SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

RAČUNOVODSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

105

 

105

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

105

 

105


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

 • spozna organizacijo računovodskih služb;

 • temeljno dokumentacijo in obdelavo dokumentacije;

 • metode ugotavljanja uspešnosti in razporejanje doseženega rezultata poslovanja;

 • analiziranje računovodskih podatkov in poslovanja podjetja;

 • pripravo računovodskih poročil kot podlago za poslovne odločitve;

 • praktično uporabo računalnika pri spremljanju poslovanja podjetja;

 • z reševanjem praktičnih primerov se uvaja v delo računovodskih služb, spoznava možnosti za racionalizacijo dela z uporabo računalnika.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  OSNOVE RAČUNOVODSTVA

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna računovodske informacije

 • delitev dela v računovodstvu

 • uporabnike računovodskih informacij

 • vrste evidence in tehnike

 • dojame pomen računovodskih informacij,

 • računovodski informacijski sistem,

 • katere informacije potrebujejo posamezni uporabniki računovodskih informacij,

 • dojame potrebo po računovodskih evidencah,

 • loči različne tehnike evidentiranja;

 • Razvija smisel za natančnost, ekonomičnost, spoznava povezavo z ostalimi deli podjetja.

  Vaje iz:

 • sestavljanja enostavne evidence.

 • SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV

   

   

   

 • spozna premoženje podjetja

 • spozna vire in vrste virov

 •  loči različne vrste sredstev in virov,

 • zna izračunati kapital in dolgove podjetja,

 • zna izračunati strukturo sredstev in virov;

 • Osvaja strokovnost, natančnost.

  Vaje iz:

 • razvrščanja sredstev in virov sredstev,

 • računanja strukture sredstev in virov.

 • KONTO

   

   

   

 • spozna pojem in vrste kontov

 • osnovna pravila knjiženja na kontih stanja

 • metode popravljanja napak

 • zna opredeliti posamezen konto,

 • zna razložiti na njem evidentirane spremembe in njegovo stanje;

 • Osvaja strokovnost, natančnost, zanesljivost.

  Vaje iz:

 • odpiranja kontov,

 • knjiženja na konte,

 • zapiranja kontov,

 • popravljanja napak.

 • spozna kontni načrt

 • spozna kontiranje

 • zna knjižiti in kontirati poslovne dogodke,

 • obvlada različne metode popravljanja napak v računovodstvu,

 • dojame povezanost bilance stanja s konti;

 •  

  Sestavljanja začetne in končne bilance stanja.

  STROŠKI

   

   

   


 • spozna pojem potroška, stroška

 • spozna nabavne stroške in stroške poslovanja

 • spozna vrste stroškov poslovanja

 • spozna pomen stroškov za podjetje

 • loči med stroški nabave in stroški poslovanja,

 • dojame pomen stroškov za poslovanje podjetja,

 • jih zna knjižiti na stroškovne konte in konte stanja,

 • zna knjižiti obračun stroškov po posameznih vrstah družb;

 • Razvija natančnost, ekonomičnost, smisel za varčnost.

  Vaje iz:

 • knjiženja nabavnih stroškov,

 • knjiženja stroškov poslovanja,

 • obračuna stroškov po posameznih vrstah družb.

 • ODHODKI IN PRIHODKI

   

   

   

 • spozna pojem odhodkov in prihodkov

 • spozna bilančne spremembe

 • spozna kaj pomeni uspešnost poslovanja

 • izkaz uspeha

 • zna s pomočjo prihodkov in odhodkov ugotoviti uspešnost poslovanja podjetja,

 • zna knjižiti odhodke, prihodke in poslovni izid na konte uspeha,

 • zna izdelati izkaz uspeha podjetja,

 • zna analizirati izkaz uspeha,

 • iz bruto bilance zna izdelati izkaz stanja in izkaz uspeha;

 • Razvija smisel za natančnost, varčnost, skrbnost, strokovnost, razvija smisel za ekonomičnost, osvaja poklicno odgovornost.

  Vaje iz:

 • knjiženja odhodkov,

 • knjiženja prihodkov,

 • ugotavljanja in knjiženja poslovnega izida,

 • sestavljanja bruto bilance,

 • sestavljanja izkaza uspeha,

 • sestavljanja bilance stanja.

 • SINTETIČNI IN ANALITIČNI KONTI

   

   

   

 • spozna pomen zbirnih in posameznih informacij

 • spozna povezavo med temi informacijami

 • zna uporabljati analitične konte,

 • zna knjižiti spremembe na teh kontih,

 • zna sestaviti pregled prometa analitičnih kontov;

 • Osvaja strokovnost, natančnost, ekonomičnost, odgovornost.

  Vaje iz:

 • odpiranja analitičnih kontov,

 • knjiženja sprememb na teh kontih,

 • sestavljanja pregleda analitičnih kontov.

 • KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNE KNJIGE

   

   

   

 • spozna različne knjigovodske listine in poslovne knjige

 • zna knjižiti knjigovodske listine,

 • zna na njihovi podlagi določiti poslovni dogodek,

 • se usposobi za sestavljanje temeljnih knjigovodskih listin,

 • loči različne poslovne knjige.

 • Razvija natančnost, odgovornost, spozna vlogo knjigovodskih listin.

  Vaje iz:

 • sestavljanja knjigovodskih listin,

 • kontiranja in knjiženja knjigovodskih listin.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (v obliki testov),

 • ustno (razlaga strokovne pojme, kontira posamezne poslovne dogodke in dobljene rezultate razlaga, predlagane rešitve problemov naj zagovarja).

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • sredstva in viri sredstev

 • bilanca stanja

 • Gospodarsko poslovanje

 • dejavniki poslovanja podjetja;