SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ARANŽERSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 52.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 26. 10. 2001

1. IME PREDMETA

OBLIKOVANJE S CVETJEM

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

2.

3.

35

140

175

4.

34

136

170

skupaj

69

276

345

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:


4. OPERATIVNI CILJI

3. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

IDEJA, MOTIV, SKICA CVETLIČNE VEZAVE IN DEKORACIJE V PROSTORU

Dijak

Dijak

 • razume pojme ideja, motiv, skica cvetlične vezave in dekoracije, tloris, naris, oris – konstrukcija cvetlične vezave in dekoracije, težišče in linije

 • zna izdelati skico konstrukcije cvetlične vezave in dekoracije v tlorisu in narisu,
 • spozna osnove nastajanja cvetličnih vezav in dekoracij v prostoru

 • se nauči motive iz narave prenašati v cvetlične vezave in dekoracije

 • nariše tloris in naris konstrukcije cvetlične vezave in dekoracije

 • določi težišča, linije, elemente v posamezni cvetlični vezavi in dekoraciji
 • Razvija čut za opazovanje.

  Razvija natančnost.

  Krepi ustvarjalnost.

  Razvija sposobnost razločevanja.

  Razvija zmožnost povezovanja.

  Vaja:

 • določitev orisa, težišča in linij cvetlične vezave na obstoječi fotografiji

 • skica tlorisa in narisa konstrukcije enostavne cvetlične vezave

 • določitev razporeditve težišč, linij, opornih točk in elementov na obstoječem tlorisu in narisu izdelka.
 • pozna razporeditev elementov v cvetlični vezavi in dekoraciji

 • zna narisati razporeditev elementov v cvetlični vezavi in dekoraciji
 • razporedi težišča, linije, oporne točke in elemente v posamezni cvetlični vezavi in dekoraciji

 • nariše skico konstrukcije in razporedi težišča, linije, elemente v posamezni cvetlični vezavi in dekoraciji
 • Vaja: skica konstrukcije z razporeditvijo težišč, linij in elementov v posamezni cvetlični vezavi in dekoraciji.

 • razume pomen opornih točk pri cvetlični vezavi in dekoraciji

 • zna narisati razporeditev opornih točk v cvetlični vezavi in dekoraciji
 • določi ravnovesje cvetlične vezave in dekoracije s pomočjo opornih točk

 • nariše skico opornih točk v posamezni cvetlični vezavi in dekoraciji
 • Vaja: skica opornih točk v posamezni cvetlični vezavi in dekoraciji.

  NAČELA OBLIKOVANJA CVETLIČNE VEZAVE IN DEKORACIJE V PROSTORU

 • pozna likovne lastnosti elementov v cvetlični vezavi in dekoraciji: oblika, velikost, barva –svetlobnost, prosojnost struktura, tekstura, teža

 • zna narisati oblike likovnih lementov v cvetlični vezavi in dekoraciji
 • razlikuje posamezne elemente cvetlične vezave in dekoracije v prostoru: rezano cvetje in zelenje, rastline in rastlinski deli, suhi materiali, dopolnilni okrasni material, veziva, papir, posode, natikalna sredstva

 • prepozna obliko posameznega likovnega elementa v cvetlični vezavi in dekoraciji

 • nariše oblike likovnih elementov v cvetlični vezavi in dekoraciji

 • je sposoben primerjati likovne lastnosti elementov med sabo
 • Razvija odnos do cvetja , zelenja, rastlin in rastlinskih delov.

  Se zave pomena ekološke osveščenosti pri izbiri materialov.

  Razvija estetske vrednote.

  Vaja:

 • risanje likovnih lastnosti elementov iz narave

 • razlikovanje svetlobnosti in prosojnosti barve posameznega likovnega elementa.
 • razume pomen poznavanja kompozicijskega razmerja v cvetlični vezavi in dekoraciji v prostoru

 • zna narisati kompozicijsko razmerje v cvetlični vezavi in dekoraciji v prostoru

 • zna izdelati preprosto kompozicijsko razmerje
 • razume, da kompozicijo v cvetlični vezavi ustvarjamo s pomočjo harmonije, kontrasta in zaporedja

 • razlikuje harmonijo barv, oblik, velikosti, struktur

 • razlikuje vrste kontrastov: glede na svetlobnost, dimenzije, …

 • določi možne načine razporejanja elementov in ustvarjanja prostorskega reda

 • nariše kompozicijsko razmerje v cvetlični vezavi in dekoraciji v prostoru

 • izdela preprosto kompozicijsko razmerje

 • prepozna akcent – poudarek kot najzanimivejšo točko zaporedja
 • Razvijejo estetsko vrednoto – urejenost.

  Razvijejo sposobnost razločevanja.

  Razvije sposobnost primerjave in povezave.

  Prikaz:

 • harmonija v cvetlični vezavi

 • dimenzionalni kontrast v cvetlični vezavi.

  Vaja:

 • skica kompozicijskega razmerja elementov v cvetlični vezavi in dekoraciji

 • skica in izdelava preprostega kompozicijskega razmerja z neenakimi elementi.
 • razume pomen poznavanja vzpostavitve prostorskega reda

 • zna skicirati vizualni red v cvetlični vezavi in dekoraciji
 • je sposoben vzpostaviti vizualni red v cvetlični vezavi

 • razlikuje in povezuje pojme simetrija , asimetrija, zlati rez v cvetlični vezavi

 • spozna pomen geometrijskega in optičnega ravnotežja pri oblikovanju prostorskega reda v cvetlični vezavi

 • se nauči uporabiti pravilo zlatega reza in možna odstopanja v cvetlični vezavi

 • nariše vizualni red v v cvetlični vezavi in dekoraciji
 • Pridobi občutek za proporc.

  Razvije samoiniciativnost.

  Razvija natančnost.

  Vaja:

 • iskanje simetričnih in asimetričnih elementov v naravi

 • vzpostavitev ravnotežja v zaporedju elementov cvetlične vezave, npr.: pletenica

 • skica vizualnega reda v cvetlični vezavi in dekoraciji.
 • pozna posamezne stile oblikovanja cvetlične vezave

 • zna skicirati posamezne stile oblikovanja
 • razlikuje in primerja posamezne stile oblikovanja

 • povezujejo predhodna znanja in jih vključujejo v stile oblikovanja cvetlične vezave

 • opazuje in spremlja modne trende pri uporabi stilov oblikovanja v cvetlični vezavi

 • nariše posamezne stile oblikovanja
 • Razvija sposobnost hitrega reagiranja in sledenja modnim trendom.

  Razvija sposobnost razlikovanja.

  Vaja:

 • iskanje posameznih stilov s pomočjo strokovne literature

 • skiciranje posameznih stilov oblikovanja.
 • ZGODOVINA CVETLIČNIH VEZAV, DEKORACIJ IN STILOV

 • pozna cvetlične vezave v obdobju Egipta

 • zna skicirati cvetlično vezavo tega obdobja
 • se nauči uporabo rastlin in cvetja v cvetličnih vezavah v Egiptu

 • razume simboliko uporabe cvetja v tem obdobju

 • nariše cvetlično vezavo tega obdobja
 • Se osebnostno razvija.

  Razvija sposobnost opazovanja in povezovanja.

  Razvija si likovni izraz.

  Razvija povezanost z naravo.

  Vaja:

 • prikaz slikovnega gradiva

 • skica cvetlične vezave v merilu.

  Ogled videokasete.

  Ogled zgodovinskega muzeja.

 • pozna cvetlične vezave v grškem obdobju

 • zna izdelati grški venec
 • se nauči uporabo rastlin in cvetja v cvetličnih vezavah grškega obdobja

 • razume simboliko uporabe cvetja v tem obdobju

 • izdela grški venec
 • Vaja: grški venec.

 • pozna cvetlične vezave srednjega veka

 • zna skicirati stensko dekoracijo
 • ponovi delitev srednjeveškega obdobja na romaniko in gotiko

 • se nauči uporabe rastlin in cvetja v cvetličnih vezavah romanike

 • razume simboliko uporabe cvetja v tem obdobju

 • se nauči uporabe rastlin in cvetja v cvetličnih vezavah gotike

 • razume simboliko uporabe cvetja v tem obdobju,

 • nariše stensko dekoracijo
 • Vaja: skica stenske dekoracije.

 • pozna cvetlične vezave novega veka

 • pozna vnašanje abstrakcij v različne izdelke značilne za to obdobje

 • zna uporabiti abstrakcijo v izdelku
 • ponovi delitev novega veka na: renesanso, barok, rokoko, neoklasicizem

 • se nauči uporabe rastlin in cvetja v cvetličnih vezavah renesanse

 • razume simboliko uporabe cvetja v tem obdobju

 • se nauči uporabe rastlin in cvetja v cvetličnih vezavah baroka

 • razume simboliko uporabe cvetja v tem obdobju

 • se nauči uporabe rastlin in cvetja v cvetličnih vezavah rokokoja

 • razume simboliko uporabe cvetja v tem obdobju

 • se nauči uporabe rastlin in cvetja v cvetličnih vezavah neoklasicizma

 • razume simboliko uporabe cvetja v tem obdobju

 • razume abstrakcijo v značilnih izdelkih tega obdobja

 • nariše in vnese abstrakcijo v izdelek
 • Krepi prostorsko predstavljivost.

  Razvija občutek za skladnost.

  Razvije samostojnost.

  Razvije raziskovalni čut.

  Razvije ekološko zavest.

  Razvija občutek za čas in prostor.

  Se kulturno bogati.

  Razvije samoiniciativnost.

  Vaja:

 • prikaz slikovnega gradiva

 • abstrakcija v izdelku

 • simbolika cvetja.

  Ogled videokasete.

  Ogled zgodovinskega muzeja.

 • pozna cvetlične vezave 19. stoletja

 • zna skicirati cvetlične vezave 19. stoletja
 • se nauči uporabe rastlin in cvetja v cvetličnih vezavah 19. stoletja

 • razume simboliko uporabe cvetja v tem obdobju

 • se nauči narisati cvetlično vezavo 19. stoletja
 • Vaja: skica cvetlične vezave.

 • pozna cvetlične vezave romantike in realizma

 • zna skicirati cvetlično vezavo romantike in realizma
 • se nauči uporabe rastlin in cvetja v cvetličnih vezavah romantike

 • razume simboliko uporabe cvetja v tem obdobju

 • se nauči uporabe rastlin in cvetja v cvetličnih vezavah realizma

 • razume simboliko uporabe cvetja v tem obdobju

 • se nauči narisati cvetlično vezavo
 • Vaja: skica cvetlične vezave.


  4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SPOROČILNOST CVETLIČNIH VEZAV IN DEKORACIJ

  Dijak

  Dijak

 • pozna cvetlične vezave in dekoracije

 • pozna različne tehnike izdelave cvetličnih vezav in dekoracij

 • zna skicirati naris in tloris razmestitve likovnih elementov v cvetlični vezavi in dekoraciji
 • povezuje predhodna znanja o cvetličnih vezavah in dekoracijah

 • prepozna in razlikuje cvetlično vezavo od dekoracije v prostoru

 • se seznani s posameznimi vrstami cvetličnih vezav in dekoracij

 • nauči se tehnike izdelave posamezne cvetlične vezave in dekoracije

 • zna uporabiti cvetlično vezavo in dekoracijo glede na namen

 • zna izbirati ustrezne vrste, oblike,strukture in materiale posod

 • zna vnesti simboliko cvetja v posamezno cvetlično vezavo in dekoracijo

 • je sposoben analizirati sporočilnost cvetličnih vezav in dekoracij

 • je sposoben vzpostaviti razmerje med velikostjo prostora in velikostjo cvetlične vezave in dekoracije

 • se nauči narisati razmerje med velikostjo prostora in velikostjo cvetlične vezave in dekoracije

 • se nauči narisati razmestitve likovnih elementov v cvetlični vezavi in dekoraciji
 • Razvija vsesplošno razgledanost in osveščenost.

  Razvije kreativnost.

  Razvije sposobnost komuniciranja.

  Razvija sposobnost prenašanja konkurence.

  Razvije ekonomičnost.

  Razvije pravilen odnos do dela.

  Vaja:

 • opis tehnike izvedbe posamezne cvetlične vezave in dekoracije

 • tloris in naris razmestitve likovnih elementov v šopku

 • tloris in naris razmestitve cvetlične dekoracije v izložbenem oknu

 • iskanje stilov, modnih trendov, barv po internetu.
 • OBLIKOVANJE S CVETJEM

 • pozna posamezne cvetlične vezave

 • zna izdelati posamezno cvetlično vezavo
 • razlikuje posamezne cvetlične vezave:šopek, aranžma, pletenica, foton, nasadek, venec

 • razlikuje šopek od aranžmaja

 • razloži pojem pletenica, foton

 • je sposoben razlikovati notranji in zunanji nasadek

 • spozna pomen in simboliko oblike venca

 • izdela posamezno cvetlično vezavo
 • Razvija čutnost.

  Razvija odnos do narave.

  Razvija estetski čut.

  Vaja:

 • prepoznavanje posameznih cvetličnih vezav v katalogih in ravijah

 • cvetlične vezave.

  Diafilm: nasadki, venčki, aranžmaji, šopki, pletenice, …

 • pozna vrste dekoracij v prostoru

 • zna skicirati dekoracije v prostoru
 • je sposoben razlikovati različne dekoracije v prostoru: notranjem in zunanjem bivalnem prostoru, izložbenem oknu, poslovnem prostoru, v kulturnih in konferenčnih dvoranah, cerkvah in na oltarju, mrliški vežici

 • razlikuje dekoracijo notranjega in zunanjega prostora

 • prepozna cvetlični element v prostoru: darilo v povezavi s cvetjem, cvetje v povezavi z dekoracijo mize ob različnih priložnostih, cvetje v povezavi s steklenimi elementi v prostoru –vrata, okna, ogledala, vitraži, zimski vrtov, …

 • definira pomen dekoracij v izložbenem oknu

 • izbere primerno dekoracijo poslovnega prostora

 • razume pomen krasitve cerkve in oltarja, mrliške vežice

 • zazna pomen in povezanost praznovanj s cvetličnimi dekoracijami v prostoru

 • nariše dekoracijo v prostoru, …
 • Razvija sposobnost oblikovanja prostorske orientiranosti.

  Razvija kreativnost.

  Razvije sposobnost razločevanja.

  Vaja:

 • iskanje različnih možnih dekoracij v prostoru v revijah

 • tloris in naris cvetlične vezave in dekoracij v prostoru

 • skica dekoracije darila

 • cvetlični element v prostoru.
 • pozna šopek

 • zna izdelati šopek
 • spozna posamezne vrste šopkov, namen uporabe, stile oblikovanja, tehnike izdelave

 • se nauči izdelati posamezne vrste šopkov

 • razporedi šopek v ustrezno posodo

 • razporedi šopke v prostor
 • Razvije kreativnost.

  Razvije sposobnost komuniciranja.

  Razvija sposobnost prenašanja konkurence.

  Razvije ekonomičnost.

  Razvije pravilen odnos do dela.

  Vaja:

 • tloris in naris razmestitve likovnih elementov v šopku

 • izdelava različnih vrst šopkov glede na namen uporabe.

  Demonstracija: tehnike izdelave šopkov.

 • pozna aranžma

 • zna izdelati aranžma
 • spozna posamezne vrste in namen uporabe aranžmajev, stile oblikovanja, tehnike izdelave

 • povezuje znanja šopkov z znanji o aranžmaji

 • se nauči izdelati posamezne vrste aranžmajev

 • izbere aranžmaju ustrezno posodo

 • razporedi aranžmaje v prostor
 • Vaja: izdelava različnih aranžmajev glede na namen uporabe.

  Prikaz posod iz različnih materialov.

 • pozna pletenico, foton

 • zna izdelati pletenica, foton
 • spozna posamezne vrste pletenic, fotonov, tehnike izdelave, prostorski red, simboliko

 • se nauči izdelati pletenico, foton

 • razporedi pletenice, fotone v prostor
 • Vaja:

 • izdelava pletenic z različno dinamiko elementov

 • razporeditev pletenic v prostor.
 • pozna nasadek

 • zna izdelati nasadek
 • spozna posamezne vrste nasadkov, stile oblikovanja, tehnike izdelave, …

 • se nauči izdelati nasadek

 • spozna vlogo nasadka kot darila in dekoracije v notranjem ter zunanjem prostoru

 • razporedi nasadek v prostor
 • Vaja: izdelava nasadkov v različnih stilih oblikovanja.

 • pozna venec

 • zna izdelati venec
 • spozna posamezne vrste, stile oblikovanja, tehnike izdelave, …

 • se nauči izdelati venec

 • spozna vlogo venca v dekoraciji notranjega ter zunanjega prostora

 • razporedi vence v prostor
 • Vaja: izdelava vencev v različnih stilih oblikovanja.

 • pozna cvetlične dekoracije notranjega in zunanjega bivalnega prostora

 • zna izdelati cvetlično dekoracijo notranjega in zunanjega bivalnega prostora
 • spozna posamezne vrste cvetlične dekoracije notranjega in zunanjega bivalnega prostora

 • razporedi cvetlične dekoracije v prostor
 • Razvije kreativnost.

  Razvije sposobnost komuniciranja.

  Razvija sposobnost prenašanja konkurence.

  Razvije ekonomičnost.

  Razvije pravilen odnos do dela.

  Vaja: opis tehnike izvedbe posamezne cvetlične vezave in dekoracije.

 • pozna cvetlične dekoracije izložbenega okna

 • zna izdelati cvetlično dekoracijo izložbenega okna
 • razporedi cvetlične dekoracije v izložbeno okno
 • Prikaz dekoracije izložbenega okna.

 • pozna cvetlične dekoracije poslovnega prostora

 • zna izdelati cvetlično dekoracijo poslovnega prostora
 • razporedi cvetlične dekoracije v poslovni prostor
 • Prikaz dekoracije poslovnega prostora.

 • pozna cvetlične dekoracije kulturnih in konferenčnih dvoran

 • zna izdelati cvetlično dekoracijo kulturnih in konferenčnih dvoran
 • razporedi cvetlične dekoracije v kulturne in konferenčne dvorane
 • Prikaz dekoracije kulturnih in konferenčnih dvoran.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • oblikovanje s cvetjem

 • ideja, motiv, skica cvetlične vezave in dekoracije v prostoru

 • likovne lastnosti elementov

 • kompozicijska razmerja v cvetlični vezavi
 • Aranžerstvo in oblikovanje

 • izložbeni prostor

 • izložbeni aranžma

 • točka

 • linija

 • risanje po opazovanju

 • barva

 • simbolika barve in oblik

 • tekstura

 • prostor
 • načela oblikovanja cvetlične vezave in dekoracije v prostoru

 • prostorski red cvetlične vezave
 • Aranžerstvo in oblikovanje

  Rastline v prostoru

 • ploskev

 • struktura

 • sezonska uporaba okrasnih rastlin

 • prostor

 • izložbeni prostor

 • izložbeni aranžma

 • sezonska uporaba okrasnih rastlin