A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik / elektrotehnica elektronike

Trajanje izobraževanja: štiri leta (srednje strokovno izobraževanje)

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja, program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Računalništvo in dokumentiranje

ustno, vaje, risbe

Tehnologija s kemijo

ustno, vaje

Osnove elektrotehnike

pisno, ustno

Elektrotehnika, vezja in naprave

ustno, vaje

Meritve in regulacije

ustno, vaje

Digitalna tehnika

ustno, vaje

Avtomatika

ustno, vaje

Prenosna in informacijska elektronika

ustno, vaje

Multimedijska elektronika

ustno, vaje

Praktični pouk

dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: