SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK ENERGETIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 58. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 7. 6. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

105

105

2.

 

105

105

3.

 

140

140

4.

 

136

136

skupaj

 

486

486

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

VARSTVO PRI DELU – 2 ted.

 • Delovno okolje, sredstva za delo in osebno zaščito,
 • pravice in dolžnosti delavcev,
 • nevarnosti pri delu z orodji, stroji in napravami, s tekočinami, električnim tokom in varstvo pred požari,
 • postopki za preprečevanje nesreč in prva pomočpri delu z orodji, stroji in napravami, s tekočinami, električnim tokom in varstvo pred požari,
 • postopki za preprečevanje nesreč in prva pomoč,
 • VPD pred nevarnostjo električnega toka.
 • Spozna delovno okolje in pravila obnašanja v delavnici – hišni red,
 • pozna in razume pomen in način upoštevanja predpisov za varno delo in osebno zaščitno opremo,
 • seznani se in zna varno delati z nevarnimi tekočinami, ki se uporabljajo v delovnem procesu in zna upoštevati navodila za varno delo pri napravah z električnim tokom,
 • seznani se s postopki prve pomoči.
 • Spoznava pomen predpisov o varstvu pri delu,
 • pristopa previdno k novemu delu,
 • opazuje, razmišlja in z vzgledom vpliva na odgovorno ravnanje pri delu,
 • spreminja odnos do dela in delovnih sredstev,
 • zaveda se nevarnosti za okolje in razmišlja o ukrepih za varovanje okolja.
 • Definiranje delovne obleke,
 • predstavitev zaščitnih ukrepov in osebnih zaščitnih sredstev,
 • ogled opozorilnih panojev,
 • predstavitev nezgodnega lista.
 • Preskus znanja – test: Poznavanje ukrepov, predpisov varnosti pri delu in hišnega reda.

MEHANSKA OBDELAVA MATERIALOV – 7/9tednov

 • Materiali, preverjanje in merjenje, standardi,
 • orodja za obdelavo,
 • orodja za uporabo v elektroeneregetiki,
 • delavniške risbe,
 • obdelovalni postopki,
 • spajanje: razstavljive in nerazstavljive zveze.
 • Prepozna različne materiale iz proizvodnih procesov, njihove lastnosti in način priprave za uporabo (zaščite, preoblikovanje, skladiščenje, uničenje, ...),
 • zna izbrati in uporabiti merila, se zaveda, da izbira merila vpliva na točnost in zanesljivost merilnih rezultatov (primejalna merjenja, meter - kovinski, lesen, pomično merilo, mikrometrom, merilne letve,),
 • spozna osnove delavniških risb,
 • po delavniški risbi zna izdelati enostavne predmete iz kovinskih, plastičnih in ostalih materialov,
 • zna uporabiti različna orodja in postopke za obdelavo in preoblikovanje materialov: žaganje, piljenje, brušenje, krivljenje, rezanje, rezanje navojev, barvanje, lepljenje, toplotna obdelava, sušenje, ...
 • spozna elemente za spajanje (krivine, vijačni spoji – predpisi in standardi, ozemljila, ...).
 • Razvija ročne spretnosti in išče racionalnost svojih delovnih operacij v okviru pravil normalne rabe orodja,
 • navaja se na pravilno rabo strokovne terminologije,
 • razvija občutek in previdnost za varen in učinkovit pristop k novim delovnim nalogam,
 • razvija in oblikuje odnos do urejenega delovnega mesta, čistega okolja in ekologije,
 • spoznava merila za kvaliteto, odgovorno in zanesljivo delo.

Naloge:

Izdelava ohišja in/ali prednje plošče

uporabne elektrotehniške naprave za lastne potrebe, vključevanje različnih delovnih operacij,

analiza delovnih operacij in izdelavnega časa,

upoštevanje merila za oceno kvalitete dela in izdelkov,

alternativne rešitve, iskanje, izbira in nabava na prostem trgu.

SESTAVLJENI ELEKTRIČNI TOKOKROGI – 12/21tednov

Načini medsebojnega povezovanja elektrotehniških elementov v električne tokokroge:

 • žično–spojne zveze (načrti električnih instalacij, elementi in orodja za izvedbo in oblikovanje žično–spojnih povezav),
 • spajkanje (orodja, materiali in pravilni delovni postopki za spajkanje),
 • tiskano vezje (standardi, materiali, načini projektiranja in izdelave tiskanega vezja).
 • Spozna elemente električnih tokokrogov (spoznavanje standardov) in zna določiti pomen kvalitetne izvedbe in zahteve za preverjanje in preizkušanje delovanja zaščit oziroma strokovnega in pooblaščenega pristopa,
 • prepozna elemente (simbole) v načrtu in osvoji rabo simbolov po veljavnih standardih,
 • prepozna elemente v razdelilni omarici,
 • spozna elemente in orodja za pravilno izvedbo trdo- in mehkožičnih povezav,
 • spozna meje dovoljenega pristopa in poiskati oziroma strokovno zamenjati pokvarjen element,
 • zna pravilno izdelati enostavne žično–spojne zveze,
 • spozna orodja in materiale za pravilne postopke spajkanja,
 • spozna način povezave elektronskih elementov na tiskanem vezju in postopke izdelave,
 • spozna načine projektiranja in postopke za izdelavo tiskanih vezij,
 • po električni shemi zna ročno načrtovati in izdelati enostavno tiskano vezje (postopki, varstvo pri delu in ekologija),
 • spozna pravilne postopke za spajkanje ali montažo elektronskih elementov na tiskano vezje,
 • z montažo in demontažo utrjuje poznavanje tehnoloških znanj.
 • Spreminja odnos do tujega znanja, vrednoti kompetence in sposobnosti,
 • oblikuje pozitiven odnos do timskega dela in razvija tolerantnost do kolegov,
 • si prizadeva za strokovnost dela in odkriva osebno poklicno sliko,
 • sreča in spoznava področje industrijskega oblikovanja z zagotavljanjem popolne funkcionalnosti naprav,
 • spoznava interdisciplinarnost pristopov pri kvalitetnih izdelkih: funkcionalnost, varnost, ergonomičnost, kakovost oblikovanja, zanesljivost, standardizacija, predpisi, primerljivost in konkurenčnost, pogostost odpovedi in popravljivost, organiziranost in preglednost, ...
 • Uporaba demonstracijskega panoja s primeri električnih instalacij in simulacijo napak,
 • pregled predpisov s področja nevarnosti pred slučajnim dotikom napetosti,
 • analiza šolske delovne mize glede varovanja pri posrednem dotiku (zaščita z električno ločitvijo),
 • demonstracija varnega dela v primernih pogojih za jedkanje z upoštevanjem standardov in predpisov,
 • prikaz pravilne nevtralizacije, shranjevanja in deponiranje odpadkov,
 • pregled delovnega lista za vodenje ali spremljanje tehnološkega postopka.

Projektna naloga:

 • Vključuje znanje o elementih, iskanje, vrednotenje in primerjanje tehničnih (kataloških) podatkov, uporabo in določanje mejnih vrednosti, preverjanje ali merjenje tipskih vrednosti in karakteristik.

Izdelava:

 • Izdelava enofaznega in trifaznega kabelskega priključka.
 • Priklop gospodinjske naprave, pravila in ukrepi za zagotavljanje varnosti, …
 • Napajalno vezje.
 • Vezje za signalizacijo.
 • Krmilno vezje.

PASIVNI ELEKTROTEHNIŠKI ELEMENTI – 8/29 tednov

 • Upori,
 • kondenzatorji,
 • tuljave in transformatorji,
 • stikala,
 • releji, kontaktorji.

 • Prepoznava vrsto pasivnega elektronskega elementa, skladnost ohišij s tehničnimi značilnostmi, možne načine montaže in priključevanja elementov,
 • zna poiskati tipične tehniške podatke pasivnega elementa v katalogih proizvajalcev in se nauči pazljivo prebirati tehnično dokumentacijo in prepoznati za uporabo pomembne podatke,
 • iz oznak in zunanjih znakov zna določiti vrsto elementa in iz dokumentacije poiskati želene vrednosti – tehnične podatke,
 • zna oceniti uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab),
 • spozna sestavo in postopek izdelave tuljave in transformatorja,
 • pozna namen, izvedbe, posebnosti tehnologij in razume tehnične podatke stikal,
 • pozna način uporabe, izvedbe, posebnosti tehnologij in razume tehnične podatke klasičnih in polprevodniških relejev,
 • zna izvesti osnovna ali enostavna logična vezija (IN, ALI, NE, samodržni kontakt) s stikali in releji.
 • Razširja zaznavnost novih področij, zaznava kakovosti rešitev, proizvodnje, tehnoloških postopkov, zanesljivosti, standardizacije, atestiranja in preizkušanja,
 • razvija sposobnosti za hitro razumevanje tehničnih podatkov in razbiranje podatkov prikazovanih na različne načine (tabele, grafi, enačbe, …),
 • razvija in oblikuje strokovni pristop in sposobnost za reševanje konkretnih problemskih nalog,
 • spoznava interdisciplinarnost pristopov pri kvalitetnih izdelkih: funkcionalnost, varnost, ergonomičnost, kakovost oblikovanja, zanesljivost, standardizacija, predpisi, primerljivost in konkurenčnost, pogostost odpovedi in popravljivost, organiziranost in preglednost, ...
 • Prikaz zbirke elementov različnih proizvajalcev in katalogov proizvajalcev.

Projektna naloga:

 • Prepoznavanje elementov, tehničnih in kataloških podatkov, preverjanje želenih karakteristik, uporaba posameznih elementov z upoštevanjem varnih mejnih vrednosti uporabe.
 • Praktična izdelava ali izbira transformatorja/dušilke in preverjanje karakteristik z meritvami za:
 • napajalno vezje,
 • stabilizacijsko vezje.

POLPREVODNIŠKI ELEMENTI IN NJIHOVA UPORABA - 6/35 tednov

 • Polprevodniška dioda,
 • bipolarni tranzistor,
 • stikalni polprevodniški elementi,
 • usmerniška vezja,
 • elektronska stikala s tranzistorji,
 • krmiljenje moči s polprevodniškimi elementi (tiristor, triak).
 • Spozna vrste in osnovne karakteristike polprevodniških elektronskih elementov, skladnost ohišij s tehničnimi značilnostmi, možne načine priključevanja in montaže elementov, razume osnovne tehnične podatke in karakteristike v katalogih, zna razložiti odvisnosti, podane v karakteristikah in pokazati princip merjenja – preverjanja karakteristike,
 • zna poiskati vrednosti polprevodniškega elementa v katalogih proizvajalcev in se nauči prebirati tehnično dokumentacijo in poiskati za uporabo pomembne podatke,
 • iz oznak in zunanjih znakov zna določiti vrsto elementa in iz dokumentacije poiskati želene vrednosti – tehnične podatke,
 • zna ugotoviti uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab),
 • zna realizirati osnovna logična vezja (IN, ALI, NE),
 • spozna različne vrste polprevodniških diod in njihovo uporabo (usmerniška vezja, signalizacija, ...),
 • spozna različne vrste bipolarnih tranzistorjev in njihovo uporabo (tranzistor kot stikalo, tranzistor kot tokovni ojačevalnik v usmerniških vezjih, ...),
 • spozna različne vrste polprevodniških krmilnih elementov in njihovo uporabo (usmerniška in krmilna vezja, ...),
 • v enostavnem elektronskem vezju ugotovi uporabnost elektronskega elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab).
 • Povezuje hitrost, frekvenco, moč in izgube kot medsebojne tehniško odvisne parametre v sistemu.
 • Realizacija enostavnih digitalnih logičnih operacij (stikala in releji, diode in tranzistorji, …) in osnovnih logičnih vezij (IN, ALI, NE).
 • Projektne naloge vključujejo znanje o elementih, njihove tehnične in kataloške podatke, uporabo, preverjanje želenih karakteristik.

Praktična izdelava:

 • Vezje za signalizacijo,
 • krmilna vezja, vezje za preverjanje in merjenje karakteristik elementov.

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak

Dijak

 

DIGITALNA TEHNIKA – 8 tednov

 • Lastnosti signalov in digitalnih tokokrogov,
 • osnovna logična vezja (IN, ALI, NE),
 • realizacija digitalnih logičnih operacij (stikala in releji, diode in tranzistorji, …),
 • digitalna integrirana vezja, lastnosti, označevanje, kataloški podatki,
 • posebna logična vezja (kodirniki, multipleksorji, primerjalniki, izvedbe integriranih vezij),
 • osnovna sekvenčna vezja, registri, števci,
 • pomnilniki.
 • Zna našteti standardne vrednosti nivojev pogostejših družino digitalnih vezij, zna poiskati in razložiti pomen posameznih parametrov,
 • zna realizirati osnovna logična vezja s stikali, releji, diodami in tranzistorji,
 • zna poiskati ustrezne ekvivalentne zamenjave in ugotoviti uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab),
 • razume problemsko zastavljeno nalogo in zna izdelati preprosto digitalno vezje (definicija optimalne funkcije, izbira tehnologije glede delovnih pogojev, realizacija, preverjanje, zagon in analiza zanesljivosti delovanja),
 • spozna osnove računalniških sistemov in uporabo programabilnih relejev.
 • Razvija sistemski pristop in algoritmično razmišljanje, osvaja spretnosti za uporabo aktualnih delovnih pripomočkov in orodij (programska orodja, protoboard, logična sonda, …),
 • razvija motivacijo,
 • razvija sposobnost logičnega sklepanja na osnovi izkušenj pri reševanju praktičnih primerov prakse.

Spoznavanje delovnega okolja, orodij in pripomočkov, programskega okolja za lažje delo z digitalnimi napravami.

Projektna naloga Uporaba relejev in kontaktorjev in elektronskih digitalnih komponent za krmilno vezje,

enostavni časovni avtomat s prikazovalnikom,

enostavno vezje z EPROM elementom, …

KRMILJA – 6 tednov

 • Fiksno ožičena krmilja,
 • elektronska krmilja (polprevodniški krmilni elementi tiristor, triak, ...),
 • osnove računalniških sistemov PC, programabilni releji.

 • Spozna lastnosti krmilnih tokokrogov in signalov, primere uporabe in analizirati osnovne zahteve na enostavnejših primerih,
 • po predlogi zna realizirati osnovna krmilna vezja s stikali, releji, diodami in tranzistorji, razume in zna razložiti delovanje ter ugotoviti in odpraviti manj zahtevne napake,
 • na profesionalni napravi zna poiskati elemente sistema, zna analizirati delovanje in določiti meje osebnega pristopa za varen in strokovne poseg v napravo,
 • razume osnovna krmilna vezja s tiristorji in triaki in zna realizirati manj zahtevna vezja po tehnični dokumentaciji,
 • zna poiskati potrebne podatke in ustrezne zamenjave elementov v katalogih proizvajalcev ali na spletu,
 • ugotovi uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab),
 • spozna osnove računalniških sistemov in uporabo programabilnih relejev.
 • Sprejema logiko krmilnih in nadzornih sistemov in oblikuje princip pristopa pri realizaciji praktičnih nalog,
 • razvija sposobnost opazovanja in logičnega sklepanja iz konkretnih primerov k splošnim pravilom,
 • na osnovi logičnega sklepanja izključuje tehnično nemogoče rešitve,
 • pri sprejemanju nalog se odloča le po uspešni analizi postavljene naloge,
 • razvija sposobnosti za učinkovito iskanje in vrednotenje informacij.

Projektna naloga:

Izdelava ali zahtevnejše servisiranje

krmilnega vezja z releji in kontaktorji (krmiljenje elektromotorjev levo-desno, Z/T, …).

Krmilno vezje s polprevodniškimi krmilnimi elementi (vezje za krmiljenje moči žarnice, spajkalnika, vrtalnega stroja, ...).

Enostavni krmilno vezje s PLC komponentami (stopniščni avtomat, ...).

Senzorji in merilni pretvorniki (temperature, vrtljajev, svetlobne zapore, ...).

 • Pozna elektronske elemente in principe delovanja in odvisnost od fizikalnih veličin,
 • spozna uporabo prilagojenih elementov za zaznavanje vpliva fizikalnih veličin in za izvedbo merilnega pretvornika,
 • pozna primere izvedb industrijskih pretvornikov, načine uporabe, montaže in priklopa za uporabo.
 • Spoznava povezanost osvojenega znanja in razume poenostavitve pri osvajanju novega,
 • sprejema razliko med elektronskim elementom in senzorjem kot elementom za aplikacije, ki vsebuje še tehnološke in tehniške dopolnitve.
 • Pregled tehnično tehnoloških rešitev nekaterih merilnih senzorjev in pretvornikov.
 • Primer tehnološke in tehnične rešitve svetlobne zapore, induktivnega ali kapacitivnega senzorja, preverjanje meje in občutljivosti, merilnik temperature, vrtljajev.

NAPAJALNIKI IN PRETVORNIKI - 9 tednov

 • Usmerniška vezja, glajenje napetosti,
 • premik napetostnih nivojev in spreminjanje polaritete,
 • stabilizacija enosmerne in princip stabilizacije izmenične napetosti,
 • linearni stabilizatorji, integrirana vezja za stabilizacijo (78XX in 79XX 78XX, LM 317 in LM 337, L 200),
 • stikalni stabilizatorji napetosti.
 • Zna glede na podatke porabnika izbrati, dimenzionirati in izdelati usmerniško napravo (omrežni transformator, vrsto in elemente usmerniškega vezja, določiti gladilne člene, stabilizacijski element, hladilno telo in zaščito),
 • razume in zna razložiti delovanje vezja za stabilizacijo napetosti ali toka,
 • zna ugotoviti in strokovno odpraviti napako v enostavnem stabilizatorju.
 • Pridobiva občutek za strokovno rokovanje z elektronskimi elementi in elektronskimi vezji,
 • oblikuje kriterije za strokovno in estetsko vrednotenje oblikovanja elektronskih vezij in naprav,
 • razvija spretnosti in inovativnost pri reševanju problemov montaže, dimenzioniranja in industrijskega oblikovanja.

Projektna naloga:

Vključevanje širokega znanja o elementih, tehnologiji povezav, hlajenja, montaže, upoštevanju standardov in predpisov o varnosti.

Praktični izdelki:

 • enosmerni izvor s konstantno ali regulirano izhodno napetostjo,
 • enosmerni izvor s stikalnim stabilizatorjem,
 • presmernik napetosti.

OJAČEVALNIKI IN OSCILATORJI - 6 tednov

 • Tranzistor,
 • tranzistor kot stikalo,
 • tranzistor kot ojačevalnik,
 • analogna integrirana vezja – operacijski ojačevalnik,
 • povratne vezave,
 • oscilatorji.
 • Po katalogu loči različne vrste tranzistorjev in zna poiskati ustrezne ekvivalentne zamenjave,
 • zna ugotoviti uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab),
 • v vezju zna z meritvijo ugotoviti slab element in ga strokovno zamenjati,
 • razume pojem nastavitve delovne točke tranzistorja in jo zna na osnovi merilnih rezultatov definirati in opisati,
 • pozna zahteve za izbiro stikalnega transistorja in loči transistorje za ojačanje majhnih signalov(utripalniki, krmilniki moči, ...),
 • pozna lastnosti, označevanje in kataloge integriranih vezij,
 • zna po načrtu izdelati enostavno elementarno vezje (enosmerni ali izmenični ojačevalnik, harmonični oscilator, ...),
 • zna osnove povezav operacijskih ojačevalnikov (komprataor, …).
 • Razvija potrebno rutino za delo z elektronskimi elementi in napravami,
 • preizkuša in uporablja razpoložljive pripomočke in orodja (računalnik za simulacije in dimenzioniranje, …),
 • razvija motivacijo za spremljanje novosti, tehniških rešitev in optimizacijo rešitev,
 • povezuje in ureja delovne izkušnje in izpopolnjuje logiko sklepanja.

Naloge vključujejo:

znanje o elementih, iskanje karakterističnih podatkov,

urjenje spretnosti prepoznavanja povezav s tiskanega vezja ali sistema,

merjenje parametrov elektronske naprave,

preverjanje nastavitev, odkrivanje in odpravljanje napak,

preizkušanje pravilnosti delovanja in prestavitve delovnih režimov,

predstavitve rezultatov postavljenih nalog sošolcem, (na spletu ?).

Praktični izdelki:

 • mikrofonski predojačevalnik,
 • antenski ojačevalnik,
 • NF močnostni ojačevalnik,
 • NF ali VF sito z operacijskim ojačevalnikom,
 • generator pravokotnih impulzov (tranzistorji, NE 555, ...),
 • sinusni – tonski oscilator (s tranzistorji ali IC-eji, …),
 • komparator.

ELEKTRIČNE INSTALACIJE – 6 do 12 tednov

 • Osnovna instalacijska vezja za razsvetljavo:
 • enopolna vezava,
 • serijska vezava,
 • menjalna vezava,
 • križna vezava,
 • impulzni rele s tipko,
 • stopniščni avtomat.
 • Vezava fluorescentnih sijalk:
 • induktivna vezava,
 • kompenzirana vezava,
 • kapacitivna vezava,
 • duo vezava,
 • tandem vezava,
 • vezava z elektronskimi predstikalnimi napravami,
 • z regulacijo svetilnosti s tipko in krmilnikom.
 • Priklopi električnih porabnikov:
 • 1~ ASM,
 • 3~ ASM,
 • termične porabnike.
 • Izenačevanje potencijala:
 • v zgradbah,
 • na el. napravah.
 • zna dimenzionirati in določiti elemente za posamezne instalacijske stike ter jih tudi izvesti,
 • na osnovi zahtev zna pravilno izbrati in izvesti pravo vezavo in tip FC sijalk,
 • zna dimenzionirati krmilne elemente za vklop/izklop različnih porabnikov in priklope tudi pravilno izvesti,
 • spozna standarde in predpise, ki opredeljujejo varno gradnjo naprav za različna področja; spozna, zakaj se izvaja izenačevanje potencijalov.
 • Zaveda se pomembnosti in nujnosti upoštevanja predpisov ter drugih ukrepov za zaščito naprav,
 • razvija zavest o strokovni odgovornosti,
 • prizadeva si za pogoje samoizobraževanja, za zagotavljanje virov informacij, urejenost lastnih dokumentov.

Projektne naloge

 • vključujejo znanje o elementih, njihove tehnične in kataloške podatke, uporabo, preverjanje želenih karakteristik.

Praktično izdelajo:

 • dokumentacijo za posamezne instalacijske stike (načrt, kosovnico, cenovno specifikacijo, …) in jih tudi praktično izvedejo na učnih panojih oziroma učnih »boksih«,
 • zvežejo vse vezave FC sijalk ter primerjajo in ugotavljajo razlike med klasičnimi in elektronskimi predstikalnimi napravami,
 • priklope različnih porabnikov preko različnih krmilnih naprav (stikal, relejev, kontaktorjev, …),
 • povezave za izenačevanje potencijala v razdelilnikih med deli el naprav, …

3. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak

Dijak  

PODROČJE:

ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OMREŽJA

 • Polaganje vseh vrst instalacij:
 • podometna in v litem betonu,
 • nadometna,
 • v kanalih.
 • Vezava:
 • FC sijalk z elektronskimi predstikalnimi napravami in kompaktne FC sijalke,
 • halogenske žarnice,
 • visokotlačne sijalke.
 • Izdelava razdelilnih omaric, priključno-merilnih omaric:
 • montaža el. elementov,
 • ožičenje,
 • priklopi,
 • označevanje.
 • Spajanje in priključevanje energetskih kablov.
 • Izvedba zaščit, ki nas varujejo pri posrednem dotiku.
 • Pregled in meritev ozemljil.
 • Polaganje in meritev ozemljitvene upornosti ter strelovodnih instalacij.
 • Zna izdelati različne vrste instalacij glede na namen uporabe,
 • izbere potrebne elemente, sestavi, izvede ožičenje in priključi hišne in industrijske razdelilne omarice, spozna merilne naprave varovalke, limitatorje, števce, stikalne ure, spojne elemente, …
 • zna uporabiti elektronske predstikalne naprave,
 • spozna in izvede različne priklope in spoje energetskih kablov,
 • spozna vrste zaščit in pogoje za izvedbo, kot tudi izvedbo samo (samodejni odklop, z el. ločitvijo, z izoliranjem, pregradami in okrovi, dopolnilno zaščito z RCD (FI) stikali,...) neposredni in posredni dotik,
 • po načrtu izdela strelovodno instalacijo in opraviti meritev,
 • zna pravilno označiti NN razdelilno omarico in izdati potrdilo o merjenju in pregledu.
 • Zaveda se pomembnosti in nujnosti upoštevanja predpisov ter drugih ukrepov za zaščito naprav,
 • razvija zavest o strokovni odgovornosti,
 • prizadeva si za pogoje samoizobraževanja, za zagotavljanje virov informacij, urejenost lastnih dokumentov.

Specialna učilnica el. instalacij.

Projektne naloge vključujejo znanje o elementih, njihove tehnične in kataloške podatke, uporabo, preverjanje želenih karakteristik.

Praktično izdelajo:

 • dokumentacijo za posamezne vrste instalacij (načrt, kosovnico, cenovno specifikacijo, …) in jih tudi praktično izvedejo,
 • ožičenje in priklop razdelilne in priključno-merilne omare,
 • različne spoje in priklope energetskih,
 • zvežejo vse vezave FC sijalk ter primerjajo in ugotavljajo razlike med klasičnimi in elektronskimi predstikalnimi napravami,
 • v vezjih in instalacijah uporabi in izvede različne vrste zaščit.

PODROČJE:

ELEKTRIČNI STROJI IN NAPRAVE
 • Popravila različnih el. strojev in naprav,
 • elektromotorjev,
 • transformatorjev,
 • gospodinjskih aparatov.
 • Meritve na el. strojih in napravah.

 • Nauči se locirati in ugotoviti napako, oziroma okvaro in jo odpraviti,
 • zna popraviti različne termične in gospodinjske naprave,
 • zna izvesti potrebne meritve pri popravilu in odpravi napak in za varnost električnih strojev in naprav,
 • upošteva predpise iz varstva pri delu.
 • Zaveda se, da je za varno delo ključnega pomena dosledno upoštevanje varnostnih in drugih predpisov,
 • spodbuja se k samoiniciativnosti in inovativnem delu za lažje opravljanje poklicnih del,
 • spozna pomembnost reciklaže odpadkov in iztrošenih delov.

Učilnica za servisiranje in popravilo električnih strojev, aparatov in naprav.

 • Napake odkriva in odpravlja na različnih porabnikih:
 • elektromotorjih,
 • transformatorjih,
 • gospodinjskih in termičnih naprav.

PODROČJE:

PRIKLOPI IN ZAGONI EL. MOTORJEV IN NAPRAV
 • Priklopi elektromotorjev:
 • z odmičnimi stikali,
 • s kontaktorskimi vezavami,
 • z mehkimi zagoni.
 • Priklopi termičnih naprav.
 • Sestavljanje in ožičenje krmilnih omar za tehnološke procese.

 • Spozna vrste el. motorjev jih priklopi in zažene s pomočjo odmičnih stikal, kontaktorskih vezav, mehkih zagonov, frekvenčnih regulatorjev,
 • zna priključiti, kot tudi zna izvesti različne meritve,
 • po načrtu sestavi in izdela ožičenje krmilne omare za najrazličnejše tehnološke procese in postrojenja.
 • Zaveda se lastne odgovornosti in posledic neupoštevanja predpisov,
 • razvije občutek odgovornosti in vztrajnosti pri opravljanju svojega poklica,
 • povezuje izkušnje in teoretično znanje.

Specialna učilnica električnih strojev in naprav.

Projektne naloge vključujejo teoretično znanje o el. strojih in napravah, njihove tehnične in kataloške podatke, karakteristike, risbe, el. Sheme, uporabo, varne metode dela ter varnostne predpise.

Praktično izdelajo:

 • dokumentacijo za posamezne vrste priklopov el. motorjev in naprav in izvedejo priklope,
 • jih tudi praktično izvedejo,
 • izvedejo potrebne meritve pred funkcionalnim preizkusom.

PODROČJE:

KRMILNIKI, SENZORIKA, AKTUATORJI

 • Krmilniki:
 • vrste, izvedbe, uporaba.
 • Priključevanje vhodno/izhodnih elementov (V/I),
 • programska orodja.
 • Senzorika:
 • vrste, izvedbe foto celice (FC), induktivna stikala (IS), kapacitivna stikala (CS), za izmenični tok (AC), enosmerni tok (DC),
 • priključevanje, preizkušanje.
 • Aktuatorji:
 • vrste, izvedba, uporaba,
 • priključevanje, preizkušanje.
 • Spozna krmilnike, različne senzorje, stikala, tipala, izvršilne člene, kot so el.ventili, različne signalne naprave, …),
 • spozna programska orodja in naprave za programiranje in vzdrževanje krmilnikov,
 • zna priključiti različne V/I enote in preveriti njihovo delovanje.
 • Razvije in se zaveda vztrajnosti, odgovornosti in posledic neupoštevanja predpisov pri opravljanju svojega poklica,
 • povezuje izkušnje in teoretično znanje ter razvije logično sklepanje.

Specialna učilnica za delo na napravah krmilne tehnike.

Praktično izdelajo, izvedejo:

 • dokumentacijo z uporabo osebnega računalnika (PC) in uporabniških programov (tekst, sheme),
 • priklop PLC (programbilni logični kontroler) na napajalno napetost (AC, DC, 24V, 230V, …),
 • vezave in priključitev različnih senzorjev na vhodni del PLC,
 • vezave in priključitev različnih izvršilnih členov na izhodni del PLC,
 • naredijo preizkus delovanja,
 • potrebne meritve za preizkus in lociranje napak ali okvar.

4. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak

Dijak  

PODROČJE:

ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OMREŽJA

 • Seznanitev z izvedbo instalacij v specifičnih in posebnih prostorih:
 • v kopalnicah,
 • v kmetijstvu,
 • v industriji,
 • v požarno ogroženih.
 • Zasilna razsvetljava (varnostna, pomožna).
 • Izvedba telekomunikacijskih instalacij:
 • telefonskih,
 • antenskih,
 • lokalno informacijskih,
 • protipožarnih,
 • protivlomnih.
 • Izvedba EIB instalacij.
 • Zna izvesti instalacije v specifičnih prostorih, spozna posebnosti teh instalacij, …
 • se seznani in spozna vrste telekomunikacijskih instalacij ter izvedbo le-teh,
 • seznani se z elementi EIB instalacije in jih zna uporabiti, nastaviti, programirati, ….
 • se seznani in zna izvesti projekte za varčevanje električne energije z zamenjavo starih električnih naprav,
 • upošteva zahteve ali ukrepe glede prenapetostih zaščit.
 • Zaveda se pomembnosti in nujnosti upoštevanja predpisov ter drugih ukrepov za zaščito naprav in instalacij,
 • zaveda se pomembnosti pravilne uporabe delovnih sredstev in izvedbo pravilnih postopkov dela,
 • pridobi motivacijo in veselje do opravljanja svojega poklica,
 • seznani se z potrebami samoizobraževanja glede na hiter razvoj tehnike in novih tehnologij.

Specialna učilnica električnih instalacij.

Projektne naloge vključujejo teoretično znanje o el. strojih in napravah, njihove tehnične in kataloške podatke, karakteristike, risbe, el. sheme, uporabo, varne metode dela ter varnostne predpise.

Praktično izdelajo:

 • dokumentacijo za posamezne izvedbe instalacij (specifikacijo, načrte, upoštevanje VPD, ...),
 • na posebnih učnih mestih in panojih izvedejo posamezne instalacije,
 • na demonstracijskem panoju EIB instalacij ugotavljajo možnosti in prednosti te vrste instalacij.

PODROČJE:

PRIKLOPI IN ZAGONI EL. MOTORJEV IN NAPRAV
 • Montaža, vezava, priklop naprav za mehki zagon, frekvenčne regulatorje (FR).
 • Priklopi elektromotorjev:
 • mehki zagoni,
 • z uporabo frekvenčnih regulatorjev,
 • z uporabo vektorskih regulatorjev.
 • Nastavitve parametrov na FR in napravah za mehke zagone.
 • Meritve na el. motorjih.

 • Zna po načrtu in zahtevah proizvajalca vgraditi in povezati el. naprave, kot so FR, mehki zagoni, …
 • spozna vrste elementov in naprav ter različne načine krmiljenja el. motorjev in jih priklopi s pomočjo tiristorskih kontaktorjev, mehkih zagonov, frekvenčnih regulatorjev, zna na osnovi odčitanih, oziroma dobljenih podatkov pravilno nastaviti potrebne parametre na teh napravah, da bodo varno in pravilno delovala,
 • zna izvesti različne meritve in podatke koristno uporabiti.
 • Spoznava pomen in prednosti sodobnih in tehnološko dovršenih elementov in naprav za krmiljenje el. motorjev,
 • zaveda se pomembnosti in nujnosti upoštevanja predpisov ter drugih ukrepov za zaščito el. motorjev,
 • razvije pozitiven odnos do racionalne rabe el. energije,
 • razvije potrebo za aplikacijo znanja v praksi.

Specialna učilnica električnih strojev in naprav.

Projektne naloge vključujejo teoretično znanje o el. strojih in napravah, krmilnih elementih in napravah, njihove tehnične in kataloške podatke, karakteristike, risbe, el. sheme, uporabo, varne metode dela ter varnostne predpise.

Praktično izdelajo:

 • dokumentacijo za posamezne vrste priklopov el. motorjev in naprav in izvedejo priklop,
 • krmilne naprave pravilno sprogramirajo in nastavijo potrebne parametre,
 • izvedejo potrebne meritve pred funkcionalnim preizkusom.

PODROČJE:

KRMILJA IN REGULACIJE
 • Sistemi za upravljanje, nadzor in vizualizacijo:
 • programbilni krmilniki,
 • frekvenčni regulatorji,
 • terminali, displeji,
 • regulacijo ogrevanja.
 • Zna po načrtu izdelati krmilna in regulacijska vezja, avtomatiko za različne tehnološke procese,
 • spozna in zna uporabiti različne senzorje in izvršilne člene,
 • seznani in nauči se z različnimi načini in možnostmi lokaliziranja napak, servisiranja programa (spreminjanje parametrov, manjši popravki, …),
 • zna sestaviti, napisati in vnesti enostavnejši program v krmilnik oziroma prebrati program iz krmilnika,
 • zna napisati kakšen projekt in pri tem uporabiti računalniško opremo.
 • Seznani se s potrebami samoizobraževanja glede na hiter razvoj tehnike in novih tehnologij,
 • razvija zavest o strokovni odgovornosti,
 • pridobi motivacijo in veselje do opravljanja svojega poklica,
 • privzgoji si čut za odgovornost za opravljeno delo in odnos do delovnih sredstev in sodelavcev.

Specialna učilnica za delo na napravah krmilne tehnike.

Projektne naloge vključujejo teoretično znanje, poznavanje elementov in naprav, njihove tehnične in kataloške podatke, uporabo, preverjanje želenih karakteristik, pravila varstva pri delu, tehnične predpise in standarde.

Praktično izdelajo:

 • dokumentacijo z uporabo PC in uporabniških programov (tekst, sheme, program),
 • krmilno vezje z uporabo PLC, različnih senzorjev in izvršilnih členov,
 • program za dano projektno nalogo,
 • naredijo preizkus delovanja.

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja temelji na zagovoru izdelkov ali storitev ali posameznih delovnih operacij v povezavi z uporabljeno teorijo za dimenzioniranje vezij in sistemov, s tehnologijo dela, z uporabo merilnih instrumentov in postopkov, vezano na delovne operacije ali izdelavo izdelka.Poročilo:

Dijak izdela po vsakem zaključenem delu poročilo in obrazložitev z opozorilom posebnosti pri delu in svoj komentar. V poročilu naj dijak postavlja tudi vprašanja, ki se pojavijo in nakaže iskanje novih rešitev, kar je lahko izziv učitelju, mojstru ali dijaku za nadaljevanje dela.

Izdelek ali storitev:

Dijak izdela v vsakem ocenjevalnem obdobju v vseh letnikih izdelek kot projektno delo po izbiri skladno s tem katalogom znanj. Projektna naloga lahko obsega vse elemente projekta, lahko pa se izvaja v timu, kjer se zaradi obsežnosti projekta naloga razdeli med več izvajalci z jasno delitvijo nalog (študij in zbiranje informacij, preskušanje in testiranje rešitev, izvajanje meritev na posameznih podsistemih in poročanje, izdelava merilnih protokolov, tehnološke in tehniške dokumentacije, kosovnic in kalkulacije, montaža in montažni načrti, testiranje, zagon in meritve na izdelku, izdelava končnega poročila in prestavitev).

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


Informativni cilji

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

Električne instalacije

Električne instalacije

Elektrotehnika

Poznavanje in uporaba električnih shem,

poznavanje osnovnih stikov za razsvetljavo.

Električni stroji in naprave

Meritve in avtomatika

Elektrotehnika

Pretvorniki električne energije

Poznavanje merilnih metod in praktična uporaba merilnih instrumentov,

spoznavanje el. strojev in naprav, njihovo uporabo in vzdrževanje.

Priklopi in zagoni el. motorjev in naprav

Elektrotehnika

Meritve in avtomatika

Pretvorniki električne energije

Poznavanje osnovnih načinov priklopov in zagonov el. motorjev in naprav.

Krmilniki, senzorika in aktuatorji (izvršilni členi)

Meritve in avtomatika

Elektrotehnika

Poznavanje in uporaba vhodnih in izhodnih elementov, poznavanje in branje (razumevanje) električnih shem.

Krmilje in regulacija

Meritve in avtomatika

Elektrotehnika

Poznavanje in uporaba vezij in naprav za krmiljenje in regulacijo.