A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje
(prilagojen izobraževalni program za slepe in slabovidne dijake)

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica

Trajanje izobraževanja: pet let

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • sistematično dopolnjujejo in razširjajo znanje iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov, značilnih za srednješolske programe,
 • osvojijo osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi,
 • spoznajo metode in tehnike knjigovodstva, informacijski sistem, dokumentacijo podjetja in njeno obdelavo ter pravne osnove dela,
 • se usposobijo za učinkovito komuniciranje v materinem in tujem jeziku,
 • znajo dokumentirati svoje delo,
 • si razvijajo sposobnosti za poslovno nastopanje in kontaktiranje z javnostmi,
 • spoznajo uporabo računalnika za oblikovanje poslovne dokumentacije, uporabo sodobne pisarniške opreme in spoznajo pridobivanje podatkov iz informacijskih medijev,
 • spoznajo in razvijejo prilagojene komunikacijske tehnike in veščine,
 • znajo analizirati poslovne situacije, ki vplivajo na uspešno oziroma neuspešno poslovanje,
 • si razvijajo podjetniško miselnost, sposobnost za samostojno delo, iniciativnost, odgovornost in skupinsko delo.

  Izbirni del za komercialno področje omogoča dijakom, da:

 • se usposobijo za komercialno poslovanje in uporabo metod spremljanja konkurence in spoznajo značilnosti tržnega gospodarstva,
 • osvojijo znanje, ki se nanaša na kalkulacije cene,
 • osvojijo temeljno znanje o lastnosti in kakovosti blaga,
 • znajo ravnati z blagom,
 • spoznajo osnove trženja, zbiranja in uporabe tržnih informacij,
 • spoznajo postopek priprave tržnih akcij, s katerimi podjetje vpliva na nakupne odločitve potrošnikov,
 • osvojijo temeljno znanje o distribuciji proizvodov in tržnem komuniciranju,
 • spoznajo in utrjujejo skrb za varovanje okolja in spoznajo pomen izdelkov, ki so okolju prijazni.

  Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Komunikacija

  ustno, vaje

  Poslovna informatika

  pisno, vaje

  Gospodarsko poslovanje

  ustno

  Računovodstvo

  pisno, ustno

  Ekonomija

  ustno

  Pravo

  ustno

  Statistika

  pisno, ustno

  Kemija in poznavanje blaga

  ustno

  Poslovna matematika

  pisno, ustno

  Praktični pouk

  dnevnik praktičnega pouka, izdelek ali storitev in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • gospodarsko poslovanje.

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.

  Dijak ima pravico opravljati poklicno maturo pod posebnimi pogoji.