SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRAMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

FARMAKOGNOZIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

105

 

105

4.

103

 

103

skupaj

207

 

207


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • spozna rastlinsko celico in njene produkte, rastlinska tkiva, vegetativne in generativne organe;

 • spozna najpomembnejše zdravilne rastline, droge, zdravilne učinkovine v njih in delovanje teh drog;

 • spozna kemijsko strukturo in razume delovanje zdravilnih učinkovin, ki se nahajajo  v drogah;

 • povezuje farmakognozijo s sorodnimi naravoslovnimi (medicina, biologija, kemija), tehnološkimi (farmacevtska kemija, farmacevtska tehnologija, kontrolne in analizne metode v farmaciji) in družboslovnimi vedami (psihologija, tuji jeziki, bibliotekarstvo);

 • se seznani s strokovno literaturo in jo zna uporabljati v konkretnih primerih;

 • spozna in pravilno uporablja strokovno terminologijo;

 • razvija osebnostne lastnosti, kot so: natančnost, odgovornost, poštenost, komunikativnost, odločnost;

 • razvija odgovoren odnos do okolja;

 • strokovno toretično se pripravi za samostojno delo v lekarni, specializirani prodajalni in analiznem laboratoriju;

 • motiviran je za vseživljensko izobraževanje in ustvarjanje lastnega mnenja o rastlinskih pripravkih;

 • strokovno teoretično se pripravi za nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokih strokovnih šolah.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  3. letnik - FARMAKOGNOZIJA

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Predstavitev farmakognozije

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna pojem farmakognozija

 • našteje glavne teme predmeta

 • spozna definicijo in poimenovanje drog

 • spozna pridobivanje in shranjevanje drog

 • z latinskim imenom poimenuje znane droge

 • našteje slabosti nabiranja rastlin v naravi

 • našteje prednosti in slabosti gojenja zdravilnih rastlin

 • pozna najbolj primeren čas nabiranja za posamezne dele rastlin

 • opiše pravilno sušenje glede na vrsto zdravilne učinkovine

 • opiše shranjevanje drog

 • Se zave pomena predmeta za delo v praksi, kar zanj pomeni motivacijo

  Razvija ustrezen odnos do narave.

  Se zave pomena strokovnega ravnanja z zdravilnimi rastlinami od gojenja ali nabiranja vse do shranjevanja.

  Se zave pomena natančnega vodenja dokumentacije o proizvodnji drog.

  Droge

  Ovojnina zdravil rastlinskega izvora.

  Prospekti in katalogi proizvajalcev in uvoznikov zdravil rastlinskega izvora.

  Strokovna literatura

   

   

   

 • razloži značilnosti primarne, sekundarne in terciarne literature

 • pregleda literaturo iz šolske knjižnice

 • prepozna primarno, sekundarno in terciarno literaturo

 • Se motivira za branje strokovne literature in jo sprejme kot del poklicnega dela.

  Strokovna literatura - sodeluje bibliotekar.

  Rastlinski organizmi

   

   

   

  Celica

   

   

   

 • pozna  zgradbo rastlinske celice

 • spozna primarni in sekundarni metabolizem

 • loči med mitozo in mejozo

 • skicira rastlinsko celico in opiše zgradbo in funkcijo posameznih organelov

 • razloži pomen fotosinteze

 • opiše primarni in sekundarni metabolizem

 • našteje primarne in sekundarne metabolite

 • analizira pomen mitoze in mejoze za rastlinski organizem

 • Se zave pomena rastlin v prehranjevalni verigi živih organizmov.

  Se zave pomena sekundarnih metabolitov za človeka.

  Se zave pomena varovanja okolja.

   

  Tkiva

   

   

   

 • definira pojem tkivo

 • spozna funkcijo posameznih  tkiv

 • spozna mikroskopsko zgradbo posameznih tkiv

 • našteje tvorna in trajna tkiva in nariše miselni vzorec

 • našteje funkcije posameznih tkiv

 • skicira mikroskopsko zgradbo posameznih tkiv in primerja njihovo zgradbo

 • Se uri v opazovanju, opisovanju in skiciranju,

  Se zave pomena natančnosti pri delu.

  Rastlinski material

  Organi

   

   

   

 • definira pojem organ

 • spozna funkcijo posameznih organov

 • spozna osnovne pojme iz morfologije rastlin

 • spozna mikroskopsko zgradbo organov

 • pozna preobražene organe

 • našteje vegetativne in generativne organe in njihove funkcije

 • s pravilnimi botaničnimi izrazi opiše posamezne organe

 • spozna primarno in sekundarno zgradbo organov

 • skicira mikroskopsko zgradbo in označi tkiva v posameznih organih

 • primerja mikroskopsko zgradbo stebla in korenine

 • našteje preobražene organe

 • primerja organe enokaličnic in dvokaličnic

 • Se zave pomena natančnega opazovanja in opisovanja.

  Se uri v skiciranju.

  Razvija sposobnost logičnega razmišljanja, povezovanja znanja in sklepanja.

  Strokovna literatura

  Sistematika rastlin

   

   

   

 • spozna umetne in naravne sisteme

 • razdeli živa bitja v kraljestva

 • spozna kraljestvi gliv in rastlin

 • se seznani s spolnim in nespolnim načinom razmnoževanjem

 • pozna filogenetski razvoj rastlin iz zelenih alg

 • našteje kriterije za razvrščanje živih bitij v umetne in naravne sisteme

 • našteje lastnosti gliv

 • opiše zgradbo lišajev

 • loči steljčnice in brstnice

 • razdeli rastline na debla in nariše miselni vzorec

 • našteje najpomembnejše alge in njihove lastnosti

 • spozna različne skupine mahov, praprotnic in semenk

 • nariše shemo izmenjave generacij

 • primerja izmenjavo generacij pri mahovih, praprotnicah in semenkah

 • nariše shemo razvoja rastlin iz zelenih alg

 • Se zave pomena raznolikosti živih bitij.

  Se zave pomena gliv za kroženje snovi v naravi.

  Se zave pomena lišajev za naselitev drugih vrst rastlin.

  Se zave pomena vodnih in kopenskih rastlin za živali in človeka.

  Se zave pomena varovanja okolja.

  Razvija sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja.

  Strokovna literatura

  Herbarij

  Rastlinski material

  Droge

   

   

   

  Droge gliv

   

   

   

 • spozna droge gliv in lišajev

 • spozna njihove zdravilne učinkovine in uporabo

 • skicira pivsko kvasovko in brstenje kot način razmnoževanja

 • s pomočjo slike opiše lišaj

 • našteje zdravilne učinkovine

 • razloži farmakološke izraze

 • spozna nekatera zdravila rastlinskega izvora

 • Razvija komunikacijske sposobnosti.

  Se zave pomena pravilne uporabe strokovne terminologije.

  Strokovna literatura

  Herbarij

  Droge

  Droge rastlin

   

   

   

 • spozna droge alg

 • spozna zdravilne učinkovine in uporabo mehurjastega bračiča

 • spozna droge praprotnic

 • spozna njivsko preslico

 • spozna droge golosemenk

 • spozna najpomembnejše družine in zdravilne rastline

 • prevede tekst iz strokovne literature in primerja podatke

 • ob sliki opiše njivsko preslico

 • primerja njivsko in močvirsko preslico

 • našteje zdravilne učinkovine in pozna uporabo njivske preslice v zdravilih rastlinskega izvora

 • pozna uporabo dvokrpega ginka

 • loči med terpentinovim in borovim eteričnim oljem,

 • našteje učinke in uporabo obeh

 • pozna uporabo brinovih jagod

 • Razvija kritičen odnos do informacij v literaturi.

  Se zave odgovornosti pri svetovanju.

  Dojame pomen nevarnosti zamenjave rastlinskih vrst.

  Se usposablja za svetovanje uporabe zdravilnih rastlin in zdravil rastlinskega izvora.

  Ovojnina zdravil rastlinskega izvora.

  Prospekti in katalogi proizvajalcev in uvoznikov zdravil rastlinskega izvora.

  Spozna droge kritosemenk

 • našteje značilnosti podrazredov

 • Pravilno uporablja strokovne izraze,

  Se zave nevarnosti nekritične uporabe drog.

   

  Spozna podrazrede dvokaličnic

   

   

   

 • Magnoliidae

 • Hamamelidae

 • Caryophyllidae

 •  Dilleniidae

 • Rosidae

 • Asteridae

 • spozna značilnosti najpomembnejših družin

 • spozna posamezne zdravilne rastline, njihove droge, zdravilne učinkovine in uporabo

 • ob sliki opiše in skicira značilnosti farmacevtsko najpomembnejših družin

 • prepozna najpomembnejše družine

 • ob sliki opiše posamezne zdravilne rastline

 • prepozna nekatere rastline

 • po videzu in vonju  prepozna nekatere droge

 • našteje zdravilne učinkovine v drogi

 • sklepa na delovanje nekaterih rastlinskih učinkovin

 • razloži farmakološke izraze

 • Se zave pomena natančnega opazovanja.

  Aktivno sodeluje v razpravi in razvija komunikacijske sposobnosti.

  Razvija sposobnost logičnega razmišljanja, povezovanja znanja in sklepanja.

  Se motivira za uporabo strokovne literature.

  Se zave pomena znanja tujega jezika.

   

  Spozna podrazrede enokaličnic

       

  Commelinidae

  Arecidae

  Liliidae

 • spozna značilnosti najpomembnejših družin

 • seznani se s posameznimi vrstami in drogami

 • spozna njihove zdravilne učinkovine in uporabo

 • pozna uporabo zdravilnih rastlin

 • samostojno poišče informacije v strokovni literaturi

 • primerja informacije iz literaturi

 • analizira nekatera zdravila rastlinskega izvora in presodi smiselnost kombiniranja drog v zdravilu

 • oceni ustreznost priloženih navodil

 • Razvija kritičen odnos do podatkov v literaturi,

  Se usposablja za svetovanje.

  Razvija kritičen odnos do uporabe zdravilnih rastlin.

  Se zave pomena komunikacije med farmacevtskim tehnikom in pacientom.

  Strokovna literatura

  Herbarij

  Droge

  Ovojnina zdravil rastlinskega izvora.

  Prospekti in katalogi proizvajalcev in uvoznikov zdravil rastlinskega izvora.


  4. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Uvod v kemijo naravnih spojin

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna zgodovino uporabe zdravilnih rastlin

 • razdeli zdravilne učinkovine po izvoru

 • nariše shemo, ki pojasnjuje nastanek zdravilnih učinkovin in drugih snovi  v rastlinah

 • Se zave pomena zdravilnih rastlin v preteklosti in sedanjosti.

  Plakat: osnovni pregled naravnih spojin.

  Vitamini in minerali

   

   

   

 • spozna posamezne vitamine

 • pozna naravne vire vitaminov

 • pozna njihovo vlogo v organizmu

 • našteje vzroke in znake hipovitaminoz, avitaminoz in hipervitaminoz

 • spozna naravne vire mineralov

 • spozna njihovo vlogo v organizmu

 • pozna znake pomanjkanja in nevarnosti prevelike uporabe mineralov

 • definira vitamine

 • razdeli vitamine glede na topnost

 • opiše delovanje v organizmu

 • opiše značilne bolezni pomanjkanja

 • izračuna % dnevne priporočene doze vitaminov v zdravilih

 • ugotavlja smotrnost kombinacij vitaminov in mineralov v gotovih zdravilih

 • Se zave pomena zdrave prehrane.

  Se usposablja za svetovanje o uporabi vitaminskih in mineralnih pripravkov.

  Pozna vlogo farmacevtskega tehnika pri svetovanju o uporabi vitaminov in mineralov.

  Register zdravil R Slovenije.

  Ovojnina vitaminskih in mineralnih pripravkov.

  Prospekti in katalogi proizvajalcev in uvoznikov vitaminskih in mineralnih pripravkov.

  Ogljikovi hidrati

   

   

   

 • spozna monosaharide, disaharide in polisaharide

 • spozna metabolizem in pomen v prehrani

 • spozna sluzi, gumije in pektine

 • ponovi droge

 • primerja kemijsko strukturo sluzi, gumijev in pektinov

 • opazuje vodne raztopine sluzi, gumijev in pektinov

 • sklepa na njihovo delovanje v organizmu

 • razdeli droge po delovanju

 • Razvija sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja.

  Se zave pomena neprebavljivih ogljikovih hidratov v prehrani in terapiji debelosti.

  Se usposablja za svetovanje.

  Razvija komunikacijske sposobnosti.

  Referat:  pomen ogljikovih hidratov v prehrani.

  Motnje v metabolizmu ogljikovih hidratov.

  Ovojnina zdravil rastlinskega izvora.

  Prospekti in katalogi zdravil rastlinskega izvora.

  Glikozidi

   

   

   

 • našteje glikozide

 • spozna kemijsko strukturo, mehanizem delovanja, uporabo, neželene škodljive učinke in kontraindikacije

 • prepozna kemijsko strukturo glikozidov

 • razloži delovanje oslabelega srca in sklepa na delovanje kardiotoničnih glikozidov

 • Razvija sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja.

  Se zaveda pomena individualnega doziranja kardiotoničnih glikozidov.

  Strokovna literatura

  Herbarij

  Droge

 • spozna metode identifikacije in določanja vsebnosti posameznih glikozidov v drogah

 • ponovi droge

 • spozna nevarnosti pretirane uporabe antrakinonskih odvajal

 • oceni smotrnost uporabe antrakinonskih odvajal v čajnih mešanicah za hujšanje

 • razume mehanizem delovanja saponinov

 • oceni smiselnost kombinacij različnih drog  v pripravkih proti kašlju

 • oceni ustreznost navodil, ki so priložena gotovemu zdravilu

 • spozna pomen flavonoidov v prehrani

 • nariše shemo razpada fenolnih, senevolnih in cianogenih glikozidov

 • Se usposablja za svetovanje.

  Razvija kritičen odnos do uporabe zdravilnih rastlin.

  Se zave pomena komunikacije med farmacevtskim teknikom in pacientom.

  Dojame pomen pravilnega shranjevanja drog.

  Ovojnina zdravil rastlinskega izvora.

  Prospekti in katalogi zdravil rastlinskega izvora.

  Lipidi

   

   

   

 • spozna kemijsko strukturo maščobnih kislin, acilglicerolov,  fosfolipidov in steroidov

 • spozna lastnosti in funkcijo v organizmu

 • ponovi metabolizem lipidov

 • spozna pomen v prehrani, posledice pomanjkanja esencialnih maščobnih kislin in posledice prevelikega uživanja maščob

 • ponovi droge

 • napiše formulo triacilglicerola, fosfolipida in holesterola

 • na podlagi kemijske strukture sklepa na lastnosti

 • našteje funkcije lipidov v organizmu

 • nariše shemo metabolizma lipidov

 • spozna pomen in naravne vire  nenasičenih maščobnih kislin v prehrani

 • analizira zdravila z  lecitinom in nenasičenimi maščobnimi kislinami

 • Razvija sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja.

  Se zave pomena pravilne prehrane za zdravje.

  Se usposablja za svetovanje.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Referat: pomen maščob v prehrani.

  Strokovna literatura

  Ovojnina zdravil rastlinskega izvora.

  Prospekti in katalogi zdravil rastlinskega izvora.

  Terpeni

   

   

   

 • našteje derivate izoprena

 • spozna kemijsko strukturo, delovanje in uporabo

 • spozna metode identifikacije in določanja vsebnosti posameznih derivatov v drogah

 • ponovi droge

 • prepozna kemijsko strukturo iridoidov, eteričnih olj in grenčin

 • primerja delovanje iridoidnih drog

 • spozna lastnosti eteričnih olj

 • našteje postopke pridobivanja eteričnih olj

 • razloži analizne postopke za določanje kvalitete eteričnih olj

 • razdeli droge z eteričnimi olji po delovanju

 • razloži delovanje grenčin

 • opiše postopek za določanje grenkobne jakosti

 • našteje droge, ki vsebujejo grenčine

 • razdeli smole po kemizmu

 • našteje in opiše najpomembnejše smole

 • razloži delovanje smol

 • oceni zdravila z derivati izoprena

 • Se zave pomena pravilnega shranjevanja eteričnih olj.

  Razvija osebno odgovornost pri zagotavljanju kvalitete izdelka.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Se zave svetovalne vloge farmacevtskega tehnika.

  Se zave odgovornosti pri svetovanju.

  Referat: aromaterapija.

  Strokovna literatura

  Herbarij

  Droge

  Ovojnina zdravil rastlinskega izvora

  Prospekti in katalogi zdravil rastlinskega izvora.

  Fenilpropidi

   

   

   

 • spozna fenilpropide

 • definira čreslovine

 • razdeli čreslovine po kemizmu

 • spozna delovanje in uporabo čreslovin

 • spozna kemijske postopke za identifikacijo čreslovin

 • ponovi droge

 • razlikuje grenkobo in trpkost

 • spozna kemijsko strukturo posameznih čreslovin

 • razloži mehanizem delovanja čreslovin

 • našteje učinke čreslovin

 • razloži metode identifikacije čreslovin

 • razdeli čreslovinske droge po delovanju

 • analizira zdravila s čreslovinskimi drogami

 • Se zave pomena pravilne priprave vodnih izlužnin čreslovin.

  Razvija komunikacijske sposobnosti.

  Razvija sposobnost presojanja in odločanja.

  Strokovna literatura

  Herbarij

  Droge

  Ovojnina zdravil rastlinskega izvora.

  Prospekti in katalogi zdravil rastlinskega izvora.

  Derivati aminokislin

   

   

   

 • našteje derivate aminokislin

 • spozna aminokisline in peptide

 • razdeli proteine glede na topnost, sestavo in biološko funkcijo

 • pozna metabolizem beljakovin in pomen v prehrani

 • razloži delovanje encimov

 • napiše splošno formulo aminokislin

 • spozna pomen esencialnih aminokislin v prehrani

 • v literaturi poišče praktično uporabo aminokislin

 • napiše formulo dipeptida

 • našteje naravne peptide

 • razloži denaturacijo

 • pojasni biološko funkcijo beljakovin

 • v literaturi poišče praktično uporabo beljakovin

 • nariše shemo metabolizma beljakovin

 • pozna vire popolnih beljakovin

 • Razvija sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja.

  Se motivira za uporabo strokovne literature.

  Se zave pomena zdrave prehrane.

  Razvija čut za varovanje svojega zdravja.

  Se zaveda odgovornosti svetovanja.

  Referat: pomen beljakovin v prehrani.

  Motnje v metabolizmu aminokislin in beljakovin.

  Register zdravil R Slovenije.

  Alkaloidi

   

   

   

 • definira alkaloide

 • razdeli alkaloide

 • ponovi živčni sistem

 • spozna posamezne alkaloide

 • skicira prenos impulzov v somatskem in vegetativnem živčevju

 • našteje naravne vire alkaloidov

 • razloži delovanje in praktično uporabo najpomembnejših alkaloidov

 • razdeli alkaloide glede na delovanje v živčnem sistemu

 • v literaturi poišče praktično uporabo posameznih alkaloidov

 • Se zave nenadomestljivosti naravnih virov učinkovin.

  Razvija ustrezen odnos do narave.

  Motivira se za branje strokovne literature.

  Se zave možnosti zastrupitve z alkaloidnimi drogami, zlasti pri otrocih.

  Dojame nevarnost uporabe nedovoljenih drog.

  Referat: zgodovina opija.

  Nikotin in kajenje

  Kofein

  Odvisnost

  Register zdravil R Slovenij


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Celica

  Biologija 1. letnik

 • celica

 • Alge, glive, lišaji, praprotnice, golosemenke, kritosemenke

   

 • poimenovanje drog, sklon, spol, število

 • Vitamini in minerali

  Biologija 2. letnik

 • prebavila, jetra, ledvice

 • Ogljikovi hidrati

  Kemija 2. letnik

 • ogljikovi hidrati

 • Glikozidi

  Biologija 2. letnik

  Farmacevtska kemija 4. letnik

 • srce, prebavila, dihala, ledvice

 • kardiotoniki

 • Lipidi

  Kemija 2. letnik

  Farmacevtska kemija 4. letnik

 • lipidi

 • hipolipemiki

 • Terpeni

  Kontrolne in analizne metode v farmaciji 4. letnik

 • lomni količnik, specifični kot zasuka

 • Derivati aminokislin

  Kemija 2. letnik

 • beljakovine

 • Alkaloidi

  Farmacevtska kemija 4. letnik

 • analgetiki i. reda, antitusiki, spazmolitiki, miorelaksansi, bronhodilatatorji, lokalni anestetiki, antihipertenzivi, antimalariki, citostatiki