SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. PODROČJE

 • komercialno

  2. IME PREDMETA

  KEMIJA IN POZNAVANJE BLAGA

  3. ŠTEVILO UR

  Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

  Letnik

  Oblike izobraževalnega dela

   

  Teorija (ur)

  Vaje (ur)

  Skupaj (ur)

  1.

  63

  7

  70

  2.

  63

  7

  70

  3.

  70

   

  70

  4.

  68

   

  68

  skupaj

  264

  14

  278


  *  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

  ** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

  4. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

  Pri predmetu dijak:

 • nadgrajuje, dopolnjuje in poglablja znanja iz kemije, ki jih je pridobil že v osnovni šoli,

 • spoznava kemijsko terminologijo, simbole, formule,

 • spozna zgradbo snovi, njihove lastnosti, uporabo in pomen za življenje,

 • spozna, da je eksperiment pomemben vir podatkov in informacij,

 • spozna pomen eksperimenta za potrjevanje hipotez,

 • razvija spretnosti in skrb za varno eksperimentalno delo,

 • razvija sposobnost opazovanja, opisovanja in povezovanja pojavov,

 • zna zbrati podatke, jih urediti, ovrednotiti, primerjati in uporabljati,

 • spozna uporabo informacijske tehnologije za zbiranje, shranjevanje, iskanje, vrednotenje in predstavitev informacij,

 • ve, da je kemija interdisciplinarno povezana z drugimi naravoslovnimi vedami,

 • povezuje kemijska znanja z razumevanjem dogajanj, procesov in pojavov v naravi,

 • razume, da na spoznanjih iz kemije temelji tudi kemijska in druga tehnologija,

 • spozna vlogo in pomen kemije za zagotavljanje boljše kvalitete življenja,

 • razvija skrb za zdravje ter zdrave življenjske in prehrambene navade,

 • gradi teoretične osnove poznavanja različnih materialov na ustreznih vsebinah iz kemije,

 • pridobi temeljno znanje o poznavanju snovi in različnih materialov,

 • pozna pot od surovine do izdelka pri posameznih vrstah proizvodov,

 • pridobi vpogled nad posameznimi tehnologijami, tako da bo v bodočem poklicu laže razumel ekonomijo podjetja, v katerem bo zaposlen,

 • razvije sposobnost timskega dela (sodelovanje s tehnologi) in s tem išče boljše gospodarske in tehnološke rešitve v proizvodnji,

 • spozna uporabo posameznih proizvodov,

 • nauči se pravilnega ravnanja z blagom,

 • zna svetovati in na ustrezen način predstaviti ter ponuditi proizvode strankam oziroma poslovnemu partnerju,

 • oblikuje ustrezen odnos do poslovnega partnerja,

 • spozna pomen naravoslovnih ved pri reševanju problemov sodobnega sveta,

 • spozna pozitivne strani tehnološkega napredka in tudi njegove negativne vplive na okolje,

 • spozna dejavnike, ki ogrožajo človeka in okolje,

 • spoznava moč in omejitve znanosti pri reševanju tehnoloških, socialnih problemov in problemov okolja,

 • goji okolju prijazne življenjske navade in skrbi za njegovo varovanje.


 • 5. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  I. GRADNIKI SNOVI

       

  1. Zgradba atoma in periodni sistem

       

 • opredeli delce v atomu glede na njihov relativni naboj in relativno maso

 • spozna zgradbo elektronske ovojnice

 • definira orbitale, lupine in podlupine

 • spozna razporeditev elektronov po energijskih nivojih (lupine ) v atomih reprezentativnih elementov

 • razloži zgradbo periodnega sistema

 • spozna periodično spreminjanje izbranih fizikalnih lastnosti elementov po skupinah in periodah na osnovi zgradbe njihovih atomov

 • spozna sodobno definicijo relativne atomske mase

 • razloži pomen in zvezo med atomskim in masnim številom, definira izotope,

 • rešuje naloge, ki povezujejo atomsko in masno število,

 • razvršča elektrone v lupinah reprezentativnih elementov,

 • razume razporeditev elementov v periodnem sistemu kot posledico zgradbe njihovih atomov,

 • razume povezavo med razporeditvijo elektronov v atomu elementa in njegovim položajem v periodnem sistemu,

 • rešuje naloge, ki povezujejo položaj elementa v periodnem sistemu in razporeditev elektronov v atomu,

 • razvršča vrednosti atomskih radiev,

 • Razvija natančnost in zanesljivost.

  Razvija sposobnost primerjave

  Razvija sposobnost oblikovanja zaključkov.

  Uporaba periodna sistema v tabelarični in računalniški obliki.

  Uporaba preglednic velikosti atomov in ionov elementov.

  Slike atomov (STM).

  Uporaba multimedijskih enot in medmrežja.

  2. Povezovanje gradnikov

   

   

   

  Kemijska vez

   

   

   

 • definira ionsko in kovalentno vez

 • spozna zgradbo trdnih snovi in njihove fizikalne lastnosti

 • spozna zgradbo ionskih kristalov na primeru natrijevega klorida

 • definira kovinsko vez in spozna značilnosti kovinskih kristalov

 • razlikuje in določi vezne in nevezne elektronske pare v strukturnih formulah enostavnih molekul,

 • na osnovi odboja veznih in neveznih elektronskih parov razloži obliko enostavnih molekul,

 • razloži zgradbo in lastnosti kovalentnih kristalov na primeru diamanta,

 • na osnovi kovinske vezi razloži lastnosti kovin,

 • Razvija sposobnost opazovanja in primerjave.

  Razvija natančnost.

  Razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo.

  Demonstracijski eksperimenti:

  1. Lastnosti ionskih in molekulskih snovi: raztapljanje v vodi, tališče.

  Vaja:

  Lastnosti ionskih in molekulskih snovi: primerjava lastnosti natrijevega klorida, kremena, saharoze in voska (2 uri).

  Uporaba modelov (NaCl, diamant).

  Uporaba medmrežja.

  Molekulske vezi

   

   

   

 • spozna vrste medmolekulskih sil

 • definira molekulske vezi in lastnosti molekulskih kristalov

 • spozna vodikovo vez in njen vpliv na fizikalne lastnosti snovi

 • zna sklepati o polarnosti molekul na osnovi polarnih vezi in oblike molekul,

 • razume vpliv molekulskih vezi na fizikalne lastnosti snovi,

 • Razvija sposobnost opazovanja in primerjave.

  Razvija natančnost in zanesljivost.

  Razvija sposobnost oblikovanja lastnih zaključkov.

  Uporaba modelov:

  1. Molekulski kristal joda ali ogljikovega dioksida

  2. Model za prikaz vodikovih vezi v vodi.

  Demonstracijski eksperimenti:

  1. Amoniakov vodnjak

  2. Tališča izbranih snovi.

  Uporaba medmrežja.

  II. SPREMEMBE

   

   

   

  1. Energijske spremembe

   

   

   

  Kemijska reakcija kot energijska sprememba

   

   

   

 • opredeli eksotermne in endotermne reakcije

 • definira standardno reakcijsko entalpijo

 • spozna energijski diagram

 • na osnovi eksperimentalnega dela in opazovanj razloži energijske spremembe,

 • zna uporabljati energijski diagram,

 • uporabi tabele za vrednosti entalpij,

 • Razvija natančnost.

  Osvaja strokovnost.

  Razvija delovno disciplino.

  Razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo.

  Demonstracijski eksperimenti:

  1. Eksotermna reakcija: CaO v H2O

  2. Endotermna reakcija: NH4 Cl in Ba(OH)2

  Vaja:

  1. Entalpija reakcije med Zn in vodno raztopino bakrovega(II) sulfata ali

  2. Sežigna entalpija etanola (1ura).

  2. Potek kemijskih reakcij

   

   

   

  Hitrost kemijskih reakcij

   

   

   

 • definira hitrost kemijske reakcije

 • opredeli aktivacijsko energijo

 • opredeli katalizo in katalizatorje

 • prouči vpliv koncentracije in temperature na hitrost kemijske reakcije,

 • Razvija natančnost in zanesljivost.

  Razvija delovno disciplino.

  Razvija sposobnost opazovanja in primerjave.

  Razvija sposobnost oblikovanja zaključkov.

  Razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo.

  Demonstracijski eksperimenti:

  1. Homogena kataliza: reakcija med NaOOC-COONa in KMnO4 v prisotnosti MnSO4 kot katalizatorja

  2. Heterogena kataliza: razpad H2O2 v prisotnosti MnO2 kot katalizatorja.

  Vaja:

  3. Vpliv koncentracije in temperature na hitrost reakcije med natrijevim tiosulfatom in klorovodikovo kislino.

  3. Ravnotežja v vodnih raztopinah

   

   

   

  Kisline, baze, soli

       

 • definira kisline in baze v vodnih raztopinah po Bronsted Lowryevi teoriji

 • opredeli pojem protolitskega ravnotežja

 • definira pH in spozna pomembnejše indikatorje

 • pozna nevtralizacije kot reakcije med kislinami in bazami

 • pozna osnove kemijske nomenklature kislin, baz in njihovih soli

 • spozna primere nastanka netopnih soli pri reakcijah med elektroliti

 • zna izračunati množinsko koncentracijo vodnih raztopin kislin in baz,

 • na osnovi eksperimentalnrga dela in opazovanja pojavov razloži zakonitosti protolitskih ravnotežij, ionske reakcije,

 • opredeli kisline in baze na osnovi reakcije oksidov z vodo,

 • opredeli kisel in bazični značaj vodnih raztopin na osnovi pH,

 • zna izračunati pH vodnih raztopin kislin in baz,

 • razloži reakcijo nevtralizacije na primeru titracije močne kisline z močno bazo,

 • razume hidrolizo soli,

 • zna oceniti pH raztopine soli na osnovi jakosti kislin in baz iz katerih so soli nastale,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija delovno disciplino.

  Razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo.

  Razvija odgovoren odnos do okolja.

  Demonstracije in eksperimenti:

  1. Primeri kislin, raztapljanje v vodi, merjenje pH

  2. Primeri baz, merjenje pH

  3. Indikatorji, pH meter.

  Vaja:

  1. Reakcije med kislinami in bazami - titracija ali

  2. Hidroliza soli, merjenje pH (2 uri)

  3. Ionske reakcije (1ura).

  Redoks reakcije

   

   

   

 • opredeli pojme: oksidacija, redukcija, oksidant, reducent

 • pozna galvanski člen kot vir istosmernega toka

 • uredi enostavne redoks reakcije,

 • z zakonitostmi oksidacijsko- redukcijskih procesov razloži eksperimentalno delo in opazovane pojave,

 • razlikuje med galvanskim členom in elektrolitsko celico.

 • Razvija natančnost.

  Razvija delovno disciplino.

  Razvija sposobnost opazovanja in primerjave.

  Razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo.

  Demonstracijski eksperimenti:

  1. Oksidativna in reduktivna razgradnja organskih spojin

  2. Oksidacija etanola (Alkotest).

  Vaja:

  1. Raztapljanje kovin v HCl

  2. Priprava in merjenje napetosti Danielovega galvanskega člena

  3. Elektroliza vode (1ura).

  Učni filmi:

  Pridobivanje kovin z elektrolizo.

  Korozija in zaščita kovin.


  2.LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  III. ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU

   

   

   

  1. Področja v periodnem sistemu

   

   

   

 • spozna, da imajo elementi v s, p, d in f področju nekatere skupne lastnosti

 • razdeli periodni sistem v področja glede na polnjenje vrste orbital z valenčnimi elektroni,

 • določi značilnosti elementov v posameznem področju,

 • Razvija natančnost.

  Razvija sposobnost primerjave.

  Razvija sposobnost oblikovanja zaključkov.

  Uporaba periodnega sistema v tabelarični in računalniški obliki.

  Uporaba medmrežja.

  2. Nekovine

   

   

   

 • opredeli značilne lastnosti nekovin

 • opredeli značilnosti halogenov

 • opredeli značilnosti VI. skupine elementov, še posebej pa žvepla in njegovih spojin

 • opredeli značilnosti V. skupine elementov (dušika in fosforja ter njihovih spojin)

 • spozna glavne značilnosti nekovin s pomočjo eksperimentov,

 • razloži glavne skupne značilnosti halogenov, njihove reakcije in predstavi njihovo uporabo,

 • na osnovi poskusov in s pomočjo že usvojenega znanja o žveplu pojasni vpliv žvepla in njegovih spojin na okolje,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija delovno disciplino.

  Razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo.

  Razvija odgovoren odnos do okolja.

  Demonstracijski eksperimenti:

 • lastnosti izbranih nekovin in njihovih spojin.

 • 3. Kovine

   

   

   

 • spozna fizikalne in kemične lastnosti I. in II. skupine elementov ter glavne tipe njihovih spojin

 • spozna značilnosti prehodnih elementov

 • usvoji pojem trdote vode in spozna pomen mehčanja vode

 • na osnovi eksperimentov opredeli bistvene značilnosti elementov I., II. skupine elementov,

 • zna povezati reaktivnost in ostale lastnosti teh elementov z njihovo zgradbo,

 • na osnovi poskusov ugotovi, kako reagirajo kovine s kisikom ( in z vodo),

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija natančnost.

  Razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo.

  Razvija odgovoren odnos do okolja.

  Demonstracije in eksperimenti:

  1. Lastnosti izbranih kovin.

  Vaja:

  1. Določanje trdote različnih vzorcev vode (2 uri).

  Uporaba medmrežja:

  1. Novo odkriti elementi.

  IV. POMEN IN VLOGA ORGANSKIH SPOJIN

   

   

   

  1. Ogljikovodiki in derivati

   

   

   

 • spozna pomen ogljikovodikov kot virov energije in surovin

 • pozna nastanek, predelavo in pomen nafte

 • med fosilna goriva uvrsti poleg nafte tudi premog, zemeljski plin ter spozna njihove lastnosti in uporabo

 • spozna tudi druge pomembne energetske vire

 • pozna učinke uporabe ogljikovodikov na okolje

 • pozna vidike uporabe halogeniranih ogljikovodikov: kot topila, potisni plini, sredstva za gašenje in aktivne sestavine sredstev za zaščito rastlin

 • shematsko prikaže predelavo nafte in predstavi uporabo naftnih derivatov,

 • predstavi trende na področju razvoja novih pogonskih goriv in alternativnih virov energije,

 • predstavi pomen dobrega gospodarjenja z energijskimi viri,

 • analizira učinke halogeniranih ogljikovodikov na okolje,

 • razloži učinek tople grede in nastanek ozonske luknje,

 • s pomočjo že pridobljenega znanja iz kemije in biologije preuči probleme biorazgradljivosti in biokoncentracije halogeniranih C/H,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija varčnost in ekonomičnost.

  Razvija skrb za varovanje okolja.

  Demonstracije:

 • lastnosti nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov (gorenje, gašenje, kreking, bromiranje).

  Vaja:

  1. Kreking ogljikovodikov ali

  2. Ogljikovodiki kot topila (2uri).

  Referati:

 • Energijski viri

 • Varčevanje z energijo

 • Diskusije:

 • Alternativni viri energije

 • Energija in okolje.

  Ogled učnih filmov:

  1. Predelava zemeljskega olja

  2. Alternativni viri energije

  3. Recikliranje in prihranki energije.

  Multimedijske predstavitve.

  Uporaba medmrežja.

 • 2. Lipidi in površinsko aktivna sredstva

   

   

   

 • pozna definicijo lipidov

 • našteje uporabo maščob v prehrani in spozna procese kvarjenja maščob

 • pozna delovanje površinsko aktivnih snovi

 • spozna kemično sestavo, proizvodnjo, lastnosti in uporabo mil, detergentov ter ostalih čistilnih sredstev

 • pozna dodatke, ki jih vsebujejo detergenti

 • izdela klasifikacijsko shemo lipidov in opredeli relacije na osnovi strukture,

 • opredeli funkcijo lipidov v živih sistemih,

 • razloži delovanje površinsko aktivnih snovi ( mil in detergentov),

 • pojasni vplive zgradbe detergentov na biorazgradljivost,

 • analizira negativne vplive uporabe detergentov na okolje,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija delovno disciplino.

  Razvija zdrave prehrambene navade.

  Razvija ustrezen odnos do higiene.

  Razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo.

  Razvija odgovoren odnos do okolja.

  Ogled učnih filmov:

  1. Tenzidi

  2. Kemija čistil

  Demonstracija:

 • topnost masti in olj,

 • žarkost, hidroliza maščob,

 • površinsko aktivna sredstva in vplivi na topnost.

  Vaja:

  1. Kuhanje mila (1 ura).

  Uporaba medmrežja:

 • modeli lipidnih molekul in celične membrane.

 • 3. Ogljikovi hidrati in proteini

   

   

   

 • ponovi zgradbo ogljikovih hidratov iz osnovne šole

 • poglobi znanje o fizikalnih in kemičnih lastnostih ogljikovih hidratov

 • pozna fotosintezo kot reakcijo pri kateri se svetlobna energija pretvarja v kemično

 • pozna funkcije ogljikovih hidratov v organizmih

 • pozna aminokisline kot gradnike proteinov in proteidov

 • pozna zgradbo proteinov in proteidov

 • izdela klasifikacijsko shemo ogljikovih hidratov in ugotovi strukturne značilnosti,

 •  poišče in uredi podatke o virih ogljikovih hidratov,

 • preuči značilne reakcije ogljikovih hidratov aminokislin in beljakovin,

 • predstavi funkcijo proteinov in proteidov v živih organizmih,

 • ugotovi probleme, vezane na pomanjkanje proteinov in ogljikovih hidratov v prehrani,

 • razloži pomen proteinov kot sestavine encimov,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija sposobnost opazovanja in primerjave.

  Razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo.

  Razvija ustrezen odnos do zdrave prehrane.

  Razvija odgovoren odnos do okolja.

  Demonstracijski eksperimenti:

  1. Dokazne reakcije za ogljikove hidrate

  2. Dokazne reakcije za aminokisline, in peptide.

  Vaja:

  Kislinska in encimska hidroliza škroba in beljakovin (2 uri)

  Uporaba modelov aminokislin.

  Uporaba baz podatkov in medmrežja.

  Multimedijske predstavitve.

  V. OSNOVE POZNAVANJA BLAGA

       

  1. Blago

       

 • zna opredeliti osnovne pojme: potrebe, dobrine, proizvode, blago

 • ve, da poznavanje blaga zajema naravoslovno-tehnološka znanja o blagu

 • razloži, zakaj izhaja vsa proizvodnja iz človeških potreb,

 • ugotovi, kdaj dobijo proizvodi značaj blaga,

 • razvrsti blago glede na izvor, kemično sestavo, stopnjo predelave in uporabo,

 • Razvija natančnost in zanesljivost.

  Razvija ekonomičnost.

   

  2. Standardi in standardizacija

       

 • opredeli pomen in cilje standardizacije

 • ve, da ima standardizacija bistveno vlogo pri tehnološkem razvoju

 • navede razlike med standardi, tehničnimi predpisi in pravilniki o kakovosti

 • našteje tudi druge listine, ki spremljajo blago v prodaji in predstavi njihov pomen

 • zna razbrati deklaracijo

 • ugotovi, katera področja človekovega življenja so standardizirana,

 • pojasni pomen standardizacije pri premagovanju ovir v mednarodnem trgovanju,

 • primerja mednarodne, nacionalne, regionalne, panožne in interne standarde,

 • razčleni strukturo slovenskih standardov,

 • zna priskrbeti določen standard in poiskati ustrezen naslov za pridobitev ostalih listin,

 • Osvaja strokovnost

  Razvija natančnost in zanesljivost.

  Razvija sposobnost reševanja konfliktov.

  Razvija poslovni odnos.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Referat:

  1. Pomen standardizacije

  Vaja:

  1. Iz zbranih člankov, Sporočil, Kataloga SIST ugotavlja in primerja strukturo posameznih standardov.

  2. Zbere konkretne vzorce listin, jih pregleda, primerja ter izpolni.

  3. Kakovost blaga

       

 • opredeli pojem kakovosti ter spozna pomembnejša merila za ocenjevanje kakovosti

 • opiše postopke za preizkušanje kakovosti

 • obrazloži pomen znaka kakovosti

 • opiše naloge Komisija za varstvo potrošnikov

 • primerja organoleptično metodo ocenjevanja kakovosti z merljivimi metodami,

 • odvzame vzorce za analizo, izbere ustrezen način in sestavi zapisnik,

 • analizira pomen nadzora za zagotovitev kakovosti in varstva potrošnikov,

 • v primeru, da potrebuje nasvet, zna poiskati pomoč pri ustrezni instituciji,

 • Razvija strokovnost.

  Razvija natančnost in zanesljivost.

  Razvija pošten odnos do poslovnega partnerja.

  Osvaja poklicno etiko.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Vaja:

  1. Jemanje vzorca in sestava zapisnika (izbere učitelj).

  4. Sistematizacija blaga

       

 • Opredeli pojem klasifikacije in nomenklature blaga ter spozna njun pomen

 • opredeli kategorije pri razvrščanju blaga

 • spozna pomen in razvoj univerzalnega označevanja proizvodov široke potrošnje po EAN sistemu

 • zna uporabljati različne klasifikacije,

 • razlikuje in primerja nomenklature, ki jih pri nas uporabljamo

 • razloži strukturo EAN sistema ter ugotovi glavna področja in koristi uporabe,

 • opredeli tehnične pogoje za uporabo EAN-sistema,

 • Razvija natančnost.

  Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

  Razvija poslovnost in ekonomičnost.

  Vaja:

  1. Pregled nomenklatur.

  5. Embalaža in pakiranje

       

 • pozna funkcijo, vrste in značilnosti embalaže

 • opiše embalažne materiale, njihove lastnosti in oblike embalaže

 • spozna postopke izdelave in oblike kompleksne embalaže

 • ovrednoti pomen embalaže,

 • loči in primerja posamezne embalažne materiale ter pojasni uporabno vrednost posameznih oblik embalaže,

 • primerja komercialno in transportno embalažo,

 • analizira pomen estetskega oblikovanja komercialne embalaže,

 • Razvija strokovnost.

  Vaja:

  1. Prepoznavanje embalažnih materialov in različnih oblik embalaže.

  Uporaba medmrežja.

 • pozna pomen oznak za ravnanje in oznake za nevarne snovi na transportni embalaži

 • obrazloži pomen zbiranja in recikliranja odpadne embalaže

 • našteje načine, s katerimi lahko znatno zmanjšamo količino odpadne embalaže

 • razloži, kako z embalažnimi materiali varčno ravnamo,

 • primerja sodobne transportne tehnike,

 • ugotovi, katere materiale lahko recikliramo,

 • pojasni, kako odpadna embalaža obremenjuje okolje ter predvidi ustrezne rešitve.

 • Razvija varčnost in ekonomičnost.

  Pozna pomen napredka znanosti in tehnike.

  Razvija ustrezen odnos do okolja in osebno odgovornost.

  Referat:

  1. Embalaža in okolje

  2. Zbiranje in recikliranje odpadne embalaže

  3. Varčevanje z embalažnimi materiali.

   

  3. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  VI. ŽIVILA

   

   

   

   Uvod v živilsko področje

       

 • opredeli osnovne pojme: živila, hranilne snovi, aditive, balastne snovi

 • razume, da lahko uživamo le zdravstveno in higiensko neoporečna živila z ustreznimi organoleptičnimi lastnostmi

 • seznani se z načini skladiščenja živil

 • pozna pomen aditivov v živilih

 • spozna pomen biotehnologije pri proizvodnji hrane

 • razlikuje hranilne snovi v živilih in določi njihov pomen v prehrani,

 • nariše shemo prebave in presnove ter opredeli pomen encimov,

 • predstavi zakone in predpise, ki se nanašajo na proizvodnjo in prodajo živil,

 • zna reklamirati blago neustrezne kakovosti,

 • primerja različne načine skladiščenja,

 • določi vzroke kvarjenja živil,

 • loči postopke konzerviranja živil,

 • Razvija strokovnost.

  Razvija skrb za zdravje.

  Pridobiva ustrezen odnos do zdrave prehrane.

  Ogled učnih filmov:

 • prebavljanje hrane

 • konzerviranje živil.

  Vaja:

  4. Mikroskopiranje mikroorganizmov iz vzorcev kvarjenih živil.

  Uporaba medmrežja.

 •  Živila, bogata z ogljikovimi hidrati

       

 • ponovi in utrdi že pridobljeno znanje o ogljikovih hidratih

 • spozna vrste, način pridobivanja, lastnosti, uporabo ter skladiščenje sladil

 • našteje naravne vire škroba

 • pozna pridelavo, predelavo, lastnosti, uporabo in skladiščenje posameznih žitaric

 • med žitne proizvode uvrsti moko, testenine, kruh in druge pekarske izdelke, spozna njihovo proizvodnjo, vrste in uporabo

 • ugotovi pomen ogljikovih hidratov v prehrani,

 • primerja lastnosti in uporabo sladil,

 • primerja sladkost posameznih sladil,

 • ugotovi pomen žitaric v prehrani,

 • razvrsti in razlikuje žitarice ter predvidi posledice nepravilnega skladiščenja žit,

 • zna odvzeti vzorec žita za analizo,

 • razlikuje vrste in tipe moke,

 • oceni kakovost kruha,

 • ugotovi pomen uporabe vzhajalnih sredstev,

 • naredi preglednico pekarskih proizvodov,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija natančnost.

  Razvija skrb za zdravje.

   Razvija zdrave prehrambene navade.

  Ogled učnih filmov:

 • Domača čebela

 • Diabetes - grenko življenje

  Vaja:

  1. Prepoznavanje žitaric

  2. Mikroskopiranje različnih vrst škroba

  3. Ogljikovi hidrati v živilih

  4. Primerjava sladkosti in hitrost raztapljanja sladkorjev

  5. Ocenjevanje kakovosti kruha

  Demonstracija: različne vrste moke, testenine.

 •  Beljakovinska živila

       

 • obnovi znanje o kemični zgradbi, vrstah, lastnostih aminokislin in beljakovin

 • spozna hranilno vrednost mleka

 • zna ravnati z mlekom

 • spozna vrste mlečnih izdelkov, njihovo tehnologijo proizvodnje in skladiščenje

 • opredeli hranilno vrednost mesa

 • razloži procese zorenja in kvarjenja mesa

 • predstavi pravilno skladiščenje mesa

 • spozna najpomembnejše sveže, poltrajne in trajne mesne izdelke

 • opredeli pomen beljakovin v prehrani,

 • analizira hranilne snovi v mleku,

 • razlikuje in primerja različne načine konzerviranja mleka,

 • primerja hranilno vrednost, proizvodnjo in pogoje skladiščenja mlečnih izdelkov,

 • oceni kakovost nekaterih mlečnih izdelkov,

 • primerja hranilno vrednost različnih vrst mesa,

 • ovrednoti pomen zdravstvene kontrole mesa,

 • razlikuje meso glede na vrsto zaklane živine, po kakovosti in starostnih kategorijah,

 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo.

  Razvija zdrave prehrambene navade.

  Razvija strokovnost.

  Ogled učnih filmov: Mleko, Ribištvo, Ribe različnih rečnih območij.

  Referat:

  1. Mleko

  2. Fermentirani mlečni izdelki ali

  3. Siri

  Vaja:

  1. Dokaz beljakovin v živilih

  2. Hranilne snovi v mleku

  3. Spoznavanje posameznih vrst sirov in ocenjevanje njihove kakovosti

 • spozna surovine in tehnologijo izdelave teh vrst mesnih izdelkov

 • prikaže pomen rib v zdravi prehrani

 • presodi, s katerimi postopki lahko konzerviramo meso,

 • uvrsti posamezne mesne izdelke med sveže, poltrajne ali trajne,

 •  

  4. Hranilna vrednost mesa in rib

  5. Hranilne snovi v jajcih

  6. Ugotavljanje svežosti jajc.

 • predstavi zgradbo kokošjega jajca

 • opiše postopke za ugotavljanje svežosti jajc

 • ovrednoti hranilno vrednost jajc,

 • razvrsti jajca v kakovostne razrede,

 •  

  Uporaba medmrežja.

 • spozna vrste stročnic

 • razvrsti gobe glede na užitnost in zgradbo trosovnice

 • ovrednoti pomen stročnic in gob v prehrani,

 • ovrednoti gospodarski in ekološki pomen gojenja gob,

 •  

  Demonstracija stročnic.

   Maščobna živila, masti in olja

        

 • obnovi in utrdi znanje o kemični zgradbi, lastnostih in nastanku maščob

 • predstavi pomen maščob v prehrani,

 • kritično presodi, zakaj v prehrani dajemo prednost maščobam rastlinskega izvora,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija natančnost.

  Vaja:

  1. Pridobivanje in kemična sestava olja

  2. Pridobivanje živalskih maščob

 • spozna najpomembnejše maščobe rastlinskega in živalskega izvora, njihovo pridobivanje, lastnosti, skladiščenje in uporabo

 • ugotovi vzroke za kvarjenje maščob,

 • prepozna žarke maščobe,

 • Razvija sposobnost opazovanja in primerjave.

  Razvija zdrave prehrambene navade.

  3. Topnost maščob

  4. Ugotavljanje žarkosti maščob.

   Vitaminsko-mineralna živila

        

 • seznani se s pomenom vitaminov, mineralnih snovi in vode za človeka

 • spozna vire posameznih vitaminov in mineralnih snovi, znake pomanjkanja in znake njihovega predoziranja

 • razvrsti vitamine glede na topnost,

 • poskuša določiti znake pomanjkanja vitaminov,

 • razlikuje makro in mikroelemente,

 • naredi seznam živil, ki so viri določenih vitaminov in mineralnih snovi,

 • predvidi posledice pomanjkanja vode,

 • oceni gospodarski pomen sadjarstva za RS,

 • Širi splošno razgledanost.

  Osvaja strokovnost in natančnost.

  Razvija skrb za zdravje.

  Razvija zdrave prehrambene navade.

  Referat:

  5. Vitamini v zdravi prehrani

  6. Pomen sadja in vrtnin v prehrani

  Vaja:

  1. Vitamin C (dokaz kisline, sestava, reduktivne lastnosti)

  2. Dokaz mineralnih snovi v živilih

 • spozna hranilno vrednost sadja in vrtnin

 • opiše vrste sadja in vrtnin

 • spozna skladiščenje, konzerviranje in predelavo sadja in vrtnin

 • razlikuje domače vrste in južno sadje,

 • uvrsti posamezne vrtnine glede na uporabne dele rastlin

 • predvidi postopke konzerviranja,

 •  

  Vaja:

  1. Razpoznavanje vrst, sort in določanje kakovosti sadja in vrtnin.

   Začimbe, dišavnice, alkaloidna poživila, alkoholne in brezalkoholne pijače

       

 • spozna pomen dišavnic in začimb v prehrani ter vrste, pridobivanje in skladiščenje

 • prepozna posamezne začimbe in dišavnice - uvrsti posamezne dišavnice glede na uporabne dele rastlin in predstavi njihovo uporabo,

 • razlikuje alkaloide v posameznih poživilih ter analizira in primerja njihovo kemijsko sestavo,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija natančnost.

  Razvija zdrave prehrambene navade.

  Ogled učnih filmov:

  1. Sol - živilo in industrijska surovina

  2. Fiziološki učinki drog.

 • pozna alkaloidna poživila, njihovo gojenje, predelavo, vrste in uporabo

 • primerja učinek posameznih alkaloidov,

 • Razvija moralno-etične vrednote

  Vaja:

  1. Prepoznavanje dišavnic

 • pozna tehnološki postopek proizvodnje ter razlikuje vrste vina in piva

 • razlikuje najpomembnejše žgane pijače: vinjak, žganja, whisky, gin, ...

 • se seznani s surovinami, proizvodnjo in vrstami brezalkoholnih pijač

 • predstavi toksičnost alkohola,

 • analizira vzroke in ugotovi pogostost uživanja alkoholnih pijač pri mladih,

 • razčleni gospodarski pomen vinogradništva za Slovenijo,

 • razlikuje in razvrsti brezalkoholne pijače,

 • Se zave delovne in strokovne odgovornosti.

  2. Priprava čaja, kave in kakava ter ocena kakovosti

  3. Določanje količine tobačnega kondenzata.

  Uporaba medmrežja.

  VII. AGROKEMIČNI PROIZVODI

   

   

   

 • predstavi pomen posameznih hranilnih snovi za rastline

 • spozna vrste, lastnosti, uporabo in način skladiščenja agrokemičnih proizvodov

 • ve, da s kemičnimi sredstvi za varstvo rastlin zaščitimo gojene rastline pred napadom škodljivcev in bolezni

 • seznani se s strupenostjo teh sredstev

 • navede druge možnosti zatiranja parazitov

 • uvrsti posamezna mineralna gnojila med dušikova, fosforjeva ali kalijeva,

 • loči mešana gnojila od kompleksnih,

 • razvrsti sredstva za varstvo rastlin v skupine glede na vrsto parazitov, ki jih zatirajo,

 • razlikuje oblike pripravkov,

 • zna razbrati pomen oznak za nevarne snovi,

 • analizira vpliv teh sredstev na okolje,

 • oceni negativne posledice nepravilne - pretirane uporabe m. gnojil in pesticidov,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija kritičen odnos do pojavov in problemov.

  Razvija ustrezen odnos do zdrave prehrane.

  Razvija pozitiven odnos do okolja.

  Vaja:

  1. Razpoznavanje in razvrščanje mineralnih gnojil

  2. Razumevanje in primerjava podatkov v navodilih za uporabo različnih kemičnih sredstev za varstvo rastlin.

  Uporaba medmrežja.

  VIII. BARVE, BARVILA IN PREMAZNA SREDSTVA

   

   

   

 • spozna glavne skupine in predstavnike naravnih in sintetičnih barvil / pigmentov

 • spozna in preizkusi možnosti iskanja literature za področje barvil v specializiranih knjižnicah

 • spozna in preizkusi strategije za iskanje tekstovnih in grafičnih podatkov ter fotografij a tematiko barvil prek medmrežja

 • predstavi uporabo barvil in pigmentov v industriji, umetnosti in vsakdanjem življenju

 • spozna premazna sredstva, njihovo sestavo, lastnosti in uporabo

 • prepozna relacije med strukturo kemijskih spojin in obarvanostjo,

 • razlikuje pojme barva, pigmenti, barvila,

 • predstavi pomen naravnih barvil v fizioloških pri procesih,

 • prepozna sorodnosti in razlike med skupinami barvil in jih strukturira v sisteme,

 • nauči se razlikovati barvila glede na izvor, topnost in uporabo,

 • pripravi načrt za izolacijo in identifikacijo izbranih naravnih barvil,

 • kritično oceni pridobljene informacije, jih analizira in oblikuje v zaključke,

 • Širi splošno razgledanost.

  Osvaja strokovnost

  Razvija sposobnost primerjave.

  Razvija sposobnost oblikovanja lastnih zaključkov.

  Multimedijska predstavitev:

  1. Barva in naravna barvila.

  Demonstracijski eksperimenti:

  1. Sinteza in/ali izolacija barvil, barvanje in obstojnost različnih barvil.

  Učna zbirka za področje barvil:

  1. fotografije, uporabni tržni izdelki, umetniški izdelki.

  Uporaba medmrežja.

  IX. KOZMETIČNA SREDSTVA

   

   

   

 • ponovi in utrdi že pridobljeno znanje o pralnih sredstvih

 • ve, da je primarni namen kozmetike skrb za osebno higieno in zdravje

 • spozna vrste, surovine, proizvodnjo in uporabo kozmetičnih preparatov

 • -razume, da morajo biti vse sestavine kozmetičnih sredstev zdravstveno neoporečne

 • ovrednoti pomen vzdrževanja osebne higiene,

 • razloži pralni učinek mil,

 • razlikuje osnovne surovine, aktivne sovi in aditive v kozmetični industriji,

 • razvrsti proizvode negovalne in dekorativne kozmetike ter predstavi njihov namen uporabe,

 • predstavi nekatere pomembnejše proizvajalce.

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija delovno disciplino.

  Razvija ustrezen odnos do higiene in osebne nege.

  Razvija odgovoren odnos do okolja.

  Ogled učnih filmov:

  1. Tenzidi

  2. Kemija čistil

  3. Človeška koža.

  Vaja:

  1. Izdelava kreme (emulgiranje maščob).

  Uporaba medmrežja.


  4. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  X. POLIMERI

   

   

   

 • opredeli pojem polimernih snovi in njihov nastanek

 • pozna značilne organske molekule, ki tvorijo poliadicijske in polikondenzacijske polimere

 • opredeli reakcijo poliadicijske polimerizacije

 • pozna potek kondenzacijske polimerizacije

 • spozna vrste, lastnosti, pomen in uporabo polimernih snovi v različnih dejavnostih

 • spozna probleme okolja, ki so vezani na proizvodnjo in uporabo polimerov

 • opredeli ponavljajočo se enoto v polimeru,

 • razlikuje duromere od termoplastov,

 • na primeru razloži poliadicijsko polimerizacijo,

 • s primerom razloži kondenzacijsko polimerizacijo,

 • klasificira polimere na poliadicijske in polikondenzacijske,

 • primerja lastnosti kavčuka z gumo,

 • iz lastnosti polimerov sklepa o uporabi,

 • -prepozna vzorce polimernih snovi, primerja njihove lastnosti in uporabo,

 • analizira problem odpadkov iz polimernih snovi ter predvidi možne rešitve,

 • Širi splošno izobrazbo.

  Osvaja strokovnost.

  Razvija sposobnost opazovanja in primerjave.

  Razvija natančnost.

  Razvija pozitiven odnos do okolja.

  Vaja:

  1. Prepoznavanje, razvrščanje in primerjava lastnosti polimernih snovi

  2. Primerjava lastnosti termoplastov in duromer

  3. Študij pogojev nabrekanja poliadicijskega polimera Agrogela v različnih topilih in raztopinah elektrolitov

  4. Sinteza najlona

  5. Sinteza različno premreženih poliestrov in študij vplivov zamreženja na lastnosti.

  Učni filmi:

  1. Umetne mase

  2. Obdelava umetnih mas.

  Uporaba medmrežja.

  Uporaba zgoščenk z lastnostmi polimerov.

  XI. TEKSTILNO PODROČJE

   

   

   

   Tekstilne surovine

       

 • pridobi sistematičen pregled nad tekstilnimi vlakni ter jih loči glede na izvor in kemično sestavo

 • definira posamezne fizikalne in kemične lastnosti tekstilnih vlaken

 • razlikuje kemično sestavo vlaken,

 • ugotovi razlike med rastlinskimi in živalskimi vlakni ter primerja lastnosti preostalih vlaken,

 • poišče skupne lastnosti sinteznih vlaken,

 • ovrednoti pomen novih materialov na področju tehničnih vlaken,

 • Širi splošno izobrazbo.

  Osvaja strokovnost.

  Razvija natančnost.

  Razvija sposobnost opazovanja in primerjave.

  Demonstracija tekstilnih vlaken.

  Vaja:

  1. Opazovanje vlaken pod mikroskopom

  2. Sežigni test in topnost vlaken v različnih topilih.

 • spozna postopke pridobivanja, lastnosti in uporabo posameznih vlaken

 • z mikroskopiranjem določi strukturo vlaken in jih med seboj primerja,

 • s pomočjo znane strukture vlaken sklepa o njihovih lastnostih,

 • Razvija natančnost in delovno disciplino.

  Uporaba medmrežja.

   Tekstilnotehnološki postopki

       

 • med tekstilnotehnološke postopke uvrsti predenje, tkanje, pletenje in plemenitenje tekstilij

 • opiše tekstilnotehnološke postopke in konfekcijske izdelke

 • razvrsti in primerja nekatere vrste prej,

 • spozna in razlikuje osnovne vezave,

 • ovrednoti pomen in vpliv posameznih postopkov plemenitenja na končni izgled tkanine,

 • prikaže pomen in vpliv modnih trendov na prodajo tekstilnih izdelkov (oblačil),

 •  prepozna in določi pomembnejše vrste pletenin, tkanin in vlaknovin,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija natančnost in zanesljivost.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Demonstracija vzorcev tkanin.

  Vaja:

  1. Prepoznavanje in risanje vezav

  2. Razpoznavanje in določanje vzorcev tkanin.

  Uporaba medmrežja.

  XII. USNJE, KRZNO IN OBUTEV

   

   

   

 • našteje živali, katerih kože oziroma kožuhe predelujejo v usnje ali krzno

 • pozna tehnološki postopek izdelave usnja in krzna

 • ve, da se naravno krzno vse bolj umika umetnemu zaradi ogroženosti nekaterih živalskih vrst

 • opiše postopke izdelave in vrste obutve

 • razloži, kako označujemo obutev z velikostnimi številkami

 • razčleni zgradbo živalske kože,

 • razlikuje usnje glede na: vrsto živali, postopke plemenitenja in uporabo,

 • prepozna nekatere vrste usnja in določi njihovo uporabo,

 • primerja predelavo živalskih kož v krzno s proizvodnjo usnja,

 • poda pravilno nego in vzdrževanje krzna,

 • izbere, katere od že znanih vrst usnja lahko uporabljamo za izdelavo obutve,

 • Osvaja strokovnost in natančnost.

  Oblikuje ustrezen odnos do okolja in drugih živih bitij.

  Demonstracija različnih vrst usnja.

  Vaja:

  1. Fizikalne lastnosti usnja.

  Uporaba medmrežja.

  XIII. TEHNIČNO PODROČJE

   

   

   

   Gozdno gospodarstvo in lesnopredelovalna industrija

       

 • ve, da je les glavni proizvod gozda

 • spozna kemično sestavo, anatomsko zgradbo in prereze lesa

 •  spozna tehnične lastnosti, pomembnejše vrste in uporabo lesa

 • analizira pomen gozdnega gospodarstva in lesnopredelovalne industrije za Slovenijo,

 • predstavi ekološki pomen gozda,

 • z že pridobljenim znanjem razloži vzroke umiranja gozdov,

 • razlikuje vrste lesa ter predstavi najpomembnejše polizdelke in izdelke iz lesa,

 • Oblikuje odgovoren odnos do narave.

  Razvija strokovnost in natančnost.

  Ogled učnih filmov:

  1. Obdelava lesa.

  Vaja:

  1. Razpoznavanje različnih vrst lesa, primerjava njihovih lastnosti

  2. Določanje prereza.

  Uporaba medmrežja.

   Papirna industrija

       

 • spozna tehnološki proces izdelave, vrste, lastnosti in uporabo papirja

 • predstavi pisarniške vrste papirja in proizvode papirne konfekcije

 • razvrsti papir glede na maso,

 • nariše shemo proizvodnje papirja,

 • določi uporabo posameznih vrst papirja,

 • razlikuje formate papirja,

 • prikaže pomen zbiranja odpadnega papirja,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija natančnost.

  Razvija ekonomičnost.

  Ogled učnih filmov:

  1. Ročna izdelava papirja

  2. Strojna izdelava papirja.

  Vaja:

  1. Vrste papirja, formati, gramska masa, debelina.

   Minerali kot naravne surovine

       

 • spozna tehnološke postopke pridobivanja surovin iz naravnih virov

 • ve, da obstajajo monopoli za določene surovine

 • definira pojme: kamnine, rudnine, minerali,

 • obnovi in poglobi že pridobljeno znanje o kristalni zgradbi snovi,

 • razloži, kako se znotraj monopolov oblikuje cena surovin, ki prihajajo na tržišče,

 • Širi splošno razgledanost.

  Razvija strokovnost in natančnost.

  Razvija sposobnost opazovanja in primerjave.

  Ogled učnih filmov: Čudoviti svet mineralov.

  Vaja:

  1. Razpoznavanje ter določanje kamnin in mineralov ter primerjava njihovih lastnosti.

   Kovine

       

 • obnovi, poglobi in utrdi znanje o fizikalnih in kemičnih lastnostih kovin

 • spozna pridobivanje železa iz rud, predelavo železa v litine in jeklo ter izdelavo, vrste in uporabo njihovih polizdelkov in izdelkov

 • pozna lastnosti barvnih kovin (aluminij, baker, cink, kositer, svinec, ...) in njihove najpomembnejše zlitine

 • med plemenite kovine uvrsti zlato, srebro in platino

 • ugotovi bistvene razlike med železom in jeklom ter razlikuje pomembnejše vrste jekel,

 • primerja lastnosti in uporabo barvnih kovin,

 • izdela preglednico kovinskih izdelkov in polizdelkov,

 • analizira in primerja odpornost različnih kovin na korozijo ter ovrednoti gospodarsko škodo, ki jo povzroča korozija,

 • predstavi zaščito kovin pred korozijo,

 • kritično oceni vpliv kovinsko-predelovalne industrije (zlasti črne metalurgije) na okolje,

 • naredi seznam kovinskih odpadkov, ki jih lahko recikliramo,

 • Osvaja strokovnost.

  Širi splošno izobrazbo.

  Razvija natančnost.

  Kritično oceni vpliv težke industrije na okolje.

  Ogled učnih filmov:

  1. Litje

  2. Površinsko kaljenje

  3. Varjenje

  4. Sintranje- prašna metalurgija.

  Vaja:

  1. Prepoznavanje vzorcev kovin in zlitin ter primerjava njihovih lastnosti

  2. Topnost v kislinah

  3. Odpornost proti koroziji

  4. Normalizacija in kaljenje.

  Uporaba medmrežja.

   Draguljarstvo in zlatarstvo

       

 • seznani se s postopki obdelave materialov za nakit ter poda način označevanja izdelkov iz žlahtnih kovin

 • razvrsti draguljarske izdelke,

 • uporabi že usvojeno znanje o žlahtnih kovinah,

 • razlikuje najpomembnejše drage in poldrage kamne,

 • Razvija strokovnost in natančnost.

  Razvija poslovnost.

  Ogled učnih filmov:

  1. Čudoviti svet mineralov.

  Uporaba medmrežja.

 • steklo in keramika

 •      

 • seznani se s proizvodnim postopkom izdelave stekla in keramičnih izdelkov, z njihovimi lastnostmi in uporabo

 • ve, da odpadne steklene izdelke lahko zbiramo in recikliramo

 • razvrsti surovine ter določi njihov vpliv na lastnosti stekla in keramike,

 • primerja fizikalne in kemične lastnosti stekla in keramike,

 • razvrsti steklo, keramiko in njune proizvode glede na lastnosti in uporabo,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija natančnost.

  Razvija varčnost in ekonomičnost.

  Ogled učnih filmov:

  1. Lončarstvo (iz serije

  2. Domače obrti na Slovenskem).

  Vaja:

  1. Razpoznavanje različnih vrst stekla in keramike ter primerjava lastnosti.

   Gradbeni materiali

       

 • spozna pridobivanje, lastnosti, vrste in uporabo gradbenih materialov

 • razvrsti kamnine glede na nastanek

 • pozna pomembnejše vrste naravnega kamna

 • razlikuje konstrukcijski, izolacijski gradbeni material in veziva,

 • predstavi pomen dobre toplotne izolacije,

 • razlikuje materiale, ki jih uporabljamo za toplotno, zvočno in hidroizolacijo,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija varčnost in ekonomičnost.

  Vaja:

  1. Razpoznavanje pomembnejših vrst naravnega kamna ter ostalega gradbenega materiala, določanje in primerjava lastnosti.

  2. Uporaba medmrežja.

   Elektrotehniški material

       

 • pozna osnovne električne veličine: električni tok, napetost, moč, upornost

 • našteje elektrotehniške in elektronske elemente ter predstavi njihovo delovanje in uporabo

 • pozna ter razvrsti žarnice in svetila

 • pozna Ohmov zakon in reši enostavne naloge,

 •  razvrsti uporabno elektrotehniko na posamezna področja,

 • izdela preglednico materialov za električne instalacije,

 • razvrsti in predstavi električne naprave za dom in gospodinjstvo,

 • razvrsti in ustrezno predstavi aparate zabavne elektronike.

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija poslovnost.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Demonstracija elektrotehniških in elektronskih elementov.

  Uporaba različnega slikovnega gradiva.

  Uporaba medmrežja.


  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • hitrost kemijskih reakcij

 • kisline, baze, soli

 • nekovine

 • kovine

 • lipidi in površinsko aktivna sredstva

 • agrokemični proizvodi

 • ogljikovi hidrati in proteini

 • uvod v živilsko področje

 • beljakovinska živila;

 • gozdno gospodarstvo in lesnopredelovalna industrija

 • kozmetična sredstva

 • Biologija

 • encimi;

 • ekologija;

 • fotosinteza;

 • encimi, mikroorganizmi, prebavila;

 • mlečnokislinsko vrenje;

 • ekosistemi, fotosinteza;

 • koža;

 • ogljikovodiki in derivati;

 • Ekonomija

  Geografija

  Biologija

 • naravno bogastvo (energijski viri);

 • nahajališča nafte;

 • ekologija;

 • blago

 • kakovost blaga

 • draguljarstvo in zlatarstvo

 • Gospodarsko poslovanje

 • splošno gospodarstvo;

 • kupoprodajna pogodba (blagovna znamka);

 • naložbe;

 • embalaža in pakiranje

 • Gospodarsko poslovanje

  Biologija

 • kupoprodajna pogodba (blagovna znamka);

 • ekologija;

 • začimbe, dišavnice, alkaloidna poživila, alkoholne in brezalkoholne pijače

 • Biologija

  Geografija

 • vrenje, glive;

 • tipi podnebja-tropski in zmerni pas;

 • barva, barvila in premazna sredstva;

 • Umetnost

 • barvila in pigmenti v slikarstvu;

 • tekstilne surovine

 • Geografija

 • tipi podnebja-tropski in zmerni pas;

 • minerali kot naravne surovine

 • Geografija

  Gospodarsko poslovanje

  Ekonomija

 • poglavja, vezana na nahajališča mineralov;

 • marketing (cenovna politika);

 • nepopolna konkurenca;


 • VSEBINE, KI JIH POGLOBLJENO OBRAVNAVAMO PRI PRAKTIČNEM POUKU V OKVIRU PROJEKTNEGA DELA

 • energetika,

 • osnove poznavanja blaga,

 • uvod v živilsko področje,

 • agrokemični proizvodi,

 • barvila in premazna sredstva,

 • tekstilno-tehnološki postopki,

 • gozdno gospodarstvo in lesnopredelovalna industrija,

 • minerali kot naravne surovine,

 • kovine,

 • draguljarstvo in zlatarstvo,

 • elektrotehniški material.

  Vse ostale informacije o izvedbi učnega načrta iz kemijskih vsebin iz 1. In 2. letnika so v KATALOGU ZA KEMIJO (Srednje strokovno izobraževanje; 140 ur)