SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRAMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

FARMACEVTSKA KEMIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

105

 

105

4.

136

 

136

skupaj

241

 

241


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • opiše pomembnejše anorganske in organske zdravilne učinkovine, razloži njihovo kemijsko strukturo lastnosti, terapevtsko uporabo in shranjevanje;

 • pojasni osnovne metode priprave najpomembnejših zdravilnih učinkovin;

 • definira različne načine klasifikacije zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi;

 • poveže farmacevtsko kemijo z znanjem anatomije, fiziologije, biologije celice, farmacevtske tehnologije,
  splošne anorganske in organske kemije ter analize zdravil;

 • strokovno teoretično se izobrazi za samostojno svetovanje pripravkov, ki se izdajajo brez recepta;

 • poveže znanja iz farmacevtske kemije z medicino,kemijo, biologijo in mikrobiologijo;

 • spozna strokovno farmacevtsko terminologijo in se usposobi za primerno govorno komunikacijo v delovnem okolju in za teoretično analizo problemov;

 • se seznani s strokovno literaturo in z možnostmi nadaljnjega izobraževanja s področja farmacevtske kemije;

 • pri eksperimentalnem delu se sreča z uporabo varovalnih sredstev, z ločenim zbiranjem nevarnih in škodljivih snovi in ob tem razvija skrb za varovanje lastnega zdravja in okolja;

 • se motivira za ohranjanje svojega zdravja;

 • razvije osebnostne lastnosti: poštenost, odgovornost, odločnost, komunikativnost, natančnost, raziskovalnost, vedoželjnost in motivacijo za vseživljenjsko izobraževanje.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  3. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Farmacevtska kemija

  Dijak

  Dijak

   

 • se seznani s predmetom farmacevtska kemija in s področji, ki jih obravnava

 • sposoben je vzpostaviti povezave z drugimi predmeti

 • Se zave pomena predmeta kot temeljnega za farmacevtsko stroko.

   

  Zdravilna učinkovina

   

   

   

 • definira pojem zdravilne učinkovine

 • razdeli zdravilne učinkovine

 • spozna farmacevtsko (farmakopejsko) nomenklaturo

 • razlikuje kemijsko, INN, generično, trivialno in zaščiteno ime

 • na podlagi latinskega imena napiše kemijsko formulo

 • poimenuje kisline, okside, hidrokside, različne soli in organske spojine z latinskim imenom in jih prevede v kemijsko (IUPAC) ime in obratno

 • Razvija sposobnosti za kvalitetno poklicno delo.

  Usposablja se za strokovno komunikacijo.

  Pridobiva si samozavest pri uporabi strokovnih izrazov.

  Razvija natančnost.

  Uporaba farmakopeje.

  Uporaba registra zdravil republike slovenije.

  Uporaba farmakoterapijskega priročnika.

  Anorganske zdravilne učinkovine

   

   

   

  1. skupina periodnega sistema

  2. skupina periodnega sistema

  3. skupina periodnega sistema

  4. skupina periodnega sistema

  5. skupina periodnega sistema

  6. skupina periodnega sistema

  7. skupina periodnega sistema

  8. skupina periodnega sistema

  9. Elementi prehoda

 • ponovi splošne kemijske in fizikalne značilnosti elementov

 • v periodnem sistemu si označi fiziološke in toksične elemente,s pomočjo skice razloži vlogo ionov v organizmu

 • nazorno razloži pomen farmakoloških izrazov

 • na podlagi lastnosti sklepa na delovanje in uporabo

 • poišče registrirane pripravke v registru zdravil in oficinalne v farmakopeji

 • v literaturi poišče primere inkompatibilnosti

 • pripravi preglednice učinkovin

 • poišče učinkovine z enakim delovanjem in si izdela miselni vzorec

 • napiše in uredi kemijske reakcije identifikacije

 • Razvija sposobnosti za kvalitetno poklicno delo.

  Usposablja se za strokovno komunikacijo.

  Pridobiva samozavest pri uporabi in razlagi strokovnih izrazov.

  Varuje svoje zdravje.

  Zaveda se pomena varovanja lastnega organizma in okolja pred nevarnimi snovmi.

  Se ekološko osvešča - dojame pomen pravilnega shranjevanja.

  Uporaba farmakopeje (monografije posameznih učinkovin).

  Uporaba registra zdravil r slovenije.

  Pregled novosti objavljenih v slovenski strokovni literaturi:

 • Lekarništvo,

 • Farmacevtski vestnik.

 • se seznani s farmacevtsko pomembnimi elementi v vsaki skupini periodnega sistema in njihovimi spojinami

 • našteje uporabo posameznih zdravilnih učinkovin

 •  

  Dojame pomen natančnosti pri doziranju zdravilnih učinkovin v farmacevtske oblike.

  Dojame povezavo med delovanjem in odmerkom zdravilne učinkovine.

  Se zave potrebe po spremljanju novosti v stroki.

   

  Organske zdravilne učinkovine

   

   

   

 • Alifatski ogljikovodiki

 • Alkilhalogenidi

 • Alkoholiin etri

 • Aldehidi in ketoni

 • Karboksilne kilsine

 • Estri

 • Amini

 • Aminokisline

 • Aliciklične spojine

 • Aromatski ogljikovodiki

 • Fenol in derivati

 • Aromatske karboksilne kisline

 • Aromatski amini in derivati

 • Kondenzirani aromatski amini

 • nariše osnovne kemijske strukture

 • napiše sintezne reakcije ter določi tip reakcije

 • izpelje enačbe reakcij za različne derivate

 • loči strukturno specifične in nespecifične zdravilne učinkovine

 • shematsko nariše receptor in opiše delovanje posamezne strukturno specifične zdravilne učinkovine

 • ob skici opiše prehajanje učinkovin skozi celično membrano

 • opiše povezavo med strukturo in delovanjem zdravilne učinkovine

 • nazorno razloži posamezne farmakološke izraze

 • razvrsti zdravilne učinkovine glede na delovanje in uporabo (izdelava preglednic in miselnih vzorcev)

 • Se zaveda nujnosti povezovanja in nadgradnje pridobljenega teoretičnega znanja.

  Razvija besedni zaklad in se s tem uri v strokovni komunikaciji.

  Se zaveda potrebe po temeljitem razumevanju snovi, ker le ob dobrem poznavanju lastnosti in delovanja lahko svetuje.

  Razvija sposobnost sklepanja.

   

 • Heterocikli:

 • Piridin in derivati

 • Kinolin in derivati

 • Pirimidin in derivati

 • Purin in derivati

 • Ksantinski alkaloidi

 • Barbiturati

 • Pirol in derivati

 • Indol in derivati

 • Pirazol in derivati

 • Imidazol in derivati

 • Furan in derivati

 • v literaturi poišče primere inkompatibilnosti

 • poišče registrirane pripravke z obravnavanimi zdravilnimi učinkovinami v Registru zdravil R Slovenije

 • poišče monografije zdravilnih učinkovin v farmakopeji

 • Razvija občutek za osebno odgovornost in natančnost pri delu.

  Se motivira za spremljanje strokovne literature in jo sprejme kot del poklicnega dela.

  Namenja posebno pozornost povezovanju med strokovnimi predmeti: anatomija-fiziologija-mikrobiologija - farmacevtska tehnologija in kontrolno-analizne metode v farmaciji.

  Uporaba farmakopeje uporaba registra zdravil r slovenije.

 • našteje skupine

 • opiše receptor

 • opiše strukturne značilnosti, uporabo in mehanizem delovanja učinkovin

 • poglobi znanje o heterociklih

 •  

  Se zave pomena varovanja zdravja.

  Se ekološko osvešča.

   

  4. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Zdravje, zdravilo in cilji farmacevtske kemije

  Dijak

  Dijak

   

 • razloži sestavo zdravila, opiše odnos med strukturo in delovanjem zdravilne učinkovine

 • našteje osnovna načela etike zdravstvenih in farmacevtskih delavcev

 • nariše strukture določenih zdravilnih učinkovin in ob tem obrazloži njihovo delovanje

 • ob plakatu razloži osnovna načela etike zdravstvenih in farmacevtskih delavcev

 • Se zaveda, kako pomembna vrednota je zdravje in kako pomembno ga je čuvati.

  Sprejme smernice za etično opravljanje svojega bodočega poklica.

  Referat: zdravila in zdravje.

  Osnove splošne farmakologije

   

   

   

 • opiše naloge farmakokinetike in farmakodinamike

 • razlikuje med specifičnim in nespecifičnim delovanje zdravil

 • razloži doze zdravila in definira terapevtski indeks ter širino

 • opozori na varno uporabo zdravil ter nevarnosti stranskih učinkov

 • razloži farmakokinetične parametre: sproščanje, absorbcijo, razporeditev, metabolizem in izločanje zdravilne učinkovine

 • izdela plakat, ki ponazarja delitev farmakologije

 • na shemi ponazori delovanje zdravil preko receptorjev

 • Se zaveda možnosti strnskih in toksičnih učinkov pri uporabi zdravil, pojava jatrogenih bolezni in zlorabe zdravil.

  Izdelava plakata: delitev farmakologije.

  Enotna klasifikacija zdravil (EKZ), anatomsko terapevtska klasifikacija zdravil (ATC) in predstavitev strokovne literature

   

   

   

 • opiše razlike med EKZ in ATC

 • razloži iskanje podatkov o zdravilnih učinkovinah po literaturi

 • pokaže in razloži osnovne informacije o zdravilih na sekundarni ovojnini

 • Se zaveda velikega pomena informacije o zdravilu na zaščitni embalaži in njeni pravilni interpretaciji.

  Razvije potrebo za kontinuirano izobraževanje.

   

  Zdravila, ki delujejo na imunološke mehanizme

   

   

   

 • našteje vrste serumov in vakcin, ki se uporabljajo pri zdravljenju infekcijskih bolezni

 • razloži problematiko avtoimunih bolezni in presaditev organov

 • razloži delovanje imunosupresivov in imunostimulansov

 • na primerih razloži pasivno in aktivno imunizacijo

 • nariše tabelo imunosupresivov in imunostimulansov

 • Se sooči z nevarnostmi pri uporabi serumov in vakcin.

  Pokaže na problematiko, pomanjkanja organov za presajanje.

  Opozori na vrsto dejavnikov, ki vplivajo na zdravje imunskega sistema.

   

  Zdravila, ki delujejo na infekcijske in parazitarne bolezni

   

   

   

 • definira naslednje pojme: antibiotik, kemoterapevtik, spekter delovanja, antibiogram, superinfekcija, rezistenca

 • opišejo kemijsko strukturo ostalih protimikrobnih sredstev

 • našteje predstavnike naravnih in polsintetskih penicilinov in cefalosporinov in razloži princip njihovega delovanja

 • opiše mehanizem delovanja kloramfenikola in razloži sindrom sivih otrok

 • našteje značilnosti aminoglikozidov, makrolidov in sulfonamidov, razloži njihovo delovanje, protibakterijsko področje, stranske in toksične učinke

 • opiše skupino kinolonskih antibiotikov in njihovo uporabo

 • nariše splošne strukturne formule: penicilinov, cefalosporinov in sulfonamidov

 • nariše tabelo tuberkulostatikov in ob tabeli razloži njihovo delovanje, našteje indikacije za njihovo uporabo ter stranske in toksične učinke

 • ob sliki razloži delovanje antimalarikov, amebicidov in anthelmintikov

 • Kritično vrednoti smiselnost in učinkovitost uporabe posameznih antibiotikov pri zdravljenju infekcijskih bolezni.

  Se zaveda nevarnosti pojava rezistence mikrobov pri pretirani uporabi antibiotikov.

  Se zaveda pomena izolacije osnovnega povzročitelja bolezni za uspešno zdravljenje.

  Razvije čut za natančnost pri svojem delu.

  Referat: uporaba antibiotikov v sodobnem svetu.

  Zdravila za zdravljenje neoplazem

   

   

   

 • opiše Evropski kodeks za boj proti raku

 • razloži kemizem citostatikov in način delovanja

 • ovrednoti njihovo klinično uporabo pri zdravljenju malignih tumorjev

 • opozori na pogosto število resnih stranskih učinkov pri uporabi citostatikov

 • navede načela pri izbiri posameznega citostatika in kombinacijskih shem citostatikov

 • nariše strukturne formule alkilirajočih citostatikov

 • nariše shemo, ki ponazarja njihov princip delovanja

 • Razčleni vzroke za pogosto število rakastih bolezni.

  Se zaveda pomena boja celotne družbe proti raku.

  Razvije čut za varovanje svojega zdravja.

  Referat: preprečevanje rakastih bolezni.

  Zdravila, ki delujejo na endokrine bolezni

   

   

   

 • opiše kemizem in delovanje hormonov ščitnice, trebušne slinavke, hipofize, nadledvične žleze in spolnih žlez

 • razloži motnje v delovanju teh žlez in opiše njihovo zdravljenje

 • pojasni uporabo hormonov v terapiji bolezni

 • našteje prednosti in pomanjkljivosti hormonske kontracepcije

 • nariše strukturni formuli tiroksina in trijodtironina

 • nariše shemo, ki ponazarja povratno povezavo delovanja hipofize na ščitnico

 • Se zaveda velikega pomena pravilnega delovanja endokrinih žlez.

  Se poklicno motivira in sprevidi velike možnosti hormonske terapije pri zdravljenju bolezni.

   

  Zdravila, ki delujejo na bolezni metabolizma

   

   

   

 • opiše posamezne vitamine in minerale in navede njihov fiziološki in zdravilni pomen

 • poveže znanje iz farmakognozije o pomenu in uporabi vitaminov

 • pojasni splošno priznane indikacije za zdravilno uporabo nutritivov in encimov

 • nariše plakat vodotopnih in maščobotopnih vitaminov

 • ob skici razloži delovanje vitamina-A na oči

 • Se zave velikega pomena vnosa zadostne količine.

  Vitaminov in mineralov v hrani.

  Se zave nujnosti uporabe nutritivnih in mineralno vitaminskih pripravkov pri zdravljenju določenih bolezni.

  Referat: vitamini v naši prehrani.

  Zdravila, ki delujejo na bolezni krvi in krvotvornih organov

       

 • opiše vzroke in načine zdravljenja najpogostejših vrst anemij

 • navede snovi, ki so udeležene pri strjevanju krvi

 • opiše snovi, ki jih uporabljamo za spodbujanje in zaviranje fibrinolize

 • navede in opiše snovi, ki jih uporabljamo za nadomeščanje izgubljene krvi

 • nariše skico, ki ponazarja koagulacijo krvi

 • izdela plakat, ki prikazuje snovi za nadomeščenje izgubljene krvi

 • Razvija strokoven odnos do kompleksnosti zdravljenja anemij.

   

  Psihofarmaki

   

   

   

 • navede poglavitne predstavnike fenotiazinov in butirofenonov in navede njihove poglavitne farmakodinamske učinke

 • opiše delovanje benzodiazepinov in antidepresivov

 • razloži delovanje, stranske učinke in toksičnost barbituratov ter našteje vsaj tri vrste nebarbituratnih uspaval

 • opiše učinke in presnovne poti alkohola, njegovo izločanje, zasvojenost in možnosti za zdravljenje kroničnega alkoholizma

 • nariše splošno strukturno formulo benzodiazepinov in pokaže na strukturne specifičnosti

 • nariše splošno strukturno formulo barbituratovi in jih razdeli v skupine

 • izdela plakat, ki ponazori presnovne poti alkohola

 • Razvije kritičen odnos do psihičnih bolezni, da niso to samo bolezni, ki jih imajo samo nekateri, ampak bolezni našega časa in celotne družbe.

  Se zaveda prevelike uporabe anksiolitikov, sedativov in hipnotikov v vskdanjem življenju, namesto da bi se ljudje korenito lotili sprememb v življenju in v svetu.

  Spozna veliko škodo, ki jo povzroča telesna in duševna zasvojenost z alkoholom pri posameznikih in v družbi.

  Izdelava plakata: presnovne poti alkohola.

  Zdravila za bolezni živčnega sistema in čutil

   

   

   

 • navede stopnje in nivoje splošne anestezije

 • našteje glavne predstavnike plinskih in tekočih inhalacijskih anestetikov in razloži njihove temeljne ter farmakološke lastnosti

 • našteje snovi, ki jih uporabljamo za intravensko anestezijo

 • opiše zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje ušesnih in očesnih bolezni

 • obrazloži delovanje antiepileptikov in antiparkinsonikov

 • pojasni terapevtsko delovanje antipiretičnih analgetikov in opiatnih analgetikov

 • pojasni uporabo inhibitorjev acetilholinesteraze

 • razločuje depolarizajoče in nedepolarizajoče mišične relaksante in razloži mehanizem njihovega delovanja

 • nariše posebnosti v strukturi lokalnih anestetikov in razloži njihovo delovanje

 •  ob skici opredeli receptorje v holinergičnem živčnem sistemu, njihovo razporeditev in učinke

 •  nariše tabelo zdravil z neposrednim delovanjem na holinergične receptorje

 • Se zave pomena splošne in lokalne anestezije.

  Razume epilepsijo in parkinsonovo bolezen, kot bolezen, ki je posledica motenih živčnih prenosov v možganih in ne kot psihično bolezen.

  Se odgovorno se odloča za svetovanje uporabe analgetikov – antipiretikov.

  Izdelava plakata - miselni vzorec: delovanje levodope.

  Zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja

   

   

   

 • opiše farmakodinamiko, farmakokinetiko kardiotoničnih glikozidov

 • našteje antiaritmike, opiše njihovo zdravilno uporabnost in stranske učinke

 • poda pregled najvažnejših skupin antihipertonikov in vrednoti njihovo zdravilno uporabnost

 • našteje najpomembnejše hipolipemike in snovi, ki jih uporabljamo za zdravljenje vnetih hemoroidov in bolnih ven

 • ob sliki razloži naravo delovanja β blokatorjev

 • nariše tabelo zdravilnih učinkovin, ki se uporabljajo pri zdravljenju angine pektoris in opiše njihovo delovanje

 • ob primerih utemelji uporabo kombinacij antihipertonikov

 • Se zaveda pomena zdrave prehrane in zdravega načina življenja pri preprečevanju bolezni srca in ožilja.

  Razvija kritičen in strokoven odnos do nemedikamentoznega.

  Zdravljenja bolezni hemoroidov in ven (ustrezna prehrana, gibanje, kopeli).

  Se zaveda pomena zniževanja krvnega tlaka in maščob v krvi.

  Referat: kardiovaskularne bolezni.

  Zdravila za bolezni dihal

   

   

   

 • opiše predstavnike in terapevtsko uporabo rinolitikov

 • našteje najpomembnejše ekspektoranse in razloži njihovo delovanje

 • pojasni razlike med sekretolitičnimi in sekretomotoričnimi ekspektoransi

 • opiše farmakoterapevtska načela pri akutnem napadu astme in pri astmatskem statusu

 • našteje poglavitne predstavnike antitusikov

 • ob sliki ponazori delitev ekspektoransov

 • shematsko razložijo temeljne mehanizme delovanja antitusikov

 • Se zaveda velike onesnaženosti okolja, ki prispeva velik delež k obolelosti dihal, predvsem pri otrocih.

  Referat: dihati pomeni živeti.

  Zdravila za bolezni prebavil

   

   

   

 • opiše snovi, ki povečajo izločanje želodčnega soka

 • opiše farmakodinamske učinke snovi, ki zmanjšajo kislost želodčnega soka

 • opiše snovi, ki zmanjšajo izločanje želodčne kisline, našteje glavne predstavnike antiemetikov

 • razloži učinke zdravil, ki jih uporablajmo pri zapeki

 • opredeli snovi, ki jih uporabljamo kot antidiaroike

 • ob shemi razloži delovanje antihistaminikov H2 in zaviralcev protonske črpalke

 • Se zaveda pomena pravilne prehrane ne samo pri preprečevanju bolezni prebavil, ampak tudi pri preprečevanju ostalih bolezni.

  Razvija sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja.

  Referat: zdrava prehrana.

  Zdravila za bolezni genitourinarnega sistema

   

   

   

 • med že poznanimi protimikrobnimi sredstvi izbere primerne za genitourinarni trakt

 • razloži sestavo lokalnih kontraceptivov in opiše pravilno uporabo

 • nariše shemo koncentracije ženskih spolnih hormonov med menstruacijskim ciklusom

 • Posebno pozornost nameni povezovanju znanj s predmetom mikrobiologija.

  Se zaveda problematike izbire ustreznega načina kontracepcije.

   

  Zdravila za zdravljenje bolezni kože

   

   

   

 • razloži značilnosti, delovanje in stranske učinke protimikrobnih sredstev in steroidov pri zdavljenju kože

 • antimikotikov in antiparazitikov

 • razlikuje kozmetične pripravke od zdravil za bolezni kože

 • nariše razpredelnico, ki ponazarja razdelitev glivic

 • Opozori na pomen pravilne diagnostike kožnega obolenja, ki je ključno za uspešno zdravljenje.

   

  Zdravila za bolezni mišično – kostnega sistema

   

   

   

 • opiše delovanje zdravil, ki jih sistemsko ali lokalno uporabljamo pri zdravljenju revmatskih bolezni

 • nariše razpredelnico sistemskih in lokalnih antirevmatikov

 • napiše reakciji sinteze acetilsilicilne kisline in paracetomola

 • sintetizira acetilsilicilno kislino iz salicilne kisline in acetanhidrida ob prisotnosti žveplene kisline kot katalizatorja

 • s postopkom prekristalizacije očisti acetilsilicilno kislino

 • z N-aciliranjem sintetizira paracetomol

 • Se zaveda problemov, ki nastajajo v zvezi z revmatskimi bolečinami; pravi vzrok je kompleksnejši in ga je težje odpraviti.

  Referat: revmatične bolezni.

  Strokovna literatura

   

   

   

 • razloži pristop iskanja informacij o zdravilih

 • izbere aktualno temo iz razpoložljive litetature in jo predstavi pred razredom

 • Zave se pomena spremljanja novosti v stroki.

  Razvije komunikacijske sposobnosti.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Zdravilna učinkovina

  Kemija 1. letnik

  Kemija 2. letnik

  LAJ 1. letnik

 • poimenovanje anorganskih spojin

 • poimenovanje organskih spojin

 • besedne vrste, sklon, spol, število

 • I.A deklinacija

 • Anorganske zdravilne učinkovine

  Kemija 1. letnik

  Biologija 1. letnik

 • periodni sistem

 • biogeni elementi v živih bitjih

 • 1. skupina periodnega sistema

  Kemija 1. letnik

  Biologija 1. letnik

  Farmacevtska tehnologija 4. letnik

  Kontrolne in analizne metode v farmaciji

 • litij, kalij, natrij

 • prehajanje snovi skozi membrano

 • tekoče oblike zdravil

 • identifikacija anionov in kationov

 • 2. skupina periodnega sistema

  Kemija 1. letnik

  Biologija 2. letnik

 • kalcij, magnezij, barij

 • skelet in mišičje, prebavila

 • identifikacija anionov in kationov

 • 3. skupina periodnega sistema

  Kemija 1. letnik

  Biologija 2. letnik

 • bor, aluminij, ph in pufri

 • prebavila, koža

 • 4. skupina periodnega sistema

  Kemija 1. letnik

  Biologija 2. letnik

  Farmacevtska tehnologija 4. letnik

 • ogljik. silicij

 • prebavila

 • tablete

 • 5.skupina periodnega sistema

  Kemija 1. letnik

  Biologija 1. letnik

  Biologija 2. letnik

  Farmacevtska tehnologija

 • dušik, fosfor, ph in pufri

 • celični metabolizem
  dihala, koža, sečila

 • tekoče oblike zdravil

 • 6. skupina periodnega sistema

  Kemija 1. letnik

  Biologija 2. letnik

 • kisik, žveplo, selen

 • koža, prebavila, sečila

 • 7. skupina periodnega sistema

  Kemija 1.letnik

  Biologija 2. letnik

  Kontrolne in analizne metode v farmaciji

 • fluor, klor, brom; jod

 • koža, dihala, živčevje

 • identifikacija anionov in kationov

 • Prehodni elementi

  Kemija 1.letnik

  Biologija 2. letnik

  Kontrolne in analizne metode v farmaciji

 • mangan, železo, kobalt, platina, baker, srebro, zlato, cink, živo srebro

 • krvna telesca, koža

 • identifikacija anionov in kationov

 • Organske zdravilne učinkovine

  Biologija 2. letnik

 • receptor

 • Alifatski ogljikovodiki

  Kemija 2. letnik

  Farmacevtska tehnologija

 • parafin, vazelin, poltrdne oblike zdravil

 • Alkilhalogenidi

  Kemija 2. letnik

  Biologija 1. letnik

  Biologija 2. letnik

 • alkilhalogenidi

 • prehajanje snovi skozi membrano

 • živčevje

 • Alkoholi

  Kemija 2. letnik

  Biologija 1. letnik

  Biologija 2. letnik

  Farmacevtska tehnologija

 • alkoholi, polioli

 • prehajanje snovi skozi membrano živčevje, koža

 • poltrdne oblike zdravil

 • Aldehidi in ketoni

  Kemija 2. letnik

  Biologija 1. letnik

  Biologija 2. letnik

  Kontrolne in analizne metode v farmaciji

 • aldehidi in ketoni

 • prehajanje snovi skozi membrano živčevje, koža

 • identifikacija organskih snovi

 • Alifatske karboksilne kisline

  Kemija 2. letnik

  Biologija 2. letnik

  Kontrolne in analizne metode v farmaciji

 • monokarboksilne kisline, dikarboksilne kisline, hidroksi kisline, optična aktivnost, racemat

 • koža, sečila, hemostaza

 • identifikacija organskih snovi

 • Derivati karboksilnih kislin

  Kemija 2. letnik

  Farmacevtska tehnologija

 • kislinski kloridi, anhidridi kislin, estri, amidi, soli

 • mila

 • Aromatski ogljikovodiki

  Kemija 2. letnik

 • aromatski značaj, homologi benzena, kondenzirani sistemi

 • Aromatske sulfonske kisline

  Kemija 2. letnik

  MBE 2. letnik

  Biologija 2. letnik

 • aromatske sulfonske kisline

 • mikroorganizmi, kemoterapevtiki

 • sečila, pankreas

 • Fenol in njegovi derivati

  Kemija 2. letnik

  Biologija 2. letnik

 • fenol

 • koža, sečila

 • Aromatske karboksilne kisline

   

 • aromatske karboksilne kisline

 • živčevje, koža

 • Aromatski amini

   

 • aromatski amini, anilin

 • živčevje

 • Heterociklične spojine

  Farmacevtska kemija 2.letnik

  Biologija 2. letnik

 • heterociklične spojine spetčlenimi obroči, heterociklične spojine s šestčlenimi obroči

 • obtočila, koža, dihala, živčevje, sečila, prebavila, mišičje

 • Zdravje zdravilo, cilji farmacevtske kemije

  Farmacevtska tehnologija 3. letnik

 • sestava zdravila

 • Osnove splošne farmakologije

  Biologija 2. letnik

  Farmacevtska tehnologija 3. letnik

  Kontrolne in analizne metode v farmaciji 4. letnik

 • receptorji

 • doze v farmaciji

 • ladme sistem

 • Zdravila, ki delujejo na infekcijske in parazitarne bolezni

  MBE 2. letnik

 • Mikroorganizmi, osnovne značilnosti mikroorganizmov

 • bakterije, virusi, parazitne živali

 • kemoterapevtiki, glivične okužbe kože

 • Zdravila za zdravljenje neoplazem

  Biologija 2. letnik

 • kancerogeneza

 • Zdravila, ki delujejo na endokrine bolezni

  Biologija 2. letnik

 • endokrini in reprodukcijski sistem (hipofiza, ščitnica, nadledvične žleze, spolne žleze)

 • Zdravila, ki delujejo na bolezni metabolizma in prehrane

  Zdravila, ki delujejo na bolezni krvi in krvotvornih organov

  Farmakognezija 4. letnik

  Biologija 2. letnik

 • vitamini in minerali v človekovem telesu

 • Psihofarmaki

  Biologija 2. letnik

  Kemija 2. letnik

 • živčevje

 • etanol

 • heterocikli

 • Zdravila za bolezni živčnega sistema in čutil

  Biologija 2. letnik

 • živčevje

 • oko

 • uho

 • Zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja

   

 • krvna obtočila

 • Zdravila za bolezni dihal

   

 • dihala

 • Zdravila za bolezni prebavil

   

 • prebavila

 • Zdravila za bolezni genitourinarnega sistema

  Biologija 2. letnik

  MBE 2. letnik

 • sečila

 • bakterijske okužbe sečil

 • Zdravila za zdravljenje bolezni kože

   

 • koža

 • okužbe kože, bakterijske okužbe kože, virusne okužbe kože, glivične okužbe kože, parazitske bolezni kože

 • Zdravila za zdravljenje mišično – kostnega sistema in vezivnega sistema

  Biologija 2. letnik

 • mišičje

 • skelet