B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni) / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

5. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

3

105

3

105

3

105

3

105

3

102

522

Umetnost

2

70

 

 

 

 

     

 

70

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

105

3

102

522

Tuji jezik II

2

70

2

70

2

70

2

70

2

68

348

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

70

3

102

487

Zgodovina

2

70

2

70

 

 

     

 

140

Geografija

 

 

2

70

3

105

     

 

175

Sociologija

 

 

 

 

2

70

     

 

70

Psihologija

 

 

 

 

 

 

   

2

68

68

Informatika

 

 

2

70

 

 

     

 

70

Biologija

2

70

2

70

 

 

     

 

140

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

3

102

522

Komunikacija

4

140

 

 

1

35

2

70

1

34

279

Skupaj A

24

840

22

770

20

700

15

525

17

578

3413

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Poslovna informatika

 

 

 

 

2

70

2

70

 

 

140

Gospodarsko poslovanje

3

105

3

105

2

70

2

70

2

68

418

Računovodstvo

 

 

2

70

2

70

 

 

 

 

140

Ekonomija

 

 

 

 

   

2

70

2

68

138

Pravo

 

 

 

 

   

2

70

2

68

138

Statistika

 

 

 

 

     

 

2

68

68

Izbirni predmeti

2

70

2

70

2

70

5

175

3

102

487

Skupaj B

5

175

7

245

8

280

13

455

11

374

1529

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

105

4

140

4

140

4

136

626

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

96

 

64

448

                       

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

5568

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1216

 

1216

 

1152

6016

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

 

34

174

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

14

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

38

 

36

188

Pojasnilo k predmetniku:

Praktični pouk obsega naslednje vsebine:

1. letnik: obdelava besedil

2. letnik: oblikovanje besedil s poslovno korespondenco

3. letnik: učno podjetje

4. letnik: učno podjetje

5. letnik: projektno delo, ki se povezuje s strokovnim izbirnim področjem (poslovna informatika, gospodarsko poslovanje, računovodstvo, poslovna matematika, trženje, poznavanje blaga, ekonomija, pravo).

Preglednica izbirnih predmetov za komercialno področje

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

5. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

Kemija in poznavanje blaga

2

70

2

70

2

70

2

70

 

 

280

Poslovna matematika

 

 

 

 

 

 

3

105

3

102

207

Skupaj

2

70

2

70

2

70

5

175

3

102

487

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini ***

oddelek

skupino

1.

Biologija

učitelj

12

do 6

 

 

laborant     12 12

Komunikacija

učitelj

140

1**

   

Kemija in poznavanje blaga

učitelj

7

do 6

 

 

laborant     13 7

Praktični pouk

učitelj

105

do 6

   

2.

Informatika

učitelj

52

do 6

   

Biologija

učitelj

12

do 6

 

 

laborant     12 12

Kemija in poznavanje blaga

učitelj

7

do 6

 

 

laborant     13 7

Praktični pouk

učitelj

105

do 6

   

3.

Komunikacija

učitelj

35

1**

   

Poslovna informatika

učitelj

70

do 6 

   

Kemija in poznavanje blaga

laborant

   

14

 

Praktični pouk

učitelj

140

do 6

   

4.

Komunikacija

učitelj

70

1**

   

Poslovna informatika

učitelj

70

do 6 

   

Kemija in poznavanje blaga

laborant

   

14

 

Praktični pouk

učitelj

140

do 6 

   

5.

Komunikacija

učitelj

34

1**

   

Praktični pouk

učitelj

136

do 6

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine, glede na metodo vizualnega komuniciranja (slepi, slabovidni).

** Individualno usposabljanje slepih dijakov v komunikacijski tehniki na prilagojeni strojni in programski opremi.

*** V skladu z odredbo o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01).

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec*

Znanje

Slovenski jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Tuji jezik I, II in III

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

učitelj

visokošolska izobrazba iz defektologije (tiflopedagogike)

Poslovna informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz informatike, organizacije dela ali ekonomije

Gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

Računovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Ekonomija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Pravo

učitelj

visokošolska izobrazba iz prava ali ekonomije

Statistika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Kemija in poznavanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije ali agronomije

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov oziroma s kemijskega predmetnega področja

Poslovna matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, upravljanja, poslovanja ali iz informatike in računalništva
ali
višja strokovna izobrazba iz strojepisja in stenografije, ekonomije ali uprave

* Vsi navedeni izvajalci morajo imeti specialno pedagoško dokvalifikacijo za delo z dijaki s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni dijaki).