SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

EKONOMIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

68

 

68

skupaj

138

 

138


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

 • dojame ekonomsko dogajanje v družbi,

 • razume ekonomske zakonitosti in spozna učinke le-teh  na dogajanje v podjetju in v narodnem gospodarstvu;

 • razume temeljne ekonomske pojave v okviru sodobnih tržnih gospodarstev in jih poveže z našo gospodarsko prakso,

 • razvije sposobnost abstraktnega in analitičnega mišljenja;

 • razvije sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja;

 • si oblikuje značilno ekonomsko logiko racionalne izbire in smotrnega ekonomskega ravnanja;

 • razvije zavest, občutek pripadnosti ekonomski stroki;

 • ustvari ustrezen odnos do skupnega življenjskega prostora in narave;

 • razvija pozitivne osebnostne lastnosti.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  3. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  I. TEMELJI EKONOMIJE

       

  EKONOMSKI PROBLEM

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna ekonomski problem z vidika posameznika in družbe ter nujnost racionalnega ravnanja

 • opiše gospodarjenje in reprodukcijski proces

 • pojasni temeljna ekonomska vprašanja;

 • s skico ponazori in na primeru opiše ekonomski krožni tok;

 • zna predstaviti svoj ekonomski problem;

 • zna narisati transformacijsko krivuljo;

 • Razvija analitično mišljenje.

  Razvija občutek za interpretacijo abstraktnih pojmov z ekonomskega področja.

  Razume družbene posledice redkosti dobrin (virov).

   

  GOSPODARSKA DEJAVNOST IN POSAMEZNIK

   

   

   

 • poveže pojme: potrebe, gospodarska dejavnost, blago

 • opiše koristnost dobrin in zakon padajoče mejne koristnosti

 • spozna premico cene

 • navede primere dobrin, proizvodov, blaga;

 • zna na primeru pokazati, zakaj mejna koristnost pada;

 • iz podatkov nariše premico cene in prikaže njene premike;

 • Pridobi občutek za varčnost, gospodarnost in skrbnost

  Razvije občutek odgovornega in premišljenega ravnanja

  Uri se v sposobnosti reševanja problemov

   

  PRODUKCIJA

   

   

   

 • opredeli zemljo, delo, kapital

 • opiše splošno načelo racionalnosti

 • spozna produkcijske stroške

 • zna s skico ponazoriti in pojasniti reprodukcijski proces;

 • razloži, zakaj  brez akumulacije kapitala ni napredka;

 • izračunava kazalce uspešnosti in pojasni rezultate;

 • našteva primere za posamezne vrste stroškov;

 • izračuna in nariše krivulje stroškov;

 • poveže stroške in dobiček;

 • Razvija analitično mišljenje.

  Uzavešča relacijo: posameznik - podjetje – družba.

  Dvig motivacije za graditev delovne kariere.

  Zave se nujnosti ekonomičnega ravnanja z resursi (varčnost).

  Zave se pomena stroškov za producenta.

  Priporočljiv ogled podjetja.

  TRG IN KONKURENCA

   

   

   

 • pojasni delovanje tržnega mehanizma v pogojih popolne konkurence

 • našteje dejavnike tržne strukture

 • zna prepoznati trge glede na obliko konkurence;

 • nariše krivuljo povpraševanja in ocenjuje vpliv sprememb dejavnikov povpraševanja;

 • Razvija občutek za pojasnjevanje abstraktnih  ekonomskih pojavov.

  Razvija zrelost pri sprejemanju odločitev.

  Razvije analitično mišljenje.

   

 • spozna povpraševanje

 • razloži elastičnost povpraševanja

 • spozna ponudbo

 • razloži določen koeficient elastičnosti in oceni za kakšno vrsto dobrin velja;

 •    

 • razloži elastičnost ponudbe

 • opiše tržno ravnotežje

 • opiše nepopolno konkurenco

 •  riše krivulje ponudbe, upošteva spremembe dejavnikov ponudbe in jih pojasnjuje;

 • zna narisati tržno ravnotežje;

 •    

  RAZDELITEV

   

   

   

 • opredeli mezdo

 • predstavi dobiček in vire ekstradobička

 • razlikuje med absolutno in diferencialno rento

 • opredeli obresti

 • na primeru pokaže sestavine mezde;

 • izračuna profitno mero;

 • na primerih razloži različne vrste rent;

 • izračuna obrestno mero;

 • Razume pomembnost razdelitve v družbi.

  Zave se pomena izobrazbe.

  Uzavešča relacijo: sindikati – mezde, zaposlovanje.

  Se zave pomena delovanja trga prihrankov.

   

  POTROŠNJA

   

   

   

 • našteje vrste potrošnje

 • zna povezati različne potrebe z ustreznimi oblikami potrošnje;

 • Razume nujnost skupne in splošne potrošnje.

   

  DENAR IN KREDIT

   

   

   

 • razloži zgodovinski razvoj denarja

 • pojasni funkcije denarja;

 • zna s skico ponazoriti inflacijo in deflacijo;

 • Razvija čut za vrednotenje denarja.

   

  MAKROEKONOMSKO RAVNOTEŽJE

   

   

   

 • spozna ključne sestavine agregatnega povpraševanja; potrošnjo, investicije, porabo države

 • spozna pojem BDP

 • zna izračunati BDP na prebivalca;

 • in primerja države po razvitosti;

 • Razume prehod od posameznih enot na agregatne količine.

  Se zave pomena merjenja rezultatov gospodarjenja na nacionalni ravni.

   

     

  Spozna razlike v ravnanju skupin prebivalstva pri potrošnji in varčevanju.

   

  4. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  II. SODOBNO TRŽNO GOSPODARSTVO

   

   

   

  LASTNINSKA STRUKTURA

  Dijak

  Dijak

   

 • opredeli pojem lastnine in lastninske funkcije

 • navede prednosti d.d. glede na individualno podjetje

 • opredeli korporacijo

 • primerja uspešnost posameznih oblik lastnine v Sloveniji;

 • Zave se pomena prevzemanja odgovornosti in tveganja

  Poveže lastnino z aktivnim podjetniškim delovanjem.

   

  TRŽNA STRUKTURA

   

   

   

 • pojasni ovire za selitev kapitala med panogami, monopolizacija

 • navede nove oblike konkurence; v sodobnih gospodarstvih

 • poišče primere posameznih oblik konkurence v slovenskem gospodarstvu;

 • Zave se pomena podjetništva za razvoj gospodarstva.

  Razume posebnosti delovanja »naravnih« monopolov.

   

  VLOGA DRŽAVE V SODOBNEM GOSPODARSTVU

   

   

   

 • našteje osnovne funkcije države

 • pojasni pojem države blaginje in vzroke za njeno krizo

 • v praksi poiščejo  razloge in področja državne intervencije;

 • Razvija občutek za socialno pravičnost.

  Razvija čut odgovornosti za okolje.

   

  MEDNARODNI EKONOMSKI ODNOSI

   

   

   

 • pojasni vzroke za razvoj teh odnosov in globalizacijo poslovanja

 • navede pomembne regionalne ekonomske integracije, mednarodne bančne in finančne institucije;

 • Spozna pomen vključevanja gospodarstva v mednarodne tokove.

   

  III. SLOVENSKO GOSPODARSTVO

   

   

   

  DEJAVNIKI GOSPODARSKE RASTI SLOVENIJE

   

   

   

 • pozna dejavnike gospodarske rasti Slovenije

 • zna izračunati stopnje naravne rasti prebivalstva in analizirati njihovo gibanje;

 • zna presoditi, v katerih kategorijah naravnega bogastva ima Slovenija prednosti;

 • Zave se soodgovornosti pri ustvarjanju gospodarske blaginje.

  Razvija čut za delovno in poklicno odgovornost.

  Razvija čut za okolje in pozitiven odnos do naravnega bogastva.

   

  BRUTO DRUŽBENI PRODUKT IN UPORABA V SLOVENIJI

   

   

   

 • navede probleme pri merjenju in mednarodnih primerjavah

 • spozna pomen gospodarskih dejavnosti pri ustvarjanju BDP

 • navede elemente uporabe BDP (deleži)

 • navede kazalce življenjske ravni

 • našteje dejavnike vključevanja v svetovno trgovino

 • v statističnih publikacijah zna poiskati kazalce življenjske ravni;

 • iz plačilne bilance zna razbrati suficit ali deficit;

 • razume pomen deflacioniranja nominalnih podatkov;

 • zna ovrednotiti slovenski zunanji dolg;

 • Se zave pomena dohodka posameznika za njegov osebni standard.

  Razvija občutek za varčnost.

  Razvija občutek za solidarnost in toleranco.

  Se zave pomena ekonomskih povezav s svetom.

  Spozna pomen mednarodnih povezav in finančnih tokov.

   

  EKONOMSKA POLITIKA

   

   

   

 • navede cilje, nosilce in instrumente posamezne ekonomske politike

 • spozna nekatere ukrepe ekonomske politike

 • razume prispevke, ki govorijo o ekonomski politiki Slovenije (TV dnevnik, časopisi, …);

 • zna oceniti posledice ukrepov ekonomski politike;

 • Razvija analitično mišljenje.

  Razvija občutek za finančne tokove znotraj narodnega gospodarstva.

  Se zave pomena prerazdelitve dohodka.

  Iz časopisa zna izbrati članke, ki se nanašajo na ekonomsko politiko.

  SLOVENIJA IN EU

 • sposoben je razumeti pozitivne in negativne posledice vključitve Slovenije v EU.

 • Spozna pomen vključevanja Slovenije v mednarodne gospodarske tokove.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • ekonomski problem

 • produkcija in faze gospodarskega procesa:

 • produkcijski faktorji

 • podjetje - funkcije podjetnika;

 • trg in konkurenca

 • Slovenija in zunanja trgovina

 • Gospodarsko poslovanje

 • namen in naloge gospodarstva;

 • proizvodni dejavniki;

 • organizacijske oblike pravnih oseb;

 • trženje;

 • ekonomski odnosi s tujino;

 • dejavniki potencialnega in dejanskega družbenega produkta Slovenije

 • Poslovna matematika in statistika

 • prikazovanje statističnih podatkov, strukture, statistični koeficienti;