SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

PRAVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

68

 

68

skupaj

138

 

138


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

 • pozna pravni sistem in njegove sestavne dele ter odnos med domačim in mednarodnim pravom;

 • zaveda se pomena temeljnih pravic in svoboščin, pozna njihovo varstvo v notranjem pravnem redu in na mednarodni ravni;

 • spozna ustavno ureditev Republike Slovenije;

 • sposoben je razlikovati temeljne pravne pojme (pravna pravila, pravne akte, pristojnosti, ...) in primerjati vsebine le-teh med seboj;

 • obvlada osnove stvarnega in obligacijskega prava;

 • pozna vsebino najpogostejših pogodb civilnega in gospodarskega prava;

 • pozna pravila upravnega postopka;

 • se usposobni za vodenje upravnega postopka v enostavnih zadevah;

 • zna sestaviti vlogo, vabilo in enostavno odločbo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  3. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  I. Temeljne značilnosti sodobnega prava

  Dijak

  Dijak

   

  Bistvo prava in njegova družbena funkcija

   

   

   

 • razume vlogo prava

 • pozna temeljne pravne vrednote

 • pozna razlike med pravom in drugimi družbenimi pravili

 • se zaveda , da se kakovost pravne države presoja po tem, kako so temeljne pravice in svoboščine urejene, zavarovane in v kolikšni meri je zagotovljeno njihovo uresničevanje v vsakdanjem življenju (tudi s sodnim varstvom);

 • Razvija strokovnost.

  Razvija moralno-etične kvalitete.

   

  Pravno pravilo

   

   

   

 • pozna bistvo pravne norme

 • zna določiti sestavne dele in razlikuje vrste pravnih norm

 • sposoben je dojeti, kako je oblikovanje prava družbeno občutljivo ravnanje;

 • sposoben je prepoznati različna pravna pravila in pozna njihov pomen ter pomen sestavnih delov pravnih pravil;

 • Razvija natančnost.

   

  Pravna kršitev in pravna sankcija

   

   

   

 • pozna vrste pravnih kršitev in pravnih sankcij ter namen kaznovanja

 • prepozna pravne kršitve in ve, kdo in kako lahko v konkretnem primeru ukrepa;

 • Razvija osebno odgovornost.

   

  Pravni akt

   

   

   

 • pozna pojem in vrste pravnih aktov

 • obvlada odnos splošni/posamični pravni akt

 • prepozna pravni akt;

 • spozna njegov pomen za urejanje medsebojnih odnosov;

 • Razvija strokovnost.

   

  Pravni viri

   

   

   

 • pozna pojem in vrste pravnih virov

 • pozna pojem ustavnost in zakonitost

 • našteje in obrazloži spoznavne vire prava

 • sposoben je razlikovati pravne vire;

 • obvlada odnos med pravnimi predpisi;

 • sposoben je poiskati vir informacij (v knjižnici, po internetu, v uradnem listu);

 • Razvija strokovnost in natančnost.

  Razvija poklicno etiko.

   

  Pravno razmerje

   

   

   

 • pozna nastanek, spremembo in prenehanje pravnega razmerja

 • opiše sestavine pravnega razmerja:subjekti, vsebina, predmet

 • obrazloži pomen pravne urejenosti družbenih razmerij;

 • zaveda se, da je vsebina (kakovost) razmerja odvisna od njegovih nosilcev;

 • razlikuje različna pravna razmerja (npr.družinsko, šolsko, pogodbeno, ...);

 • Razvija osebnost.

  Razvija socialno integracijo.

  Razvija pripadnost.

  Razvija tolerantnost.

   

  Pravni sistem

   

   

   

 • pozna sestavine pravnega sistema

 • pozna razliko med materialnim in procesnim pravom

 • na podlagi že pridobljenega pravnega znanja, je sposoben zaključiti, da mora pravo tvoriti vsaj relativno zaokroženo celoto; da je zelo sestavljen in obsežen družbeni pojav;

 • Razvija natančnost.

   

  Pravnovarstveni postopki

   

   

   

 •  pozna temeljne značilnosti pravno- varstvenih postopkov;

 • v primeru, da mu je kršena pravica, ve, pred katerim organom bo začel postopek, kako le-ta poteka ter kakšne pravice in obveznosti ima,

 • Razvija poklicno etiko.

   

  II. Ustavna ureditev RS

   

   

   

  Preambula in splošne določbe

   

   

   

 • pozna temeljna izhodišča ustavne ureditve

 • sposoben je dojeti bistvo pravne in socialne države,

 • Razvija strokovnost.

   

  Človekove pravice in svoboščine

   

   

   

 • pozna človekove pravice in svoboščine zajamčene z Ustavo RS ter njihov pomen za posameznika

 • razlikuje temeljne in pravne vrednote;

 • kritično presoja uresničevanje le-teh v vsakdanjem življenju;

 • zaveda se pomena vrednot v družbi in je pripravljen nositi odgovornost za njihovo dosledno uresničevanje;

 • Razvija vztrajnost in odločnost pri uveljavljanju svojih pravic.

  Razvija osebnost.

   

  Državna ureditev

   

   

   

 • pozna vlogo, organizacijo in pristojnosti predsednika republike, parlamenta, vlade, državne uprave in pravosodnega sistema

 • sposoben je dojeti pomen načela delitve oblasti med državnimi organi in njihovo odgovornosti pri sprejemanju in udejanjanju državnih odločitev;

 • Razvija strokovnost.

  Razvija poklicno etiko.

   

  Lokalna samouprava

   

   

   

 •  pozna vlogo in organizacijo lokalne samouprave

 • razlikuje med pristojnostjo organov lokalne samoupravne in pristojnostjo državnih organov;

 • Razvija strokovnost.

   

  Ustavno sodišče

   

   

   

 • pozna sestavo,vlogo in pristojnosti ustavnega sodišča, pozna postopek in razloge, ko državljan išče ustavno sodno varstvo

 • zaveda se , kdaj lahko začne postopek pred ustavnim sodiščem in kaj od njegove dejavnosti lahko pričakuje;

 • Razvija vztrajnost in odločnost pri uveljavljanju svojih pravic.

   

  Varuh človekovih pravic

   

   

   

 • pozna pristojnosti varuha človekovih pravic in razloge, ko se posameznik obrača na ta organ

 • zaveda se, kdaj lahko začne postopek pred varuhom človekovih pravic in kaj lahko od njegove dejavnosti pričakuje;

 • Razvija vztrajnost in odločnost.

   

  4. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  III. Civilno pravo

   

   

   

  Temeljno o civilnem pravu

   

   

   

 • pozna značilnosti civilnopravnih razmerij in pravne veje, ki sestavljajo civilno pravo

 • prepozna civilnopravne odnose v družbi;

 • Razvija strokovnost.

   

  Stvarno pravo

   

   

   

 • pozna pojem in vrste ter varstvo posesti

 • pozna vsebino, nastanek in prenehanje lastninske , služnostne in zastavne pravice

 • prepozna ravnanja, ki pomenijo motenje posesti ali kršitev lastninske pravice in zna ukrepati;

 • zna uveljaviti svoje pravice kot zastavni upnik ali imetnik služnostne pravice;

 • Razvija skrbnost.

  Razvija sposobnost varstva svojih pravic v zvezi z lastnino.

   

  Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

   

   

   

 • pozna sestavo in načela za vodenje zemljiške knjige

 • razlikuje med katarstrom in zemljiško knjigo

 • zna poiskati podatke v zemljiški knjigi;

 • zaveda se pomena zemljiške knjige pri prometu z nepremičninami;

 • Razvija zanesljivost.

   

  Obligacijsko pravo

   

   

   

 • pozna značilnosti in sestavine obligacijskih razmerij

 • našteje pravne vire in načine nastanka obveznosti

 • sposoben je ločiti obligacijska razmerja od drugih pravnih razmerij;

 • Razvija strokovnost.

   

  Pogodba

   

   

   

 • pozna pravne pogoje za veljavnost pogodbe

 • prepozna nepravilnosti, zaradi katerij je pogodba nična oziroma izpodbojna in zna ukrepati;

 • Razvija osebno odgovornosti za kvalitetno delo.

   

  Odškodninska obveznost

   

   

   

 • pozna elemente za nastanek odškodnine obveznosti

 • sposoben je določiti vrsto odgovornosti pravnega subjekta v konkretnem primeru;

 • Razvija skrbnost in osebno odgovornost.

   

  Prenehanje obveznosti

   

   

   

 • pozna elemente, ki so pomembni pri izpolnjevanju obveznosti

 • pozna druge načine prenehanja obveznosti

 • določi rok dospelosti obveznosti in kraj izpolnitve, če le-ta v pogodbi ni določen;

 • Razvija skrbnost in osebno odgovornost.

   

  Zastaranje

   

   

   

 • pozna pomen zastaranje obveznosti in zastaralne roke

 • predvidi pravne posledice, ki nastopijo, če obveznost zastara;

 •  Razvija skrbnost.

   

  IV. Pogodbe civilnega in gospodarskega prava

   

   

   

  Pogodbe civilnega prava

   

   

   

 • pozna vsebino in značilnosti prodajne, darilne, podjemniške, mandatne, rabokupne, posojilne, posodbene in poroštvene pogodbe

 • določi pogodbo, ki jo sklenejo pravni subjekti v konkretni situaciji;

 • Razvija strokovnost.

  Razvija osebno odgovornost.

   

  Pogodbe gospodarskega prava

   

   

   

 • pozna vsebino in značilnosti : pogodbe o posredovanju, o trgovskem zastopanju, komisijske, licenčne, koncesijske, zavarovalne in pogodbe o leasingu

 • določi pogodbo, ki jo sklenejo gospodarski subjekti v konkretni situaciji;

 • Razvija strokovnost in poklicno odgovornost.

  Razvija delovno odgovornost.

   

  V. Delovno pravo

   

   

   

 • spozna pojem delovnega razmerja in njegovo pravno ureditev

 • se seznani s pogodbo o zaposlitvi

 • pozna sestavine delovnega razmerja in varstvo pravic iz delovnega razmerja

 • se zaveda pomena pravnega urejanja delovnega razmerja za varstvo delavčevih pravic;

 • se zaveda pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja;

 • Razvija strokovnost.

  Razvija delovno disciplino in odgovornost.

   

  VI. Upravni postopek

   

   

   

  Uprava

   

   

   

 • spozna pojem uprava

 • spozna pojem javna uprava

 • spozna pojem javne službe

 • določi vrsto upravne dejavnosti v katero spada posamezni organ, organizacija ali zavod;

 •  Razvija natančnost.

   

  Temeljna načela upravnega postopka

   

   

   

 • pozna bistvo vsakega načela

 • uporablja načela pri reševanju zadev;

 • Se zave poklicne in delovne odgovornosti.

   

  Pristojnost upravnih organov

   

   

   

 • pozna ureditev stvarne in krajevne pristojnosti

 • pozna razloge za izločitev uradne osebe

 • določi pristojnost na primerih;

 • izdela zahtevo za pravno pomoč drugega organa;

 • določi, kdaj mora biti uradna oseba obvezno izločena;

 • Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija natančnost.

  Vaja: na posameznih primerih določa pristojnost, sestavi zaprosilo za pravno pomoč.

  Stranka v upravnem postopku

   

   

   

 • opiše procesno sposobnost

 • pozna vse vrste zastopanja

 • določi, ali lahko stranka samostojno nastopa v postopku;

 • določi, kdo sme zastopati procesno nespososobno stranko;

 • Razvija poklicno odgovornost.

   

  Stiki med organom in stranko

   

   

   

 • našteje dele vloge

 • našteje sestavine vabila

 • opiše sestavine zapisnika

 • izdela vlogo;

 • izdela vabilo;

 • izdela zapisnik;

 • Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija natančnost.

  Vaja: sestavi vlogo in vabilo.

  Roki

   

   

   

 • našteje vrste rokov

 • se nauči štetja rokov

 • spozna vrnitev zadeve v prejšnje stanje

 • izračunava roke;

 • oceni, kdaj je možna vrnitev zadeve v prejšnje stanje;

 • Razvija natančnost.

  Vaja: na danih primerih izračunava roke (začetek in konec).

  Stroški postopka

   

   

   

 • spozna vrste stroškov

 • pozna pogoje za oprostitev plačila stroškov

 • določi plačnika stroškov v posameznih primerih upravnega postopka;

 • oceni upravičenost stranke do oprostitve plačila stroškov;

 • Razvija human odnos do strank.

   

  Postopek na prvi stopnji

   

   

   

 • pozna možnost spreminjanja zahtevkov

 • spozna poravnavo

 • opiše pogoje za skrajšani postopek

 • opiše ustno obravnavo

 • našteje in opiše dokazila

 • sestavi zapis poravnave;

 • v posameznih primerih določi, ali je možen skrajšani postopek;

 • prepozna javno listino;

 • oceni, ali je priča dolžna odgovarjati na vprašanje ali ne;

 • Razvija osebno odgovornost.

  Razvija poklicno odgovornost.

   

  Odločba in sklep

   

   

   

 • pozna sestavine odločbe

 • pozna roke za izdajo odločbe

 • pozna pojem in posledice molka organa

 • sestavi preprosto odločbo;

 • določi, kdaj se v postopku izda sklep;

 • Razvija delovno odgovornost.

  Vaja: napiše odločbo, napiše uradni zaznamek, napiše sklep.

  Pravna sredstva

   

   

   

 • - pozna pritožbo in njene učinke

 • opiše postopek reševanja pritožbe

 • izbere rešitev v pritožbenem postopku;

 • Razvija poklicno odgovornost.

   

  Izvršba

   

   

   

 • spozna upravno izvršbo

 • našteje načine izvršbe

 • določi način izvršbe glede na predmet izvršbe;

 • Razvija poklicno odgovornost.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanje tega predmeta nadgrajujeta znanja predmetov: gospodarsko poslovanje in upravno poslovanje.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • pogodba

 • Gospodarsko poslovanje

 • vzpostavitev stikov za sklenitev pogodbe;

 • vsebina pogodbe;

 • redna izpolnitev pogodbe;
 • stiki med organi in stranko:

 • vloga

 • vabilo

 • zapisnik

 • odločba in sklep

 • vročanje

 • Upravno poslovanje

 • sestavni deli:

 • vloge,

 • vabila,

 • zapisnika;

 • označevanje odločb;

 • načini vročanja;