SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRAMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

KONTROLNE IN ANALIZNE METODE V FARMACIJI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

68

 

68

skupaj

138

 

138


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • se seznani s sodobnimi analiznimi metodami za kontrolo in nadzor zdravil v proizvodnji in prometu;

 • pridobi praktična znanja za delo v kontrolno-analiznih organizacijskih enotah v proizvodnji, združenih lekarniških organizacijah, galenskih laboratorijih, veletrgovinah, lekarnah in kontrolnih zavodih za zdravila;

 • se seznani s sistemom zagotavljanja kakovosti zdravil;

 • spozna sisteme vzorčenja končnih izdelkov;

 • se seznani z dokumentacijo v proizvodnji in prometu z zdravili;

 • spozna mikrobiološko čistost zdravilnih oblik, prostorov in opreme;

 • se nauči zbirati in urejati podatke za ugotavljanje kakovosti zdravil;

 • spozna osnove statistične analize;

 • spozna nekatere metode biološkega in mikrobiološkega preiskovanja različnih oblik zdravil;

 • spozna vplive na stabilnost zdravil;

 • se seznani z usodo zdravila v organizmu (LADME);

 • razvija sposobnost opazovanja, eksperimentiranja, zapisovanja in sistematičnega urejanja podatkov;

 • se navaja na ekonomsko obnašanje in ravnanje z zdravili;

 • razvija skrb za lastno zdravje in zdravje drugih;

 • se navaja na upoštevanje pravil o varstvu pri delu;

 • razvija poklicno etiko v skladu s kodeksom farmacevtskih delavcev.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  3. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dobra proizvodna praksa

  Dijak

  Dijak

   

 • se seznani s predmetom in s področji, ki jih obravnava

 • se seznani z nekaterimi razlagami pojma kakovosti

 • spozna, kaj vse je potrebno zagotoviti za proizvodnjo kakovostnega zdravila

 • se seznani z nekaterimi splošnimi pojmi iz farmacevtske proizvodnje

 • spozna zakonske predpise s področja prometa z zdravili

 • sposoben je vzpostaviti korelacije z  drugimi predmeti

 • razume osnovne zahteve za kakovost zdravil

 • razume pomen kontrole kakovosti

 • primerja spoznane pojme med seboj

 • razlikuje spoznane pojme med seboj

 • razume definicijo zdravila

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri  doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri  doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

  Statistične metode

   

   

   

 • se seznani z osnovnimi statističnimi pojmi

 • spozna načine zbiranja in urejanja podatkov

 • razume osnovne statistične pojme

 • jih razlikuje med seboj

 • oblikuje podatke v obliki tabele

 • oblikuje podatke v obliki frekvenčne distribucije

 • odčita  podatke iz tabele

 • razlikuje med urejeno vrsto podatkov in frekvenčno distribucijo

 • Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

   

 • spozna načine grafičnega prikazovanja rezultatov

 • spozna osnovne mere srednje vrednosti

 • usvoji branje diagramov (histogram, poligon)

 • primerja osnovne mere srednje vrednosti med seboj

 • izračuna osnovne mere srednje vrednosti

 • razlikuje osnovne mere srednje vrednosti med seboj

 • Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

   

 • spozna osnovne mere variabilnosti

 • primerja osnovne mere variabilnosti med seboj

 • razlikuje osnovne mere variabilnosti med seboj

 • izračuna osnovne mere variabilnosti

 • razlikuje osnovne mere variabilnosti med seboj

 • se uri v statistični obdelavi podatkov

 • uporabi znanje na praktičnem primeru

 • uporabi matematično predznanje za osnovno statistično obdelavo podatkov

 • Si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

   

 • se seznani z najpogosteje uporabljanimi distribucijami

 • podrobneje spozna normalno distribucijo

 • obvlada normalno distribucijo

 • ugotovi uporabnost površine pod krivuljo normalne distribucije

 • razlikuje različne distribucije med seboj

 • se uri v statistični obdelavi podatkov

 • uporabi znanje na praktičnem primeru

 •    

  Vzorčenje

   

   

   

 • razume vlogo vzorčenja pri kontroli izdelkov

 • se seznani z osnovnimi sistemi vzorčenja, ki so pri nas v uporabi

 • se seznani z  OCC

 • pojasni vlogo tveganja pri kontroli z vzorčenjem

 • razume razlike med posameznimi sistemi

 • nariše OCC

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete

   

 • spozna njen pomen pri odločanju o sprejemanju  ali zavračanju serij

 • spozna vzorčenje po načinu (enkratno, dvakratno, večkratno)

 • spozna vzorčenje glede na riziko (tveganje), s katerim sprejemamo ali  zavračamo serije

 • spozna osnovni vzorčni plan za vzorčenje s pomočjo opisnih karakteristik

 • spozna osnovo tega plana

 • razlikuje med različnimi načini vzorčenja

 • primerja njihovo uporabnost

 • razume sistem, ki temelji na AQL (sprejemljivi nivo kvalitete)

 • pojasni, kaj vsebuje vzorčni plan za vzorčenje po atributih

 • razume, kako odločimo o sprejemu ali zavrnitvi serije

 • Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja

  Si pridobiva samozavest pri soodločanju o oceni kvalitete,

   

 • spozna osnovni vzorčni plan za   vzorčenje s pomočjo numeričnih karakteristik

 • spozna osnovo tega plana

 • pojasni, kaj vsebuje vzorčni plan za vzorčenje po variablah

 • razume, kako odločimo o sprejemu ali zavrnitvi serije

 • Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

   

  Dokumentacija

   

   

   

 • se seznani z osnovnimi načini spremljanja kakovosti

 • spozna nekaj konkretnih primerov kontrolnih kart

 • se seznani z informiranjem delavcev o kakovosti njihovega dela

 • spozna osnovno dokumentacijo, ki se izpolnjuje v lekarnah

 • razume pomen preventivnega spremljanja kakovosti

 • razume razdelitev in uporabo kontrolnih kart

 • izpolni nekatere dokumente iz proizvodnje

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Si pridobiva sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

   

  Kontrola farmacevtskih oblik

   

   

   

 • spozna splošna navodila in definicije, ki jih bo potreboval pri razumevanju nove snovi

 • spozna osnovne načine izražanja koncentracij

 • se uri v preračunavanju koncentracij

 • razume splošna navodila in definicije

 • · usvoji osnovne načine izražanja koncentracij

 • · uporabi matematično predznanje

 • · razume pomen točnega merjenja in točnega tehtanja

 • · razume najpreprostejše metode analize

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete

   

 • spozna organoleptične  metode analize

 • se seznani z najpreprostejšimi identifikacijskimi  analiznimi metodami

 • spozna različne farmakopejske  konstante

 • spozna načine preiskovanja razpadnosti, topnosti in sproščanja

 • se seznani z ustrezno aparaturo,

 • spozna različne načine preiskovanja kvalitete stekla

 • spozna različne  vrste obvezilnega materiala

 • spozna načine preiskovanja obvezilnega materiala

 • razume pomen konstant pri oceni kakovosti izdelkov

 • razlikuje med preiskovanjem razpadnosti, topnosti in sproščanja

 • ugotovi, kdaj preparat ustreza in kdaj ne

 • razume pomen preiskovanja sproščanja učinkovine iz oblikovanih zdravilnih pripravkov

 • razlikuje med različnimi načini preiskovanja kvalitete stekla

 • ugotovi, kakšne kvalitete je steklo

 • razlikuje različne  vrste obvezilnega materiala

 • našteje surovine, iz katerih pridobivamo obvezilne materiale

 • Si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

   

  Instrumentalne metode

   

   

   

 • se seznani z volumetrično analizo

 • spozna različne metode volumetrije

 • spozna vlogo indikatorjev

 • se uri v matematični obdelavi podatkov

 • usvoji klasično kvantitativno analizno metodo

 • razume osnovne pojme iz volumetrije

 • razlikuje med nevtralizacijsko in oksidacijsko redukcijsko titracijo

 • nariše titracijsko krivuljo

 • izbere pravi indikator

 • reši zadano računsko nalogo

 • Si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

  Razvija sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

  Pridobiva čut za samoizobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje.

  Delavnica: primerjava nevtralizacijsko in oksidacijsko-redukcijsko titracijo.

  Mikrobiološke metode

   

   

   

 • spozna specialno metodo mikrobiološke analize

 • spozna različna mikrobiološka gojišča

 • ugotovi uporabnost mikrobiološke analize

 • razlikuje različna gojišča

 • ugotovi njihovo uporabnost

 • Razvija senzibilen odnos do dela z biološkim materialom in do dela v posebnih pogojih

   

 • se seznani s specialno metodo analize antibiotikov

 • razume bistvo metode

 • pozna postopek določevanja

 • Razvija čut za varno delo ob upoštevanju predpisov

  Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete

   

 • spozna metodo za ugotavljanje penicilinov v pripravkih, ki nimajo proti mikrobnega učinka

 • razume pomen natančnega in aseptičnega dela

 • razume bistvo metode

 • razloži postopek

 • Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete

   

  Mikrobiološke metode

   

   

   

 • spozna specialno metodo analize  vitaminov

 • razume bistvo metode

 • razloži postopek

 • razume pomen natančnega in aseptičnega dela

 • Razvija senzibilen odnos do dela z biološkim materialom in do dela v posebnih pogojih.

  Razvija čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

   

 • spozna preiskovanje sterilnosti z direktno metodo in metodo membranske filtracije

 • spozna načine ugotavljanja števila klic v različnih vzorcih

 • spozna načine preiskovanja velikih in majhnih delcev z mikroorganizmi v zraku

 • razloži načine preiskovanja sterilnosti

 • razlikuje med sterilnimi in nesterilnimi pripravki

 • loči skupine zdravil glede na dovoljeno število klic na g ali ml preparata

 • razloži načine preiskovanja velikih in majhnih delcev z mikroorganizmi v zraku

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

  4. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Instrumentalne metode

  Dijak

  Dijak

   

 • se seznani z obarjalno in kompleksometrično titracijo

 • usvoji klasično kvantitativno analizno metodo

 • razlikuje med obarjalno in kompleksometrično titracijo

 • izbere pravi indikator

 • določi končno točko

 • reši zadano računsko nalogo

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Demonstracija: ogled delovanja aparatur na zavodu za farmacijo in preizkušanje zdravil.

 • spozna vlogo indikatorjev

 • se uri v matematični obdelavi podatkov

 • spozna metodo za določanje vode po Karl-Fischerju in metodo za določanje dušika po Kjeldahlu

 • razume metodo za določanje vode po Karl-Fischerju in metodo za določanje dušika po Kjeldahlu

 • razlikuje metodi med seboj

 • usvoji klasično kvantitativno analizno metodo,

 • razume pomen točnega tehtanja

 • išče nove primere

 • reši zadano računsko nalogo

 • Si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

  Sheme aparatur

  Referat:

 • spektrofotometrija,

 • plamenska fotometrija.

 • spozna obarjalno gravimetrično analizo

 • razume bistvo metode

 • Razvija sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

   

 • se uri v matematični obdelavi podatkov

 • spozna spektrofotometrijo kot metodo analize

 • ugotovi uporabnost te metode v kvalitativne in kvantitativne namene

 • reši zadano računsko nalogo

 • Razvija čut za inovativen in senzibilen odnos do tehnoloških novosti na svojem področju dela.

  Delavnica: primerjava različnih optičnih metod.

 • ,se uri v matematični obdelavi podatkov

 • spozna plamensko fotometrijo kot  metodo analize

 • razume bistvo metode

 • ugotovi uporabnost te metode za kvalitativne in kvantitativne namene

 • Pridobiva čut za samoizobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje.

  Razvija čut za delo z občutljivimi aparaturami.

   

  Instrumentalne metode

   

   

   

 • se seznani s kolorimetrijo

 • usvoji novo analizno metodo in spozna aparaturo

 • razume bistvo nove metode

 • ugotovi uporabnost te metode za kvantitativne namene

 • razlikuje različne vrste kolorimetrije

 • usvoji novo analizno metodo in spozna aparaturo

 • razume bistvo nove metode

 • ugotovi uporabnost te metode za kvalitativne in kvantitativne namene

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Demonstracija: ogled delovanja aparatur na zavodu za farmacijo in preizkušanje zdravil.

  Sheme aparatur.

 • se seznani z refraktometrijo

 • spozna polarimetrično metodo analize

 • razlikujejo refraktometrijo od polarimetrije

 • usvoji novo analizno metodo

 • razume bistvo nove metode

 • ugotovi uporabnost te metode za  kvantitativne namene

 • reši zadano računsko nalogo

 • Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

   

 • se seznani s potenciometrijo

 • razume uporabnost te metode za kvalitativne in kvantitativne namene

 • Razvija sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

   

 • se uri v matematični obdelavi podatkov

 • spozna kromatografijo kot separacijsko metodo

 • spozna kromatografski sistem

 • razlikuje med papirno, tenkoplastno, kolonsko, tekočinsko in plinsko kromatografijo,

 • usvoji elektrokemijsko separacijsko metodo

 • Razvija čut za inovativen in senzibilen odnos do tehnoloških novosti na svojem področju dela.

  Referat:

 • tekočinska kromatografija,

 • plinska kromatografija.

 • spozna elektroforezo

 • se seznani z uporabnostjo te metode

 • razlikuje različne vrste elektroforeze

 • Pridobiva čut za samoizobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje

   

 • se seznani z načini merjenja radioaktivnosti

 • razume princip merjenja s plinskimi števci,

 • Razvija čut za delo z občutljivimi aparaturami.

  Referat: radioaktivnost.

  Biološke metode

   

   

   

 • se seznani z biološkim poskusom

 • se seznani s specialno metodo analize in z njeno uporabo

 • razume pomen in posebnosti biološke kontrole

 • razume pravila, ki veljajo pri bioloških poskusih

 • razlikuje različne vrste bioloških določevanj

 • razume način preiskovanja neškodljivosti farmacevtskih pripravkov

 • Razvija senzibilen odnos do dela z biološkim materialom in do dela v posebnih pogojih.

  Slike iz biološkega laboratorija.

 • se seznani z  neškodljivostjo in toksičnostjo farmacevtskih pripravkov

 • razume pomen ugotavljanja toksičnosti

 • loči toksičnost in neškodljivost

 • Razvija čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

   

 • spozna načine predkliničnega in kliničnega preiskovanja zdravilnih pripravkov

 • spozna način določevanja prisotnosti depresornih substanc

 • razlikuje med predkliničnim in kliničnim preiskovanjem zdravilnih pripravkov

 • razume bistvo odkrivanja prisotnosti substanc, ki znižujejo normalni krvni pritisk

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

 • spozna način določevanja prisotnosti pirogenih substanc

 • razloži bistvo določevanja kardiotoničnih glikozidov z metodo mejne efektivne doze

 • spozna način določevanja kardiotoničnih glikozidov

 • razume bistvo odkrivanja prisotnosti substanc, ki povišajo telesno temperaturo nad 38° C

 • razlikuje med metodo  določevanja “ in vitro “ ter “ in vivo“

 • razloži bistvo določevanja kardiotoničnih glikozidov z metodo mejne efektivne doze

 • Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

   

 • se seznani z načini ugotavljanja alergijske občutljivosti kože na farmacevtske pripravke

 • razume nastanek alergične reakcije na koži,

 • loči ID-test od Prickovega testa,

 •    

  Stabilnost zdravil

   

   

   

 • se seznani z osnovnimi pojmi o stabilnosti zdravil

 • se seznani z osnovami kemijske kinetike

 • se  seznani s kinetiko kompleksnih reakcij

 • razume osnovne pojme o stabilnosti zdravil

 • razume kinetiko kemijske reakcije

 • apiše hitrost reakcije

 • razloži najpreprostejše primere ireverzibilne in reverzibilne reakcije

 • razume zakon o delovanju mas

 • obvlada kinetiko reakcij 0., 1. in 2. reda

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

 • se uri v matematični obdelavi podatkov

 • spozna vlogo katalizatorjev pri kemijski reakciji

 • reši zadano nalogo

 • Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

   

 • spozna kinetiko kataliziranih reakcij

 • se seznani s  fizikalnimi vplivi na spremembe zdravil

 • razume vlogo katalizatorjev pri kemijski reakciji

 • našteje vrste katalize

 • loči homogeno katalizo od heterogene

 • razume kinetiko kataliziranih reakcij

 • Razvija sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

   

 • spozna strukturne spremembe zdravilne učinkovine

 • našteje najpogostejše fizikalne spremembe zdravil

 • razume vzroke in posledice fizikalnih sprememb na učinek zdravila

 • našteje najpogostejše strukturne spremembe zdravilne učinkovine

 • razume vzroke in posledice strukturnih sprememb na učinek zdravila

 • Razvija čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

   

 • spozna vlogo antioksidantov in stabilizatorjev kot pomožnih substanc pri zaščiti pred oksidacijo

 • našteje posledice delovanja kisika na učinkovino

 • razloži vlogo antioksidantov in stabilizatorjev kot pomožnih substanc

 • našteje lastnosti dobrega antioksidanta

 • Pridobiva čut za samoizobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje.

   

  Stabilnost zdravil

   

   

   

 • spozna vplive povišane temperature na spremembe v zdravilu

 • razloži vpliv povišane temperature na spremembe v zdravilu

 • zapiše matematično odvisnost hitrosti reakcije od temperature

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

 • spozna vplive svetlobe na farmacevtske pripravke,

 • · se seznani z nekaterimi fotokemičnimi reakcijami,

 • našteje možne vplive svetlobe na nezaščiten pripravek

 • razloži vplive UV-svetlobe na spremembe učinkovine

 • loči direkten vpliv svetlobe od indirektnega

 • razloži fotokemični izkoristek

 • Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

 • se seznani z vplivi vlage na spremembe učinkovine

 • se seznani s hidrolizo

 • razume vpliv vlažnega okolja na spremembe učinkovine

 • razloži dvojni učinek vode

 • pojasni primer hidrolize acetilsalicilne kisline,

 • razloži vlogo encimov

 • loči Michaelis-Mentenovo konstanto od Michaelis-Mentenove enačbe

 • Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanj.

  Razvija sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

   

 • se seznani z vplivi encimov na učinkovine

 • seznani se s kinetiko preproste encimske reakcije

 • spozna pomen mikroorganizmov pri kvarjenju zdravil

 • se seznani z vlogo pomožnih substanc  v zdravilnih pripravkih

 • se seznani z vplivi ovojnine na pripravek

 • spozna zahteve za farmacevtsko steklo in plastiko

 • se seznani s testi za določevanje stabilnosti

 • uporabi znanja iz kemijske kinetike

 • razloži vlogo mikroorganizmov pri kvarjenju zdravil,

 • oceni vlogo pomožnih substanc za kvaliteto zdravilnih pripravkov

 • našteje možne vplive ovojnine na pripravek

 • našteje zahteve za farmacevtsko steklo in plastiko za parenteralne pripravke

 • razlikuje med orientacijskimi, pospešenimi in podaljšanimi testi stabilnosti

 • Razvija čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Pridobiva čut za samoizobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje.

   

  LADME

   

   

   

 • se seznani z usodo učinkovine v organizmu – sproščanje, absorpcija, distribucija (porazdelitev), metabolizem, izločanje

 • se seznani z modelom membrane

 • razume  proces sproščanja učinkovine iz oblikovanih zdravilnih pripravkov

 •    

 • se seznani z enoprostorskim in dvoprostorskim modelom porazdelitve

 • se seznani z možnimi spremembami metabolizma

 • našteje načine prehoda snovi skozi membrane

 • razume načine določanja koncentracije na mestu delovanja

 • razume pomen volumna porazdelitve

 • razloži pomen presnove zdravil

 • našteje organe, v katerih poteka večina presnovnih reakcij

 • našteje organe, skozi katere poteka izločanje snovi iz organizma

 • Razvija sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

  Razvija čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Razvija senzibilen odnos do dela z biološkim materialom.

  Pridobiva čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno,

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • LADME

 • Biologija 2. letnik

  Farmacevtska tehnologija
  4. letnik

 • zgradba telesa, prebavila, uropoetični sistem

 • biološka uporabnost - biofarmacevtski vidiki pri oblikovanju zdravil

 • mikrobiološke metode

 • Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 2. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 1. letnik

  Farmacevtska tehnologija
  4. letnik

 • mikroorganizmi, bakteriologija

 • komunalna higiena

 • sterilne oblike zdravil

 • biološke metode

 • Farmacevtska kemija 4. letnik

  Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo 2. letnik

 • zdravila, ki delujejo na imunološke mehanizme

 • imunologija

 • instrumentalne metode

 • Farmacevtska tehnologija
  4. letnik

 • farmacevtsko-tehnološki postopki

 • dobra proizvodna praksa

 • Farmacevtska kemija 4. letnik

  Farmacevtska kemija 3. letnik

 • enotna klasifikacija zdravil

 • zdravje, zdravilo, osnove farmacevtske etike

 • kontrola farmacevtskih oblik

 • Farmacevtska tehnologija
  4. letnik

  Farmacevtska kemija 3. letnik

 • farmacevtsko-tehnološki postopki

 • anorganske zdravilne učinkovine