SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 58. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 7. 6. 2002

1. IME PREDMETA

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

3.

105

 

105

4.

68

 

68

skupaj

173

 

173

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

3. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak

Dijak

 

Operacijski sistemi:

 • Windows,
 • Linux.
 • Spozna pomen večopravilnih operacijskih sistemov,
 • spozna in zna pojasnit pojme: proces, deskriptor procesa, nit, semafor, kanal, vtič, porazdeljeno procesiranje, datotečni sistem, prevajanje, nalaganje povezovanje,
 • spozna osnove sistemske administracije,
 • razlikuje med različnimi načini distribucije programske opreme (licence).
 • Razvije zmožnost ovrednotenja različnih produktov,
 • razvije sistematični pristop k zadanim nalogam.
 • Sledi namestitvi operacijskega sistema,
 • prepozna večopravilno delovanje operacijskega sistema,
 • rešuje vaje iz dodeljevanja pravic uporabniku za delo z datotekami.

Svetovni splet in njegovo delovanje:

     
 • HTML format,
 • osnovna pravila gradnje strani,
 • pomožna orodja,
 • oblikovanje dokumenta,
 • slike,
 • povezave,
 • tabele,
 • dodajanje Java »appletov« v spletno stran.
 • Spozna osnovne ukaze HTML jezika in jih zna uporabiti,
 • spozna strukturo spletnih strani,
 • zna iz gradiva smiselno postaviti strukturo spletnih strani,
 • zna povezati različne spletne strani in jih objaviti v internetu,
 • spozna osnovne principe in pravila oblikovanja,
 • pozna formate zapisa slikovnega, zvočnega in video gradiva, njihove lastnosti in področja uporabe.
 • Pridobi sposobnost opazovanja in prepoznavanja elementov,
 • razvije komunikacijske sposobnosti in delo v skupinah.
 • Opazuje sistem prikazovanja spletne strani,
 • sledi prikazu odpiranja datotek različnih formatov (parametri: hitrost, kakovost).

Računalniška omrežja:

     
 • LAN,
 • WAN,
 • MAN,
 • protokol,
 • povezava,
 • vmesniki,
 • ISO – OSI,
 • TCP/IP,
 • plasti,
 • topologije.
 • Spozna vzroke za povezovanje in njegove prednosti,
 • pozna in razume različne tipe omrežij,
 • spozna pojme: pasovna širina, prenosni kanal, kapaciteta kanala,
 • razlikuje med digitalnim in analognim,
 • pozna in zna primerjati referenčne modele,
 • razume vzroke za delitev na plasti,
 • našteje osnovne tipologije in področja njihove uporabe.
 • Ugotovi pomen komuniciranja,
 • razvije komunikacijske sposobnosti in delo v skupinah,
 • vključuje se v globalizacijske procese na področju komunikacij,
 • opazuje kompleksnost zgradbe komunikacijskih modelov.
 • rRše komunikacijska modela,
 • računa kapacitete prenosnih kanalov,
 • izbere najustreznejšo topologijo glede na zastavljeni problem.

Gradniki računalniških omrežij:

     
 • parica,
 • koaksialni kabel,
 • optično vlakno,
 • brezžične povezave,
 • ponavljalnik (repeater),
 • razdelilnik (HUB),
 • mostič (bridge),
 • preklopnik (switch),
 • usmerjevalnik (router),
 • protokolni pretvornik (gateway).
 • Pozna različne tipe prenosnih medijev, njihove lastnosti in področja uporabe,
 • spozna gradnike računalniških omrežij, jih zna uvrstiti na ustrezno mesto v referenčnem modelu, pozna njihove lastnosti in področje uporabe.
 • Razvije sposobnost rokovanja z elektronskimi komponentami,
 • spozna pomen varstva pri delu.
 • Prepozna različne prenosne medije in priključke,
 • priključuje prenosne medije,
 • sodeluje pri nameščanju in nastavljanju gradnikov.

Povezovanje v Internet:

     

(npr. modem, PSTN, ISDN, ADSL, kabelski dostop, ATM, najeta linija).

 • Našteje pogoje za priključitev v internet,
 • razlikuje med načini priključitve v internet,
 • pozna prednosti in slabosti različnih načinov priključevanja končnih uporabnikov v internet.
 • Razvija sposobnost funkcioniranja v urbanem okolju,
 • spoznajo vpliv monopola (tržišča) na razmere na področju telekomunikacij.
 • Ugotavlja razlike v ceni med posameznimi tipi dostopa,
 • podaja lastne izkušnje pri uporabi različnih tipov dostopa.

Protokoli za zagotovitev zanesljive komunikacije med dvema točkama:

     
 • pariteta,
 • CRC,
 • stop & wait,
 • piggyback,
 • Xon/Xoff,
 • protokoli z drsečim oknom.
 • Spozna osnovne načine preverjanja pravilnosti podatkov,
 • ugotavlja pravilnost podatkov,
 • našteje razloge za kontrolo pretoka,
 • pozna načine zagotavljanja kontrole pretoka med dvema točkama v omrežju.
 • Razvija sposobnost analize časovno odvisnih dogodkov,
 • spozna razmere pri sodelovanju več entitet.
 • Riše diagrame komunikacije z uporabo različnih kontrol pretoka,
 • izračunava pravilnost prenesenih okvirjev,
 • navaja področja uporabe kontrolnih vsot.

4. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Standardni protokoli povezovalne plasti:

     

(npr. CSMA, Ethernet, Token Ring, FDDI).

 • Oceni standardizirane pristopne metode,
 • našteje lastnosti in najde področja uporabe,
 • razloži zgradbo okvirja,
 • razlikuje med kolizijski in rezervacijskimi protokoli,
 • predstavi delovanje različnih protokolov.
 • Razvija sposobnosti prepoznavanja zakonitosti delovnih procesov,
 • ugotavlja pogojenost razširjenosti rešitev v odvisnosti od proizvajalca.
 • Poskus: opazovanje delovanja omrežja ob različnih obremenitvah.

Usmerjanje prometa:

     
 • usmerjevalni algoritmi,
 • nadzor zasičenja,
 • nadzor pretoka.
 • Analizira kriterije za določanje optimalnih poti,
 • poišče optimalno pot po določenem postopku,
 • spozna vzroke za zasičenje in mehanizme za preprečevanje zasičenja,
 • razlikuje med kontrolo zasičenja in kontrolo pretoka.
 • Spozna potrebo po varčevanju z zmogljivostmi,
 • navaja se na ocenjevanje (vrednotenje) različnih rešitev nekega problema.
 • Sledi demonstraciji usmerjanja prometa skozi omrežje,
 • išče optimalne poti skozi omrežje po določenem postopku.

IP protokol:

     
 • zgradba IP protokola,
 • delovanje IP protokola.
 • Navede osnovne mehanizme delovanja IP protokola,
 • grupira IP naslove v razrede ali klase,
 • razloži zgradbo IP naslova,
 • spozna podomrežja in njihov pomen.
 • Spozna posameznikovo povezanost in odvisnost od soljudi,
 • utrjuje spoznanje o pomenu urejenosti naslovnega prostora.
 • Izračunava naslov podomrežja iz IP naslova,
 • pretvarja imenske naslove v številčne.

TCP:

     
 • transportna plast,
 • TCP protokol,
 • UDP protokol,
 • vzpostavljanje in rušenje povezav,
 • sporočilo – paket.
 • Razlikuje med načinom vzpostavitve povezave med oddajnikom in sprejemnikom pri povezavnem in brezpovezavnem načinu dela,
 • razlikuje med vzpostavljanjem in rušenja povezave,
 • razloži delovanje deljenja povezave (multipleksiranje),
 • loči med pojmoma paket in sporočilo,
 • opiše pojem kakovost storitev s stališča uporabe TCP in UDP protokolov.
 • Razume, kako kakovost storitev vpliva na življenje,
 • se zaveda problema vzpostavljanja povezav.
 • Grafično prikaže vzpostavljanje in rušenje povezave.

Sejna plast:

     
 • arhitektura odjemalec strežnik,
 • medprocesna komunikacija,
 • Našteje probleme, ki nastanejo pri komunikaciji med dvema procesoma in pozna možne rešitve,
 • analiza vlogo žetonov v medprocesni komunikaciji.
 • Spozna splošne zakonitosti komuniciranja.
 • Navaja področja komunikacij in probleme, ki nastajajo pri komunikaciji.

Predstavitvena plast:

     
 • predstavitev podatkov,
 • kodiranje podatkov,
 • stiskanje podatkov.
 • Predvidi probleme, ki nastanejo pri predstavitvi podatkov na oddaljenem računalniku,
 • obnovi znanje o kodnih tabelah,
 • opredeli probleme varnosti podatkov,
 • našteje metode zaščite podatkov,
 • vrednoti delovanje metod za zaščito podatkov,
 • zaščiti informacije v omrežjih z uporabo informacijske tehnologije,
 • ugotovi vzroke za stiskanje podatkov,
 • razume, kdaj lahko podatke stisnemo.
 • spozna potrebo po varovanju podatkov,
 • razume pomen varstva osebnih podatkov,
 • se zaveda razlik med narodi,
 • pridobi občutek za učinkovito izrabo virov.
 • Prikaz kodnih tabel,
 • kodira podatke,
 • stiska podatke.

Aplikacijska plast:

     
 • storitve interneta.
 • Spozna vlogo programske opreme pri uporabi računalniških omrežij,
 • opiše standardne storitve aplikacijske plasti,
 • navede prednosti in slabosti elektronske pošte in jo zna uporabljati,
 • zna s pomočjo interneta poiskati želeno informacijo,
 • zna prenašati datoteke preko omrežja,
 • pozna oddaljen dostop in ga zna uporabiti.
 • Usposobi se za komunikacijo z ostalimi uporabniki računalniških omrežij,
 • seznani se s pravili lepega vedenja v komunikaciji preko omrežja.
 • Uporabi storitve interneta na predstavitvenem računalniku.

5. LITERATURA

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • Porazdeljeno procesiranje.

Podatkovne baze

 • Programiranje strežnika in klici strežniških procedur na strani odjemalca.
 • Osnovna pravila gradnje spletnih strani.

Podatkovne baze

 • Dejavne spletne strani.
 • Zgradba okvirja.

Računalniške komponente

 • Priključevanje vhodno-izhodnih naprav.
 • Protokoli za zanesljiv prenos med dvema točkama.

Računalniške komponente

 • Osnove serijskega prenosa.
 • Operacijski sistemi.

Algoritmi in programski jeziki

 • Vrsta in sklad.
 • Svetovni splet in njegovo delovanje.

Algoritmi in programski jeziki

 • Vizualno programiranje.
 • Predstavitvena in aplikacijska plast.

Algoritmi in programski jeziki

 • Programiranje.
 • Html.

Praktični pouk

 • Strežniki.
 • Predstavitvena plast.

Praktični pouk

 • Varnost.
 • Omrežni vmesniki.

Računalniške komponente

 • Zgradba računalniških sistemov.