SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK (IS)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

STATISTIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

 

68

skupaj

68

 

68


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

 • zna brati statistična poročila in jih kritično presojati;

 • zna izdelati statistična poročila;

 • zna povezovati statistiko z drugimi predmeti, zlasti z ekonomskimi;

 • zna presojati izdelane analize

 • usposobi se za uporabo statistike v vsakdanjem življenju in razume pomen statistike v vsakdanjem okolju;

 • zna zbrati podatke z anketo in poiskati podatke v statističnih publikacijah;

 • zna izračunati osnovne statistične kazalce in razume njihovo uporabo pri analizi gospodarskih pojavov.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  I. UVOD V STATISTIKO

  Dijak

  Dijak

  Pomen besede statistika

   

   

   

 • spozna pojem statistike

 • spozna množične pojave

 • zna razložiti pomen besede;

 • zna našteti primere množičnih pojavov;

 •     

  Statistične publikacije

   

   

   

 • spozna pomembnejše statistične publikacije

 • spozna pomen in naloge Statističnega urada RS

 • zna poiskati podatke v ustreznih publikacijah in jih pojasniti;

 • Se zave pomembnosti sistematičnega zbiranja podatkov.

  Si ogleda publikacije sl itd.

  Temeljni statistični pojmi

   

   

   

 • spozna temeljne pojme v statistični analizi

 • spozna pomen statistične analize pri proučevanju družbeno- ekonomskih pojavov in iskanju njihovih zakonitosti

 • usvoji pojem populacija, enota, spremenljivka, vrednost spremenljivke, vrsto spremenljivke in parameter;

 • zna pokazati omenjene pojme na primeru in rešiti nalogo;

 • Se zave natančnosti in odgovornosti pri zbiranju in objavljanju podatkov.

  Vaje o temeljnih pojmih.

  II. STATISTIČNO RAZISKOVANJE

   

   

   

  Načrtovanje

   

   

   

 • spozna faze statističnega raziskovanja

 • spozna načrtovanje

 • zna našteti faze statističnega raziskovanja in razložiti potek;

 • zna razložiti statistično, načrtovanje;

 •    

  Statistično opazovanje

   

   

   

 • spozna načine opazovanja

 • spozna popolno, delno, posredno in neposredno opazovanje

 • zna razvrstiti opazovanje;

 • zna razložiti posamezne vrste opazovanj;

 • zna izdelati preprost vprašalnik;

 • presodi kateri način opazovanja je primernejši glede na predmet in cilje raziskovanja;

 • Razvijati odgovornost in natančnost pri zbiranju podatkov.

  Vaje izdelovanja vprašalnika.

  Si ogleda razne obrazce za zbiranje podatkov.

  Urejanje zbranih podatkov:

   

   

   

 • spozna načine obdelave statističnih podatkov

 • spozna pomen računalniške obdelave in njene prednosti

 • zna našteti rezultate obdelave

 • zna opredeliti skupine za številske spremenljivke in opisne spremenljivke;

 • zna razvrstiti statistične vrste in jih razložiti na primerih;

 •  

  Vaje opredeljevanja skupin.

  Prikazovanje statističnih podatkov:

   

   

   

 • spozna način prikazovanja statističnih podatkov

 • zna izdelati tabelo in določiti vrsto tabele;

 • zna razložiti podatke v tabeli;

 • zna prikazati podatke z linijskim grafikonom, s stolpce in figurami;

 • Razvijati natančnost in odgovornost.

  Razvijanje čuta za estetski izgled izdelka.

  Vaje v načrtovanju grafikonov in izdelavi tabel.

  III. RELATIVNA ŠTEVILA

   

   

   

  Strukture

   

   

   

 • spozna definicijo strukture

 • spozna enorazsežne in večrazsežne strukture

 • zna izračunati enorazsežne in večrazsežne strukture in jih prikazati v tabeli;

 • zna grafično prikazati strukture s stolpci, krogi in polkrogi;

 • zna komentirati rezultate;

 • Se zave pomembnosti pravilne iterpretacije podatkov in izračunanih parametrov.

  Vaje v izračunavanju in prikazovanju struktur.

  Statistični koeficienti

   

   

   

 • spozna definicijo koeficienta

 • spozna primere raznih koeficientov

 • zna izračunati koeficient;

 • upošteva podatek, ki se nanaša na časovni interval in podatek, ki se nanaša na časovni trenutek;

 • zna grafično prikazati koeficiente;

 • zna razložiti izračunane koeficiente;

 •  

  Vaje izračunavanja koeficientov.

  Indeksi

   

   

   

 • spozna definicijo indeksa

 • zna razvrstiti indekse

 • zna izračunati indekse;

 • zna preračunati indekse s stalno osnovo na drugo osnovo in verižne indekse v indekse s stalno osnovo;

 • zna razložiti rezultate;

 • zna indekse grafično prikazati;

 •  

  Vaje izračunavanja indeksov.

  Stopnje

   

   

   

 • spozna definicijo stopnje

 • spozna stopnje s področja demografske statistike

 • zna izračunati stopnje;

 • zna razložiti stopnje;

 •  

  Vaje izračunavanja stopenj.

  Kazalci rasti

   

   

   

 • spozna kazalce rasti

 • spozna razliko in relativno razliko

 • zna izračunati in razložiti koeficient rasti, verižni indeks in stopnjo rasti;

 • zna pravilno razložiti razliko in relativno razliko;

 •  

  Vaje izračunavanja razlik in interpretiranja razlik.

  IV. FREKVENČNE PORAZDELITVE

   

   

   

  Oblikovanje razredov

   

   

   

 • spozna oblikovanje frekvenčnih porazdelitev

 • zna opredeliti razrede;

 • zna izbrati ustrezno širino in število razredov;

 • zna sestaviti frekvenčno poraz. z enako širokimi razredi;

 •  

  Vaje opredeljevanja razredov.

  Opis frekvenčne porazdelitve

   

   

   

 • spozna opis frekvenčnih porazdelitev

 • uporablja pravilne simbole;

 • zna izračunati in razložiti relativne frekvence in kumulativo absolutnih in relativnih frekvenc;

 •  

  Vaje izračunavanja relativnih frekvenc in kumulativ.

  Grafični prikaz frekvenčnih porazdelitev

   

   

   

 • spozna grafični prikaz frekvenčnih porazdelitev

 • zna narisati histogram, poligon, strukturni krog in ogivo;

 •  

  Vaje v načrtovanju grafikonov.

  V. SREDNJE VREDNOSTI

   

   

   

  Aritmetična sredina

   

   

   

 • spozna pomen srednjih vrednosti pri statistični analizi

 • spozna aritmetično sredino in tehtano aritmetično sredino

 • zna izračunati aritmetično sredino iz posameznih podatkov in iz frekvenčne porazdelitve;

 • zna razložiti izračunani rezultat;

 •  

  Vaje v izračunavanju aritmetične sredine.

  Mediana

   

   

   

 • spozna mediano

 • zna izračunati mediano iz posamičnih podatkov in iz frekvenčne porazdelitve;

 • zna grafično določiti mediano;

 • zna komentirati mediano;

 •  

  Vaje izračunavanja mediane in grafičnega določanja mediane.

  Modus

   

   

   

 • spozna modus

 • zna izračunati modus iz frekvenčne porazdelitve;

 • zna grafično določiti modus;

 • zna komentirati modus;

 •  

  Vaje izračunavanja modusa in grafičnega ocenjevanja modusa.

  Oblike frekvenčnih porazdelitev

   

   

   

 • spozna oblike frekvenčnih porazdelitev

 • prepozna simetrične in asimetrične porazdelitve;

 •  

  Vaje prepoznavanja oblik frekvenčnih porazdelitev.

  Harmonična sredina

   

   

   

 • spozna harmonično sredino in tehtano harmonično sredino

 • zna izračunati povprečni strukturni odstotek;

 • zna izračunati povprečni koeficient;

 • zna razložiti rezultate;

 •  

  Vaje izračunavanja harmonične sredine.

  Geometrijska sredina

   

   

   

 • spozna geometrijsko sredino

 • zna izračunati povprečni koeficient rasti, povprečni verižni indeks in povprečno stopnjo rasti in razložiti rezultate;

 • zna uporabiti ustrezno srednjo vrednost glede na podatke in namen statistične analize;

 •  

  Vaje izračunavanja geometrijske sredine.

  VI. VARIABILNOST

   

   

   

  Mere variabilnosti:

   

   

   

 • spozna mere variabilnosti

 • zna izračunati variacijski razmik, varianco, standardni odklon in koeficient variacije;

 • zna primerjati variabilnost med dvema ali več pojavi;

 •  

  Vaje izračunavanja mer variabilnosti.

  Normalna porazdelitev

   

   

   

 • spozna normalno porazdelitev

 • spozna Gaussovo krivuljo

 • zna razložiti značilnosti normalne porazdelitve;

 •  

  Vaje in zgledi normalnih porazdelitev.

  VII. UPORABA RAČUNALNIKA

   

   

   

  Programska orodja

   

   

   

 • spozna Excel

 • zna oblikovati tabele, narisati grafikone in uporabiti nekatere statistične funkcije;

 •  

  Potrebna je računalniška učilnica z ustrezno opremo.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno,

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanje tega predmeta nadgrajujeta znanja predmetov: ekonomija, gospodarsko poslovanje, matematika, poslovna informatika.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osnovni pojmi

 • frekvenčne porazdelitve

 • relativna števila

 • srednje vrednosti

 • Gaussova krivulja

 • Matematika

 • množice;

 • funkcije (zveznost, nezveznost);

 • razmerja, procentni račun;

 • verjetnostni račun;

 • zbiranje podatkov

 • frekvenčne porazdelitve

 • srednje vrednosti

 • relativna števila

 • Ekonomija

  Gospodarsko poslovanje

 • uporaba statistike na področju gospodarstva;

 • urejanje podatkov

 • frekvenčne porazdelitve

 • relativna števila

 • srednje vrednosti

 • Poslovna informatika

 • uporaba programskega orodja excel:

 • delo s preglednicami,

 • uporaba statističnih funkcij;