B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani) / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Umetnost

2

70

 

 

 

 

   

70

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Tuji jezik II

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

2

70

2

70

 

 

   

140

Geografija

2

70

2

70

 

 

   

140

Sociologija

 

 

 

 

2

70

 

 

70

Psihologija

 

 

 

 

   

2

68

68

Informatika

2

70

 

 

 

 

   

70

Biologija

2

70

2

70

 

 

   

140

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

25

875

21

735

16

560

15

510

2680

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Poslovna informatika

 

 

2

70

2

70

 

 

140

Gospodarsko poslovanje

3

105

3

105

2

70

3

102

382

Računovodstvo

 

 

3

105

 

 

   

105

Ekonomija

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Pravo

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Statistika

 

 

 

 

   

2

68

68

Izbirni predmeti

2

70

1

35

4

140

4

136

381

Skupaj B

5

175

9

315

12

420

13

442

1352

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

2

70

2

70

4

140

4

136

416

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

 

 

 

 

72

 

 

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

70

 

70

 

212

 

136

488

Število ur izobraževanja v šoli(A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1216

 

1152

4800

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1216

 

1216

 

1288

 

1152

4872

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

40

 

36

152

 Pojasnilo k predmetniku:

Praktični pouk obsega naslednje vsebine:

1. letnik: obdelava besedil

2. letnik: oblikovanje besedil s poslovno korespondenco

3. letnik: učno podjetje

4. letnik: projektno delo, ki se povezuje s strokovnim izbirnim področjem (poslovna informatika, gospodarsko poslovanje, računovodstvo, poslovna matematika, trženje, poznavanje blaga, upravno poslovanje, ekonomija, pravo, poštni promet).

Preglednica izbirnih predmetov za poslovno in upravno področje

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

Kemija in poznavanje blaga

2

70

 

 

 

 

 

 

70

Upravno poslovanje

 

 

1

35

4

140

2

68

243

Poslovna informatika

 

 

 

 

 

 

2

68

68

Skupaj

2

70

1

35

4

140

4

136

381 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini **

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 6

   

Biologija

učitelj

12

do 6

 

 

laborant     12 12

Kemija in poznavanje blaga

učitelj

7

do 6

 

 

laborant     13 7

Praktični pouk

učitelj

70

do 6

   

2.

Biologija

učitelj

12

do 6

 

 

laborant     12 12

Poslovna informatika

učitelj

70

do 6

   

Praktični pouk

učitelj

70

do 6

   

3.

Poslovna informatika

učitelj

70

do 6

   

Praktični pouk

učitelj

140

do 6

   

4

Poslovna informatika

učitelj

68

do 6

   

Praktični pouk

učitelj

136

do 6

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** V skladu z odredbo o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01).

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec*

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Tuji jezik I in II

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Poslovna informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz informatike, organizacije dela ali ekonomije

Gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

Računovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Ekonomija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Pravo

učitelj

visokošolska izobrazba iz prava ali ekonomije

Statistika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Kemija in poznavanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije ali agronomije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Upravno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz prava, uprave ali poslovanja, organizacija dela

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, upravljanja, poslovanja ali informatike in računalništva
ali
višja strokovna izobrazba iz strojepisja in stenografije ali ekonomije, uprave smeri ali poštnega prometa

* Vsi učitelji in sodelavci morajo imeti specialno pedagoško dokvalifikacijo za delo z dijaki s posebnimi potrebami.