SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK (IS)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. PODROČJE

 • poštno

  2. IME PREDMETA

  POŠTNI PROMET

  3. ŠTEVILO UR

  Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

  Letnik

  Oblike izobraževalnega dela

   

  Teorija (ur)

  Vaje (ur)

  Skupaj (ur)

  1.

     

   

  2.

     

   

  3.

  70

   

  70

  4.

  68

   

  68

  skupaj

  138

   

  138


  *  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

  ** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

  4. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

  Pri predmetu dijak:

 • pozna razvoj poštnega prometa skozi posamezna zgodovinska obdobja,

 • pozna normativno urejenost poštnega prometa v notranjem in mednarodnem prometu,

 • pozna sestavo, delitev in povezovanje poštnega omrežja,

 • pozna vrste poštnih storitev in njihove značilnosti,

 • zna pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pošiljke ob sprejemu,

 • zna postopke pri sprejemu navadnih in knjiženih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu,

 • zna postopke pri odpravi pošiljk,

 • pozna način organizacije prevoza poštnih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu,

 • zna postopke pri prispetju pošiljk in postopke pri vročitvi pošiljk naslovniku,

 • zna postopke s poškodovanimi pošiljkami in postopke poizvedovanja po pošiljkah v notranjem in mednarodnem prometu,

 • seznani se z odgovornostjo izvajalcev in uporabnikov poštnih storitev in odškodninami za poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu.


 • 5. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  3.letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  I. Vloga in pomen poštnega prometa

  Dijak

  Dijak

   

  Naloge in značilnosti poštnega prometa

       

 • našteje naloge in značilnosti poštnega prometa

 • razlikuje naloge in značilnosti poštnega prometa;

 • razume dejavnost poštnega prometa;

 • Zaveda se pomena dejavnosti poštnega prometa.

   

  Razvoj poštnega prometa

   

   

   

 • spozna razvoj poštnega prometa skozi posamezna zgodovinska obdobja

 • razlikuje stopnje razvoja poštnega prometa;

 • Razvija oseben odnos do zgodovinskega razvoja poštnega prometa.

   

  Poštna znamka in njena uporaba

   

   

   

 • pozna pomen uporabe poštne znamke

 • razlikuje vrste znamk;

 •  

  Dijaki, ki zbirajo poštne znamke in razglednice pripravijo kratko predstavitev.

  Poštna reforma Rowlanda Hilla

   

   

   

 • opiše reformo

 • razume pomen poštne reforme;

 •    

  II. Normativna urejenost poštnega prometa

   

   

   

  Normativni akti v poštnem prometu

   

   

   

 • spozna normativne akte in jih zna našteti

 • sposoben je uporabljati normativne akte v poštnem prometu;

 • Zaveda se pomena normativne urejenosti poštnega prometa.

   

  III. Poštno omrežje

   

   

   

  Enote in naprave poštnega omrežja

   

   

   

 • našteje in opiše enote poštnega omrežja

 • našteje in opiše naprave poštnega omrežja

 • spozna poštni okoliš

 • razlikuje različne vrste enot poštnega omrežja;

 • razloži uporabo naprav poštnega omrežja;

 • razlikuje kriterije za določitev okoliša pošte;

 • Razvija organizacijske sposobnosti.

  Vzpostavlja strokovne stike z uporabniki.

  Ogled poštne enote.

     

  Razvija sposobnost za komuniciranje.

   

  IV. Poštne storitve

   

   

   

  Navadne pošiljke

   

   

   

 • našteje navadne pošiljke(pismo, dopisnica,tiskovina, tisk za slepe, paket, letalska zalepka)

 • razlikuje navadne pošiljke in pozna njihove značilnosti;

 •    

  Knjižene pošiljke

   

   

   

 • našteje knjižene pošiljke (priporočena pošiljka, vrednostno pismo, nakaznica, paket, pošiljka pospešene pošte)

 • razlikuje knjižene pošiljke in pozna njihove značilnosti;

 • sposoben je pravilno napisati pošiljateljev in naslovnikov naslov na pošiljke;

 • sposoben je pravilno zapreti in opremiti poštno pošiljko;

 • Razvija osebno odgovornost glede pravilnega ravnanja s pošiljkami.

  Razvija sposobnost pravilne presoje uporabe ustrezne pošiljke, glede na vsebino,ki se pošilja.

  Razvija vestnost in zanesljivost pri delu.

   

  V. Posebne poštne storitve

   

   

   

  Dopolnilne poštne storitve

   

   

   

 • našteje in opiše dopolnilne poštne storitve

 • našteje in opiše druge poštne storitve

 • razlikuje posebne, dopolnilne in druge poštne storitve;

 • sposoben je svetovati uporabniku, kdaj naj izbere posamezno storitev;

 • Razvija sposobnost pravilne uporabe posamezne storitve.

   

  VI. Plačevanje poštnih storitev

   

   

   

  Ceniki poštnih storitev

   

   

   

 • nauči se uporabljati cenik poštnih storitev

 • izračuna ceno za posamezno poštno storitev;

 • Razvija osebno odgovornost do pravilnega zaračunavanja cen posameznih storitev.

   

  VII. Sprejem poštnih pošiljk

   

   

   

  Sprejem navadnih pošiljk

   

   

   

 • opiše sprejem navadnih pošiljk na pošti, preko poštnih nabiralnikov in pri uporabniku

 • nauči se žigosati sprejete pošiljke

 • sposoben je sprejeti navadno pošiljko na pošti;

 • razume postopek izpraznjevanja poštnih nabiralnikov;

 • sposoben je žigosati poštne pošiljke;

 • Razvija odgovornost za natančno in skrbno delo.

  Razvija občutek odgovornosti za pravilno izvedbo postopkov pri

   

     

  sprejemu pošiljk.

   

  Sprejem knjiženih pošiljk

   

   

   

 • nauči se sprejeti knjižene pošiljke posamezno in po oddajni knjigi

 • nauči se sprejeti pošiljke s posebnimi storitvami

 • nauči se sprejeti pošiljke v širšem okolišu pošte

 • sposoben je sprejeti knjižene pošiljke posamezno ali po oddajni knjigi od uporabnika;

 • sposoben sprejeti pošiljke s posebnimi storitvami;

 • razloži postopek sprejema pošiljk v širšem okolišu pošte;

 • Razvija prijazen odnos do uporabnikov.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

   

  VIII. Odprava pošiljk

   

   

   

  Vrste sklepov

   

   

   

 • našteje vrste sklepov

 • opiše kartiranje poštnih pošiljk

 • opiše napravljanje sklepov

 • opiše izpolnjevanje zapisnika izmenjave

 • razloži postopek izmenjave sklepov

 • nauči se izpolnjevati pregled dela

 • razlikuje posamezne vrste sklepov;

 •  spozna kartiranje knjiženih pošiljk;

 • sposoben je napraviti predpisani sklep;

 • sposoben je izpolniti zapisnik izmenjave;

 • razloži postopke pri izmenjavi sklepa;

 • sposoben je zaključiti pregled dela;

 • Razvija natančnost, vestnost in zanesljivost pri odpravi pošiljk.

   

  4. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  IX. Prevoz poštnih pošiljk

  Dijak

  Dijak

   

  Organizacija prevoza pošiljk:

   

   

   

 • spozna organizacijo prevoza poštnih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu

 • razloži organizacijo prevoza poštnih pošiljk;

 • Razvija organizacijske sposobnosti pri organizaciji prevoza pošiljk.

  Ogled poštnega centra.

  X. Prispetje pošiljk

   

   

   

  Prevzem sklepov

   

   

   

 • opiše prevzemanje sklepov

 • pozna postopek s poškodovanimi in napačno usmerjenimi pošiljkami

 • opiše odpiranje sklepov in prevzem pošiljk

 • našteje nepravilnosti v sklepih

 • razume postopke pri prevzemanju sklepov;

 • sposoben je ravnati s poškodovanimi in napačno usmerjenimi pošiljkami;

 • sposoben je odpreti sklep in pravilno prevzeti pošiljke,

 • razloži postopek v primeru nepravilnosti pri prevzemu pošiljk;

 • Razvija odgovornost za natančnost pri delu.

  Razvija sposobnost samostojnega odločanja pri ugotovljenih nepravilnostih pri prevzemu pošiljk.

   

  XI. Priprava pošiljk za vročitev

   

   

   

  Priprava navadnih pošiljk za vročitev

   

   

   

 • zna pripraviti navadne pošiljke za dostavo in izročitev

 • zna pripraviti knjižene pošiljke za dostavo in izročitev

 • opiše pooblastilo

 • našteje listine za dokazovanje istovetnost;

 • razloži postopek priprave navadnih pošiljk za vročitev;

 • sposoben je vpisovati knjižene pošiljke v izročilne listine;

 • pozna dokumente s katerimi se lahko dokaže istovetnost osebe;

 • sposoben je izpolniti pooblastilo;

 • Razvija organizacijske sposobnosti pri pripravi navadnih in knjiženih pošiljk.

  Razvija odgovornost za pravilno in pravočasno izvedbo postopkov.

   

  XII. Dostava pošiljk in izročitev pošiljk

   

   

   

 • opiše vročitev navadnih pošiljk

 • opiše vročitev knjiženih pošiljk

 •  razloži postopke, ki se izvajajo pri vročitvi navadnih in knjiženih pošiljk;

 • Razvija čut odgovornosti za pravilno vročitev pošiljke naslovniku.

   

 • zna izročiti pošiljke preko poštnih predalov

 • pozna izročitev pošiljk preko izročilnih delovnih mest

 • našteje roke za prenos in vročitev pošiljk

 • našteje roke za dvig pošiljk na pošti

 • sposoben je izročiti pošiljko preko poštnih predalov;

 • razloži katere pošiljke se izročajo na pošti;

 • razloži v kolikšnem času mora biti opravljen prenos in vročitev pošiljk;

 • definira roke za dvig pošiljk na pošti;

 • Razvija odgovornost za pravilno izročitev pošiljke naslovniku.

  Razvija odgovornost za pravočasno izvrševanje zakonsko predpisanih rokov.

   

  XIII. Pošiljateljeva razpoložba, naslovnikovo naročilo:

   

   

   

 • pozna postopek po pošiljateljevi razpoložbi

 • pozna postopek po naslovnikovem naročilu

 • našteje primere vračanja poštnine

 • sposoben je izvršiti postopek po pošiljateljevi razpoložbi;

 • sposoben je izvršiti postopek po naslovnikovem naročilu;

 • Razvija odgovornost za natančno in skrbno izvrševanje pošiljateljevih ali naslovnikovih zahtev.

   

  XIV. Poškodovane pošiljke

   

   

   

 • pona postopek s poškodovano pošiljko

 • zna izpolniti zapisnik o poškodovani pošiljki

 • spozna nepravilnosti pri poslovanju

 • opiše postopek s poškodovano pošiljko;

 • sposoben je izpolniti zapisnik o poškodovani pošiljki;

 • razloži za katere nepravilnosti pri poslovanju se sestavi odjava;

 • Razvija sposobnost skupinskega dela pri postopkih s poškodovano pošiljko.

   

  XV. Poizvedovanje po pošiljki

   

   

   

 • pozna postopek poizvedovanja po pošiljki

 • sposoben je izvršiti postopek poizvedovanja;

 • Razvija sposobnost pravilnega komuniciranja z uporabniki.

   

  XVI. Odgovornost za poštne pošiljke

   

   

   

 • pozna odškodninski postopek za poštne pošiljke

 • pozna višine odškodnin za poštne pošiljke;

 • sposoben je sprejeti odškodninski zahtevek za pošiljko;

 • Razvija strokovno in delovno odgovornost.

   

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanje tega predmeta je povezano s premetom: gospodarsko poslovanje.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • poštne storitve

 • knjižene pošiljke – nakaznica

 • poštno omrežje

 • Gospodarsko poslovanje

 • poslovno komuniciranje;

 • plačilni promet;

 • transport;