SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999. Spremembe in dopolnitve pa na 60. seji 4.10.2002 in na 62. seji 17.12.2002 Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje.

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

70

70

2.

 

70

70

3.

 

140

140

4.

 

136

136

skupaj

 

416

416


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

 • pridobijo temeljna znanja za učinkovito uporabo sodobne informacijske tehnologije,

 • razvijajo komunikacijske sposobnosti,

 • spoznavajo pomen uspešne interne komunikacije in organizacijske kulture v podjetju,

 • razvijajo logično mišljenje za sistemsko reševanje problemov,

 • pridobijo spretnost desetprstnega slepega tipkanja,

 • spoznajo možnosti uporabe različnih programskih orodij,

 • uporabljajo računalnik pri spremljanju poslovanja podjetja,

 • razvijajo sposobnosti za samostojno izdelavo različnih dokumentov in kompleksnejših nalog,

 • bogatijo svoj besedni zaklad in skrbijo za pravilno uporabo slovenskega jezika,

 • razvijajo občutek za estetsko in jezikovno pravilno oblikovanje besedil,

 • naučijo se ravnati z dokumentarnim gradivom od njegovega sprejemanja do shranjevanja,

 • usposobijo se za vodenje evidenc dokumentarnega gradiva,

 • usposobijo se za administrativne postopke v kadrovski službi in pri tajniškem delu,

 • seznanijo se z ergonomijo delovnih mest in razporeditvijo opreme na delovnem mestu,

 • razvija smisel za timsko delo,

 • razvija občutek pripadnosti delovnemu kolektivu,

 • pridobivajo osnovna znanja o gospodarstvu in posameznih dejavnostih,

 • spoznajo bistvo podjetništva in razumejo pomen le-tega za učinkovito gospodarjenje,

 • razvijajo podjetniški način razmišljanja,

 • pridobivajo temeljna znanja s področja marketinga,

 • razvijajo odgovornost, samoiniciativnost in ekonomičnost,

 • aplicirajo spoznanja in teoretična znanja v prakso,

 • spoznajo organiziranost in upravljanje podjetja,

 • spoznajo delovne postopke v podjetju,

 • spoznavajo in uporabljajo ustrezno zakonodajo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. LETNIK - Osnove desetprstnega slepega tipkanja

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Delo z računalnikom

  Dijak

  Dijak

  Dijak

 • pozna osnovna pravila uporabe računalnika

 • zna zagnati program za učenje desetprstnega slepega tipkanja,

 • obvlada ukaze za delo v izbranem programu,

 • zna uporabiti poljubno diskovno enoto na računalniku,

 • zna zapisati in shraniti datoteko,

 • Razvija strokovnost in natančnost.

  Razvija delovno disciplino.

  Razvija odgovoren odnos do dela s podatki.

   

  Osnove desetprstnega slepega tipkanja

   

   

   

 • spozna program za učenje slepega desetprstnega tipkanja in njegova uporaba

 • spozna načine zagona programa iz okolja Windows

 • spozna pomen in prednosti desetprstnega slepega tipkanja

 • spozna tipkovnico računalnika

 • zna zagnati program,

 • izbira nastavitve za različne načine dela v programu,

 • zna shraniti opravljene vaje,

 • nauči se pravilne drže telesa in drže rok pri tipkanju,

 • obvlada desetprstno slepo tipkanje:

 • nauči se tipkati vse znake v osnovni vrsti,

 • nauči se tipkati znake v zgornji črkovni vrsti,

 • nauči se tipkati znake v spodnji črkovni vrsti,

 • nauči se tipkati znake v številčni vrsti,

 • Zmore hitro in točno izvesti dane naloge.

  Razvija natančnost, vztrajnost in potrpežljivost pri delu.

  Razvija smisel za red in disciplino pri delu.

   

  2. LETNIK - Oblikovanje besedil

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Oblikovanje in urejanje besedil

  Dijak:

  Dijak

  Dijak:

 • uporaba (zagon) programa za urejanje besedil iz okolja Windows

 • prednosti uporabe urejevalnika besedil

 • osnovna pravila oblikovanja besedila z računalnikom

 • vnos besedila, shranjevanje, dvojniki, kopije, delo z več dokumenti

 • oblikovanje pisave, odstavkov, strani, stolpcev, opomb, številčenja

 • delo s tabelami

 • uporaba drugih programskih orodij v povezavi z urejevalnikom besedil

 • tiskanje dokumentov

 • zna zagnati in samostojno uporabljati program za urejanje besedila,

 • zna samostojno ali na osnovi danih navodil oblikovati različna besedila,

 • obvlada delo z več dokumenti hkrati,

 • zna kombinirati različna programska orodja za oblikovanje sestavljenih dokumentov,

 • zna natisniti dokument,

 • Razvija samostojnost in iniciativnost, smisel za lepo obliko.

  Poglablja pravopisno znanje.

  Pridobiva dobre delovne navade in samodisciplino.

 • vnaša besedilo, ga shrani na imenik, izdela dvojnik datoteke, odpira, zapira obstoječe dokumente,

 • oblikuje pisavo: izbira vrsto pisave, velikost, podari besedilo na različne načine,

 • oblikuje odstavke: zamike odstavkov, razmake med odstavki, spreminja potek besedila, določa velikost in lego lista,

 • ureja in dopolnjuje dokumente: išče, zamenjuje, vriva besedilo,

 • oblikuje tabele, pretvarja besedilo v tabelo,

 • oblikuje stolpce in opombe,

 • številči dele besedila,

 • oblikuje obrobe in senči dele besedila,

 • vstavlja datume in slike,

 • tiska dokumente,

 • Oblikovanje poslovne dokumentacije

       

 • vrste poslovnih dokumentov

 • pravila oblikovanja poslovnih dokumentov

 • sestavni deli krajših in daljših poslovnih dokumentov

 • pravopisna in slovnična pravila, raba tujk

 • delo s slogi in s predlogami

 • vstavljanje slik v dokument

 • samobesedila

 • spajanje dokumentov

 • zna samostojno uporabljati zahtevnejše funkcije programa za urejanje besedila,

 • zna izdelati in uporabiti predlogo,

 • zna uporabljati pripravljene sloge in izdelati nov slog,

 • zna samostojno ali na osnovi danih navodil oblikovati različne poslovne dokumente,

 • obvlada delo z več dokumenti hkrati,

 • zna kombinirati različna programska orodja za oblikovanje sestavljenih dokumentov,

 • zna spajati dokument z bazo naslovnikov,

 • zna natisniti dokument,

 • Razvija samostojnost in iniciativnost, smisel za lepo obliko.

  Poglablja pravopisno znanje

  Pridobiva dobre delovne navade in samodisciplino.

  Razvija sposobnost, da samostojno sestavi poslovne dokumente in uporablja pravilne slovenske izraze.

 • uporabi obstoječe predloge, izdela predloge za različne dokumente, jih spreminja in dopolnjuje,

 • uporabi pripravljene sloge, izdela nov slog, spreminja slog,

 • izdela samobesedilo in ga vstavlja v dokument, spreminja in briše samobesedilo iz seznama,

 • izdela bazo naslovnikov, jo spreminja, dopolnjuje in odpira,

 • spaja dokumente z bazo naslovnikov,

 • izdela serijska pisma,

 • izdela različne poslovne dokumente po navodilih.


 • 3. LETNIK

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  USTANOVITEV PODJETJA

   

   

   

 • gospodarske družbe in upravljanje

 • ustanovitveni akt

 • osnovni kapital družbe

 • organizacijska struktura podjetja

 • statut

 • podjetniško pravo

 • registrsko pravo

 • oblikuje ustanovitveni akt,

 • poišče razlike med oblikami gospodarskih družb,

 • ugotovi prednosti in slabosti posamezne družbe in izbere najustreznejšo,

 • pripravi predloge za firmo,

 • oblikuje firmo družbe in upošteva načela,

 • izdela statut družbe,

 • pripravi dokumente za vpis družbe v sodni register in upošteva načela,

 • uporabi ustrezno zakonodajo,

 • izbere ustrezno organizacijsko strukturo

 • ustrezno reagira na pojav neformalnih organizacij,

 • pripravi pogodbo za zastopnike,

 • Razvija občutek odgovornosti za opravljeno delo.

  Navaja se na delo v okviru svojega delovnega mesta.

  Razvija sposobnost za timsko delo in komuniciranje.

  Razvija natančnost pri delu.

  Razvija občutek pomembnosti delnih nalog za celoto.

  Spozna bodoče delovno mesto,

  Oblikuje pravilen odnos do sodelavcev, nad- in podrejenih,

  Zave se pomembnosti podjetja in notranje organizacije.

  Razvija podjetniško razmišljanje.

  Razvija solidarnost in moralno-etične kvalitete.

  Pridobi občutek pripadnosti kolektivu.

  Razvija organizacijske sposobnosti.

 • delo poteka v specializirani učilnici v skupinah po delovnih mestih:

 • kadrovski oddelek,

 • tajništvo,

 • komerciala,

 • računovodski oddelek,

 • izbira imena firme lahko izvedemo z metodo brainstorming,

 • FUNKCIJE PODJETJA

   

   

   

 • nabava, proizvodnja in prodaja

 • financiranje in investiranje

 • kontrola, vodenje, odločanje, organiziranje

 • izdela organigram družbe,

 • pri opravljanju dela na svojem delovnem mestu sodeluje z drugimi zaposlenimi v drugih oddelkih,

 • predloži ustrezno dokumentacijo v obdelavo,

 • Razvija sposobnost za timsko delo in komuniciranje.

  Razvija natančnost pri delu,

  Razvija občutek pomembnosti delnih nalog za celoto.

  Oblikuje pravilen odnos do sodelavcev, nad- in podrejenih.

 • Job rotation - dijak skozi izobraževalni proces zamenja vsaj tri delovna mesta.

 • POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN TAJNIŠKO POSLOVANJE

   

   

   

 • ustno komuniciranje

 • pisno komuniciranje

 • tajniško poslovanje

 • opravi telefonske razgovore in napiše zapisnik,

 • vodi in sodeluje pri sestanku in napiše zapisnik,

 • vpiše prispelo in oddano pošto,

 • razporedi prispelo pošto po oddelkih,

 • napiše poslovno pismo v slovenskem in tujih jezikih,

 • pošilja telefaks sporočila,

 • sestavi splošno in specifično povpraševanje ter protiponudbo,

 • sestavi ponudbo, naročilnico in potrditev naročila, preklic naročila in potrditve naročila,

 • sestavi račun, obračuna davek, rabat ter vpiše skonto,

 • sestavi dobavnico, reklamacijo in prolongacijo,

 • sestavi opomin in računalniški program za avtomatsko opominjanje,

 • Razvija občutek odgovornosti za opravljeno delo.

  Razvija natančnost, vestnost in zanesljivost pri delu.

  Razvija podjetniško razmišljanje.

  Razvija moralno-etične kvalitete.

  Zave se pomena racionalizacije korespondence.

  Zave se posledic napak pri korespondenci.

  Razvija pošten odnos do strank in poslovnih partnerjev.

  Spozna pomen interne in eksterne komunikacije.

  Razvija sposobnost pravilnega reagiranja v različnih situacijah.

  Zaveda se pomena doseganja poslovnih ciljev.

 • video kasete,

 • igra vlog,

 • različne oblike vodenja sestanka,

 • korespondenca.

 • PRODAJNA POGODBA

   

   

   

 • pravni pogoji za nastanek pogodbe

 • sestavine prodajne pogodbe

 • nepravilnosti pri izpolnjevanje pogodbe

 • uporablja in upošteva predpise, ki urejajo prodajne pogodbe,

 • sestavi pogodbo in pri tem upošteva potrebne pogoje za nastanek pogodbe,

 • v pogodbi navede količino in kakovost glede na vrsto blaga,

 • opravi kalkulacijo za prodajno ceno,

 • obračuna rabat in prometni davek glede na z zakonom predpisano davčno stopnjo,

 • izračuna višino skonta,

 • v pogodbi navede plačilne in dobavne pogoje,

 • v pogodbi navede vrsto embalaže,

 • v pogodbi navede posledice neizpolnjevanja pogodbe s strani kupcev in dobaviteljev,

 • v pogodbi navede splošno prodajne pogoje,

 • Razvija poštenost, zanesljivost in osebno odgovornost.

  Razvija sposobnost poiskati ustrezne predpise in določila.

  Zave se pomena korektnega poslovnega dialoga.

  Razvija sposobnost pogajanja pri sklenitvi pogodbe.

  Zave se pomena natančnosti pri opredeljevanju prodajnih in dobavnih pogojev v pogodbi.

  Spozna pomen eksterne komunikacije.

  Razvija poslovnost in podjetniško razmišljanje.

  Zave se pomena kulantnega reševanja poslovnih sporov.

   

  PLAČILNI PROMET

   

   

   

 • načini plačevanja

 • žiro promet

 • ček

 • menica

 • izpolni obrazec za odprtje tekočega in žiro računa,

 • izpolni ček in opravi plačilo,

 • glede na plačilne pogoje v pogodbi izpolni ustrezne obrazce in opravi plačilo,

 • opravi vplačilo in izplačilo gotovine in napiše pobotnico,

 • vodi stanje v blagajni,

 • napiše prošnjo za izdajo garancije oziroma poroštvo,

 • nakaže denar za plače delavcem,

 • izpolni ček,

 • razlikuje vrste menic,

 • trasira menico in opravi potrebno korespondenco,

 • akceptira menico,

 • oceni potrebo po meničnem diskontu in menico predloži finančni ustanovi v diskont,

 • izpolni nakaznico ali virman in nakaže obresti, del dobička oziroma dividende družbenikom,

 • knjiži poslovne dogodke v glavno knjigo, pomožne knjige in na konte,

 • Razvija natančnost, poštenost in odgovornost.

  Razvija sposobnost ustreznega reagiranja v dani situaciji.

  Zaveda se pomena doseganja poslovnih ciljev.

  Zaveda se pomena racionalizacije poslovnega procesa in korespondence.

  Razvija moralno-etične kvalitete.

  Razvija sposobnost pogajanja.

  Metode in organizacija praktičnega poučevanja v učnem podjetju presegajo klasičen način praktičnega pouka, zlasti ker se znotraj učnega podjetja pri udeležencih razvijajo timske sposobnosti, praktična uporaba teoretičnega znanja in celostno spoznavanje določenega podjetja.

  TRŽENJE

   

   

   

 • tržni splet

 • politika proizvodov in sortimenta

 • politika prodajnih cen

 • distribucijska politika

 • politika komuniciranja s trgom

 • marketing storitvenih podjetij

 • marketing investicijskih dobrin

 • marketing v zunanji trgovini

 • marketing neprofitnih organizacij

 • sestavi anketo, opravi intervju ali druge načine zbiranja podatkov,

 • opravi raziskavo trga in uporabi primarne in sekundarne podatke,

 • določi ciljni trg in ciljne skupine,

 • določi širino in globino sortimenta,

 • nariše krivuljo življenjskega ciklusa izdelka in predlaga potrebne akcije

 • opravi analizo gospodarnosti,

 • oblikuje prodajno ceno izdelka ob upoštevanju vplivnih dejavnikov,

 • preuči vrste prodajnih poti in določi racionalen način prodaje,

 • določi cilje oglaševanja,

 • določi način, objekte, subjekte, sredstva, nosilce, čas in stroške oglaševanja,

 • izdela prodajni katalog, priložnostne ponudbe, pisma in tiskovine za domači in tuji trg,

 • oblikuje znak podjetja,

 • predstavi podjetje, dejavnost, poslanstvo in poslovno politiko na sejmu in ob obiskih poslovnih partnerjev in ostalih,

 • izvaja ukrepe za pospeševanje prodaje in pospeševanje porabe,

 • Razvija sposobnost ustreznega reagiranja v dani situaciji.

  Zaveda se pomena doseganja poslovnih ciljev.

  Razvija poslovnost in podjetniško razmišljanje.

  Razvija sposobnost za timsko delo in komuniciranje.

  Razvija samoiniciativnost.

 • video kasete.

 • MATERIALNO POSLOVANJE

   

   

   

 • nabavnopolitični instrumentarij

 • skladiščenje materiala

 •  funkcije skladiščenja

 •  potek skladiščenja in pretoka materiala

 •  vhodna kontrola materiala in dokumentacije

 • centralno in decentralizirano skladišče

 • kazalci skladiščenja

 • ABC-analiza

 • izračuna stroške za skladišče, izračuna njihov delež,

 • izdela povpraševanja in protiponudbe,

 • pogaja se o ceni materiala,

 • izbere najugodnejše ponudbe,

 • izračuna in določi dobavni rok,

 • izračuna optimalno količino naročanja,

 • izračuna signalno in varnostno zalogo,

 • izdela računalniški program za vodenje zalog,

 • izdela dokumentacijo za vodenje zalog in nadzor,

 • kontrolira dokumentacijo za prispelo blago z naročilnico, dobavnico in fakturo,

 • izračuna koeficient obračanja zaloge,

 • izračuna čas obračanja zaloge,

 • izdela ABC-analizo,

 • Razvija natančnost, poštenost in odgovornost.

  Razvija sposobnost ustreznega reagiranja v dani situaciji.

  Zaveda se pomena doseganja poslovnih ciljev.

  Zaveda se pomena racionalizacije poslovnega procesa in korespondence.

  Razvija moralno-etične kvalitete.

  Razvija sposobnost pogajanja.

  Razvija poštenost. zanesljivost in osebno odgovornost.

  Učna podjetja se povezujejo v centralo učnih podjetij. Le-ta jim nudi strokovno podporo in servisne storitve, ki so nujno potrebne za delovanje učnih podjetij.

  INVESTICIJE IN FINANCIRANJE

   

   

   

 • tuje financiranje

 • oblike kreditov

 • kreditna tveganja

 • zavarovanje kredita

 • stroški kredita

 • samofinanciranje

 • financiranje s spremembo namena sredstev

 • financiranja iz namensko izločenih sredstev

 • finančni kazalci

 • likvidnost

 • donosnost kapitala

 • struktura premoženja in struktura kapitala

 • investiranje

 • vrednotenje investicij

 • sestavi investicijski načrt,

 • sestavi finančni plan,

 • sestavi bilanco stanja,

 • zbere dokumentacijo za pridobitev kredita,

 • izračuna stroške za posamezno obliko kredita,

 • sestavi bilanco uspeha,

 • določi amortizacijske stopnje za osnovna sredstva,

 • obračuna amortizacijo,

 • opravi prerazporeditev rezerv,

 • izračuna likvidnostne stopnje,

 • opravi enostavni in podrobni izračun cash flowa,

 • izračuna rentabilnost,

 • izračuna strukturo premoženja in strukturo kapitala,

 • ovrednoti investicije glede na pričakovani dobiček , stroške, čas vračila in donosnost vloženega kapitala ter sprejme odločitev o nabavi sredstev,

 • Zave se pomena natančnosti pri sestavi planov,

  Razvija poslovno sposobnost.

  Zaveda se pomena doseganja poslovnih ciljev.

  Razvija sposobnost za timsko delo.

  Razvija ekonomičnost pri delu.

  Razvija podjetniško-naložbeno miselnost.

  Zave se ekonomske upravičenosti posameznih naložb.

   

  PLANIRANJE

   

   

   

 • proces planiranja

 • poslanstvo podjetja

 • strateško planiranje

 • tržni portfelja

 • operativno planiranje

 • usklajevanje operativnih planov v integralni plan

 • revizija ciljev

 • tehnike razvijanja alternativnih rešitev

 • tehnike odločanja

 • skupinsko odločanje

 • operacijske raziskave

 • oblikuje poslanstvo podjetja,

 • oblikuje strategije za doseganje ciljev podjetja,

 • oblikuje strateški plan podjetja in upošteva tržno in družbeno usmeritev,

 • opravi analizo okolja na mikro in makro nivoju,

 • izdela shemo analize okolja,

 • izdela scenarij za dosego strateškega cilja,

 • ugotovi privlačnost trga in konkurenčno prednost podjetja,

 • opravi portfeljsko analizo in izdela portfelje,

 • oblikuje ekonomske in socialne strateške in operativne cilje,

 • izdela načrt dobave, prodaje, investiranja in financiranja ter kadrovanja ter jih uskladi,

 • sodeluje pri brainstormingu za iskanje alternativnih rešitev,

 • izdela morfološko tabelo,

 • ovrednoti alternativne rešitve z metodo točkovanja,

 • predstavi analizo alternativnih rašitev v obliki profila,

 • izdela gantogram za izvedbo aktivnosti,

 • izdela mrežni plan izvajanja aktivnosti,

 • s pomočjo operacijskih raziskav optimira prevoz in skladiščenje,

 • Zave se pomena poslovne politike za podjetje in doseganja poslovnih ciljev.

  Razvija sposobnost timskega dela.

  Razvija sposobnost poslušanja in komuniciranja.

  Razvija samoorganiziranost.

  Razvija ekonomičnost.

  Razvija sposobnost analiziranja in sklepanja.

  Razvija sposobnost iskanja ustreznih podatkov.

  Razvija sposobnost povezovanja več delov v celoto.

   

  ORGANIZACIJA

   

   

   

 • organizacijska načela

 • organizacijska struktura

 • delovno mesto

 • sistemi vodenja

 • organizacijski proces

 • neformalne organizacije

 • vodenje in management

 • izdela organigram podjetja,

 • opredeli pristojnosti vodij oddelkov,

 • opravi delitev delovnih nalog po opravilih in predmetih,

 • izdela opis delovnih mest,

 • opredeli naloge in odgovornosti nosilcev,

 • opredeli komu nosilci delovnih mest dajejo navodila in od koga jih sprejemajo,

 • vodja oddelka izpolni delovni nalog,

 • izdela sistematiko vodenja,

 • s simboli (ASME) prikaže proces obdelave podatkov, kroženja dokumentacije in izvajanje delovnega procesa,

 • opiše neformalno organizacijsko strukturo,

 • vodja določi delovne naloge in sodelavcem da pooblastila za samostojno sprejemanje odločitev

 • Spozna pomembnost timskega dela.

  Razvija pravilen odnos do podrejenih in nadrejenih.

  Razvija samoorganiziranost.

  Pridobi občutek pripadnosti skupini in podjetju.

  Razvija ustrezne komunikacijske odnose.

  Razvija odgovornost za opravljeno delo.

  Razvija moralno-etične kvalitete.

  Razvija občutek pomembnosti delnih nalog za celoto.

  Razvija podjetniško razmišljanje.

   

  KONTROLA

   

   

   

 • zna opredeliti pojem in pomen kontrole

 • pozna načela kontrole

 • pozna problematiko pri izvajanju nekaterih oblik kontrole

 • pozna statistične instrumente za zajemanje, obdelavo in predstavitev podatkov

 • izvede kontrolo vplačil in izplačil, stanja blagajne, stanja blaga v skladišču, dokumentov,

 • napiše poročilo o opravljeni kontroli, izračuna strukture in razmerja ter podatke prikaže grafično in tabelarično,

 • zavrne pošiljko in napiše reklamacijo,

 • izdela poročilo o doseganju planov.

 • Razvija natančnost, vestnost in zanesljivost pri delu.

  Loči kvalitetno in nekvalitetno opravljeno delo.

  Razvija odgovornost za opravljeno delo.

   

  KADROVSKA FUNKCIJA

   

   

   

 • planiranje kadrovskih potreb

 • pridobivanje kadrov

 • izbor kadrov

 • vrednotenje dela

 • humanizacija delovnega mesta

 • prenehanje delovnega razmerja

 • izdela načrt potreb po kadrih,

 • objavi razpis,

 • opravi razgovor s kandidati in testiranje,

 • napiše zapisnik o opravljenem razgovoru s kandidatom in testiranju ter izdela analizo in oceno primernosti kandidata za razpisano delovno mesto,

 • napiše odločbo o zaposlitvi,

 • izpolni delovno knjižico,

 • ovrednoti delovna mesta s koeficienti kot podlaga za obračun plač,

 • predlaga ukrepe za humanizacijo dela,

 • napiše odločbo za premestitev na drugo delovno mesto,

 • izda odločbo o prenehanju delovnega razmerja,

 • Zave se pomembnosti ustreznih kadrov za uspeh podjetja.

  Razvija sposobnost iskanja ustreznih podatkov.

  Razvija sposobnost uporabe zakonskih aktov.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Pridobi občutek pripadnosti podjetju.

  Razvija sposobnost korektnosti pri ocenjevanju.

  Razvija pravičnost in poštenost.

  Razvija moralno-etične kvalitete.

   

  ZAVAROVANJE

   

   

   OSNOVNE NALOGE CENTRALE

  • Vodenje registra učnih podjetij
  • Ustvarjanje pogojev in aktivna pomoč pri ustanavljanju in širjenju mreže učnih podjetij
  • Organizacija in izvedba izobraževanja za vodje in mentorje učnih podjetij
  • Koordinacija tržišča učnih podjetij
  • Nudenje storitev:
   • simulira delovanje sodnega registra podjetij (register)
   • simulira storitve poslovnih bank in centralne banke (banka)
   • opravlja poštne in telekomunikacijske storitve (pošta)
   • organizira sejme učnih podjetij in predstavitev učnih podjetij javnosti
   • organizira in vodi založniški, novinarski in informacijski servis
   • simulira naloge s področja davka, carin, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter drugih državnih ustanov (država)
   • regulira in pomaga pri dnevnem trgovanju in sicer odkupuje odvečne izdelke in jih prodaja, zbira vsa fiktivna plačila, ki jih morajo podjetja plačevati (trg)

  • Pomoč učnim podjetjem

   

   

 • posamično in socialno zavarovanje

 • zdravstveno zavarovanje

 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcev

 • izpolni prijavo za socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje delavcev pri ZPIZ,

 • napiše predlog za zavarovanje podjetja ter opredeli stroške,

 • Zave se pomena varnosti oseb in premoženja.

  Razvija sposobnost pisnega komuniciranja.

  Razvija sposobnost pogajanja.

  TRANSPORT

   

   

 • funkcije in vrste transporta

 • dokumenti, ki spremljajo blago med prevozom

 • vročanje pošiljk

 • storitve pošte

 • špedicija

 • napiše dobavnico,

 • izstavi povpraševanje za prevoz blaga,

 • izbere ustreznega prevoznika,

 • izpolni obrazce za pošiljanje poštnih pošiljk,

 • izpolni tovorni list,

 • Razvija ekonomičnost.

  Zave se pomena izbire ustreznega prevoznega sredstva.

  Razvija sposobnost pogajanja.

  Razvija poslovno sposobnost.

  Zave se pomena korektnega poslovnega dialoga s poslovnimi partnerji.

  PRENEHANJE PODJETJA

   

   

 • prenehanje podjetja

 • sanacija in prisilne poravnave

 • stečajni postopek

 • stečajni upravitelj

 • pripravi predlog za prisilno poravnavo,

 • pripravi finančna poročila in izkaze,

 • delavcem izda odločbo o prekinitvi delovnega razmerja,

 • Zave se posledic neuspešnosti podjetja.


  4. LETNIK - Projektno delo

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Poslovna informatika z izbranim predmetom

  Dijak

  Dijak

  Dijak

  Izdelava projekta v skladu s smernicami

 • zna izdelati različne evidence in preglede podatkov,

 • zna izdelati anketne vprašalnike,

 • zna izdelati poslovne analize,

 • zna izdelati analize posameznih segmentov,

 • zna uporabiti marketinške metode pri raziskavi trga,

 • zna uporabljati ustrezno zakonodajo pri svojem delu,

 • Razvija sposobnost komunikacije.

  Razvija samostojnost in iniciativnost.

  Pridobiva dobre delovne navade in samodisciplino.

  Razvija sposobnost, da samostojno sestavi poslovne dokumente in uporablja pravilne slovenske izraze.

   

  Uporaba interneta

 • zna poiskati www strani domačin in tujih podjetij,

 • zna poiskati prodajalne in oglaševalske strani,

 • zna poiskati elektronski tisk in določene članke,

 • zna poiskati strokovno literaturo,

 • Razvoja samostojnost in samoiniciativnost.

   

  Dodatne možnosti uporabe urejevalnika

 • zna organizirati delo z dolgim dokumentom,

 • zna izdelati kazalo v dolgem dokumentu,

 • zna skenirati različno slikovno gradivo in ga vstaviti v dokument,

 • zna pripraviti prostor - okvir za podatke, ki niso izdelani z računalniškimi orodji,

 • zna uvažati podatke in grafične prikaze iz drugih računalniških programov (preglednice, baze podatkov),

 • Razvija smisel za lepo obliko.

  Poglablja pravopisno znanje.

   

  Druga programska orodja

 • zna pripraviti predstavitev projekta,

 • zna predstaviti projektno delo,

 • Razvija sposobnost nastopanja in pravilnega izražanja.

  Bogati svoj besedni zaklad in skrbi za pravilno uporabo slovenskega jezika.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Izdelek ali storitev in zagovor.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Sistematično povezuje znanja strokovnih predmetov (gospodarsko poslovanje, statistika, upravno poslovanje, poslovna matematika, poslovna informatika, ekonomija, pravo, poznavanje blaga, PTT promet) s temeljnimi splošno-izobraževalnimi predmeti.