SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

POSLOVNA INFORMATIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

 

70

70

3.

 

70

70

4.

   

 

skupaj

 

140

140


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

 • pridobijo splošna informacijska znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijske tehnologije;

 • spoznajo osnovne pojme poslovne informatike;

 • spremljajo razvoj informacijske tehnologije in se seznanjajo s spremembami, ki jih le-ta povzroča v družbi;

 • razvijajo komunikacijske sposobnosti;

 • razvijajo logično mišljenje za sistemsko reševanje problemov;

 • spoznajo možnosti uporabe različnih programskih orodij;

 • razvijajo sposobnosti učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe aktualnih podatkov;

 • razvijajo sposobnosti za samostojno učinkovito in estetsko oblikovanje in posredovanje informacij;

 • razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini;

 • spoznavajo zahteve varnega dela z računalniki (ergonomija);

 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine in zasebnosti (zaščita podatkov);

 • bogatijo svoj besedni zaklad in skrbijo za pravilno uporabo slovenskega jezika.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  2. LETNIK

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Oblikovanje preglednic

  Dijak:

  Dijak:

  Dijak:

 • spozna način zagona programa iz okolja Windows

 • opiše preglednico

 • spozna menije in trakovi z orodjem

 • spozna delo z datotekami

 • spozna način vnosa podatkov, tipe podatkov,formule, funkcije, kopiranje formul

 • spozna grafikone, tipe, pojem niza podatkov, postopek izdelave

 • spozna izpisovanje na papir

 • spozna načine urejanja, kopiranja, brisanja

 • zna samostojno uporabljati program za vnos, oblikovanje, shranjevanje, posredovanje poslovnih informacij v obliki preglednic in grafikonov;

 • vnese podatke v preglednice in jih uredi;

 • zna računati s formulami;

 • zna uporabiti vgrajene možnosti obdelave (funkcije);

 • ponazori rezultate z ustreznimi grafikoni;

 • natisne preglednice in grafikone;

 • shrani podatke;

 • Razvija samostojnost in iniciativnost, smisel za lepo obliko.

  Pridobiva dobre delovne navade in samodisciplino.

  Razvija natančnost in zanesljivost.

  Odpira, shranjuje datoteke.

  Vnaša različne tipe podatkov v preglednico.

  Grafično oblikuje podatke v preglednicah.

  Uporablja absolutno in relativno naslavljanje.

  Uporablja samodejno zapolnjevanje celic.

  Nauči se dela z listi.

  Vnaša formule in funkcije.

  Vzpostavlja povezave med podatki na različnih straneh.

  Spoznava in oblikuje grafikone.

  Tiska preglednice in grafikone.

  Računalniška izmenjava podatkov

   

   

   

 • mesto in vloga računalniške komunikacije

 • osnove prenosa podatkov

 • pojem lokalnega računalniškega omrežja

 • pojem globalnih računalniških povezav

 • razloži pomen lokalne oziroma globalne izmenjave podatkov v poslovnem svetu;

 • opiše sodobne informacijske servise;

 • zna izmenjavati podatke na lokalnem omrežju;

 • zna izmenjavati podatke v globalnem omrežju.

 • Razvija strokovnost in natančnost.

  Razvija samoiniciativnost in odgovornost.

  Pridobiva znanje o pomembnosti izmenjave podatkov na različnih nivojih.

  V lokalnem omrežju pošilja podatke, jih obdela in pošlje drugemu uporabniku.

  Išče podatke po svetovnem spletu, jih shrani in uporabi.


  3. LETNIK

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Program za urejanje baz podatkov

  Dijak:

  Dijak:

  Dijak:

 • spozna način zagona  programa iz okolja Windows

 • spozna prednosti uporabe programa za izdelavo baz podatkov

 • spozna pomen načrtovanja in strukturiranja podatkov

 • spozna način vnosa podatkov v bazo, uporabljati  obstoječe baze, odpirati baze, dodajati in  brisati podatke

 • pozna uvoz podatkov in baz iz različnih virov

 • spozna delo s tabelami

 • spozna pravila izdelave poročila

 • spozna tiskanje

 • zna oblikovati tabele, določi ključ, vzpostavi odnose med tabelami;

 • zna vnašati podatke, iskati in obdelati podatke;

 • razume izdelavo vzorcev za vnos podatkov;

 • zna razložiti pomen izdelave poizvedb in poročil;

 • zna izdelati poročilo in ga natisniti;

 • Razvija samostojnost in iniciativnost.

  Pridobiva dobre delovne navade in osebno odgovornost.

  Razvija natančnost in zanesljivost.

  Izdela tabele, določi ključ in vzpostavi odnose med tabelami.

  Vnaša podatke ter jih obdeluje.

  Izdela in oblikuje obrazec za vnos podatkov.

  Izdela poizvedbe.

  Izdela in oblikuje poročilo.

  Didaktični uporabniški programi

 • zna uporabljati in delati z uporabniškim programom.

 • Pridobiva predstavo o konkretnem delu v praksi.

  Razvija natančnost in zanesljivost.

  Izdela naloge po navodilih.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

   

  Statistika

 • oblikovanje različnih tabel;

 •  

  Slovenski jezik

 • izdelava seminarskih nalog in referatov;

 •  

  Računovodstvo

 • izdelava poslovnega poročila, reklamacije, ipd.;

 •  

  Gospodarsko poslovanje

 • poslovna korespondenca.