SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ARANŽERSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 52.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 26. 10. 2001

1. IME PREDMETA

POSLOVNO KOMUNICIRANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

2.

3.

35

70

105

4.

34

68

102

skupaj

69

138

207

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:


4. OPERATIVNI CILJI

3. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

TEMELJI POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA

Dijak

Dijak

 • pozna pojem komunikacija

 • pozna namen, pomen in cilje poslovne komunikacije
 • razlikuje med pojmom komunikacija in poslovna komunikacija

 • razloži pomen, namen in cilje poslovne komunikacije kot pogoj za uspešnost poslovanja
 • Razvija osebno odgovornost.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Krepi ustvarjalnost.

  Se zave pomena tolerantnosti.

 • Vaja: vodeni razgovor - posledice nekomunikacije

 • Vaja: igranje vlog v preprostih komunikacijskih igrah
 • OBLIKE SPOROČANJA

 • pozna pojem besedno sporočanje

 • pozna pojem nebesedno sporočanje

 • pozna težave pri komuniciranju
 • definira značilnosti ustnega in pisnega komuniciranja

 • prepozna pomen govorice telesa, osebnega videza in urejenosti, zvoka, barv in drugih zaznavnih elementov

 • oceni moč retorike

 • naredi seznam težav, ki se pojavljajo pri prenosu informacij

 • sestavi načela uspešnega aktivnega poslušanja
 • Razvija ustvarjalnost.

  Razvija inovativnost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija osebno odgovornost.

  Razvija skrbnost.

 • Vaja: neverbalna komunikacija –pomen gibanja oči

 • Vaja: razprava dijakov o tem, ali je pomembnejša govorica telesa ali besedna sporočila

 • Vaja: izpolnjevanje vprašalnika o slogu komuniciranja

 • Vaja: odprava mašil v besedni komunikaciji

 • Vaja: dijaki poiščejo literaturo, ki se nanaša na nebesedno komunikacijo, si izberejo poglavje in predstavijo vsebino sošolcem; sledi razprava

 • Vaja: ogled in analiza videokasete z oglaševalskimi filmi (ocena komunikacije in vrednosti sporočanja)

 • Vaja: pet-minutni nastop vsakega dijaka (hkrati snemanje, nato analiza nastopa)
 • KONTAKTNA KULTURA

 • pozna pojem etika in morala

 • pozna pravila lepega vedenja

 • pozna pomen zunanjega videza človeka

 • pozna kulturne razlike v komuniciranju
 • spozna pomen etike in morale poslovne komunikacije za vsakega človeka

 • razloži pravila pozdravljanja, predstavljanja, nagovarjanja, rokovanja

 • se zaveda pomena higiene, oblačenja, …

 • izdela seznam poslovnih daril in oceni primernost poslovnih daril

 • spozna in razlikuje posebnosti komuniciranja, ki izhajajo iz značilnih običajev, navad, vrednot in načina življenja določenega naroda

 • izdela seminarsko nalogo

 • izdela pogrinjek od idejne zasnove do praktične izvedbe
 • Se zave prednosti lepega vedenja

  Osvaja in krepi znanja lepega obnašanja

  Razvija osebno odgovornost

  Razvija ustvarjalnost

  Razvija delovno odgovornost

  Razvija strokovno odgovornost

  Krepi inovativnost

  Razvija sposobnost komuniciranja

  Se zave tolerantnosti

  Razvija smisel za estetiko

  Krepi vztrajnost

  Razvija pravilen odnos do obdarovanja in prejemanja poslovnih daril

  Razvija sposobnost opazovanja poslovne uspešnosti

 • Vaja: igranje vlog in razprava -pomen dotika v medsebojni komunikaciji

 • Demonstracija: obisk kozmetičarke oziroma Stilistke

 • Vaja: priprava seminarskih nalog s področja mednarodnih kulturnih razlik v komunikaciji

 • Ogled: katalogov poslovnih daril

 • Ogled in vaja: ogled in kritična ocena ponudbe poslovnih daril v prodajalnah

 • Vaja: inovativni predlogi za izboljšanje ponudbe poslovnih daril za različne priložnosti

 • Vaja: priprava pogrinjka za poslovni obed (idejna zasnova, morebitne skice, praktična izvedba)
 • OSEBNA KAKOVOST

 • pozna osebnostne lastnosti, ki prispevajo k učinkovitejši komunikaciji

 • pozna motivacijske dejavnike za delo
 • oceni pričakovanja podjetja do zaposlene osebe in pričakovanja zaposlenega

 • spozna pojem, pomen in standarde osebne kakovosti, ki vplivajo na vključevanje osebe v poslovno okolje

 • predvidi napake svojega dela in jih zna preprečiti

 • se zaveda odgovornosti za opravljanje dela in za rezultate dela

 • naredi načrt organizacije samega sebe (delo, čas, hitro branje, zapisovanje)

 • spozna motivacijske dejavnike

 • oceni težave pri motiviranju

 • naredi analizo lastnega dela

 • opazuje človekov storilnostni potencial
 • Razvija sposobnost opazovanja in prepoznavanja lastne osebnosti in osebnosti drugih.

  Razvija osebno in strokovno odgovornost.

  Razvija poštenost.

  Razvija in uri organiziranost lastnega dela.

  Ozavešča relacijo posameznik-podjetje.

 • Vaja: igranje vlog in razprava – prepoznavanje človekovih osebnostnih lastnosti

 • Vaja: sposobnosti in druge človekove zmogljivosti pri delu

 • Vaja: ugotavljanje osebnega dnevnega ritma

 • Vaja: izdelava časovnega plana za izvedbo določene naloge

 • Vaja: ugotavljanje različnih negativnih dejavnikov na produktivnost dela

 • Vaja: motivacija za delo

 • 4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  KOMUNIKACIJA V TEAMU IN V SKUPINI

  Dijak

  Dijak

 • pozna pojem in pomen ustvarjalnosti pri delu

 • pozna pomen timskega dela in dela v skupini

 • pozna strategije reševanja medosebnih konfliktov
 • zaveda se pomena ustvarjalnosti posameznika

 • naredi analizo blokad ustvarjalnosti in zna odpraviti blokade

 • naredi primerjavo med timskim, individualnim in skupinskim delom

 • analizira prednosti timskega dela pred individualnim

 • spozna tehnike ustvarjanja v skupini

 • zna posredovati konstruktivno povratno informacijo

 • primerja spodbudno in zadržano ozračje v komuniciranju

 • spozna nekatere konfliktne situacije v komunikaciji med člani skupine ali tima

 • pripravi predloge za reševanje konfliktnih situacij

 • uri obvladovanje neprijetnih situacij
 • Razvija spretnost prilagajanja.

  Razvija sposobnost vživljanja v vloge drugih ljudi.

  Razvija tolerantnost.

  Razvija osebno odgovornost.

  Razvija delovno odgovornost.

  Razvija strokovno odgovornost.

  Razvija in krepi sposobnost komuniciranja v skupini.

  Razvija pripadnost.

  Razvija ekonomičnost.

  Razvija inovativnost.

  Razvija komunikacijske sposobnosti in spretnosti v novih, tudi neprijetnih situacijah.

  Krepi vse oblike komuniciranja.

 • Vaja: primerjava »mi/oni« kulture ter »mi« kulture

 • Vaja: kako povečati iniciativnost v podjetju

 • Predavanje zunanjega gosta

 • Vaja: kako si pridobiti zaupanje sodelavcev

 • Ogled videokasete

 • Vaja: igranje vlog – konkretni primeri reševanja konfliktne situacije
 • KOMUNIKACIJA V POSLOVNE NAMENE

  Poslovni razgovor

 • pozna značilnosti poslovnega razgovora

 • zna načrtovati in izpeljati poslovni razgovor

 • zna izpeljati prodajni razgovor

 • pozna temeljna pravila telefonskega komuniciranja
 • razloži mesto poslovnega razgovora v sodobnem poslovnem komuniciranju

 • primerja in oceni težo govornega sporočanja, sprejemanja, poslušanja

 • spozna ciljnost, strukturo in nadzor poslovnega razgovora

 • sestavi in analizira cilje poslovnega razgovora

 • zna opredeliti in analizirati sogovornika

 • sestavi in izpelje poslovni razgovor od uvoda do zaključka

 • izdela analizo vedenja porabnikov in ugotavlja vplive na njihovo nakupno vedenje

 • razloži vpliv prodajalca na nakupno odločitev

 • uvidi svoje sposobnosti komuniciranja in načine za izboljšanje

 • razume nastanek konfliktnih situacij

 • prepozna učinkovite načine reševanja konfliktnih situacij

 • pripravi in izpelje telefonski razgovor
 • Razvija osebno odgovornost.

  Razvija delovno odgovornost.

  Razvija strokovno odgovornost.

  Razvija verbalne sposobnosti.

  Se zave pomena poslušanja.

  Krepi tolerantnost.

  Razvija vztrajnost.

  Razvija ekonomičnost.

  Krepi skrbnost.

  Krepi natančnost.

  Razvija poštenost.

  Razvija spretnost prilagajanja.

  Razvija ustno in nebesedno komunikacijo.

 • Predavanje zunanjega gosta, nato razprava

 • Vaja: test - kako dobro znam poslušati (nato še kritična analiza rezultatov in razprava)

 • Vaja: izdelava vprašalnika za ocenjevanje razgovora

 • Vaja: igranje vlog - poslovni razgovor (ter snemanje in nato analiza)

 • Vaja: igranje vlog - konkretni primer komunikacije s težavno stranko (ocenjevanje uspešnosti reševanja konfliktne situacije)

 • Vaja: kako kupec vrednoti in ocenjuje izdelke pred izbiro

 • Vaja: primerjava lastnosti dijaka z lastnostmi dobrega prodajalca

 • Vaja: igranje vlog - prodajni razgovor (ter snemanje in analiza)

 • Vaja: igranje vlog: reševanje kupčeve reklamacije

 • Vaja: priprava na telefonski razgovor

 • Vaja: igranje vlog - telefonski razgovor
 • Poslovni sestanek

 • pozna namen in vrste poslovnih sestankov

 • zna pripraviti in izpeljati sestanek

 • pozna konfliktne situacije in načine njihovega reševanja

 • pozna vlogo in pomen pogajanj
 • spozna namen sestanka in izdela primerjavo med informativnim sestankom in urejevalnim sestankom

 • določi cilje sestanka, udeležence, kraj in čas sestanka, vsebino sestanka in izvajalce

 • se seznani z vlogo in pomenom pogajanj, lastnostmi pogajalca in osnovnimi tehnikami pogajanja

 • se nauči reševati konfliktne situacije
 • Razvija osebno odgovornost.

  Razvija delovno odgovornost.

  Razvija strokovno odgovornost.

  Razvija verbalne sposobnosti.

  Razvija pisne oblike komunikacije.

  Se zave pomena poslušanja.

  Krepi tolerantnost.

  Razvija vztrajnost.

  Razvija ekonomičnost.

  Krepi skrbnost.

  Krepi natančnost.

  Razvija sposobnosti in spretnosti prilagajanja komunikacije spremenjenim poslovnim situacijam.

 • Ogled videokasete, nato razprava

 • Vaja: samostojna priprava sestanka in prestavitev priprave drugim dijakom

 • Vaja: igranje vlog – simulacija vodenja in izpeljave poslovnega sestanka, nato analiza uspešnosti simulacije in ocenjevanje vodje sestanka (test)

 • Vaja: igranje vlog - simulacija pogajanja

 • Vaja – igranje vlog – reševanje konfliktne situacije in analiza udeležencev sestanka
 • Nastopi in predstavitve

 • pozna faze priprave načrtovanja nastopa in predstavitve

 • pozna opremo in prostorske pogoje za izpeljavo nastopa oziroma predstavitve

 • obvlada temeljne veščine dobrega nastopa in predstavitve

 • pozna moteče dejavnike nastopa in prestavitve

 • obvlada izpeljavo učinkovitega nastopa in predstavitve

 • pozna pojem vizualizacija, prezentacija in moderacija
 • prepozna pomen retorike za učinkoviti nastop in predstavitev

 • izdela cilje, vsebino in opredeli udeležence

 • zna uporabiti sredstva za vizualizacijo

 • z urjenjem izboljša neposredni osebni nastop in poveča učinkovitost predstavljanja

 • spozna osnovne veščine dobre predstavitve in dejavnike, ki moteče vplivajo na izvajanje predstavitve

 • naredi analizo vzrokov za tremo in predloge ukrepov proti njej
 • Razvija osebno odgovornost.

  Razvija delovno odgovornost.

  Razvija strokovno odgovornost.

  Razvija govorne sposobnosti.

  Razvija pisne oblike komunikacije.

  Se zave pomena poslušanja.

  Krepi tolerantnost.

  Razvija vztrajnost.

  Razvija ekonomičnost.

  Krepi skrbnost.

  Krepi natančnost.

  Razvija sposobnosti in spretnosti prilagajanja komunikacije spremenjenim poslovnim situacijam.

 • Vaja: priprava gradiva za govornika (vsak dijak za sebe) in pripomočkov za izvedbo

 • Vaja: tehnike sporočanja

 • Vaja: uporaba tehničnih sredstev za nastop in predstavitev

 • Vaja: igranje vlog - predstavitev storitve ali izdelka; nato ocenjevanje nastopajočih s strani poslušalcev in lastno ocenjevanje (test)
 • Pisno komuniciranje

 • pozna prednosti in slabosti pisnega komuniciranja

 • pozna načela pisnega sporočanja

 • pozna vrste pisnih sporočil

 • zna izdelati pisno sporočilo

 • pozna sodobne načine prenosa pisnih sporočil

 • pozna temeljne tehnike hitrega branja
 • razloži prednosti pisnega komuniciranja pred ustnim

 • definira vrste pisnih sporočil

 • spozna oblike pisnih sporočil

 • spozna običajne sestavine nekaterih pisnih korespondenčnih izdelkov

 • izdela konkretna pisna sporočila

 • izdela obrazce po elementih in pravilih za njihovo izpolnjevanje in sestavljanje

 • uporablja tehnična sredstva pri oblikovanju in izdelavi pisnih sporočil

 • izdela korespondenčne izdelke, jih pošilja in prejema (e-mail) preko računalnika

 • izdela seznam prednosti pošiljanja in sprejemanja pisnih sporočil preko telefaksa

 • seznani se s tehnikami hitrega branja
 • Razvija pisne oblike komunikacije.

  Razvija osebno odgovornost.

  Razvija delovno odgovornost.

  Razvija strokovno odgovornost.

  Razvija ekonomičnost.

  Krepi natančnost.

  Razvija strokovnost.

  Krepi čut za estetski videz pisnega sporočila.

   razvija bralne sposobnosti.

  Krepi učinkovitost svojega dela.

 • Prikaz različnih vzorcev poslovnih dopisov

 • Vaja: analiza in kritična ocena primera slabega poslovnega pisma ter odprava napak v njem; nato izdelava novega, dobrega primera poslovnega pisma

 • Vaja: izdelava krajšega poslovnega sporočila in medsebojna primerjava, popravki, predlogi za izboljšanje

 • Vaja: priprave poročil, predlogov

 • Vaja: sestava vprašanj za intervju

 • Vaja: pisanje posameznih poslovnih korespondenčnih izdelkov (ter njihova analiza in vrednotenje), npr. Povpraševanje, ponudba, naročilo, potrditev naročila, pisna pogodba, itd.

 • Vaja: pisanje sporočil z neugodno vsebino, npr. opomin, reklamacija

 • Vaja: pisanje pisnih sporočil za posebne priložnosti, npr. Vabilo, opravičilo, voščilnice

 • Vaja: pisanje zapisnika med simuliranim sestankom

 • Prikaz: različne vrste obrazcev v poslovne namene

 • Vaja: sestava obrazca z navodili za njihovo izpolnjevanje

 • Vaja: trening hitrega branja

 • Vaja: sprejemanje in pošiljanje elektronske pošte

 • Vaja: sprejemanje in oddajanje sporočil s faksimilno napravo

 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • kontaktna kultura
 • Dekoraterstvo

 • promocijska in unikatna darila

 • estetika daril pri aranžiranju za različne namene
 • poslovni sestanki

 • nastopi in predstavitve

 • poslovni razgovor

 • kontaktna kultura
 • Metode oglaševanja

 • oglaševanje (obveščanje, prepričevanje, informiranje, opominjanje)

 • celostna podoba podjetja
 • pisna komunikacija

 • kontaktna kultura
 • Pospeševanje prodaje

 • sestavljanje ponudbe

 • promocijska orodja pospeševanja prodaje

 • vrednotenje dosežkov trženja

 • promocijska orodja pospeševanja prodaje

 • pospeševanje prodaje v mednarodnem trženju

 • vrednotenje rezultatov pospeševanja prodaje
 • kontaktna kultura

 • oblike sporočanja

 • komunikacija v timu in skupini

 • poslovni sestanki

 • nastopi in predstavitve
 • Trženje

 • kultura organizacij

 • osebna prodaja

 • vrednotenje dosežkov trženja

 • trženjske raziskave (odprta in zaprta vprašanja)

 • proces trženjskega komuniciranja

 • nakupno vedenje človeka

 • odnosi z javnostmi

 • osebna prodaja
 • kontaktna kultura

 • osebna kakovost

 • komunikacija v timu in skupini

 • komunikacija v poslovne namene
 • Podjetništvo

 • podjetnik

 • podjetništvo

 • podjetniške enote

 • od podjetniške ideje do njene uresničitve
 • osebna kakovost

 • načini komuniciranja

 • kontaktna kultura

 • komunikacija v timu in skupini
 • Psihologija

 • struktura osebnosti in medosebne razlike

 • razvoj osebnosti

 • posameznik in družba
 • kontaktna kultura
 • Sociologija

 • vpliv skupine na posameznika

 • kultura
 • poslovno komuniciranje
 • Slovenski jezik in književnost

 • pravopis

 • skladnja

 • oblikoslovje

 • sporočanje