SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK TELEKOMUNIKACIJ

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 58. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 7. 6. 2002

1. IME PREDMETA

TK PRENOSNI SISTEMI IN NAPRAVE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

3.

70

35

105

4.

68

34

102

skupaj

 

69

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

3. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

Osnovni pojmi:

četveropoli,

Nivoji,

Prilagoditev,

pojem slabljenja in ojačevanja signala,

popačenja,

šum,

presluh.

 • Zna opisati osnovne lastnosti obravnavanega vezja kot četveropol,
 • pozna pravila in zna izračunati parametre četveropola,
 • zna razložiti pomen nivojev,
 • zna opisati razliko med absolutnim in relativnim nivojem,
 • pozna in zna razložiti pojma dB (in Np), izraziti velikosti signalov na ta način,
 • zna razložiti vpliv impedance in prilagoditevna velikost signala,
 • zna razložiti nastanek, vrste in vpliv popačenja, šuma in presluha ter odpravljanje njihovih posledic na signal.
 • Razvija sposobnost razločevanja različnih vrst vezij in prepoznava njihovo uporabnost,
 • razvija optimalni sistem sledenja signalov na prenosni poti,
 • razume škodljive vplive na prenosnih poteh signala.
 • Analiza primerov in reševanje tipskih problemskih nalog.

Osnovni sestavni deli TK naprav:

ojačevalniki,

slabilni členi,

korektorji,

oscilatorji,

modulatorji,

sita – filtri,

vilice,

ravnotežni vod,

kompander,

dvožične in štirižične zveze.

 • Zna našteti in opisati osnovne lastnosti in vlogo vezij oziroma sestavnih delov TK naprav,
 • zna razložiti princip delovanja posameznih vezij in sklopov glede na njihovo uporabnost,
 • zna sestaviti zvezo iz ustreznih sestavnih delov glede na zastavljen problem,
 • zna pokazati in razložiti razliko dvožične in štirižične zveze glede na kvaliteto in ceno oziroma možnosti prenosa signala.
 • Povezuje znane dele TK sistema v funkcijsko celoto TK naprave, da bo prenos signala omogočen,
 • razmišlja in sistematično analizira zastavljen problem do realne rešitve,
 • zaveda se povezanosti in medsebojne odvisnosti oziroma potrebne prilagoditve delov sistema za normalno delovanje sistema.
 • Razlaga po konkretnih električnih shemah,
 • predstavitev modelov vezij,
 • sklicevanje na praktično delo pri elektronskih meritvah in pri praktičnem pouku.

Oblikovanje osnovnih frekvenčnih skupin:

modulacija,

frekvenčni multipleks,

sestavljanje osnovnih skupin OPS,OSS,OTS,OQS,

pridobivanje nosilnih frekvenc,

pilotski nadzor,

prenos signalizacije in poziva,

sestavljanje in prespajanje osnovnih skupin.

 • Spozna in zna predstaviti potrebnost modulacije signalov,
 • zna analizirati moduliran signal in primerjati nosilni, modulacijski in modulirani signal,
 • razlikuje osnovne značilnosti in področje uporabe amplitudne, frekvenčne, fazne in impulzno kodne modulacije in jih zna grafično ponazoriti,
 • zna predstaviti in razložiti pomen stopnje modulacije,
 • zna izračunati potrebno moč za prenos z različnimi okrnjenimi amplitudnimi modulacijami,
 • zna našteti in predstaviti elemente frekvenčnega multipleksa,
 • zna sestaviti frekvenčni plan,
 • zna našteti načine pridobivanja nosilnih frekvenc,
 • zna razložiti kontrolo nivoja signala s pomočjo pilotske frekvence,
 • spozna princip signalizacije in poziva,
 • pozna način pretoka signala oziroma skupin signalov v analognih sistemih.
 • Zaveda se omejenosti frekvenčnega prostora in problemov pri vzpostavitvi velikega števila hkratnih zvez in prenosa ogromnih količin podatkov.
 • Simulacija modulacije na računalniku,
 • risanje diagramov modulacij in primerjava v časovnem in frekvenčnem prostoru.

Sistemi za simetrične kable:

značilnosti sistemov,

daljinska kontrola kabla in ojačevalnikov,

daljinsko napajanje,

pregled sistemov.

 • Pozna elemente sistemov za simetrične kable,
 • zna predstaviti delo z multipleksnim in linijskim delom sistema Z12,
 • zna razložiti način daljinske kontrole neoporečnosti kabla, delovanja in daljinskega napajanja ojačevalnikov,
 • pozna osnovne karakteristike sistemov za simetrične kable
 • Povezuje temeljna znanja,
 • odkriva in vrednoti tehnične rešitve večkratne izkoriščenosti prenosnega medija,
 • razume in upošteva omejitve prenosa po simetričnih kablih.
 • Uporaba nepopolnih električnih shem,
 • dopolnjujevanje nepopolnih električnih shem z računlaniškim programom.

Sistemi za koaksialne kable:

značilnosti sistemov,

linijski ojačevalniki,

napajanje,

daljinsko odkrivanje napak,

pregled sistemov.

 • Pozna elemente sistemov za koaksialne kable,
 • zna predstatviti osnovne informacije multipleksnega in linijskega sistema V300,
 • zna navesti razliko med linijskimi, vmesnimi linijskimi in končnimi ojačevalniki sistema,
 • zna razložiti način daljinskega odkrivanja napak in napajanja ojačevalnikov,
 • pozna osnovne karakteristike sistemov za koaksialne kable.
 • Odkriva in vrednoti prednosti prenosa po koaksialnih kablih glede na klasične kable,
 • zaveda se pozitivnih posledic tehnološkega razvoja kabelskih vodnikov,
 • upošteva omejitve prenosa po koaksialnih kablih.
 • Razlaga in uporaba nepopolnih električnih shem,
 • dopolnjujevanje nepopolnih električnih shem z računlaniškim programom.

4. letnik


Sistemi s PCM:

modulacija,

postopki,

časovni multipleks,

oddajno sprejemni del,

regeneratorji,

pregled sistemov.

 • Zna pokazati način in vrste PCM,
 • zna razložiti potrebne postopke PCM,
 • pozna elemente časovnega multipleksa,
 • razloži sestavo časovnega okvira,
 • s pomočjo blok sheme zna razložiti princip oddajanja in sprejemanja signala v sistemu z impulzno modulacijo,
 • pozna delovanje in vlogo regeneratorjev,
 • pozna osnovne karakteristike sistemov s PCM.
 • Odkriva in vrednoti, kakšno povečanje hitrosti, zanesljivosti in varnosti prenosa podatkov omogočajo moderni PCM sistemi.
 • Uporaba in razlaga električnih shem, ki so v začetku nepopolne in jih v nadaljevanju na podlagi ugotovitev dopolnjujemo s pomočjo računalniške obdelave.

Sistemi za optične kable:

značilnosti sistemov,

širjenje valov v optičnem kablu,

oddajniki,

sprejemniki,

modulatorji,

regeneratorji.

 • Zna pokazati princip in prednosti prenosa signala po optičnem kablu,
 • zna ponazoriti način širjenja svetlobe po različnih optičnih vlaknih s poudarkom na uporabnosti,
 • argumentira, zakaj je potrebno pri prenosu večkrat pretvoriti električni signal v svetlobni in obratno,
 • pozna specifičnosti, vlogo in sestavo oddajnikov, sprejemnikov, modulatorjev in regeneratorjev signala.
 • Odkriva in vrednoti skoraj neomejene možnosti sodobnih prenosnih medijev,
 • razume vpliv razvoja komunikacijskih sistemov na kakovost življenja in dela.
 • Uporaba in razlaga električnih shem, ki so v začetku nepopolne in jih v nadaljevanju na podlagi ugotovitev dopolnjujemo s pomočjo računalniške obdelave.

Radijski prenos in naprave:

širjenje elektromagnetnih valov,

oddajne in sprejemne naprave,antene,

valovodi,

usmerjene radijske zveze,

radio-relejne zveze in sistemi,

mobilne radijske zveze in naprave.

 • Zna razložiti pojem elektromagnetni(EM) val, njegovo hitrost, način razširjanja in značilne pojave (uklon, odboj, fading),
 • pozna lastnosti, različne vrste in polarizacije EM valov,
 • razlikuje in zna opisati direktni in prostorski EM val glede na njegove značilnosti in uporabo,
 • zna razdeliti radijski frekvenčni spekter na mednarodno dogovorjene valovne pasove,
 • definira pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da antena seva EM valovanje v prostor,
 • pozna vrste in oblike anten,
 • pozna parametre, ki vplivajo na domet radijskih valov,
 • pozna sestavne dele in specifičnosti usmerjenih, relejnih in mobilnih radijskih zvez.
 • Z odkrivanjem dogajanja v "etru" razvija sposobnost abstraktnega načina razmišljanja,
 • zaveda se ekoloških posledic EM sevanja,
 • lahko ocenjuje frekvenčno področje in vrsto naprave ali sistema v uporabi glede na vrsto in obliko antene.
 • Predstavitev različnih vrst anten in razvrščanje po kriterijih.

Satelitski prenosi:

princip satelitske zveze,

frekvenčni obsegi,

satelitske antene,

oddajniki,

sprejemniki,

pretvorniki.

 • Pozna princip satelitske zveze in zna razložiti njeno sestavo,
 • zna razložiti obhodno dobo in pokrivanje satelita v povezavi z njegovo višino,
 • pozna frekvenčne obsege delovanja satelitskih zvez,
 • zna razložiti pomen elevacija in azimut antene,
 • zna pojasniti zakaj so potrebni pretvorniki.
 • Odkriva in ocenjuje skoraj neomejene možnosti sodobnih telekomunikacijskih sistemov,
 • razume, zakaj stacionarni sateliti praktično "miruje" nad nami in povezuje različna znanja,
 • zaveda se vpliva ovir in problema zakasnitev pri prenosu signala.
 • Blokovna predstavitev sistemov.

Televizija:

princip prenosa slike,

črno-bela TV,

barvna TV,

osnovni deli TV sprejemnika,

digitalna TV,

kabelska TV.

 • Zna opisati princip snemanja in reprodukcije slike,
 • pozna osnovne naprave televizijskih sistemov,
 • pozna sestavo TV slike (vrstice, polslika, snhronizacija),
 • razloži vlogo sestavnih delov TV sprejemnika,
 • razume sestavo barvne slike iz treh osnovnih barv,
 • primerja sistema PAL in SECAM,
 • opiše način prenosa teleteksta,
 • pozna princip in predstavi prednosti digitalne TV,
 • pozna princip, namen in vrste kabelske TV s poudarkom na uporabnosti.
 • Odkriva nastanek in način potovanja elektronske slike.
 • Uporaba in razlaga nepopolnih električnih shem, analiza in predlaganje rešitev, dopolnitev izboljšav s pomočjo računalniške obdelave.

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Vprašanja pri ustnem preverjanju so zastavljene široko, da se ugotovi preglednost in razumevanje snovi. Pri reševanju zastavljenih nalog se dijak navaja na analitičen pristop k problemom, uporabi literature, primerjavi z obstoječimi rešitvami. Dijaki se navadijo oceniti, ali so dobljene rešitve realne in v praksi izvedljive.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Informativni cilji

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanje

 • Osnovni pojmi.
 • Osnovni sestavni deli TK naprav.
 • Oblikovanje osnovnih frekvenčnih skupin.
 • Sistemi za simetrične kable.
 • Sistemi za koaksialne kable.
 • Sistemi s PCM.
 • Sistemi za optične kable.
 • Radijski prenos in naprave.
 • Satelitski prenosi.
 • Televizija.
 • FIZ, MAT
 • Elektrotehnika Osnove elektrotehnike
 • TPN
 • TNO, TPN
 • TNO, TPN
 • TPN
 • TNO, TPN
 • FIZ
 • FIZ
 • Fizikalni pojavi, risanje grafov, reševanje enačb, logaritmi.
 • Polprevodniki, osnovna elektronska vezja.
 • Terminalne naprave, ATC.
 • Zgradbe kablov, terminalne naprave.
 • Zgradbe kablov, terminalne naprave.
 • Terminalne naprave.
 • Zgradbe kablov, terminalne naprave.
 • Fizikalni pojavi.
 • Fizikalni pojavi.
 • Fizikalni pojavi.