SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ARANŽERSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 52.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 26. 10. 2001

1. IME PREDMETA

POSPEŠEVANJE PRODAJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

2.

3.

35

105

140

4.

34

102

136

skupaj

69

207

276

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:


4. OPERATIVNI CILJI

3. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

pospeševanje prodaje in trženje

Dijaki

Dijak

 • pozna namen in cilje pospeševanja prodaje

 • razume vlogo pospeševanja prodaje v komunikacijskem spletu

 • razume razloge za vedno večji pomen pospeševanja prodaje

 • pozna oblike pospeševanja prodaje

 • pozna push in pull strategije

 • pozna odziv kupcev na pospeševanje prodaje
 • razloži povezanost pospeševanja prodaje z ostalimi orodji komunikacijskega spleta

 • razlikuje med oblikami pospeševanja prodaje

 • primerja učinke posameznih oblik pospeševanja prodaje

 • izbere ustrezne oblike pospeševanja prodaje glede ne vrsto kupcev in izdelkov

 • prepozna, spremlja in ocenjuje akcije pospeševanja prodaje

 • izdela poročilo
 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija strokovnost.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Študije primerov iz prakse.

  Obisk trgovin, opazovanje, snemanje, izpolnjevanje učnih listov, analiza.

  Simuliranje službe za pospeševanje prodaje.

  pospeševanje prodaje v prodajalni

 • razume vpliv vizualne podobe prodajalne na kupce in uspešno prodajo

 • pozna pomen izložbe

 • razume sistem informiranja kupcev v prodajalni

 • zna estetsko oblikovati informativna sporočila za kupce

 • zna pravilno razvrstiti izdelke na police

 • pozna vpliv embalaže na nakupne odločitve

 • pozna učinek posebnih promocijskih polic

 • pozna prodajalno kot vzpodbudno okolje za nakup

 • razume nakup kot prijetno doživetje

 • pozna vpliv prodajalca na nakupno odločitev

 • razume pomen pravočasne prisotnosti na trgu

 • znajo ustvariti željo po nakupu izdelka/storitve

 • razume pomen sezonskih in priložnostih akcij v prodajalni

 • pozna pomen posebnih dogodkov v prodajalni

 • razume pomen programov za stalne kupce
 • razloži pomen celostne grafične podobe za podjetje

 • izdela označevalno tablo

 • izdela načrt izložbe

 • napravi skico postavitve izdelkov na policah

 • izdela načrt za sezonsko akcijo

 • analizira izložbe kot komunikacijska sredstva

 • analizira opremljenost in vzdušje v prodajalnah

 • opiše pop materiale v prodajalni

 • obišče in oceni posebne dogodke v prodajalnah

 • razlikuje vrste embalaže

 • oceni estetske in funkcionalne lastnosti embalaže

 • izdela načrt za embalažo
 • Razvija kreativnost.

  Razvija inovativnost.

  Razvija estetski čut.

  Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija čut za natančnost.

  Ogledi prodajaln, opazovanje, snemanje.

  Simuliranje prodajalne.

  pospeševanje prodaje pri kupcih

 • pozna orodja pospeševanja prodaje vezana na ceno izdelka

 • pozna orodja pospeševanja prodaje vezana na izdelek

 • pozna vrste in pomen premij

 • pozna učinek nagradnih iger

 • razume namen klubov

 • pozna pravna pravila, ki urejajo področje pospeševanja prodaje kupcem
 • prepozna orodja pospeševanja prodaje pri kupcih

 • primerja orodja glede na učinkovitost

 • izdela načrt nagradne igre

 • oceni konkretne akcije in izdela poročilo
 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija strokovnost.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Razvija osebno odgovornost.

  Tekmovanje v pospeševanju prodaje.

  načrtovanje akcije pospeševanja prodaje

 • zna pospešiti prodajo
 • izbere ciljne akcije

 • izdela načrt akcije

 • izbere in uporabi ustrezna orodja

 • ponazori akcije pospeševanja prodaje v prodajnem prostoru

 • izdela ustrezni material za pospeševanje prodaje
 • Razvija kreativnost.

  Razvija natančnost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Predstavi izdelke.


  4.letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  pospeševanje prodaje pri posrednikih

  Dijak

  Dijak

 • pozna cilje in načine pospeševanja prodaje pri posrednikih

 • pozna skupine izdelkov, ki zahtevajo pospeševanje prodaje pri posrednikih

 • pozna oblike pop materialov, ki jih prispevajo proizvajalci

 • pozna pomen treningov za prodajno osebje
 • razlikuje vrste rabatov

 • razloži pomen prodajnih tekmovanj

 • ponazori različne vrste pop materialov
 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija kreativnost.

  Vaje za motiviranje prodajnega osebja.

  Vaje za posredovanje idej posameznih orodij pospeševanja prodaje.

  Ogled učne kasete in analiza.

  sejem kot orodje pospeševanja prodaje

 • pozna pomen sejmov za dosego trženjskih ciljev

 • pozna aktivnosti priprave nastopa na sejmu

 • pozna pomen izgleda predstavitvenega prostora

 • pozna načine sejemske predstavitve in akcij

 • pozna obsejemske aktivnosti

 • pozna aktivnosti na sejmu

 • razume pomen merjenja učinkovitosti nastopa na sejmu
 • opiše faze priprave nastopa na sejmu

 • naredi načrt ureditve sejemskega prostora

 • izdela načrt sejemskih aktivnosti

 • oblikuje spremljevalna komunikacijska sredstva

 • kritično oceni in primerja sejemske predstavitve

 • izdela poročilo
 • Razvija kreativnost.

  Razvija natančnost.

  Razvija sposobnost opazovanja.

  Obisk sejmov.

  Igranje vlog.

  Vaje za poslušanje strank.

  Vaje za nagovarjanje strank.

  Simuliranje sejmov.

  pospeševanje prodaje pri prodajnem osebju

 • pozna pomen strokovnega znanja prodajalca (tržnika) za uspešnost prodaje

 • pozna odnos prodajalca do sebe in svojega poklica

 • pozna odnos prodajalca do kupca

 • pozna načine in potek komuniciranja
 • razume, da na uspešnost prodaje vpliva prodajalec s svojo osebnostjo in odnosom do prodaje in kupca

 • opiše lastnosti dobrega prodajalca

 • razume, da sta govorica in urejen videz pomembna načina komuniciranja
 • Razvija strokovno odgovornost.

  Razvija sposobnost vživljanja.

  Razvija samokritičnost.

  Sestavljanje oziroma izdelava vizitk.

  Vaje nebesedne komunikacije.

  Obiski v različnih podjetjih, opazovanje in opravljanje intervjujev z vodilnimi delavci podjetju.

  Igranje vlog.

  skupne akcije pospeševanja prodaje

 • pozna oblike skupnih akcij proizvajalcev in trgovcev
 • prepozna in oceni skupne akcije
 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Obiski v različnih podjetjih, opazovanje in opravljanje intervjujev z vodilnimi delavci v podjetju, snemanje in analiza.

  načrtovanje celovitih akcij pospeševanja prodaje

 • zna opredeliti strategije pospeševanja prodaje

 • pozna sestavine načrta

 • zna izbrati ustrezna orodja

 • razume pomen preverjanja učinkovitosti akcij pospeševanja prodaje
 • izdela načrt akcije pospeševanja prodaje

 • poveže z ostalimi orodji tržnega komuniciranja

 • izdela materiale pospeševanja prodaje s pomočjo računalniškega orodja
 • Razvija strokovnost in natančnost.

  Razvija ustvarjalnost.

  Uporaba računalniškega grafičnega programa.

  pospeševanje prodaje v mednarodnem trženju

 • pozna globalni trg

 • pozna namen in cilje pospeševanja prodaje v mednarodnem trženju

 • razume pomen poznavanja tujih kultur in navad

 • pozna mednarodni kodeks pospeševanja prodaje
 • izbere ustrezne oblike pospeševanja prodaje glede na vrsto kupcev in izdelkov

 • razlikuje pomen barv v različnih kulturah

 • razlikuje navade in običaje tujih kultur

 • izbere primerna orodja pospeševanja prodaje za tuj trg
 • Razvija poklicno odgovornost.

  Strokovna ekskurzija v tujino.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • pospeševanje prodaje in trženje

 • pospeševanje prodaje pri kupcih
 • Trženje

 • orodja tržnega komuniciranja

 • nakupni proces
 • pospeševanje prodaje v prodajalni
 • Aranžerstvo in oblikovanje

 • izložbeni prostor
 • pospeševanje prodaje v prodajalni

 • sejem kot orodje pospeševanja prodaje
 • Dekoraterstvo

 • priložnostna dekoracija

 • vrste razstavnih prostorov
 • pospeševanje prodaje v prodajalni
 • Psihologija

 • osebnost

 • vedenje
 • pospeševanje prodaje v prodajalni
 • Kemija s poznavanjem blaga

 • embalaža
 • pospeševanje prodaje v mednarodnem trženju
 • Poslovno komuniciranje

 • etika in estetika pri poslovni komunikaciji
 • 7. VAJE Z DELITVIJO

  3. letnik

  4. letnik