SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK ENERGETIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 58. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 7. 6. 2002

1. IME PREDMETA

ELEKTROENERGETSKI SISTEMI

2. ŠTEVILO UR

po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik Oblike izobraževalnega dela
  Teorija (ur) Vaje (ur) Skupaj (ur)

3.

70

 

70

4.

68

 

68

skupaj

138

 

138

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

3. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak

Dijak  

Proizvodnja električne energije:

 • vrste energij,
 • hidroelektrarne,
 • termoelektrarne in te-toplarne,
 • jedrske elektrarne,
 • plinske elektrarne,
 • alternativni viri energije.
 • Razlikuje in zna razložiti vrste energij;
 • pozna vrste elektrarn, njihove sestavne dele, osnovne principe delovanj ter njihov vpliv za elektroenergetski sistem;
 • informativno spozna plinske, plinsko-parne in dizelske elektrarne;
 • zna predstaviti aktualne alternativne vire energije v Sloveniji;
 • razume pomen varčevanja z električno energijo;
 • zna pokazati na ekološko problematiko pri proizvodnji električne energije;
 • na podlagi tehnoloških shem elektrarn pridobi znanje o sistemskem pristopu k dani problematiki.
 • Razvija sposobnost logičnega in sistemskega razmišljanja, kritičnosti ter urejanja novih informacij;
 • razvija pravilen odnos do varčne rabe električne energije in do čistega okolja;
 • pri izdelavi seminarske naloge osvaja spretnosti in tolerantnost za delo v skupini ter odgovornost za uspeh.
 • Ekskurzija – ogled termoelektrarne in hidroelektrarne,
 • računanje porabe premoga in emisij za kWh,
 • seminarsko delo.

Električna omrežja:

 • zgodovina in delitev električnih omrežij,
 • prenos in distribucija električne energije,
 • nadzemna omrežja,
 • kabelska omrežja,
 • prostozračna kabelska omrežja,
 • prenapetosti,
 • korona in kožni pojav,
 • priključki na elektroenergetski sistem.
 • Pozna zgodovino razvoja električnih omrežij in njihovo delitev;
 • razlikuje prenos električne energije z enosmernim in izmeničnim tokom;
 • prepozna sestavne dele nadzemnih omrežij(vodniki, izolatorji in načini pritrjevanje le-teh in podpore) in zna razložiti njihovo funkcijo;
 • prepozna sestavne dele kabelskih omrežij in zna opisati kable, delitev kablov s poudarkom na kablih s termoplastično izolacijo in njihovo polaganje;
 • pozna SKS kable in njihovo področje uporabe;
 • razume problematiko prenapetosti in zna razložiti principe in vrste prenapetostnih zaščit ter njihovih simbolov;
 • pozna pojav korone in kožnega pojava ter njune posledice;
 • razlikuje različne priključke na elektroenergetski sistem;
 • pozna pomen elektroenergetskega soglasja.
 • Primerja pridobljena znanja z opazovanjem v realnem okolju;
 • razvija motivacijo za odkrivanje novih informacij iz prospektov proizvajalcev za opremo za omrežja in iz medijev;
 • razvija delovne navade in motivacijo za usposabljanje in poglobljeno spremljanje strokovnega področja.
 • Ogled filmov o električnih omrežjih,
 • opazovanje obravnavanih elementov v vsakdanjem življenju.

Gradniki transformatorskih postaj:

 • vrste transformatorskih postaj,
 • visokonapetostna in nizkonapetostna stikalna tehnika,
 • zbiralke,
 • meritve v transformatorskih postajah,
 • zaščita vodov in naprav.

 • Zna narisati osnovno shemo transformatorske postaje in našteti njene osnovne gradnike;
 • pozna osnovni princip prenosa in razdeljevanje električne energije;
 • zna razložiti problematiko stikalnih manipulacij;
 • zna pojasniti izvedbo, zgradbo, delovanje in uporabo odklopnika, ločilnika in odklopnega ločilnika;
 • pozna simbole visokonapetostnih stikal in zna ločevati posamezna stikala;
 • razlikuje izvedbe in sisteme zbiralk ter njihovo uporabo;
 • na podlagi poznavanja zbiralk in simbolov stikalnih naprav zna narisati preproste enočrtne (enopolne) sheme;
 • zna pojasniti uporabo merilnih transformatorjev pri meritvah (I, U, P, W – merilna garnitura) in pri zaščiti;
 • pozna pomen zaščite s poudarkom na zaščiti nizko- in srednjenapetostnih vodov in naprav.
 • Pridobiva sposobnost opazovanja in prepoznavanja elementov;
 • zaveda se zahtevnosti nekaterih problemov in interdisciplinarnega pristopa pri iskanju rešitev;
 • zna pridobivati podatke iz različnega prospektnega materiala in ostalih medijev proizvajalcev opreme električnih omrežij;
 • razvija sistem previdnosti za delo z visokonapetostnimi napravami z upoštevanjem standardov in predpisov;
 • zaveda se nevarnosti zaradi izrednih razmer in zna vključevati dodatno mero previdnosti;
 • spoznava pomen sprotnega učenja.

 • Ogled filma
 • uporaba interneta,
 • pregled in primerjava informacij v katalogih proizvajalcev električne opreme.

4. letnik


INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak:

Dijak

 

Transformatorske postaje:

 • distribucijske transformatorske postaje,
 • razdelilne transformatorske postaje v distribuciji in prenosu električne energije,
 • ozemljitve v transformatorskih postajah,
 • zaščite v transformatorskih postajah.
 • zna narisati enopolno shemo jamborske transformatorske postaje in jo podrobno opisati;
 • pozna sestavne dele kabelske transformatorske postaje, vlogo ter vrste stikalnih celic;
 • zna narisati enopolno shemo kabelske transformatorske postaje;
 • pozna sestavne dele visokonapetostnega in srednjenapetostnega stikališča razdelilne transformatorske postaje v distribuciji;
 • zna predstaviti položaj RTP v razdelilnem omrežju;
 • pozna izvedbe ozemljitev distribucijskih TP in loči njihovo uporabo;
 • zna našteti in opisati osnovne zaščite v transformatorskih postajah.
 • Skrbi za povezovanje predhodnih znanj z novimi trendi ter se zavzema za sprotno odpravljanje nelogičnosti ali neskladja;
 • sprejema poenostavitve zaradi boljše preglednosti in večje učinkovitosti dela;
 • trudi se za urejanje lastnih predstav in razmišljanj;
 • zaveda se pomena previdnosti pri delu na električnih napravah;
 • z vestnim delom, rednim preverjanjem rešitev ali odločitev, spoštovanjem predpisov in sistematiko pri delu povečuje zanesljivost dela;
 • zanima se za razvojne trende pri gradnji TP;
 • vključuje se v skupinsko delo pri izdelavi seminarskih nalog s ciljem iskanja najboljših in preverjenih rešitev.
 • Ogled transformatorske postaje,
 • opazovanje transformatorskih postaj v bližnji okolici,
 • seminarsko delo.

Zagotavljanje varnosti za delo na elektroenergetskih napravah:

 • dokumentacija za delo na elektroenergetskih napravah,
 • v pravila za varnost pri delu,
 • zaščitna sredstva.
 • razume pomen dokumentov za delo na elektroenergetskih napravah in zaščitnih sredstvih,
 • zna našteti in razložiti pet varnostnih pravil in njihovo uporabo,
 • zna razložiti uporabo zaščitnih sredstev.
 • Pridobiva zavest o strokovni odgovornosti in zahtevah kvalitetnega poklicnega znanja s področja elektroenergetike.
 • Prikaz nesreč ob slikovnem gradivu pri delu na elektroenergetskih omrežjih pri neupoštevanju varstvenih pravil.

Elektriško gospodarstvo:

 • organiziranost elektrogospodarstva,
 • kakovost električne energije,
 • diagrami proizvodnje in obremenitve,
 • tarifne postavke,
 • upravičeni in tarifni odjemalci,
 • izračun cene električne energije tarifnih odjemalcev.
 • pozna vlogo elektrarn, ELES-a in distributivnih podjetij pri proizvodnji in prenosu električne energije,
 • pozna merila kakovosti za kvalitetno dobavo električne energije,
 • ločuje med upravičenimi in tarifnimi odjemalci na podlagi poznavanja tarifnega pravilnika in energetskega zakona,
 • razume pomen učinkovite rabe električne energije,
 • zna izračunati ceno električne energije za tarifne odjemalce.
 • Razume sistemsko ureditev elektroenergetskega sistema Slovenije;
 • oblikuje pozitiven odnos do pomena kvalitetne električne energije;
 • zaveda se razmerij med prodajalci in kupci električne energije;
 • razume pomen zanesljivosti dobave električne energije s stališča preprečevanja gospodarskih škod v industriji;
 • pridobiva občutek za skupinsko in projektno delo.

 • Računanje porabe električne energije in njena optimizacija,
 • predstavitev in ogled centra vodenja,
 • seminarsko delo.

Dimenzioniranje električnih omrežij:

 • splošno o dimenzioniranju,
 • parametri vodov,
 • dimenzioniranje izmeničnih vodov na padec napetosti,
 • mehansko dimenzioniranje vodov z uporabo povesnih tabel,
 • kratki stiki,
 • dimenzioniranje zbiralk,
 • izbor stikalnih naprav.
 • pozna pomen in vrste dimenzioniranj;
 • zna analiziarti vplive na parametre vodov;
 • spozna nadomestne sheme vodov s kazalčnim diagramom;
 • zna dimenzionirati enofazni in trifazni izmenični nizkonapetostni vod na padec napetosti brez in z upoštevanjem induktivnosti voda;
 • zna izračunati ustrezen presek voda na podlagi dovoljenega padca napetosti in podane obremenitve za enostransko napajan vod in vod z odcepom;
 • pozna dvostransko napajan vod in zankasta omrežja;
 • zna odčitavati povesne tabele za mehansko dimenzioniranje vodov in pozna njihov pomen;
 • razume fizikalno sliko nastanka kratkega stika na sponkah sinhronskega generatorja in zna narisati časovni potek ter definirati komponente tokov;
 • zna računati tokove kratkih stikov v nizkonapetostnih
  (I'' k ) in srednjenapetostnih omrežjih (I'' k, Iku, Ief, Iodk, Iktr na podlagi poznavanja moči tuje mreže (S'' k);
 • pozna postopek dimenzioniranja zbiralk.
 • Izoblikuje realno predstavo o električnih omrežjih na osnovi podatkov o ohmski in induktivni upornosti vodov iz tabel;
 • nauči se uporabljati elektrotehniške priročnike kot najpogostejšo literaturo za zanesljivejše delo in preverjanje rešitev;
 • osvaja računske spretnosti;
 • kritično ocenjuje in preverja izračunane vrednosti ter poskuša ustvariti realni sistem (realne vrednosti, kot se pojavljajo v praksi);
 • zaveda se pomena rezultatov izračunov;
 • oblikuje pozitiven odnos in solidarnost do sošolcev.
 • Računanje preprostih konkretnih primerov iz prakse z realnimi vrednostmi veličin.

Gradnja in organizacija del na elektroenergetskih napravah:

 • pridobivanje dokumentacije,
 • projektna dokumentacija,
 • potek izgradnje elektroenergetskih naprav,
 • obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih naprav.
 • na podlagi primera (gradnja podeželske transformatorske postaje in priključnega voda) spozna in zna predstaviti vse potrebne postopke od ideje do rednega obratovanja;
 • pozna tehnične predpise, ki določajo termine in postopke vzdrževanja.
 • Zaveda se pomena dokumentacije za delo;
 • pozna pomen udeležencev na izvajanje in spremljanje postopka gradnje ter njihov vpliv na kakovost;
 • zaveda se potrebe po vzdrževanju elektroenergetskih naprav.
 • Predstavitev projektne dokumentacije za konkreten primer,
 • ogled filma.

Avtomatizacija elektroenergetskih objektov:

 • naprave za avtomatizacijo,
 • daljinsko vodenje in nadzor elektroenergetskega sistema.
 • spozna sodobne principe avtomatizacije elektroenergetskih naprav (daljinsko upravljanje in uporabo računalniške tehnologije).
 • Zaveda se pomena avtomatizacije za zanesljivo delovanje sistema.

 • Strokovna ekskurzija,
 • ogled filma.

OPOMBE:

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Preverjanje znanja pri predmetu je ustno. Poudarek je na sintezi znanj iz posameznih poglavij in prepoznavanja obravnavane snovi z dejanskimi primeri v okolju. Pri preverjanju naj bo poudarek na uporabi tabel, shem, priročnikov in reklamnega gradiva. Pri preverjanju se preverja razumevanje pojmov, odnosov in tehničnih podatkov. Pomembno je navajanje primerov iz prakse in njihova pravilna razlaga.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • Proizvodnja električne energije.

Fizika

Osnove elektrotehnike

Pretvorniki električne energije

 • Poznavanje vrst energij,
 • poznavanje fizikalne slike generatorja.
 • Električna omrežja.

Elektrotehnika in električne inštalacije

Osnove elektrotehnike

Fizika

Kemija s tehnologijo

Praktični pouk

 • Poznavanje izvedb hišnih priključkov,
 • poznavanje karakteristik materialov,
 • pritrjevanje vodnikov na izolatorje.
 • Gradniki transformatorskih postaj,
 • transformatorske postaje.

Meritve in avtomatizacija

Elektrotehnika in električne inštalacije

Osnove elektrotehnike

 • Uporaba merilnih transformatorjev in merjenja električnih veličin,
 • razlika med tokovnikom za meritve in zaščito,
 • vloga posameznih stikal,
 • namen zaščite.
 • Zagotavljanje varnosti za delo na elektroenergetskih napravah,
 • električno gospodarstvo.

Meritve in avtomatizacija

Elektrotehnika in električne inštalacije

Praktični pouk

 • Poznavanje izvedb zaščit,
 • razumevanje tarifnih postavk v smislu ekonomične rabe električne energije.
 • Dimenzioniranje električnih omrežij.

Elektrotehnika in električne inštalacije

Osnove elektrotehnike

 • Dimenzioniranje na podlagi poznavanja karakteristik potrošnika in zahtev omrežja.
 • Avtomatizacija elektroenergetskih objektov.

Meritve in avtomatizacija

 • Poznavanje pomena in izvedb avtomatizacije pri zagotavljanju varnosti in zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega sistema.