SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRAMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

35

105

3.

105

 

105

4.

102

 

102

skupaj

277

35

312


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • spozna različne farmacevtske oblike in farmakopejske zahteve zanje;

 • spozna surovine, naprave, osnovne tehnološke postopke v proizvodnji zdravil v lekarniškem, galenskem in industrijskem obsegu;

 • zna kontrolirati odmerke učinkovin pri magistralnih receptih;

 • se zaveda pomena natančnosti pri delu in izvedbe dela po natančno predpisanem postopku;

 • razume navodila za pravilno in varno delo strojev in naprav;

 • spozna pogoje DPP pri izdelavi zdravil;

 • zna ravnati in pravilno shranjevati zdravilne učinkovine in pomožne snovi ter pozna dejavnike, ki lahko vplivajo na stabilnost zdravil;

 • se seznani s strokovno literaturo in spozna nujnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja;

 • spozna vplive farmacevtskih industrijskih procesov na človeka in okolje;

 • spozna varnostne predpise, ki jih mora upoštevati pri delu;

 • razvije lastnosti kot so: objektivnost, natančnost, odgovornost, delavnost, kritičnost, vztrajnost, timsko delo;

 • razvije sposobnost natančnega opazovanja in kritičnega presojanja;

 • razvije ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Uvod v farmacevtsko dejavnost

  Dijak

  Dijak

   

 • našteje pravila za varno delo v laboratoriju

 • opiše nevarne snovi s katerimi se bo srečeval pri svojem delu

 • opiše pravilno ravnanje v primeru požara

 • opiše prvo pomoč pri najpogostejših nesrečah v laboratoriju

 • našteje osnovna področja dejavnosti farmacije

 • našteje najvažnejša etična načela farmacevta, kot zdravstvenega delavca

 • opiše pravilno shranjevanje zdravil v skladu z dobro skladiščno prakso

 • seznani se z delom v laboratoriju in s prvo pomočjo

 • prepozna laboratorijski inventar in ga loči glede na namen uporabe

 • Zave se pomena varstva pri delu.

  Zave se pomena čistoče pri delu.

  Razvija čut za poklicno odgovornost.

  Ogled laboratorija, aparatur in sistema razporeditve substanc, napišejo vzorec vodenja laboratorijskega dnevnika.

  Vaja: skiciranje osnovnega laboratorijskega inventarja.

  Farmacevtsko tehnološki postopki

   

   

   

  Tehtanje

   

   

   

 • razloži razlike med tehtnicami

 • loči pojme občutljivost, natančnost in ponovljivost tehtanja

 • samostojno tehta na različnih vrstah tehtnic

 • izbere pravo tehtnico glede na namen tehtanja

 • izvede kontrolo tehtanja

 • Razvije skrb za natančno izvajanje tehnoloških postopkov.

  Vaja: tehtanje na različnih vrstah tehtnic.

  Drobljenje in sejanje

   

   

   

 • razloži pomen drobljenja in sejanja

 • opiše ročno drobljenje

 • opiše strojno drobljenje s krogljičnim mlinom, koloidnim mlinom, mlinom na zračni tok in mlinom na udarec

 • opiše sejanje s siti in sejalno analizo

 • drobi (ročno in strojno kristalinične in vlaknate snovi v laboratoriju

 • seje in izvede sejalno analizo

 • Razvija občutek za prenos teorije v prakso.

  Vaja:

 • drobljenje, sejanje in mešanje trdnih snovi,

 • mešanje raztopin s stresalniki,magnetnimi mešali ter ročno mešanje,

 • merjenje prostornine tekočin.

 • Gostota tekočin, ter gostota in površina trdnih snovi

   

   

   

 • opiše določanje gostote na različne načine

 • razloži specifično površino prahov

 • loči med nasipno in zbito prostornino

 • določi relativno gostoto s piknometrom in areometrom

 • določi nasipno in zbito gostoto trdnih snovi

 • Razvije čut z natančnost in odgovornost.

  Vaja:

 • razredčevanje etanola in vodikovega peroksida,

 • navadna filtracija, dekantiranje in centrifugiranje,

 • filtracija pod znižanim tlakom in mikrobiološka filtracija,

 • določanje gostote tekočin s piknometri in areometri.

 • Mešanje trdnih, poltrdnih snovi in tekočin ter homogeniziranje

   

   

   

 • opiše in primerja različne načine mešanja trdnih, poltrdnih snovi in tekočin

 • našteje pravila za ročno mešanje trdnih snovi v laboratorijskem obsegu

 • opiše naprave za mešanje in homogeniziranje

 • razloži pomen homogeniziranja,

 • razloži možno spremembo prostornine pri mešanju tekočin

 • meša trdne snovi in tekočine

 • Zave se pomena velikosti delcev za oblikovanje homogenih izdelkov in posledično uporabo in učinkovitost izdelkov.

  Vaja: določanje nasipne in zbite gostote trdne snovi.

  Segrevanje in hlajenje

   

   

   

 • opiše različne načine segrevanje in hlajenja v laboratoriju in industriji

 • razloži nastanek mrazotvorne zmesi

 • segreva in hladi pri postopkih izdelave zdravilnih pripravkov

 • na skicah prikaže dele aparatur in pojasni njihovo delovanje

 • Razvija občutek za doslednost pri delu.

  Vaja: segrevanje in hlajenje.

  Ločevanje trdnega in tekočega

   

   

   

 • loči med: dekantiranjem, centrifugiranjem, stiskanjem, filtriranjem, sublimacijo, razprševanjm,

 • opiše laboratorijske in industrijske naprave za ločevanje trdnih snovi od tekočin

 • ločuje trdne snovi od tekočin s filtracijo, dekantiranjem, centrifugiranjem

 •    

  Sušenje

   

   

   

 • opiše načine vezave vode v trdnih snoveh

 • opiše proces sušenja na zraku, v eksikatorjih in sušilnikih

 • razloži postopek liofilizacije

 • opiše proces sušenja z razprševanjem

 • suši substance na zraku in v sušilniku

 • določi izgubo pri sušenju

 •  

  Vaja: določanje izgube pri sušenju in sušenje v sušilniku in eksikatorju.

  Čiščenje v farmacevtskem laboratoriju in industriji

   

   

   

 • opiše ročne in avtomatske čistilne postopke prostorov, naprav, ovojnine in osebja

 • pravilno očisti in posuši laboratorijski inventar

 •  

  Vaja: čiščenje laboratorijskega pribora in naprav.

  Priprava vode za farmacevtske namene

   

   

   

 • loči med prečiščeno vodo in vodo za injekcije

 • opiše postopke: destilacija, ionska izmenjava, reverzna ozmoza

 • izvede pripravo vode za injekcije

 • Zave se pomena kvalitete vode v farmacevtski industriji.

  Vaja: priprava vode za injekcije.

  Fizikalno-kemijske osnove oblikovanja zdravil

   

   

   

 • opiše najpomembnejše medmolekularne vezi

 • opiše in primerja različna stanja snovi

 • opiše fazne prehode snovi

 • razloži fazni diagram vode

 • s pomočjo faznega diagrama vode razloži proces destilacije pri znižanem tlaku in liofilizacijo

 • opiše različne disperzne sisteme

 • ločuje zmesi tekočin

 • ločuje trdne snovi s sublimacijo

 • ekstrahira tekočine in trdne snovi

 • skicira fazni diagram vode

 • izvede prekristalizacijo

 • Zave se pomena poznavanja lastnosti snovi za izdelavo kvalitetnih zdravilnih pripravkov.

  Vaja:

 • ločevanje zmesi tekočin z destilaciijo,

 • ločevane trdnih snovi s sublimacijo,

 • ekstrakcija v liju ločniku,

 • ekstrakcija trdne snovi s soxhletovim aparatom,

 • čiščenje trdne snovi s prekristalizacijo.

 • Fizikalno-kemijske lastnosti raztopin

   

   

   

 • razloži pojem topnosti

 • opiše proces raztapljanja

 • pozna načine izražanja koncetracij raztopin

 • računa naloge v zvezi s topnostjo snovi

 • skicira proces raztapljanja

 • računa naloge v zvezi s koncetracijo raztopin

 • pripravlja raztopine različnih koncentracij

 • uporablja križni račun

 • Razvije občutek za uporabo teoretičnih znanj v praksi.

  Razvija sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja.

  Določanje topnosti različnih substanc pri sobni temperaturi.

  Priprava raztopin različnih koncetracij.

  Zdravila – farmacevtske oblike

   

   

   

 • opiše osnovno sestavo in pripravo zdravil

 • razloži pomen zdravilne učinkovine in pomožnih snovi

 • razdeli zdravila po agregatnem stanju, načinu aplikacije, načinu priprave in po mestu priprave

 • opiše razlike med proizvajalci zdravil

 • smiselno uporablja in primerja kemijska, zaščitena in nezaščitena imena zdravil

 • v evropski farmakopeji poišče primere farmacevtskih oblik

 • Zaveda se pomena pravilnega poimenovanja zdravil.

  Zave se pomena pravilnega shranjevanja zdravil.

  Zave se pomena pravilnega označevanja zdravil.

  Identifikacija učinkovine in pomožne snovi v zdravilu.

  Obisk lekarne.

 • loči med kemijskim, nezaščitenim in zaščitenim imenom

 • opiše pogoje shranjevanja zdravil in označevanja surovin za izdelavo zdravil

 •      

  Strokovna literatura

   

   

   

 • našteje in opiše najpomembnejše farmacevtsko literaturo

 • razloži osnovne značilnosti primarne, sekundarne in terciarne literature

 • uporablja farmacevtsko strokovno literaturo

 • išče podatke po farmacevtski strokovni literaturi

 • poskuša prevajati strokovne tekste

 • Zave se pomena uporabe strokovne literature.

  Zave se pomena nenehnega strokovnega izpopolnjevanja.

  Iskanje podatkov o zdravilih v strokovni farmacevtski literaturi.

  Zgodovina farmacije in razvoj oblikovanja zdravil

   

   

   

 • opiše glavne značilnosti zgodovinskih obdobij v razvoju farmacije

 • opiše razvoj oblikovanja zdravil

 • v literaturi išče zanimivosti iz zgodovinskega razvoja farmacije

 • Razvije komunikacijske spretnosti.

   

 • Smernice DPP (dobre proizvodne prakse) pri oblikovanju zdravil

 • našteje razloge, namene in sklope smernic DPP,

 • razloži pomen validacije procesov.

 • pripravi projekt iz vsebin DPP

 • Razvije občutek odgovornosti za svoje delo.

  Zave se pomena dpp za kvaliteto zdravilnih pripravkov.

  Popravljanje podatkov v skladu z dpp.

  Kakovost in stabilnost zdravil

   

   

   

 • loči med fizikalno, kemijsko in mikrobiološko stabilnostjo

 • našteje vplive na obstojnost zdravil

 • opiše možnosti stabiliziranja zdravil

 • predvidi stabilnost izdelka glede na sestavo

 • analizirajo mikroskopske vzorce disperzij in ocenjujejo stabilnost zdravil

 • opazuje in vonja zdravilne pripravke in predvidi katerim nestabilnostim bi lahko bili ali so že podvrženi

 • Dojame pomen stabilnosti zdravil.

   

 • biofarmacevtski vidiki oblikovanja zdravil

 • razloži pojem biološka uporabnost zdravil

 • opiše pot zdravila po peroralnem dajanju in jo primerja z drugimi potmi

 • opiše določanje biološke uporabnosti

 • skicira pot zdravil skozi telo pri različnih načinih aplikacije

 • razlikuje med eliminacijskimi in invazivnimi procesi

 • Zave se pomena biofarmacevtskih študij.

   

  3. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Recept

  Dijak

  Dijak

   

 • opiše dele recepta

 • našteje pravila po katerih so napisani recepti

 • razume latinske izraze pri pisanju recepta

 • loči med recepti za izdelavo magistralnih zdravil in za izdajo gotovih zdravil

 • na primerih receptov pokaže posamezne dele recepta

 • ugotavlja možne napake pri pisanju recepta

 • Zave se pomena pravilnega razumevanja recepta za pravilno izdelavo ali izdajo zdravila.

   

  Označevanje zdravil za izdajo

   

   

   

 • loči med signaturami za zdravila za notranjo ali zunanjo uporabo ter opozorilnimi signaturami

 • našteje podatke, ki jih mora vsebovati signatura

 • piše različne primere signatur

 • Zave se pomena pravilnega označevanja pri izdajanju zdravil.

  Zave se pomena svetovanja pri izdajanju zdravil.

   

  Odmerjanje zdravil

   

   

   

 • loči odmerke po farmakološkem delovanju

 • opiše pomen maksimalnih odmerkov

 • opiše značilnosti odmerjanja zdravil pri starejših ljudeh, nosečnicah in otrocih

 • našteje možnosti preračunavnja odmerkov za otroke iz odmerkov za odrasle

 • računa dejanske odmerke zdravilne učinkovine po različnih receptih

 • išče dovoljene odmerke po literaturi

 • primerja dejanske odmerke z dovoljenimi odmerki po literaturi

 • Zave se odgovornosti za kontrolo odmerkov pri izdajanju zdravil.

   

  Ovojnina

   

   

   

 • loči med primarno in sekundarno ovojnino

 • našteje naloge primarne in sekundarne ovojnine

 • opiše sodobne primere ovojnin

 • poišče različne primere ovojnin v domači lekarni

 • Zave se pomena uporabe kvalitetne ovojnine za ohranjanje kvalitete zdravil.

   

  Inkompatibilnosti pri izdelavi in izdaji zdravil

   

   

   

 • opiše posledice fizikalne, kemijske, fiziološke in farmakološke inkompatibilnosti

 • našteje primere različnih vrst inkompatibilnosti

 • poišče primere inkompatibilnosti zdravil

 • Zave se pomena opazovanja posledic kombiniranja substanc.

  Opazovanje fizikalne in kemijske inkompatibilnosti pri izdelavi zdravil.

  Računanje v farmaciji

   

   

   

 • našteje načine kako zmanjšati napake na minimum

 • računa količine iz osnovne recepture

 • računa redčenja

 • računa trituracije

 • računa odmerke peroralnih tekočih pripravkov

 • Se zaveda pomena pravilnega izračunavanja.

  Razvijajo sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja

   

  PLINASTE FARMACEVTSKE OBLIKE

   

   

   

  Pršila

   

   

   

 • opiše pršila

 • razlikuje med pršili s potisnimi plini in tlačilnimi pršili

 • našteje potisne pline in opiše njihove prednosti in pomanjkljivosti

 • loči med ventili s kontinuiranim razprševanjem in dozirnimi ventili

 • na skici razloži delovanje dvofaznega pršila

 • svetuje, kako pravilno uporabljati Spinhaler

 • Se zave pomena kvalitete izdelkov za uporabo.

   

  TEKOČE FARMACEVTSKE OBLIKE

   

   

   

  Prave raztopine

   

   

   

 • loči med različnimi farmacevtskimi pripravki, ki so po sestavi prave raztopine

 • opiše zdravilne raztopine, sirupe, kapljice, aromatične vode, saturacije

 • našteje postopke za izboljšanje topnosti,

 • opiše izdelavo pravih raztopin v industriji

 • loči med dozirnim in vakuumskim polnjenjem

 • ob receptih razložijo izdelavo zdravilnih raztopin, sirupov, aromatičnih vod in saturacij

 • računa koncentracije raztopin

 • računa izdelavo pravih raztopin iz recepturnih olajšav

 • skicira naprave za pripravo pravih raztopin v industriji

 • Razvija doslednost in odgovornost pri delu.

  Se zaveda pomena in posledic možnih napak.

   

  Koloidne disperzije

   

   

   

 • opiše koloidne disperzije

 • loči med molekularnimi in asociacijskimi koloidi

 • loči med liofilnimi in liofobnimi koloidi

 • primerja sol in gel stanje

 • pojasni pomen liposomov

 • opiše postopke industrijske izdelave koloidnih disperzij

 • opiše tehnološko uporabnost koloidnih disperzij

 • opiše snovi , ki se uporabljajo za izdelavo koloidnih disperzij

 • skicira proces nabrekanja

 • nariše razliko med sol in gel stanjem

 • skicira molekularne in asociacijske koloide

 • skicira zgradbo eno in večslojnih liposomov

 • Razvija osebno odgovornost v procesu izdelave zdravilnih pripravkov.

  Razvija sposobnost abstraktnega razmišljanja.

   

  Grobo disperzni sistemi

   

   

   

 • opiše fizikalno-kemijske lastnosti ter sestavo emulzij in suspenzij

 • razloži pomen emulgatorjev

 • loči fizikalno, kemijsko in mikrobiološko stabilnost emulzij in suspenzij

 • predvidi tip emulzije

 • razume pomen hidrofilno-lipofilnega ravnotežja

 • opiše pripravo in izdelavo emulzij in suspenzij

 • razdeli emulgatorje glede na kemijsko zgradbo, uporabo, izvor, ter tip emulzije, ki jo tvorijo

 • skicira sestavo emulzije

 • nariše zgradbo emulgatorjev

 • skicira razporeditev emulgatorjev glede na tip emulzije

 • nariše kemijske formule nekaterih emulgatorjev in močljivcev

 • s pomočjo HLB števila računa kombinacije emulgatorjev

 • v kemijskih formulah emulgatorjev označi hidrofilni in lipofilni del

 • Se zaveda pomena čistoče pri izdelavi emulzij in suspenzij.

  Razvija osebno odgovornost v procesu izdelave zdrvilnih pripravkov.

   

  POLTRDNE OBLIKE ZDRAVIL

   

   

   

  Mazila

   

   

   

 • opiše fizikalno-kemijske lastnosti mazil

 • loči različne mazilne podlage po kemizmu (gele ogljikovodikov, lipogele, emulzijske gele, hidrogele in gele polietilenglikolov)

 • opiše sestavo in izdelavo mazil, krem in gelov

 • opiše fizikalno-kemijske lastnosti mil

 • razloži pomen mil v farmaciji

 • napiše kemijske formule nekaterih sestavin mazilnih podlag

 • napiše reakcije izdelave mil

 • skicira mešalnike in homogenizatorje mazi

 • Razvije čut za skrbno in natančno izvedbo tehnoloških postopkov.

  Se zaveda pomena čistoče naprav, prostorov in osebja pri izdelavi mazil.

   

  4. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  TRDNE FARMACEVTSKE OBLIKE

  Dijak

  Dijak

   

  Praški in posipala

   

   

   

 • loči in opiše različne vrste praškov

 • loči med dividirajočim in dispenzijskim načinom predpisovanja deljenih praškov

 • opiše pomožne substance za izdelavo praškov

 • razume pomen izdelave trituratov

 • računa količine substanc za izdelavo praškov po receptih

 • računa izdelavo praškov iz trituracij

 • Razvija poklicno odgovornost.

  Razvija sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja.

   

  Zrnca

   

   

   

 • loči zrnca glede na namen uporabe

 • v farmakopeji poišče zahteve za zrnca

 • Se zave prednosti zrnc pred praški.

   

  Pelete

   

   

   

 • opiše pomen, sestavo in izdelavo pelet

 • skicira zgradbo pelet

 • ob skici razloži postopek oblaganja pelet

 • Se zaveda pomena razvoja novih zdravilnih oblik.

   

  Kapsule

   

   

   

 • loči med trdimi in mehkimi želatinskimi kapsulami

 • opiše izdelavo mehkih in trdih želatinskih kapsul

 • opiše polnjenje želatinskih kapsul v industriji

 • našteje pomožne snovi pri polnjenju trdih želatinskih kapsul

 • našteje pomožne snovi pri izdelavi ovojnic mehkih in trdih želatinskih kapsul

 • opiše mikrokapsule

 • določi potrebno količino polnila pri polnjenju trdih želatinskih kapsul

 • skicira izdelavo mehkih želatinskih kapsul

 • Razvija skrb za natančno odmerjanje učinkovine.

   

  Tablete

   

   

   

 • loči različne vrste tablet glede na način uporabe

 • našteje pomožne snovi za izdelavo tablet in opiše njihov pomen

 • opiše prostore za izdelavo tablet v skladu z DPP

 • opiše prednosti direktnega tabletiranja

 • opiše postopke granuliranja v industriji (suho granuliranje, vlažno granuliranje z gnetenjem, granuliranje z vrtinčenjem)

 • našteje glavne dele tabletirke

 • razloži razlike med ekscentrično tabletirko in rotirko

 • opiše delovanje ekscentrične tabletirke

 • ob skicah razloži izdelavo tablet

 • izbira pravilne ukrepe pri težavah, ki spremljajo tabletiranje

 • v farmakopeji poišče zahteve za tablete in preizkušanje tablet

 • Zaveda se pomena uporabe zaščitnih sredstev pri izdelavi tablet.

  Razvija občutek za nenehno izpopolnjevanje pri delu.

   

  Sladkorno in filmsko obložene tablete

   

   

   

 • opiše faze klasičnega oblaganja s sladkorjem

 • opiše izdelavo filmsko obloženih tablet (lakiranje)

 • primerja filmsko in sladkorno obložene tablete

 • našteje pomožne snovi pri izdelavi sladkorno in filmsko obloženih tablet

 • skicira dražirni boben

 • skicira posamezne faze klasičnega oblaganja tablet

 • ob skici razloži filmsko oblaganje tablet

 • Zave se pomena delovnih izkušenj za izdelavo kvalitetnih zdravilnih pripravkov.

   

  Peroralne oblike s podaljšanim soroščanjem

   

   

   

 • razloži namen izdelave oblik s podaljšanim sproščanjem

 • loči med farmakokinetičnim in tehnološkim konceptom podaljševanja učinka

 • našteje tehnološke izvedbe podaljšanega sproščanja

 • z diagramom prikaže razlike v krvnih koncentracijah zdravilne učinkovine po jemanju običajnih farmacevtskih oblik in farmacevtskih oblik s podaljšanim sproščanjem,

 • Se zaveda pomena razvoja novih zdravilnih oblik.

   

  Svečke in vagitoriji

   

   

   

 • razloži prednosti rektalne aplikacije

 • našteje supozitorijske podlage

 • pojasni način razpada posameznih supozitorijskih podlag

 • opiše postopke vlivanja, stiskanja in pakiranja svečk in vagitorij v industriji in lekarni

 • definira faktor izpodrivanja in pojasni njegov pomen

 • razloži odmerjanje zdravilne učinkovine glede na prostornino

 • napiše kemijske formule podlag za svečke

 • na skici razloži težave pri izdelavi svečk

 • računa faktor izpodrivanja

 • računa potrebno količino podlage za svečke s pomočjo faktorja izpodrivanja

 • Se zave pomena natančnega in odgovornega dela pri izdelavi zdravilnih pripravkov.

   

  Sterilizacija

   

   

   

 • opiše različne postopke sterilizacije (s toploto, z obsevanjem, mikrobiološka filtracija, kemijske metode)

 • opiše aseptični postopek

 • izbere najprimernejšo metodo sterilizacije za različne materiale

 • opiše pirogene

 • razloži depirogenizacijo

 • na sliki prikaže postopek sterilizacije v suhem sterilizatorju

 • ob shemi razloži delo z avtoklavom

 • na skici primerja membransko in globinsko filtracijo

 • skicira pretok sterilnega zraka v aseptični komori

 • Zave se pomena sterilizcije pri izdelavi sterilnih zdravilnih pripravkov.

  Razvija osebno odgovornost pri zagotavljanju sterilnosti.

   

  Sterilne farmacevtske oblike

   

   

   

  Farmacevtske oblike za oči

   

   

   

 • našteje različne oblike pripravkov za oči

 • našteje in pojasni zahteve za farmacevtske oblike za oči

 • opiše postopke izdelave farmacevtskih oblik za oči

 • opiše ovojnino za farmacevtske oblike za oči

 • opiše zahteve za okolje za izdelavo farmacevtskih oblik za oči

 • opiše topila, pomožne snovi in ovojnino pri izdelavi farmacevtskih oblik za oči

 • nariše shemo postopka za izdelavo farmacevtskih oblik za oči

 • primerja pomen puferske kapacitete in pH kapljic za oko

 • računa količino potrebnega sredstva za izotonizacijo kapljic za oko

 • Zave se pomena sterilizacije pri izdelavi sterilnih farmacevtskih oblik za oko.

  Razvija osebno odgovornost pri zagotavljanju sterilnosti in optimiranju fiziološke prenosljivosti pripravkov za oko.

   

  Parenteralne farmacevtske oblike

   

   

   

 • našteje in razložijo zahteve za parenteralne raztopine

 • primerja uporabo injekcij in infuzij

 • opiše zahteve za prostore in osebje za izdelavo sterilnih zdravilnih pripravkov v skladu z DPP

 • opiše industrijske postopke izdelave parenteralnih raztopin

 • opiše topila, pomožne snovi in ovojnino pri izdelavi paranteralnih farmacevtskih oblik

 • nariše shemo priprave sterilnega liofilizata

 • nariše spremembe eritrocitov v hipotonični in hipertonični raztopini

 • računa potrebno količino sredstva za izotonizacijo parenteralnih raztopin

 • računa potrebno količino topila za izdelavo izotoničnih raztopin

 • shematsko prikaže proizvodne faze v industriji pri izdelavi sterilnih parenteralnih farmacevtskih oblik

 • Zave se pomena aseptičnega okolja pri izdelavi parenteralnih zdravilnih pripravkov

  Razvija osebno odgovornost pri zagotavljanju sterilnosti in optimiranju fiziološke prenosljivosti parenteralnih zdravilnih pripravkov

   

  Izvlečki iz drog

   

   

   

 • primerja različne postopke ekstrakcije

 • našteje vrste izvlečkov iz drog

 • razloži prednosti in slabosti posameznih topil

 • definira posamezne izvlečke

 • shematsko prikaže postopke ekstrakcij

 • skicira rotavapor in razloži postopek uparevanja pri znižanem tlaku

 • Razvija čut za kvaliteto naravnih zdravilnih pripravkov.

   

  Novejše oblike zdravil

   

   

   

 • opiše farmacevtske oblike s prirejenim sproščanjem

 • skicira zgradbo terapevtskih sistemov (peroralnih in transdermalnih)

 • skicira primer predučinkovine

 • skicira liposome

 • Razvija občutek za pomen razvijanja novih farmacevtskih oblik.

   

  Ekološki vidiki pri izdelavi zdravil

   

   

   

 • opiše negativne vplive farmacevtske proizvodnje na okolje

 • razloži možne ukrepe za zaščito okolja

 • v literaturi išče članke o vplivih farmacevtske proizvodnje na okolje

 • Zave se pomena odgovornosti posameznika in skupine za varovanje okolja.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • uvod v farmacevtsko dejavnost

 • Farmacevtska kemija 3.letnik

 • varno delo v laboratoriju

 • nevarne snovi

 • ravnanje v primeru požara

 • prva pomoč

 • farmacevtsko tehnološki postopki

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji 3. letnik

  PP Farmacevtska tehnologija
  3. in 4. letnik

 • določanje gostote

 • tehtanje, drobljenje, sejanje, gostota trdnih snovi, mešanje, segrevanje in hlajenje, metode ločevanja, sušenje, čiščenje.

 • priprava vode za farmacevtske namene

 • Farmacevtska tehnologija 3. letnik

  Farmacevtska tehnologija 4. letnik

 • topila za pripravo pravih raztopin

 • topila za pripravo sterilnih zdravilnih pripravkov

 • fizikalno-kemijske osnove oblikovanja zdravil

 • Kemija 1. letnik

 • snovi

 • fizikalno-kemijske lastnosti raztopin

 • Kemija 1. letnik

 • topnost, raztapljanje, koncetracija

 • zdravila - zdravilni pripravki

 • Farmacevtska kemija 3. letnik

 • imena zdravilnih učinkovin in gotovih zdravil

 • strokovna literatura

 • Farmacevtska kemija 3. letnik

 • strokovna literatura

 • smernice dpp (dobre proizvodne prakse) pri oblikovanju zdravil

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji 3. letnik

 • dobra proizvodna praksa

 • kakovost in obstojnost zdravil

 • Farmacevtska tehnologija 3. letnik

 • stabilnost emulzij, suspenzij, mazil, pravih raztopin

 • biofarmacevtski vidiki oblikovanja zdravil

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji 4. letnik

 • biofarmacija

 • recept

 • PP Farmacevtska tehnologija
  3. in 4. letnik

 • izdelava zdravilnih pripravkov po receptih

 • označevanje zdravil za izdajo

 •  

 • označevanje zdravilnih pripravkov

 • odmerjanje zdravil

 •  

 • kontrola odmerkov

 • inkompatibilnosti pri izdelavi in izdaji zdravil

 • Kemija 1. letnik

 • kemijske reakcije

 • računanje v farmaciji

 • Kemija 1. letnik

 • kemijsko računstvo

 • tekoče farmacevtske oblike

 • prave raztopine

 • Kemija 1. letnik

  PP Farmacevtska tehnologija
  3. letnik

 • raztopine

 • izdelava pravih raztopin

 • koloidne disperzije

 •  

 • disperzije

 • izdelava koloidnih disperzij

 • grobe disperzije

 • PP Farmacevtska tehnologija 3. letnik

 • izdelava emulzij in suspenzij

 • poltrdne farmacevtske oblike

 • mazila

 • Biologija 2. letnik

  PP Farmacevtska tehnologija
  3. letnik

 • koža

 • izdelava mazil

 • trdne oblike zdravil

 • praški in posipala

 • PP Farmacevtska tehnologija
  4. letnik

 • izdelava praškov in posipal

 • granule

 •  

 • izdelava granulatov

 • kapsule

 •  

 • polnjenje kapsul z aponorm polnilnikom

 • tablete

 •   

 • preizkušanje tablet

 • peroralne oblike s podaljšanim delovanjem

 • Farmacevtska tehnologija 2. letnik

 • biološka uporabnost

 • svečke in vagitoriji

 • PP Farmacevtska tehnologija
  4. letnik

 • izdelava svečk in vagitorijev

 • sterilizacija

 • PP Farmacevtska tehnologija
  4. letnik

  MBE 2. letnik

 • sterilizacija v sušilniku in avtoklavu

 • načini sterilizacije

 • sterilne farmacevtske oblike

 • farmacevtske oblike za oko

 • PP Farmacevtska tehnologija
  4. letnik

 • izdelava pripravkov za oči

 • izvlečki iz drog

 • Farmakognezija 3. letnik

 • droge

 • ekološki vidiki pri izdelavi zdravil

 • Biologija 3. letnik

 • ekologija