SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

GOSPODARSKO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

105

 

105

2.

70

 

70

3.

70

 

70

4.

102

 

102

skupaj

347

 

347


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

 • pridobiva osnovna znanja o gospodarstvu in posameznih dejavnostih,

 • spozna bistvo podjetništva in razume pomena le-tega za učinkovito gospodarjenje,

 • razvija podjetniški način razmišljanja,

 • pridobiva temeljna znanja s področja marketinga,

 • nauči se in zna uporabiti načine poslovnega komuniciranja,

 • razvija odgovornost, samoiniciativnost in ekonomičnost,

 • pri poučevanju se uporabljajo sodobne oblike učenja: projektno delo, delavnice, brainstorming, k sodelovanju se pritegnejo tudi strokovnjaki iz prakse.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  GOSPODARSTVO IN GOSPODARJENJE

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna pojme gospodarstvo, potrebe in dobrine ter faze gospodarskega procesa

 • spozna gospodarsko delitev dela in klasifikacijo dejavnosti

 • razume pomen gospodarstva, potreb in dobrin;

 • upošteva zgodovinski vidik delitve dela in razume različne ravni delitve dela;

 • zna pravilno razvrstiti posamezne dejavnosti s skladu z enotno klasifikacijo dejavnosti;

 • Zave se pomena gospodarstva za današnji svet.

  Zave se vpliva zgodovine na razvoj dejavnosti in njihovega nenehnega spreminjanja ter prilagajanja.

   

  PODJETJE

   

   

   

 • spozna gospodarske enote in vrste podjetij

 • spozna dejavnike in dejavnosti podjetja

 • razume razliko med pojmi obrat, firma podjetje;

 • obvlada pomen človekove delovne sile in premoženja za delovanje podjetja;

 • Zave se pomembnosti podjetja, kot osnovne celice gospodarskega procesa, ki zagotavlja tudi delovna mesta.

   

  PRODAJNA POGODBA

   

   

   

   

 • opiše pojem, vsebino in nastanek prodajne pogodbe

 • zna razložiti posamezne faze, pogoje za nastanek in postopek za sklenitev prodajne pogodbe

 • spozna načine navajanja količine in cene v prodajni pogodbi

 • spozna elemente kalkulacije cene

 • razlikuje fiksne in navadne terminske posle ter zna izbrati ustrezen način plačila

 • dobavni in plačilni pogoji

 • spozna povpraševanje in ponudbo

 • spozna naročilo in potrditev naročila ter nepravilnosti

 • zna izračunati skonto in uporabiti ustrezen rabat;

 • zna sestaviti kalkulacijo;

 • zna samostojno oblikovati povpraševanje in ponudbo;

 • zna samostojno oblikovati naročilo in potrditev naročila;

 • Razvija poštenost, zanesljivost, osebno in delovno odgovornost.

  Zave se pomena korektnega poslovnega dialoga.

  Razvija sposobnost pogajanja v kupoprodaji.

  Razvija poslovnost in poštenost.

  Vaje iz korepondence:

 • oblikovanje ponudbe in povpraševanja,

 • oblikovanje naročila in potrditve naročila ter izpolnjevanje obrazcev.

 • spozna račun

 • opiše načine plačila

 • spozna menico

 • zna sestaviti račun;

 • zna izpolniti obrazce vseh vrst plačilnega prometa;

 • zna izpolniti menično polico;

 • Razvija podjetniško razmišljanje.

  Vaje iz korespondence:

 • sestavljanje računov,

 • izpolnevanje obrazcev plačilnega prometa,

 • izpolnjevanje menice.

   


 • 2. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  PRAVNE OSNOVE POSLOVANJA GOSPODARSKIH DRUŽB

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna osnovne oblike gospodarskih družb po zakonu

 •      

  MATERIALNO POSLOVANJE

   

   

   

 • spozna potek nabave in nabavni marketing

 • spozna skladiščenje materiala

 • razume bistvene razlike med samostojnim podjetnikom, osebnimi in kapitalskimi družbami;

 •    

  PRIDOBIVANJE POSLOVNIH UČINKOV

   

   

   

 • spozna kazalce gospodarjenja

 • predvidi ukrepe, ki vodijo k doseganju tehničnega in ekonomskega smotra;

 • ·  zna izračunati osnovne kazalce za skladiščenje;

 • Zave se pomena pravočasne nabave hitrega obračanja zalog.

  Projektno delo: analiza poslovnih poročil različnih d.d.

  TRŽENJE

   

   

   

 • spozna pojem marketing

 • zna izračunati osnovne kazalce;

 • Razvija podjetniški pristop z analitičnim razmišljanjem

  Razvija marketinško razmišljanje.

   

 • spozna raziskavo trga

 • zna uporabiti različne metode raziskav;

 •  

  Vaje: izdelava grafikonov s pomočjo računalnika.

 • spozna marketinške politike:

 • politika proizvodov in soritimenta,

 • cenovna politika,

 • distribucijska politika,

 • politika komuniciranja s trgom;

 •  

  Zave se pomembnosti ugotavljanja marketinških niš.

  Zave se pomena inovacij in vloge blagovne znamke.

  Zave se pomena izbire ustrezne cenovne politike.

  Vaje: izdelava anketnih listov in anketiranje.

 • spozna varstvo konkurence

 • spozna bistvene sestavine zakona o varstvu potrošnikov

 • zna oblikovati oglasno sporočilo;

 • Zave se pomena pospeševanja prodaje, odnosov z javnostmi ter osebne prodaje.

  Razvija poštenost.

  Okrogla miza: izvedba celovite oglaševalske akcije v podjetju.

  TRGOVSKA PODJETA

   

   

   

 • spozna trgovska podjetja na debelo in drobno in dejavnike poslovanja in načine prodaje

 •  

  Zave se pomena obstoja trgovine kot posrednika v blagovni menjavi med proizvajalci in porabniki.

  Obisk trgovine.

  TRGOVSKI POSREDNIKI

   

   

   

 • spozna trgovske zastopnike, maklerje in komisionarje

 • sposoben je razlikovati posamezne posrednike v praksi;

 • Zave se pomena posrednikov za proizvajalce in velika trgovska podjetja.

   

  ORGANIZACIJSKE OBLIKE TRGA

   

   

   

 • spozna oblike trga v ožjem in širšem smislu

 •    

  Obisk strokovnega sejma.

  Iskanje podatkov na Internetu.

  FINANČNE USTANOVE

   

   

   

 • spozna pasivne, aktivne bančne posle in storitve ter njihove značilnosti

 • zna pojasniti naloge Banke Slovenije

 •  

  Zave se pomena varčnosti in ekonomske upravičenosti finančnih ustanov.

  Okrogla miza o prenovi bančnega sistema v Sloveniji.


  3. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  ZAVAROVANJE

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna ukrepe zavarovalne politike in nastanek zavarovalne pogodbe;

 • opiše področja in vrste zavarovanja;

 • razume pomen zavarovalnic v smislu izravnave, delitve in porazdeljevanja tveganja;

 • Zave se pomena varnosti oseb in premoženja.

  Obisk strokovnjakov iz prakse.

  Projektno delo: primerjava ponudb različnih zavarovalnic (referati, plakati).

  TRANSPORT

   

   

   

 • spozna vrste transporta

 • primerja značilnosti in ugotavlja prednosti kopenskega , zračnega transporta in prenosa vesti;

 • Zave se pomena izbire najustreznejšega prevoznega sredstva.

  Obisk transportnega podjetja.

  TURIZEM

   

   

   

 • spozna dejavnike turističnega povpraševanja in ponudbe

 • pozna ekonomske učinke vpliva turizma na razvoj narodnega gospodarstva

 • sposoben je opredeliti dejavnike pomembne za razvoj turizma v Sloveniji;

 • prepozna pozitivne in negativne učinke razvoja turizma;

 • Zave se pomena turizma v povezavi ekonomskih učinkov in ekologije.

  Projektno delo: izdelava programa za zaključni izlet.

  PROIZVODNJA

   

   

   

 • spozna pomen, značilnosti in osnovne dejavnike poslovanja industrijskih podjetij

 • spozna obrtna podjetja

 • spozna vpliv industrije na okolje in opiše ukrepe za okoljevarstvene politike

 • zna poiskati primere iz prakse in razlikovati osnovne tipe industrijske proizvodnje;

 • Zave se pomena industrijskih podjetja za narodno gospodarstvo.

  Zave se pomena obrti za slovensko gospodarstvo.

  Razvija ekološko razmišljanje.

  Obisk proizvodnega podjetja.

  MEDNARODNO POSLOVANJE PODJETIJ

   

   

   

 • spozna pomen in oblike zunanjetrgovinskih poslov

 • spozna posebnosti sklepanja pogodb v ZT

 • spozna in opiše carine in carinski postopek

 • presodi ustreznost prilaganja carin državam EU;

 • Razvija različne oblike komuniciranja s tujimi partnerji.

  Vaje:

 • ustno in pisno komuniciranje s tujimi partnerji: igra vlog, oblikovanje poslovnih pisem,

 • predavanje strokovnjakov iz prakse.


 • 4. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  USTANOVITEV IN PRIDOBITEV PODJETJA

  Dijak

  Dijak

   

 • opiše postopek ustanovitve podjetja

 • predvidi vrsto, velikost, pravno obliko, lokacijo, financiranje in organizacijo podjetja;

 •    

  VODENJE PODJETJA

   

   

   

 • spozna planiranje

 • spozna organizacijo

 • spozna controlling in pojasni ukrepe in rešitve

 • spozna kazalce poslovanja

 • sposoben je reševati probleme s timskim delom;

 • sposoben je ponazoriti na praktičnih primerih različne organizacijske sisteme in modele;

 • zna izračunati in analizirati posamezne kazalce;

 • Zave se pomena podjetništva za razvoj narodnega gospodarstva.

  Zave se pomena soglasnosti pri reševanju poslovnih problemov.

  Razvija organizacijske sposobnosti.

  Projektno delo: izdelava akta o ustanovitvi podjetja.

  Reševanje praktičnega problema z brainstormingom in metodo 635.

  Projektno delo: izdelava organizacijske sheme.

     

  Razvija gospodarnost.

  Vaje: izdelava grafikonov.

  POLITIKA TVEGANJA V PODJETJU

   

   

   

 • spozna ukrepe politike tveganja

 • spozna ukrepe za podjetje v finančnih težavah: sanacija in stečaj podjetja

 • zna povezati na praktičnem primeru vse ukrepe »risk managementa«;

 • Razvija ekonomičnost in racionalnost.

  Igranje vlog: reševanje podjetja, ki je zašlo v težave.

  KADROVSKA POLITIKA

   

   

   

 • spozna postopek pridobivanja in izbiranja kadrov

 • spozna načine nagrajevanje

 • spozna postopek sklepanja delovnega razmerja in zakonodajo s tega področja

 • zna izračunati plačo;

 • Razvija zanesljivost in poštenost.

  Zave se pomena delavčeve motiviranosti za delo.

  Razvija spretnosti komuniciranja in obvladovanje stresa.

  Vaje:

 • oblikovanje razpisnih oglasov,

 • igranje vlog: pogovori s  kandidati za razpisano delovno mesto.

 • PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI IZPIT

   

   

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Predmet gospodarsko poslovanje, pri katerem bi naj tudi v bodoče ekonomski tehnik pridobil temeljna strokovna znanja, se nujno povezuje z ostalimi predmeti, predvsem računovodstvom, ekonomijo, poslovno matematiko in statistiko ter pravom. Znanje strojepisja in poslovne informatike kakor tudi tujih jezikov je potrebno za uspešno komuniciranje s tujci.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • podjetje in podjetništvo

 • prodajna pogodba

 • plačilni promet

 • marketing

 • Računovodstvo in uporaba računalnika

 • ekonomske kategorije, ki jih spremlja in proučuje računovodstvo;

 • izvajanje obveznosti iz prodajne pogodbe;

 • knjiženje poslovnih dogodkov;

 • proizvodna podjetja;

 • gospodarstvo in gospodarjenje

 • gospodarske dejavnosti

 • podjetja, marketing

 • Ekonomija

 • temeljni pojmi gospodarjenja;

 • faze gospodarskega procesa;

 • gospodinjstva in potrošna izbira ter podjetja in proizvodna izbira;

 • plačilni promet

 • prodajna pogodba

 • trgovina

 • podjetništvo

 • financiranje in investiranje

 • Poslovna matematika in statistika

 • verižni in sklepni račun;

 • obrestni in obrestnoobrestni račun;

 • kalkulacije;

 • povprečni in procentni račun;

 • amortizacijski načrt;

 • prodajna pogodba

 • marketing

 • kadrovska politika podjetja

 • Strojepisje z obdelavo besedil in poslovna informatika

 • oblikovanje dopisov;

 • oblikovanje reklamnih pisem;

 • oblikovanje razpisnih oglasov;

 • prodajna pogodba

 • Tuji jeziki

 • oblikovanje poslovnih pisem in ustno poslovno komuniciranje;

 • podjetje

 • prodajna pogodba

 • gospodarske družbe

 • plačilni promet

 • Pravo

 • statusno pravo;

 • obligacijsko pravo;

 • zakon o gospodarskih družbah;

 • materialno upravno pravo.