SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. PODROČJE

 • finančno - računovodsko

  2. IME PREDMETA

  RAČUNOVODSTVO

  3. ŠTEVILO UR

  Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

  Letnik

  Oblike izobraževalnega dela

   

  Teorija (ur)

  Vaje (ur)

  Skupaj (ur)

  1.

     

   

  2.

     

   

  3.

  35

  35

  70

  4.

  34

  34

  68

  skupaj

  69

  69

  138


  *  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

  ** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

  4. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

  Pri predmetu dijak:

 • spozna organizacijo računovodskih služb,

 • temeljno dokumentacijo in obdelavo dokumentacije,

 • metode ugotavljanja uspešnosti in razporejanje doseženega rezultata poslovanja,

 • analiziranje računovodskih podatkov in poslovanja podjetja,

 • pripravo računovodskih poročil kot podlago za poslovne odločitve,

 • praktično uporabo računalnika pri spremljanju poslovanja podjetja,

 • z reševanjem praktičnih primerov se uvaja v delo računovodskih služb, spoznava možnosti za racionalizacijo dela z uporabo računalnika.


 • 5. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  3. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  ČASOVNO RAZMEJEVANJE

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna aktivne časovne razmejitve

 • spozna pasivne časovne razmejitve

 • zna knjižiti kratkoročno odložene stroške in predhodno nezaračunane prihodke,

 • zna knjižiti vnaprej vračunane stroške, odhodke in kratkoročno odložene prihodke.

 • Razvija smisel za natančnost, odgovornost, ekonomičnost.

  Vaje iz:

 • knjiženja aktivnih časovnih razmejitev,

 • knjiženja pasivnih časovnih razmejitev.

 • DENARNO POSLOVANJE

   

   

   

 • spozna pojem gotovine in knjižnega denarja

 • obrazce plačilnega prometa

 • spozna čeke in evidence čekov

 • spozna menico in evidence menic

 • loči med gotovinskim in negotovinskim plačilnim prometom,

 • zna evidentirati v poslovnih knjigah gotovinski in negotovinski plačilni promet,

 • zna evidentirati čeke in menice,

 • Razvija doslednost pri poslovanju z denarnimi sredstvi.

  Vaje iz:

 • evidence žiro računa,

 • evidence blagajne,

 • kontiranja denarnega poslovanja,

 • evidence prejetih in izdanih čekov,

 • evidence prejetih in izdanih menic.

 • NABAVA BLAGA

   

   

   

 • spozna nabavo blaga

 • spozna nabavno kalkulacijo in njen pomen

 • spozna časovno razmejevanje nabavnih stroškov

 • spoznava nabavne kalkulacije,

 • zna knjižiti nabavo neposredno na kontu zalog oziroma s pomočjo kontov nabave,

 • zna knjižiti prenos blaga iz skladišča v prodajalno,

 • zna knjižiti spremembe zalog blaga,

 • Razvija smisel za ekonomičnost poslovanja, poštenost do strank, natančnost, odgovornost.

  Vaje iz:

 • izdelave kalkulacij,

 • evidence nabave neposredno na kontu zalog blaga,

 • evidence nabave s pomočjo kontov nabave blaga,

 • evidence časovnega razmejevanja stroškov nabave,

 • evidence zalog blaga v skladišču po nabavnih cenah.

 •      

  Vaje iz:

 • evidence zalog blaga v prodajalni po prodajnih cenah s davkom,

 • evidence sprememb zalog blaga.

 • PRODAJA BLAGA

   

   

   

 • spozna različne načine prodaje

 • vpliv prodaje učinkov na poslovni izid podjetja

 • razume davek na dodano vrednost,

 • ga zna izračunati in prikazati v poslovnih knjigah,

 • zna knjižiti prodajo blaga,

 • prodajo za gotovino in čeke,

 • zna knjižiti prodajo na potrošniški kredit in na kasnejše plačilo,

 • Osvaja strokovnost, natančnost in odnos do strank.

  Vaje iz:

 • evidence prodaje blaga,

 • evidence različnih načinov poravnave terjatev,

 • računanja zamudnih obresti

 • opominjanja kupcev.

 • STROŠKI IN POSLOVNI IZID TRGOVSKEGA PODJETJA

   

   

   

 • spozna stroške trgovskega podjetja

 • spozna vpliv stroškov na poslovni izid podjetja

 • zna ugotoviti uspešnost poslovanja,

 • zna primerjati rezultate jih analizirati in poiskati enostavne rešitve,

 • zna evidentirati poslovne dogodke v zvezi s poslovnim izidom,

 • Razvija natančnost, ekonomičnost, smisel za varčnost, odgovornost.

  Vaje iz:

 • evidence stroškov v trgovskem podjetju,

 • ugotavljanja  poslovnega izida.

 • NABAVA MATERIALA

   

   

   

 • spozna nabavno kalkulacijo

 • načine nabave materiala

 • spozna evidenco obdelave materiala

 • zna sestaviti nabavno kalkulacijo,

 • zna knjižiti nabavo neposredno na kontu zalog oziroma preko kontov nabave,

 • zna časovno razmejevati stroške nabave,

 • zna knjižiti  obdelavo materiala,

 • zna knjižiti uvoz materiala in evidentirati tečajne razlike pri nabavi,

 • Razvija smisel za ekonomičnost, natančnost.

  Vaje iz:

 • ugotavljanje maksimalne, minimalne, optimalne in železne zaloge materiala

 • sestava nabavne kalkulacije

 • evidenca nabave neposredno na kontu zalog materiala,

 • evidenca nabave posredno s pomočjo kontov nabave materiala.

 • časovnega razmejevanje stroškov nabave,

 • evidence obdelave materiala.

 • SPREMEMBE ZALOG MATERIALA

   

   

   

 • spozna različne spremembe zalog materiala

 • seznani se z različnimi metodami vrednotenja porabe

 • zna knjižiti porabo materiala po različnih metodah in ugotoviti vrednost zalog,

 • zna knjižiti kalo in presežke in primanjkljaje materiala,

 • Razvija smisel za varčnost, delovno odgovornost.

  Vaje iz:

 • evidence porabe materiala po različnih metodah,

 • evidence sprememb zalog materiala.

 • DROBNI INVENTAR

   

   

   

 • spozna drobni inventar in njegovo uporabo

 • pozna vrste in značilnosti drobnega inventarja,

 • ločuje med posameznimi vrstami drobnega inventarja,

 • zna knjižiti nabavo, porabo in izločitev po različnih metodah

 • Razvija strokovnost in natančnost.

  Vaje iz:

 • evidence nabave drobnega inventarja,

 • evidence porabe in obrabe drobnega inventarja po različnih metodah.

 • RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

   

   

   

 • spozna posebnosti tega računovodstva

 • dojame smisel in pomen računovodstva proizvodnje

 • Razvija smisel za natančnost, varčnost, skrbnost, strokovnost.

  Vaje iz:

 • enostavnega primera proizvodnega podjetja.

 • STROŠKI PROIZVODNJE

   

   

   

 • seznani se z različnimi delitvami stroškov

 • spozna njihov vpliv na kalkulacijo lastne cene  izdelka

 • spozna različne vrste kalkulacij

 • zna ločiti med stalnimi in spremenljivimi stroški,

 • proizvajalnimi in neproizvajalnimi stroški,

 • posrednimi (splošnimi) in neposrednimi stroški,

 • jih zna razporejati po stroškovnih mestih in nosilcih,

 • pozna vrste stroškovnih mest,

 • pozna vrste proizvodnje,

 • Razvija strokovnost, odgovornost, natančnost, ekonomičnost.

  Vaje iz:

 • evidence stroškov proizvodnje,

 • evidence stalnih in spremenljivih stroškov,

 • evidence proizvajalnih in neproizvajalnih stroškov,

 • evidence neposrednih in posrednih stroškov,

 • razporejanja stroškov po stroškovnih mestih,

 • razporejanja stroškov po stroškovnih nosilcih,

 • izdelave kalkulacij lastne cene.


 • 4. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  OBRAČUN PROIZVODNJE

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna različne metode vrednotenja proizvodnje

 • vpliv teh metod na poslovni izid podjetja

 • zna obračunati proizvodnjo po metodi polne lastne cene, zožene lastne cene, po spremenljivih in po proizvajalnih stroških,

 • zna knjižiti prenos stroškov v zaloge in med odhodke,

 • razlikuje med posameznimi metodami,

 • Razvija natančnost, strokovnost, odgovornost.

  Vaje iz:

 • knjiženja obračuna proizvodnje po različnih metodah,

 • izdelave kalkulacije prodajne cene izdelka.

 • POKRITJE STROŠKOV IN PRAG RENTABILNOSTI

   

   

   

 • spozna način ugotavljanja uspešnosti posameznega učinka

 • spozna rentabilnost poslovanja

 • spozna pokritost in stopnjo pokritja posameznega učinka, oddelka in podjetja kot celote

 • zna ugotoviti uspešnost proizvodnje posameznega učinka, oddelka, podjetja,

 • zna določiti obseg rentabilnega poslovanja,

 • zna ugotoviti pokritost in stopnjo pokritja

 • Razvija smisel za strokovnost, delovno odgovornost, ekonomičnost.

  Vaje iz:

 • ugotavljanja praga rentabilnosti

 • ugotavljanja stopnje pokritja.

 • PLAČE

   

   

   

 • spozna obračun plač

 • spozna dohodnino, prispevke iz plače in na plače

 • spozna pogodbo o delu in pogodbo o avtorskemu honorarju

 • zna knjižiti plače,

 • pozna razliko med prispevki na plače in iz plač,

 • zna izračunati dohodnino,

 • Razvija natančnost, strokovnost, odgovornost.

  Vaje iz:

 • obračuna plače,

 • obračuna pogodbenega dela,

 • obračuna avtorskega honorarja,

 • izračuna dohodnine.

 • PRODAJA IZDELKOV

   

   

   

 • spozna prodajo na domačem in tujem trgu

 • vpliv prodaje na uspešnost poslovanja podjetja

 • spozna tečajne razlike

 • zna knjižiti prodajo,

 • zna upoštevati različne načine poravnave terjatev,

 • zna knjižiti odhodke od prodaje izdelkov po različnih metodah vrednotenja proizvodnje,

 • razume razliko med pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami,

 • Razvija smisel za ekonomičnost, natančnost, odnos do strank, strokovnost, poštenost.

  Vaje iz:

 • evidence prodaje izdelkov in zmanjšanja zalog po različnih metodah,

 • evidence terjatev in različnih načinov poravnave terjatev,

 • obračuna zamudnih obresti.

 • PRIDOBITEV OSNOVNIH SREDSTEV

   

   

   


 • spozna različne načine pridobitve teh sredstev

 • spozna različne načine plačila pridobljenih sredstev

 • zna knjižiti nakup, gradnjo,poslovni in finančni najem sredstev,

 • zna knjižiti pridobitev posojila in kredita,

 • zna sestaviti amortizacijski načrt posojila,

 • Razvija natančnost, strokovnost, zanesljivost, poštenost, razvija čut za teamsko delo.

  Vaje iz:

 • knjiženja različnih načinov pridobivanja osnovnih sredstev,

 • izdelave amortizacijskega načrta za posojilo in finančni najem.

 • UPORABA OSNOVNIH SREDSTEV

   

   

   

 • spozna različne stroške povezane z uporabo osnovnih sredstev

 • zna knjižiti amortizacijo,

 • stroške povezane z vzdrževanjem osnovnih sredstev,

 • zna izračunati revalorizacijo sredstev in jo knjižiti,

 • Razvija natančnost, strokovnost, poklicno odgovornost, poštenost.

  Vaje iz:

 • izračuna amortizacije po različnih metodah,

 • knjiženja stroškov v zvezi z uporabo osnovnih sredstev,

 • izračuna in knjiženja revalorizacije.

 • IZLOČITEV OSNOVNIH SREDSTEV

   

   

   

 • spozna različne vzroke izločitve sredstev

 • spozna različne načine izločitve

 • razlikuje med različnimi načini izločitve in vzroki zanje,

 • zna knjižiti izločitev popolnoma odpisanega in delno odpisanega osnovnega sredstva,

 • zna knjižiti izločitev s prodajo osnovnega sredstva,

 • Razvija natančnost, varčnost, ekološko zavest, gospodarnost.

  Vaje iz:

 • knjiženja različnih načinov izločitve osnovnih sredstev.

 • REVALORIZACIJA IN OCENJEVANJE SREDSTEV

   

   

   

 • spozna pomen revalorizacije

 • spozna ocenjevanje bilančnih postavk

 • razlikuje različne načine revalorizacije zalog,

 • zna knjižiti revalorizacijo osnovnih sredstev in amortizacije,

 • zna ugotoviti revalorizacijski izid,

 • Razvija natančnost, strokovnost, poklicno odgovornost, poštenost.

  Vaje iz:

 • izračuna in knjiženja revalorizacije zalog,

 • izračuna in knjiženja revalorizacije amortizacije,

 • izračuna in knjiženja revalorizacije nabavne in odpisane vrednosti,

 • ocenjevanje bilančnih postavk.

 • POSLOVNI IZID

   

   

   

 • spozna vrste poslovnega izida

 • spozna različne kazalnike poslovanja

 • zna ugotoviti uspešnost poslovanja in ga knjižiti,

 • zna razporediti dobiček in kriti izgubo,

 • izdela izkaze stanja in uspeha,

 • izračuna različne kazalnike poslovanja,

 • na podlagi kazalnikov sklepa o uspešnosti oz, neuspešnosti podjetja,

 • Razvija smisel za natančnost, strokovnost, zanesljivost,razvija teamsko delo, osebno odgovornost, poštenost.

  Vaje iz:

 • knjiženja poslovnega izida,

 • izdelave bilance stanja in izkaza uspeha,

 • izračuna temeljnih kazalnikov poslovanja.


 • 6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (v obliki testov in nalog za preverjanje znanja),

 • ustno (razlaga strokovnih pojmov, kontira posamezne poslovne dogodke in razlaga dobljene podatke, zagovor rešitev problemov).

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • nabava blaga

 • nabava materiala

 • denarno poslovanje

 • Gospodarsko poslovanje

 • trgovsko podjetje:

 • kazalci uspešnega poslovanja,

 • kalkulacije;

 • materialno poslovanje;

 • plačilni promet;