A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje
(prilagojeni izobraževalni program za gibalno ovirane dijake)

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • sistematično dopolnjujejo in razširjajo znanje iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov, značilnih za srednješolske programe,
 • osvojijo osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi,
 • spoznajo metode in tehnike knjigovodstva, informacijski sistem, dokumentacijo podjetja in njeno obdelavo ter pravne osnove dela,
 • se usposobijo za učinkovito komuniciranje v materinem in tujem jeziku,
 • znajo dokumentirati svoje delo,
 • si razvijajo sposobnosti za poslovno nastopanje in kontaktiranje z javnostmi,
 • spoznajo uporabo računalnika za oblikovanje poslovne dokumentacije, uporabo sodobne pisarniške opreme in spoznajo pridobivanje podatkov iz informacijskih medijev,
 • znajo analizirati poslovne situacije, ki vplivajo na uspešno oziroma neuspešno poslovanje,
 • si razvijajo podjetniško miselnost, sposobnost za samostojno delo, iniciativnost, odgovornost in skupinsko delo.

  Izbirni del za poslovno in upravno področje dijakom omogoča, da:

 • se seznanijo z ergonomijo delovnih mest in znajo razporediti opremo na delovnem mestu,
 • se usposobijo za administrativne postopke v kadrovski službo,
 • se seznanijo z administrativnim delom sodišč, geodetske uprave, zemljiške knjige in matične knjige,
 • znajo evidentirati, razvrščati in shranjevati dokumentarno gradivi,
 • se usposobijo za pripravo sej in sestankov, pisanje zapisnikov, oblikovanje sklepov in vodenje evidenc sklepov,
 • spoznajo predpise o varstvu arhivskega gradiva ter o hranjenju in izločanju dokumentarnega gradiva,
 • si pridobijo temeljno znanje iz upravnega postopka,
 • obvladajo desetprstno slepo tipkanje,
 • znajo smiselno, estetsko in jezikovno pravilno oblikovati besedilo (poslovna pisma, vabila, zapisnike, pogodbe, odločbe...).

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Poslovna informatika

  pisno, vaje

  Gospodarsko poslovanje

  ustno

  Računovodstvo

  pisno, ustno

  Ekonomija

  ustno

  Pravo

  ustno

  Statistika

  pisno, ustno

  Kemija in poznavanje blaga

  ustno

  Upravno poslovanje

  ustno

  Praktični pouk

  dnevnik praktičnega pouka, izdelek ali storitev in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • gospodarsko poslovanje.

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.

  Dijak ima pravico opravljati poklicno maturo pod posebnimi pogoji.