B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK EKONOMSKI TEHNIK (SI) / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Italijanščina

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

 

 

 

 

   

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

2

70

2

70

 

 

   

140

Geografija

2

70

2

70

 

 

   

140

Sociologija

 

 

 

 

2

70

   

70

Psihologija

 

 

 

 

   

2

68

68

Informatika

2

70

 

 

 

 

   

70

Biologija

2

70

2

70

 

 

   

140

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

25

875

21

735

16

560

15

510

2680

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Poslovna informatika

 

 

2

70

2

70

 

 

140

Gospodarsko poslovanje

3

105

2

70

2

70

3

102

347

Računovodstvo

 

 

3

105

 

 

   

105

Ekonomija

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Pravo

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Statistika

 

 

 

 

   

2

68

68

Izbirni predmeti*

2

70

2

70

4

140

4

136

416

Skupaj B

5

175

9

315

12

420

13

442

1352

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk**

2

70

2

70

4

140

4

136

416

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

 

 

 

 

72

 

 

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

70

 

70

 

212

 

136

488

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1216

 

1152

4800

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1216

 

1216

 

1288

 

1152

4872

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

40

 

36

152

 Pojasnila k predmetniku:

* Preglednica izbirnih predmetov po izbirnih področjih

 

IZBIRNI PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

Finančno računovodsko področje

Kemija in poznavanje blaga

2

70

2

70

   

140

Računovodstvo

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Poslovna matematika

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Skupaj

2

70

2

70

4

140

4

136

416

 

Komercialno področje

Kemija in poznavanje blaga

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Poslovna matematika

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Skupaj

2

70

2

70

4

140

4

136

416

 

Poštno področje

Kemija in poznavanje blaga

2

70

2

70

   

140

Poslovna matematika

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Poštni promet

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Skupaj

2

70

2

70

4

140

4

136

416

 

Poslovno in upravno področje

Kemija in poznavanje blaga

2

70

2

70

   

140

Upravno poslovanje

 

 

 

 

4

140

2

68

208

Poslovna informatika

 

 

 

 

 

2

68

68

Skupaj

2

70

2

70

4

140

4

136

416

 ** Praktični pouk obsega naslednje vsebine:

1. letnik - obdelava besedil;

2. letnik - oblikovanje besedil s poslovno korespondenco;

3. letnik - učno podjetje;

4. letnik - projektno delo, ki se povezuje s strokovnim izbirnim področjem (poslovna informatika, gospodarsko poslovanje, računovodstvo, poslovna matematika, trženje, poznavanje blaga, upravno poslovanje, ekonomija, pravo, poštni promet).

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Kemija in poznavanje blaga
(izbirni predmet za vsa izbirna področja)

učitelj

7

do 17

 

 

laborant     13 7

Praktični pouk

učitelj

70

do 17

   

2.

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Poslovna informatika

učitelj

70

do 17

   

Kemija in poznavanje blaga
(izbirni predmet za vsa izbirna področja)

učitelj

7

do 17

 

 

laborant     13 7

Praktični pouk

učitelj

70

do 17

   

3.

Poslovna informatika

učitelj

70

do 17

   

Računovodstvo
(izbirni predmet za finančno računovodsko področje)

učitelj

35

do 17

   

Kemija in poznavanje blaga
(izbirni predmet za komercialno področje)

laborant

   

14

 

Praktični pouk

učitelj

140

do 17

   

4.

Poslovna informatika
(izbirni predmet za poslovno in upravno področje)

učitelj

68

do 17

   

Računovodstvo
(izbirni predmet za finančno računovodsko področje)

učitelj

34

do 17

   

Kemija in poznavanje blaga
(izbirni predmet za komercialno področje)

laborant

 

 

14  

Praktični pouk

učitelj

136

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanskega jezika in književnosti

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike ali ekonomije - informacijsko upravljalska smer ali organizacije dela, smer informatika

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Poslovna informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz informatike ali matematike, smer računalništvo z matematiko ali organizacije dela, smer informatika ali ekonomije, informacijsko upravljalske smeri

Gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

Računovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Ekonomija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Pravo

učitelj

visokošolska izobrazba iz prava

Statistika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Kemija in poznavanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali biologije ali kemijske tehnologije ali kemije in biologije ali živilske tehnologije ali tekstilne tehnologije ali agronomije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Poslovna matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Poštni promet

učitelj

visokošolska izobrazba iz tehnologije prometa-poštni promet

Upravno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz prava ali upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela ali upravljanja in poslovanja ali informatike in računalništva ali visoka poslovna oziroma upravna šola ali višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije ali ekonomije ali upravne smeri ali poštnega prometa