SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ARANŽERSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 52.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 26. 10. 2001

1. IME PREDMETA

METODE OGLAŠEVANJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

2.

3.

35

70

105

4.

34

68

102

skupaj

69

138

207

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:


4. OPERATIVNI CILJI

3. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

računalnik kot sredstvo za likovno izražanje

Dijak

Dijak

 • pozna strojno in programsko opremo računalnika primerno za delo z računalniško grafiko
 • spozna osnovne komponente računalnika primerne za delo z računalniško grafiko

 • prepozna, razlikuje in primerja programe namenjene obdelavi bitnih slik, programe za vektorsko risanje, programe za trodimenzionalno oblikovanje, programe za urejanje besedil in namizno založništvo ter programe za animacije in multimedijske prezentacije

 • definira delitev računalniške grafike
 • Se zave hitrega napredka v računalniški tehnologiji.

  Prikaz računalniških komponent.

  Ogled grafičnega studija.

  računalniško obravnavanje slikovnega podatka

 • pozna bitno grafiko

 • pozna vektorsko grafiko

 • pozna grafične datotečne formate
 • spozna pojem računalniške točke, ločljivosti in velikost bitne slike

 • spozna različne barvne globine in barvne modele

 • spozna zapisovanje in različne datotečne formate bitne grafike

 • spozna vektorski zapis objekta

 • spozna uporabo barv v vektorski grafiki

 • spozna zapisovanje in različne datotečne formate vektorske grafike

 • se nauči pretvorb med bitnimi in vektorskimi formati

 • razlikuje pojem ločljivosti glede na naprave

 • je sposoben predstave rasterizacije

 • definira vektorski predmet

 • je sposoben predvideti velikost datoteke bitne slike

 • definira primernost bitne grafike

 • definira prednosti vektorske grafike

 • definira neprimernost vektorske grafike
 • Razvija veselje do računalniškega grafičnega programa.

  Delo na računalniku v računalniški učilnici.

  vektorska in bitna grafika

 • pozna orodja vektorskih programov

 • pozna orodja bitnih programov
 • spozna programsko orodje za delo z vektorsko in bitno grafiko

 • zna uporabiti orodja vektorskih in bitnih programov
 • Razvija natančnost pri delu z računalnikom

  Izreže vektorsko risbo iz samolepilne folije s pomočjo rezalnika.

  Prikaže izdelke.

  oglaševanje

 • pozna pojem, pomen in cilje oglaševanja

 • zna povezati trženjsko pozicioniranje s cilji oglaševanja

 • zna povezati trženjski splet s cilji oglaševanja

 • pozna slovenski oglaševalski kodeks

 • pozna merjenje učinkovitosti oglaševanja (zlati boben)
 • opiše aida model

 • razlikuje obveščanje, prepričevanje, informiranje in opominjanje

 • ponazori obveščevalno, prepričevalno in opominjevalno oglaševanje

 • definira ciljno občinstvo

 • opiše apele v oglaševanju

 • oblikuje oglaševalsko sporočilo z upoštevanjem aida-a modela

 • izdela tržni zemljevid
 • Razvija komunikacijsko sposobnost.

  Se zaveda poklicne odgovornosti oglaševalca.

  Prikaže oglaševalske izdelke.


  4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  načini oglaševanja

  Dijak

  Dijak

 • našteje načine in sredstva oglaševanja

 • presoja njeno izbiro in jo pojasnjuje
 • razlikuje posrednike oglaševanja, vizualna sredstva oglaševanja in grafična sredstva oglaševanja

 • opazuje oglaševanje v izbrani organizaciji

 • definira tiskane in televizijske oglase

 • definira zunanjo stran embalaže in priloge v embalaži

 • definira reklamne filme

 • definira brošure in knjižice

 • definira lepake in zgibanke

 • definira imenike

 • definira ponatise oglasov

 • definira znake na prikazovalnikih

 • definira prikazovalnike na prodajnih mestih

 • definira simbole in logotipe

 • izdela prikazovalnike na prodajnih mestih
 • Razvija strokovnost v izdelavi oglaševalskih izdelkov.

  Se zaveda osebne in strokovne odgovornosti.

  Razvija inovativnost, ustvarjalnost in kreativnost v izdelovanju oglaševalskih izdelkov.

  Prikaže izdelke in se samoocenjuje in soocenjuje.

  uporabnost oglaševanja

 • zna opisati možne kupce in ciljno občinstvo

 • zna določiti ciljno občinstvo

 • razume razliko med obstoječo podobo in želeno podobo

 • obvlada razliko med poznavanjem in zavedanjem ponudbe

 • obvlada razliko med všečnostjo in dajanjem prednosti v ponudbi

 • razume pojem »odziv občinstva«
 • nariše idejne osnutke oglaševalskih izdelkov

 • razloži primernost izbranega oglaševalskega programa

 • izbere primerna programska orodja

 • izdela cenik, prospekt, katalog, plakat, koledar, oglas, imenik, brošuro in zgibanke
 • Razvija ročne spretnosti v izdelavi oglaševalskih izdelkov.

  Razvija smisel za estetiko in barve.

  Krepi inovativnost, ustvarjalnost in kreativnost pri izdelavi oglaševalskih izdelkov.

  Se zaveda osebne in poklicne odgovornosti oglaševalca.

  Delo na računalniku v računalniški učilnici.

  Prikaže izdelke in se samoocenjuje in soocenjuje.

  celostna podoba podjetja

 • razume pomen »hvale vredna pozornost«

 • razume, da je objekt »nosilec« oglaševanja

 • razume, da je oprema oziroma prodajni prostor »nosilec« oglaševanja

 • zna razložiti in opisati nebesedno oglaševanje
 • spozna pomen atmosfere oziroma prodajnega vzdušja

 • razume pomen urejenosti zaposlenih

 • razume pomen izbrane barve prostora in opreme

 • razume pomen čistoče

 • spozna pomen zaščitnega znaka

 • spozna pomen hišnega sloga

 • spozna pomen simbolov in logotipov

 • spozna pomen celostne razpoznavne podobe organizacije

 • primerja moderno in dinamično razpoznavnost od klasične in toge

 • definira imidž organizacije

 • izdela idejni osnutek celostne podobe organizacije

 • izdela elemente celostne podobe (vizitke, kuverte, pisni papir, zastavice, simbole, …)

 • prikaže idejno zasnovo oglasne deske

 • prikaže idejno zasnovo razstaviščnega prostora

 • izdela ime podjetja oziroma zaščitni znak
 • Razvija smisel za estetiko in barve.

  Krepi inovativnost, ustvarjalnost in kreativnost pri izdelavi oglaševalskih izdelkov.

  Se zaveda osebne in poklicne odgovornosti aranžerskega tehnika.

  Delo na računalniku v računalniški učilnici.

  Prikaže izdelke in se samoocenjuje in soocenjuje.

  razvijanje novih proizvodov

 • razume razliko med: nova skupina izdelkov, izdelki kot dodatki k že obstoječim skupinam izdelkov in izboljšave že obstoječih izdelkov

 • pozna načine zbiranja idej, ocenjevana in izbiranja idej

 • razume propagandni pomen embalaže
 • spozna pomen razvoja novih izdelkov

 • prepozna svoj del poklicnega sodelovanja in ustvarjanja pri razvoju izdelka

 • nariše nekaj idejnih osnutkov

 • primerja starejše izdelke z novimi izdelki na trgu

 • razloži pomen razvoja

 • ocenjuje estetsko in uporabno vrednost nekaterih izdelkov

 • prikaže idejno zasnovo novega izdelka

 • prikaže nove zamisli že uveljavljenih izdelkov

 • izdela idejno zasnovo zunanje strani embalaže

 • izdela idejno zasnovo prilog v embalaži
 • Razvija smisel za estetiko in barve.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvija inovativnost in ustvarjalnost pri izdelavi novih izdelkov in embalaže.

  Delo na računalniku v računalniški učilnici.

  Prikaže izdelke in se samoocenjuje in soocenjuje.

  elektronsko trženje

 • pozna elektronsko trženje, elektronsko oglaševanje in elektronsko trgovanje

 • pozna prednosti in pasti elektronskega oglaševanja

 • obvlada delo z internetom

 • zna izdelat spletno stran
 • spozna internet

 • opiše pomen elektronskega predstavljanja

 • opiše pomen elektronskega ponujanja

 • spozna programska orodja za izdelavo spletnih strani

 • definira spletno stran

 • primerja in ocenjuje nekatere domače in tuje spletne strani

 • izbira oglaševalsko najbolj zanimive spletne strani

 • zna izdelati shemo spletne strani

 • poišče strani z določeno vsebino

 • zbere in organizira gradivo za spletno predstavitev

 • izdela osebno spletno stran

 • izdela spletno stran šole

 • izdela spletno stran podjetja
 • Razvija sposobnost elektronskega komuniciranja.

  Razvija željo in osebno ustvarjalnost dela z računalnikom.

  Delo na računalniku v računalniški učilnici.

  Demonstrirajo izdelane spletne strani.

  trendi oglaševanja

 • spozna smernice razvoja oglaševanja

 • zna opisati prednosti ali slabosti smeri oglaševanja
 • opiše elektronsko pot

 • opiše trženje s pomočjo kioskov (informacijskih kanalov)

 • opiše etične dileme v elektronskem trženju

 • opiše elektronske prodajalne

 • zazna porast elektronskega trženja

 • definira oglaševanje na nenavadnih mestih

 • prikaže idejno zasnova oglaševanja na nenavadnih mestih
 • Zaveda se poklicne in etične odgovornosti oglaševalca.

  Delo na računalniku v računalniški učilnici.

  Prikažejo izdelke.

  mediji

 • zna opisati posamezne medije

 • zna napisati in sestaviti medijski načrt oglaševanja
 • opiše doseg medija, frekvenco in oglasni vtis

 • prikaže idejno zasnovo plakata, časopisnega oglasa, oglasa v reviji, oglasa na radiu in televiziji
 • Zaveda se poklicne in etične odgovornosti oglaševalca.

  Delo na računalniku v računalniški učilnici.

  vrednotenje dosežkov oglaševanja

 • razume pomen vrednotenja dosežkov
 • opiše delo oglaševalske službe

 • opiše delo oglaševalne agencije

 • ocenjuje oglaševalsko odličnost

 • ocenjuje etično odgovornost oglaševanja

 • povezuje načrtovanje, organiziranje, izvajanje in kontrolo oglaševalnih akcij

 • izdela poročilo
 • Zaveda se osebne in poklicne odgovornosti.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • oglaševanje

 • elektronsko trženje
 • Trženje

 • oglaševanje kot orodje trženjskega komuniciranja

 • elektronsko oglaševanje kot orodje trženj. komun.
 • načini oglaševanja

 • uporabnost oglaševanja

 • celostna podoba podjetja
 • Dekoriranje

 • priložnostna dekoracija

 • dekoracija

 • materiali v dekoraciji
 • načini oglaševanja
 • Aranžerstvo in oblikovanje

 • izložbeni prostor
 • 7. VAJE Z DELITVIJO

  3. letnik

  4. letnik