A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje
(Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom, prilagojen za izvajanje na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • sistematično dopolnjujejo in razširjajo znanje iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov, značilnih za srednješolske programe,
 • osvojijo osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi,
 • spoznajo metode in tehnike knjigovodstva, informacijski sistem, dokumentacijo podjetja in njeno obdelavo ter pravne osnove dela,
 • se usposobijo za učinkovito komuniciranje v materinem in tujem jeziku,
 • znajo dokumentirati svoje delo,
 • si razvijajo sposobnosti za poslovno nastopanje in kontaktiranje z javnostmi,
 • spoznajo uporabo računalnika za oblikovanje poslovne dokumentacije, uporabo sodobne pisarniške opreme in spoznajo pridobivanje podatkov iz informacijskih medijev,
 • znajo analizirati poslovne situacije, ki vplivajo na uspešno oziroma neuspešno poslovanje,
 • si razvijajo podjetniško miselnost, sposobnost za samostojno delo, iniciativnost, odgovornost in skupinsko delo.

  Program je prilagojen za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

 • razvijajo sporazumevalno možnost v italijanskem in slovenskem jeziku,
 • razvijajo vedenja o naravni in kulturni in zgodovinski dediščini slovenskega naroda in italijanske narodne skupnosti ter njenega matičnega naroda,
 • razvijajo zavest o državni pripadnosti,
 • razvijajo zavest o narodni identiteti in spodbujanju lastne kulturne tradicije,
 • vzgajajo se za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti,
 • seznanjajo se s položajem narodnih skupnosti v sosednjih državah ter vzpostavljajo vezi s pripadniki in ustanovami teh skupnosti.

  Izbirni del za finančno računovodsko področje dijakom omogoča, da

 • spoznajo organizacijo računovodskih služb,
 • spoznajo zahtevnejše računovodske evidence,
 • spoznajo knjigovodske metode prikazovanja premoženja podjetja in ugotavljanja uspešnosti poslovanja podjetja,
 • spoznajo metode ažurnega spremljanja poslovanja in se usposobijo za spremljanje in analiziranje likvidnosti podjetja,
 • znajo pripraviti računovodska poročila kot podlago za poslovne odločitve,
 • se usposobijo za uporabo sodobnih programskih orodij pri poslovanju podjetja,
 • si razvijajo logično mišljenje ter se usposobijo za samostojno oblikovanje poslovnih informacij z računalnikom,
 • si razvijajo natančnost in doslednost pri delu.

  Izbirni del za komercialno področje omogoča dijakom, da:

 • se usposobijo za komercialno poslovanje in uporabo metod spremljanja konkurence in spoznajo značilnosti tržnega gospodarstva,
 • osvojijo znanje, ki se nanaša na kalkulacije cene,
 • osvojijo temeljno znanje o lastnosti in kakovosti blaga,
 • znajo ravnati z blagom,
 • spoznajo osnove trženja, zbiranja in uporabe tržnih informacij,
 • spoznajo postopek priprave tržnih akcij, s katerimi podjetje vpliva na nakupne odločitve potrošnikov,
 • osvojijo temeljno znanje o distribuciji proizvodov in tržnem komuniciranju,
 • spoznajo in utrjujejo skrb za varovanje okolja in spoznajo pomen izdelkov, ki so okolju prijazni.

  Izbirni del za poštno področje dijakom omogoča, da:

 • spoznajo normativno urejenost notranjega in mednarodnega poštnega prometa,
 • spoznajo vrste poštnih storitev in njihove značilnosti,
 • znajo opravljati dela blagajniškega in hranilniškega poslovanja,
 • se usposobijo za usmerjanje, prevzem in odpravo pisemskih in paketnih pošiljk,
 • spoznajo postopke s poškodovanimi pošiljkami in postopke poizvedovanja po pošiljkah v notranjem in mednarodnem prometu,
 • seznanijo se z odgovornostjo izvajalcev in uporabnikov poštnih storitev in odškodninami v notranjem in mednarodnem prometu,
 • spoznajo tehnološke postopke v sistemu pisnih in govornih telekomunikacij.

  Izbirni del za poslovno in upravno področje dijakom omogoča, da

 • se seznanijo z ergonomijo delovnih mest in znajo razporediti opremo na delovnem mestu,
 • se usposobijo za administrativne postopke v kadrovski službo,
 • se seznanijo z administrativnim delom sodišč, geodetske uprave, zemljiške knjige in matične knjige,
 • znajo evidentirati, razvrščati in shranjevati dokumentarno gradivi,
 • se usposobijo za pripravo sej in sestankov, pisanje zapisnikov, oblikovanje sklepov in vodenje evidenc sklepov,
 • spoznajo predpise o varstvu arhivskega gradiva ter o hranjenju in izločanju dokumentarnega gradiva,
 • si pridobijo temeljno znanje iz upravnega postopka,
 • obvladajo desetprstno slepo tipkanje,
 • znajo smiselno, estetsko in jezikovno pravilno oblikovati besedilo (poslovna pisma, vabila, zapisnike, pogodbe, odločbe...).

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Poslovna informatika

  pisno, vaje na računalniku

  Gospodarsko poslovanje

  ustno

  Računovodstvo

  pisno, ustno

  Ekonomija

  ustno

  Pravo

  ustno

  Statistika

  pisno, ustno

  Kemija in poznavanje blaga

  ustno

  Poslovna matematika

  pisno, ustno

  Poštni promet

  ustno

  Upravno poslovanje

  ustno

  Praktični pouk

  dnevnik praktičnega pouka, izdelek ali storitev in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • italijanščina,
 • gospodarsko poslovanje.

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali slovenščina (drugi jezik) ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.