SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 58. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 7. 6. 2002

1. IME PREDMETA

RAČUNALNIŠTVO IN DOKUMENTIRANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

70

140

skupaj

70

70

140

 

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak Dijak  

Operacijski sistemi

 • Spozna vlogo in pomen operacijskega sistema,
 • razlikuje programsko in strojno opremo računalnika,
 • pozna vrste sistemske in uporabniške računalniške programske opreme in razložijo njihove naloge,
 • pozna zahteve za varno delo z računalnikom.
 • Razume zahteve za urejenost in natančno organizacijo opravil v sistemu delovanja računalnika in vlogo operacijskega sistema,
 • razume pomen večopravilnosti operacijskega sistema,
 • oblikuje oceno prednosti in slabosti "moderne pisarne" (brez pisarniškega materiala, kalkulatorja, beležnice, …).
 • S pomočjo računala vadijo pretvorbe iz enega številskega sistema v drug številski sistem.

Urejevalnik besedil

 • Osvoji pravila za pisanje in urejanje besedil z računalnikom,
 • spozna pravopis v elektronskem urejevalniku besedil,
 • usposobi se za samostojno oblikovanje dokumentov in zna pojasniti uporabljene oblike,
 • zna kritično oceniti obliko dokumenta po uveljavljenih pravilih in kriterijih estetskega oblikovanja,
 • seznani se z desetprstnim načinom tipkanja.
 • Zaznava značilnosti dokumenta in kritično ugotavlja odstopanja od splošnih pravil (robovi, oblika odstavkov, pisava, ...).
 • Dijak izdelano poročilo praktičnega pouka ponovno oblikuje in izdela poročilo v programu za urejanje besedil vključno s slikami in tabelami z upoštevanjem pravil za tehniško in estetsko oblikovanje dokumentov, poročil, … za določen namen uporabe.

Elektronske preglednice

 • Spozna uporabnost in učinkovitost prikazovanja informacij v preglednicah ter principe dela s preglednicami,
 • zna uporabiti glavne možnosti, ki jih ponujajo preglednice,
 • zna analizirati učinke spreminjanja podatkov v preglednici in grafikonu,
 • razlikuje oblike grafikonov in pozna njihove značilnosti,
 • zna uvoziti podatke in zna uporabiti operacije s podatki.
 • Spoznava in sprejema prednosti elektronskih preglednic,
 • razširja uporabo znanja z elektronskimi preglednicami na druga področja šolskega in dr. dela.
 • Uporaba elektronskih preglednic za reševanje nalog iz elektrotehnike s pomočjo avtomatskih izračunov,
 • preizkus uporabnosti različnih grafov za primere iz šolske prakse (U-I, R-I, karakteristika diode, …).

Elektronske predstavitve

 • Pozna možnosti izdelave in uporabe elektronske prosojnice,
 • zna izdelati in uporabiti preprostejše predstavitve v elektronski obliki,
 • zna dokumente iz različnih formatov uporabiti v elektronski prosojnici.
 • Razume razlike med standardno in elektronsko predstavitvijo,
 • razume in sprejema predstavitev kot pomembnejši del procesa na poljubnih področjih za posredovanje informacije, prepričevanje, pogajanje, osveščanje, idr.
 • Dijak izdela lastno predstavitev iste aktualne teme in sodeluje pri analizi in vrednotenju predstave z razlago možnih in dejanskih rešitev (ohmov zakon, …).

Obdelava slik

 • Pozna značilnosti računalniške grafike,
 • pozna področja uporabe računalniške grafike,
 • zna uporabljati osnovne postopke priprave in obdelave računalniških slik,
 • pozna uporabo različnih modelov prikazovanja barv v računalniku,
 • na različne načine obdela računalniško grafiko in uporabljene postopke ovrednoti,
 • loči sestavne elemente slike v elektronski obliki (bitni ali vektorski zapis, format jpg, gif, tiff, …), velikost slike.
 • Razvija sposobnost kritične analize slik v elektronski obliki.
 • Slabšo sliko na papirju skenira in jo v grafičnem programu popravi in izboljša ter izriše.
Medmrežje in elektronska pošta
 • Zna opredeliti računalniško medmrežje (Internet), našteti značilnosti in prednosti le-tega,
 • pozna glavne načine iskanja informacij v svetovnem spletu,
 • zna poiskati in uporabljati informacije s svetovnega spleta in jih vključiti pri svojih izdelkih,
 • zna našteti in razložiti oblike izmenjave sporočil v računalniškem omrežju,
 • zna uporabiti izbran program za delo z elektronsko pošto ter pošiljati in sprejemati E-sporočila s prilogami,
 • zna našteti in razložiti pomanjkljivosti posredovanja podatkov prek računalniških omrežij.
 • Razvija lastno učinkovitost in efektivnost z uporabo načina elektronskega komuniciranja,
 • osvajajo in sprejema standarde kulturnega komuniciranja med seboj, med dijaki in profesorji.
 • Vsak dijak odpre svoj poštni predal (interaktivni poštni strežniki npr.:
  email.si,
  hotmail.com, yahoo.com, …).

Urejevalnik spletnih strani

 • Spozna in zna predstaviti osnovno zgradbo spletne strani v HTML-ju,
 • zna uporabiti oznake HTML jezika pri izdelavi preprostih spletnih strani
 • zna izdelati in vzdrževati preproste statične spletne strani.
 • Upošteva dejstvo, da je njegov izdelek na ogled vsem na svetu, ki imajo dostop do omrežja, zato se zaveda osebne odgovornosti za avtorstvo, oblikovanje, strokovnost idr.,
 • tehta, vrednoti, primerja in se trudi,brani in z argumenti zagovarja svoje rešitve.

 • Izdela osebno spletno stran po kriterijih kvalitete, estetike in inovativnosti.

Osnove programiranja

 • Spozna in pozna elemente programa (spremenljivke, operatorje, konstante),
 • pozna podatkovne tipe,
 • pozna in zna zapisati osnovne krmilne stavke.
 • Analizira in povezuje v algoritmični način razmišljanja – oblikuje sistematičen pristop pri reševanju poljubnih problemov,
 • razvija sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • pridobiva znanja, razvija sposobnosti za programiranje in reševanje poljubnih problemov s pomočjo računalnika.
 • Primer reševanja konkretnega primera z analizo problema in definiranjem nujnih korakov v obliki diagrama poteka reševanja problema,
 • v enem programskem jeziku dijak zapiše programsko rešitev na osnovi diagrama poteka.

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

Naloge na ustnem preverjanju so zastavljene širše in splošnejše, da se ugotovi razumevanje principov in zakonitosti, poznavanje in izbire metode reševanja problemskih nalog in uporabnost teoretičnih znanj v konkretni problemski situaciji pri delu v laboratoriju in pri praktičnem delu.

Pri ocenjevanju izdelkov se ocenjuje razumevanje in upoštevanje navodil, samostojnost pri delu, inovativnost in alternativne rešitve kot povezovanje znanja. Pri ocenjevanju usposobljenosti za delo z računalnikom se preverja in ocenjuje poznavanje temeljnih opravil, operacij posameznih programskih orodij in spretnosti. Dijak mora poleg verbalnega sporočanja o namenu in uporabnosti programskega orodja pokazati tudi konkretno usposobljenost za uporabo orodja.

Pri reševanju problemskih nalog dovoljujemo in navajamo dijake na uporabo priročne literature, pomoči, priročnikov in drugih pripomočkov .

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • Številski sistemi in pretvorbe.

Matematika

 • Številski sistemi in pretvorbe.
 • Delovanje strojne opreme (odboj svetlobe, laserska svetloba, magnetizem, …).

Fizika

 • Svetloba, odboji svetlobe,
 • magnetizem.
 • Urejanje besedil,
 • elektronske preglednice (reševanje nalog).

Osnove elektrotehnike

 • Izdelava poročil in projektov z računalnikom.
 • Urejanje besedil,
 • simulacija in merjenje v elektrotehniki, EWB, MULTISIM,
 • projektiranje tiskanih vezij, EAGLE.

Praktični pouk

 • Izdelava poročil in projektov z računalnikom.
 • Številski sistemi in pretvorbe.

Matematika

 • Številski sistemi in pretvorbe.