SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK TELEKOMUNIKACIJ

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 58. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 7. 6. 2002

1. IME PREDMETA

TK NAPELJAVE, OMREŽJA IN STORITVE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

3.

35

35

70

4.

34

34

68

skupaj

69

69

138

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

3.letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI
Dijak Dijak

Osnovni kabelski elementi:

instalacije,

sukanje in vrste kabelskega žilja,

vrste kab. plaščev, izolacije in armatur,

označevanje kablov,

koaksialen par in vrste izolacije,

oporišča,

oprema.

 • Zna opredeliti pomen instalacij,
 • zna razdeliti TK omrežje glede na mesto uporabe,
 • spozna osnovne oblike kabelskega žilja (snopasto, koncentrično in kombinirano),
 • zna opisati razlike med snopastim, koncentričnim in kombiniranim kabelskim žiljem (glede na namen uporabe),
 • zna razločevati med osnovnimi vrstami kabelskih plaščev,
 • zna določiti vrsto kabelskega plašča glede na mesto polaganja kabla,
 • zna razložiti pomen koaksialnih kablov in njihove uporabe v telekomunikacijah, loči med osnovnimi vrstami izolacije pri koaksialnih
 • spozna mednarodno veljavne oznake za posamezne telekomunikacijske kable,
 • zna razvrstiti osnovne oblike oporišč (A-drog, H-drog, dvojnik in enojno oporišče),
 • zna opisati osnovni sredstvi za zaščito oporišč (sidro in opora) in možnosti postavitve obeh sredstev,
 • zna opisati osnovne značilnosti konektorjev, stebričkov in omaric.
 • Sprejema kataloge kot glavni vir nekaterih informacij,
 • prepoznava pravilnost izbire kabelskega žilja glede na vrsto omrežja,
 • razvija občutek za razlikovanje razlik med posameznimi kabelskimi vrstami,
 • razvije občutek tehničnega opazovanja,
 • loči posamezne sestavne dele v TK omrežju po različnih kriterijih.

Demonstracija:

Prikaz sestave različnih vrst kabelskega žilja.

Varovala:

pomen varoval,

napetostna in tokovna varovala,

varovalčni stavki in skupine,

zaščitni ukrepi.

 • Zna razložiti pomen varoval pri zaščiti pred nevarnimi električnimi napetostmi,
 • zna razdeliti obe vrsti varoval glede na namen in način delovanja,
 • zna razložiti delovanje tokovnih in napetostnih varoval,
 • razume in zna narisati osnovne izvedbe varoval,
 • zna opisati princip delovanja in sestave varovalčnih stavkov in skupin,
 • zna izvesti različne tipe zaščit v krajevnem omrežju.
 • Osvaja kriterije za pravilno odločitev za uporabo varoval,
 • oblikuje odnos do nevarnosti zaradi prevelikega toka oziroma napetosti,
 • sprejema pozitiven odnos za zanesljivo varovanje ljudi in naprav pred nevarnimi in škodljivimi napetostmi,
 • navadi se na uporabo priloženih navodil in tehnične dokumentacije.

Demonstracija:

Izdelava varovalčnega stavka.

Ozemljitve:

sestava in lastnosti ozemljil,

porazdelitev napetosti okrog ozemljila,

upornost ozemljitve in ozemljitveni vodi,

posebna ozemljila.

 • Pozna sestavo in pomen ozemljitve,
 • zna narisati in pojasniti porazdelitev napetosti okrog ozemljila,
 • razume pomen posameznih upornosti, ki sestavljajo upornost ozemljitve,
 • razume pomen in zna določiti uporabo posameznih vrst posebnih ozemljil.
 • Zaveda se pomena ozemljitve za pravilno delovanje električnih naprav,
 • zavzema se za strokovnost pri odkrivanju napak na TK napravah v primeru nepravilne izbire ozemljil,
 • navaja se na natančnost in doslednost pri izbiri materialov za TK omrežja.
 

Nadzemni TK vodi:

samonosilni kabli,

uvodi kablov v objekte.

 • Zna razdeliti samonosilne kable glede na sestavo žilja in način uporabe,
 • zna opisati posamezne vrste uvodov v objekt (uvod skozi zid, skozi streho in podzemni uvod),
 • zna pojasniti zahteve pri pripravi uvodnega vodnika za spoj z nadzemnim vodnikom,
 • zna pravilno določiti mesto uvoda TK kabla v objekt glede na predpisane razdalje od elektroenergetskih vodov.
 • Razvija občutek za povezovanje teoretičnega znanja na področje prakse,
 • skrbi za popolno razumevanje priloženih navodil in shem,
 • razvije občutek za natančnost pri snovanju TK naprav.
Demonstracija: Ogled posameznih uvodov v objekt (na terenu).

Presluhi:

vrste in pomen presluhov na TK kablih,

pupinizacija,

simetriranje.

 • Razume in loči med vplivi presluhov na širjenje informacije po TK kablih,
 • pozna pomen obeh vrst presluhov (paradiafonija in telediafonija ),
 • loči med obema vrstama presluhov na TK kablih glede na mesto kjer nastajata,
 • zna opisati pomen pupinizacije za odpravljanje induktivnih sklopov,
 • zna opisati pomen simetriranja za odpravljanje kapacitivnih sklopov.
 • Zaveda se kvarnih učinkov presluhov pri prenosu informacije,
 • razvije sposobnost prepoznavanja različnih metod za odpravljanje presluhov,
 • viša uspešnost povezovanja teoretičnega in praktičnega znanja,
 • sistemsko organizira področje elektrotehnike in ločevanje med elektroniko in telekomunikacijami.
Prikaz pupinovih tuljav in simetrirnih kondenzatorjev.

Električna zaščita nadzemnih vodov:

vplivi EE vodov in naprav,

zaščita kablov pred tujimi vplivi.

 • Zna primerjati zaščito na TK kablih in električnih napravah v krajevnem in medkrajevnem omrežju,
 • zna pojasniti vplive EE vodov na TK vode,
 • zna pojasniti maksimalne dovoljene inducirane napetosti na TK vodih,
 • zna primerjati posamezne metode za zmanjševanje nevarne potencialne razlike.
 • Pridobiva občutek za ustrezno natančnost pri računanju primerov za praktične aplikacije,
 • razvija sposobnost logičnega razmišljanja,
 • razvije sposobnost prepoznavanja nevarnosti vplivov EE vodov na varnost vzdrževalnega osebja.
 

Korozije:

vrste korozij,

korozija zaradi blodečih tokov.

 • Zna razvrstiti različne vrste korozij glede na dejavnike, ki povzročajo posamezno vrsto korozije,
 • razume in zna opisati posamezne metode za odpravo korozije zaradi blodečih tokov.
 • Razvije sposobnost logičnega razmišljanja in spozna povezave med posameznimi korozijami,
 • spoznava škodljive vplive korozij na TK kable.
Demonstracija: Prikaz posledice delovanje posameznih korozij na TK vode.

Vrste okvar na TK kablih:

vrste okvar,

metode za odpravljanje okvar na TK kablih,

 • Zna našteti in opisati posamezne okvare na TK kablih,
 • zna ločiti med različnimi metodami za odpravo okvar glede na vrsto okvare,
 • zna uporabiti pravilen obrazec za izračun razdalje na kablu do mesta napake.
 • Razvija natančnost in spretnost matematičnega izražanja,
 • pridobiva občutek za oblikovanje ustreznih vezij za odpravo napak na TK kablih.
Demonstracija: Uporaba ustreznih obrazcev za izračun posameznih parametrov TK kablov in razdalje do mesta napake (vodilo - učni listi)

Kabelska kanalizacija:

sestava kabelske kanalizacije,

opis in normiranje delov kab. kanalizacije,

trasiranje kab. kanalizacije.

 • Zna razložiti pomen kabelske kanalizacije in njenih sestavnih delov,
 • zna opisati posamezne dele kabelske kanalizacije,
 • zna razložiti uporabo ustreznih cevi kabelske kanalizacije glede na sestavo tal terena po katerem poteka kabelska kanalizacija.
 • Razvije sposobnost za samostojno projektiranje kabelske kanalizacije,
 • spozna vpliv dejavnikov okolja na potek kabelske kanalizacije,
 • vrednoti in sprejema ukrepe za zaščito okolja,
 • razvije občutek za ekonomično uporabo prostora.
Demonstracija: Ogled posameznih sestavnih delov kabelske kanalizacije na terenu.

Polaganje TK kablov:

polaganje kablov pod vodo,

polaganje kablov po mostovih,

polaganje kablov v predorih.

 • Zna določiti zahteve pri polaganju kablov glede na mesto polaganja TK kabla,
 • razume in definira razlike v zgradbi kabla glede na mesto polaganja,
 • zna poiskati razlike med potrebnimi ojačevalniki za polaganje podmorskih kablov.
 • Razvija ustvarjalnost na področju konstruiranja TK kablov.
 

4.letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOST V IZVEDBI
Dijak Dijak

Projektiranje:

 • planiranje in projektiranje kabelskih omrežij,
 • standardi,
 • zakon o projektiranju.
 • Zna razložiti pomen projektiranja TK omrežij,
 • pozna osnovne standarde pri projektiranju,
 • zna razložiti temeljne člene v zakonu o projektiranju.
 • Spoznava urejenost na področju izdelave tehnične dokumentacije,
 • navadi se na uporabo temeljnih predpisov pri izdelavi projektnih nalog,
 • razvije odnos do skupinskega dela,
 • razvija natančnost pri samostojnem delu.
 • Iskanje ustreznih zakonov o projektiranju s pomočjo medmrežne povezave.

Svetlobni vodniki in kabli:

 • razvoj svetlobnih komunikacij,
 • tehnološki postopki pri izdelavi svetlobnih vodnikov, dopanti, lomni liki, disperzija in slabljenje,
 • osnovne lastnosti svetlobnih vlaken,
 • delitev in opis svetlobnih kablov, svetlobni kabli za polaganje direktno v zemljo, v kable, kanalizacijo in nadzemni svetlobni kabli,
 • konektorji in spajanje svetlobnih vlaken,
 • omarice, oddajniki in sprejemniki.
 • Zna opisati zgradbo svetlobnih vlaken in delitev svetlobnih vlaken glede na profil lomnega lika,
 • razume pomen dopantov za optimalno širjenje svetlobe po svetlobnem vlaknu,
 • zna pojasniti osnovne značilnosti svetlobnih vodnikov (velikost, kompatibilnost, življenjska doba, frekvenčni pas),
 • zna razložiti prednosti prenosa informacije po svetlobnem vodniku v primerjavi s prenosom po žičnih strukturah,
 • razume pojav in pomen disperzije in slabljenja za širjenje svetlobe po svetlobnem vlaknu,
 • zna razložiti sestavo svetlobnih kablov,
 • zna pojasniti razlike v zaščiti v odvisnosti od mesta polaganja svetlobnih kablov,
 • zna opisati osnovne značilnosti notranjih in zunanjih svetlobnih kablov,
 • zna pojasniti razlike med svetlobnimi kabli glede na mesto polaganja,
 • zna opisati osnovno opremo potrebno za kvaliteten prenos informacije po svetlobnem vodniku in razume njeno delovanje.
 • Zaznava razlike med tehnološkimi generacijami (bakrenimi in svetlobnimi TK kabli),
 • razvije sposobnost logičnega in abstraktnega razmišljanja,
 • sistematično ureja in kritično vrednoti informacije,
 • pridobi občutek za pomen in vlogo svetlobnih vodnikov v sodobnem svetu širjenja informacij,
 • spoznava pomen katalogov kot glavni vir nekaterih informacij,
 • pridobi občutek morebitne nevarnosti pri ravnanju s svetlobnimi vodniki,
 • razvija spretnosti za delo v skupini in pozitiven odnos do skupinskega dela.

Demonstracija:

 • Spajanje svetlobnih vlaken (ogled dela pri praktičnem pouku),
 • ogled video kaset z vsebino:
 • izdelava svetlobnih vodnikov,
 • montaža svetlobnih kablov.

Računalniška omrežja:

 • LAN,
 • WAN,
 • MAN.
 • Zna pojasniti stopenjsko hierarhijo računalniških omrežij,
 • pozna pravila osnovnih protokolov komuniciranja med računalniki v mreži,
 • zna povezati znanje o računalniških omrežjih in teorijo o telekomunikacijah,
 • zna osnovne postopke za povezavo z okoljem svetovnega spleta.
 • Sprejema abstrakten način razmišljanja,
 • razvije občutek za organiziranje dela z računalnikom,
 • razvije solidarnost in sposobnost za delo v skupini,
 • razvije občutek za kvalitetno in odgovorno delo.
 

Kabelska televizija:

 • standardi prenosa video signala,
 • načini prenosa slike,
 • sistemi nadzora.
 • Zna opisati standarde videosignala,
 • zna opisati načine prenosa slike,
 • razume delovanje zaprtega kroga televizije,
 • razume in zna razložiti povezavo televizije s svetovno mrežo,
 • zna določiti sisteme nadzora,
 • zna pravilno izbrati potek napeljave,
 • zna izbrati kable za kab. televizijo glede na potrebe prenosa informacije.
 • Pridobi vpogled v svet najnovejših tehnoloških dosežkov,
 • spoznava pomen medmrežne povezave za kvalitetno iskanje informacij,
 • spoznava pomen kompozitnega video signala glede ekonomičnosti prenosa,
 • razvije občutek za varovanje okolja.
 

Svetovni splet in telekomunikacije:

 • prenos digitalne informacije preko TK omrežij,
 • PDH in SDH,
 • paketni prenos informacij,
 • zakupljene linije.
 • Zna pojasniti prenos digitalnih informacij preko TK omrežij,
 • razume in zna pojasniti paketni prenos informacij,
 • zna pojasniti razliko med PDH in SDH,
 • razume in zna razložiti pojem zakupljenih linij in povezavo računalniških omrežij preko strežnikov in zakupljenih linij na svetovni splet.
 • Pridobi občutek za nujnost povezave s svetom,
 • spoznava postopnost pri izgradnji telekomunikacijskih omrežij,
 • spoznava nujnost spremljanja informacij o novih tehnologijah,
 • spoznava pomen skupinskega dela,
 • sprejema odgovornost za opravljeno delo.
 

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


Informativni cilji

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanje

 • Osnovni kab. elementi.
 • PRA

  • Sestava žilja,
  • vrste sukanja,
  • označevanje TK kablov,
  • vrste kab. plaščev in armatur,
  • oporišča.
 • Ozemljitve.
  • Lastnosti ozemljitev,
  • ozemljila.
 • Vrste okvar na TK kablih.
  • Vrste okvar na TK kablih.
 • Varovala
  • Vrste varoval in njihova sestava.
 • Presluhi na TK kablih.
  • Pupinove tuljave,
  • simetrirni kondenzatorji.
 • Polaganje kablov.
  • Vrste podvodnih kablov in njihova armatura,
  • armatura TK kablov za polaganje kablov direktno v zemljo.
 • Svetlobni kabli.
  • Spajanje svetlobnih kablov.
 • Korozije
 • Tehnologija s kemijo

  • Vrste korozij in vzrok nastanka korozije.
 • Osnovni kab. elementi.
 • TK posredovalne in terminalne naprave

  • Koaksialen par,
  • fizični in umetni vodi,
  • varovala,
  • zaščita TK omrežij,
  • vrste okvar na TK kablih,
  • ojačevalniki in ojačevalne postaje,
  • omarice,
  • kabelska televizija,
  • svetovni splet in telekomunikacije,
  • presluhi,
  • svetlobni kabli.
 • Svetlobna vlakna
 • TK prenosne naprave in sistemi

  • Prenos svetlobe po svetlobnih vlaknih,
  • vrste svetlobnih vlaken,
  • lomni liki,
  • konektorji,
  • svetlobni pretvorniki,
  • slabljenje svetlobnih vlaken,
  • oddajniki in sprejemniki.
 • Računalniška omrežja.
  • LAN, WAN, MAN.
 • Presluhi na TK kablih.
  • Vrste presluhov in izračuna posameznih parametrov.