srajc in pulijev

 • izberejo ustrezne barvne kombinacije glede na modni trend

 • izdelajo primere dekoriranja moških srajc in pulijev v izložbenem prostoru
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri razstavljanju različnih konfekcijskih artiklov.

  Demonstracija razstavljanja različnih konfekcijskih artiklov na različnih obešalnikih, ki jo naj izvede sodelavec - aranžer.

  Vaja 8: razstavljajo različne konfekcijske izdelke na različnih nosilnih likih oziroma obešalnikih po predhodno izdelanih skicah.

  MOŠKA KONFEKCIJA

 • znajo aranžirati moško konfekcijo

  (likovnik in laborant)

 • uporabijo razgibano in strogo postavitev moških oblek pri praktičnem pouku

 • obešajo moško konfekcijo na različnih obešalnikih v izložbenem prostoru

 • izbirajo izložbeno lutko glede na ciljno skupino
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri razstavljanju različnih konfekcijskih artiklov.

  Demonstracija razstavljanja različnih konfekcijskih artiklov na različnih obešalnikih, ki jo naj izvede sodelavec - aranžer.

  Vaja 9: razstavljajo različne konfekcijske izdelke na različnih nosilnih likih oziroma obešalnikih po predhodno izdelanih skicah.

  PULOVERJI IN JOPICE

 • znajo aranžirati puloverje in jopice

  (likovnik in laborant)

 • zlagajo puloverje in jopice

 • obešajo puloverje in jopice na različnih obešalnikih

 • ponazorijo domiselne skupine puloverjev in jopic v skici

 • oblikujejo domiselne skupine puloverjev in jopic v prostoru z uporabo modnih dodatkov
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri razstavljanju različnih konfekcijskih artiklov.

  Demonstracija razstavljanja različnih konfekcijskih artiklov na različnih obešalnikih, ki jo naj izvede sodelavec - aranžer.

  Vaja 10: razstavljajo različne konfekcijske izdelke na različnih nosilnih likih oziroma obešalnikih po predhodno izdelanih skicah.

  ŽENSKA KONFEKCIJA

 • znajo aranžirati žensko konfekcijo

  (likovnik in laborant)

 • oblikujejo lahkotno in strogo dekorirano žensko konfekcijo v razstavnem prostoru

 • se naučijo dekorirati obleke na obešalnikih

 • izberejo izložbeno lutko glede na ciljno skupino

 • uporabljajo modne dodatke pri dekoriranju ženskih oblačil
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri razstavljanju različnih konfekcijskih artiklov.

  Demonstracija razstavljanja različnih konfekcijskih artiklov na različnih obešalnikih, ki jo naj izvede sodelavec - aranžer.

  Vaja 11: razstavljajo različne konfekcijske izdelke na različnih nosilnih likih oziroma obešalnikih po predhodno izdelanih skicah.

  IZLOŽBENA LUTKA

 • poznajo vrste izložbenih lutk

 • znajo uporabiti izložbeno lutko

 • znajo izbrati ustrezno izložbeno

 • znajo narisati stilizirano izložbeno lutko

  (likovnik in laborant)

 • postavljajo izložbeno lutko posamično v izložbah

 • postavljajo izložbene lutke v skupinah

 • ponazorijo idejo v aranžerski skici

 • uporabijo aranžersko skico pri postavitvi različnih konfekcijskih izdelkov na aranžerskih lutkah
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost in sposobnost vizualnega komuniciranja pri delu z aranžersko lutko.

  Demonstracija uporabe aranžerske lutke, ki jo naj izvede sodelavec - aranžer.

  Vaja 12: vadijo razstavljanje različnih konfekcijskih izdelkov na aranžerski lutki.

  OBLIKOVANJE V PRODAJALNI

 • znajo predstaviti blago na prodajnih stojnicah in drugih razstavnih prostorih znotraj prodajnega prostora

 • znajo ustvariti ustrezno razpoloženje in atmosfero z notranjo dekoracijo

 • znajo oblikovalsko zamisel izložbene dekoracije nadaljevati v prodajalni

  (likovnik in laborant)

 • delajo v različnih prodajnih prostorih

 • znajo namestiti različne oglaševalske izdelke na ustrezna mesta v prodajnih prostorih

 • izbirajo ustrezne barve za izložbene in prodajne prostore

 • povezujejo dekoracijo prodajnih prostorov z dekoracijami izložbenih prostorov

 • ocenijo razporeditev blaga v prodajnem prostoru glede na tloris in blagovno ponudbo

 • izpeljejo ideje za ureditev prodajnih prostorov v skicah in v aranžerski mapi, ki jo oblikujejo s pomočjo računalnika

 • izdelajo makete prodajnih prostorov
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, strokovnost, vztrajnost inovativnost, sposobnost vizualnega komuniciranja pri delu v različnih prodajnih prostorih in izdelovanju maket prodajnih prostorov.

  Vaja 13: izdelava makete prodajnega prostora.

  Vaja 14: praktično delo v različnih prodajnih prostorih.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  ZNANJA

  POVEZAVA S PREDMETOM

  Predmet

  Znanja

 • znajo oblikovati optično učinkovito izložbo

 • obvladujejo vse vrste izložbenih in razstavnih prostorov

 • obvladajo obliko likovne kompozicije: elemente, spremenljivke, načela likovnega reda in znajo z njimi posredovati ustrezno vsebino

 • znajo poudariti likovne prvine v likovnem oblikovanju za ustvarjanje vzdušja v razstavnih in prodajnih prostorih

 • znajo uporabiti značilnosti posameznih stilov pri oblikovanju izložb in urejanju razstavnih in prodajnih prostorov
 • Likovni stili in vsebine

 • znajo opredeliti zvrsti lik. umetnosti

 • razlikujejo med monumentalnim in malim v upodabljanju

 • poznajo splošne značilnosti arhitekture in urbanizma, poznajo funkcijo arhitekture

 • poznajo vsebinske in oblikovne značilnosti posameznih zvrsti lik. umetnosti

 • razumejo pojem »abstraktno«

 • poznajo stile
 • znajo izbrati ustrezno dekoracijo glede na izdelek, ki ga razstavljajo, glede na letni čas in posebno priložnost v okviru katere ga razstavijo

 • znajo namestiti dekoracijo v razstavnem prostoru
 • Dekoriranje

 • poznajo sezonsko dekoracijo

 • poznajo praznično dekoracijo

 • poznajo reprezentativno dekoracijo

 • poznajo promocijsko dekoracijo
 • pisave
 • Informatika

 • delo s tekstom

 • spoznavanje odstavčnega teksta

 • spoznavanje oblikovnega teksta

 • pisanje tekst

 • oblikovanje besedila
 • znajo oceniti učinkovitost sredstev oglaševanja

 • znajo dekorirati v skladu z zahtevami ciljnega občinstva

 • znajo namestiti različne oglaševalske izdelke na ustrezna mesta

 • znajo izbrati ustrezne barve za izložbene in prodajne prostore

 • znajo uskladiti izložbeni prostor z notranjostjo prodajalne

 • znajo izdelati embalažo
 • Metode oglaševanja

 • načini oglaševanja

 • uporabnost oglaševanja

 • celostna podoba podjetja

 • razvijanje novih proizvodov

 • trendi oglaševanja
 • poznavanje lastnosti in drugih značilnosti vseh vrst blaga za potrebe razstavljanja
 • Kemija in poznavanje blaga

 • poznavanje različnih vrst blaga, kakovosti blaga, embalaže in načinov pakiranja
 • pridobljeno znanje pri predmetu pospeševanje prodaje uporabljajo dijaki pri vseh izložbenih postavitvah s ciljem, urediti prodajalno tako da vzpodbudno vpliva na nakup in na pospešitev prodaje
 • Pospeševanje prodaje

 • kakšni so kupci danes

 • razširitev trga z upravljanjem blagovne znamke

 • vrednost v očeh kupcev

 • psihologija prodaje

 • cenovna orodja pospeševanja prodaje