SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRAMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1. 

   

 

2.

   

 

3.

 

245

245

4.

 

170

170

skupaj

 

415

415


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

Področja praktičnega pouka:

Letnik

Predmetno področje

T

V

Predmetno področje

T

V

Predmetno področje

T

V

1. letnik

                 

2. letnik

                 

3. letnik

farmacevtska tehnologija

 

70

farmakognozija

 

52,5

farmacevtska kemija

 

52,5

 

kontrolne in analizne metode v farmaciji

 

70

           

4. letnik

farmacevtska tehnologija

 

51

farmakognozija

   

17

kontrolne in analizne metode v farmaciji

 

68

 

socialna farmacija in kakovost

 

34

           

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • se usposobi za izvajanje tehnoloških operacij v lekarniškem, galenskem in industrijskem obsegu proizvodnje zdravil;

 • se usposobi za izvajanje medprocesne kontrole pri proizvodnji gotovih zdravil;

 • zna kontrolirati odmerke zdravilnih učinkovin pri magistralnih receptih;

 • se seznani s strokovno literaturo in spozna nujnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja;

 • dela opravlja natančno in dosledno;

 • izvaja dela po natančno predpisanih postopkih (kjer je to potrebno);

 • se zave pomena osebne higiene ter čistoče naprav, prostorov in osebja pri proizvodnji gotovih zdravil;

 • uporablja principe dobre proizvodne prakse (DPP) pri svojem delu;

 • se seznani s sodobnimi analiznimi metodami za kontrolo in nadzor zdravil v proizvodnji in prometu;

 • pridobi praktična znanja za delo v kontrolno-analiznih organizacijskih enotah v proizvodnji, združenih lekarniških organizacijah, galenskih laboratorijih, veletrgovinah, lekarnah in kontrolnih zavodih za zdravila,

 • spozna sisteme vzorčenja končnih izdelkov;

 • se seznani z dokumentacijo v proizvodnji in prometu z zdravili;

 • nauči se zbirati in urejati podatke za ugotavljanje kakovosti zdravil;

 • spozna osnove statistične analize;

 • spozna vplive na stabilnost zdravil;

 • razvija sposobnost opazovanja, eksperimentiranja, zapisovanja in sistematičnega urejanja podatkov.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  3. letnik - PRAKTIČNI POUK - FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA (70 ur)

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  TEKOČE FARMACEVTSKE OBLIKE

  Dijak

  Dijak:

   

  Prave raztopine

       

 • loči med različnimi farmacevtskimi pripravki, ki so po sestavi prave raztopine

 • opiše zdravilne raztopine, sirupe, kapljice, aromatične vode, saturacije,

 • našteje postopke za izboljšanje topnosti

 • opiše izdelavo pravih raztopin v industriji

 • loči med dozirnim in vakuumskim polnjenjem

 • kontrolira odmerek zdravilne učinkovine

 • izdela različne farmacevtske pripravke, ki spadajo med prave raztopine ob upoštevanju strokovno-teoretičnih zahtev

 • oceni stabilnost posameznih raztopin

 • pravilno signira izdelane pripravke

 • Se zaveda pomena natančnosti pri delu.

  Se zaveda pomena čistoče pri izdelavi raztopin.

  Vaje:

 • izdelava pravih raztopin za notranjo in zunanjo uporabo,

 • izdelava sirupa na topel in hladen način,

 • izdelava kapljic.

 • Koloidne disperzije

   

   

   

 • opiše koloidne disperzije

 • loči med molekularnimi in asociacijskimi koloidi

 • loči med liofilnimi in liofobnimi koloidi

 • primerja sol in gel stanje

 • pojasni pomen liposomov

 • opiše postopke industrijske izdelave koloidnih disperzij

 • opiše tehnološko uporabnost koloidnih disperzij

 • opiše substance, ki se uporabljajo za izdelavo koloidnih disperzij

 • izdela molekularne koloidne disperzije

 • izdela asociacijske koloide

 • Razvija sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja.

  Vaje:

 • izdelava molekularnega koloida (geli celuloznih etrov, škroba),

 • izdelava asociacijskega koloida (milni geli).

 • Grobo disperzni sistemi

   

   

   

 • opiše fizikalno-kemijske lastnosti ter sestavo emulzij in suspenzij

 • razloži pomen emulgatorjev,

 • loči fizikalno, kemijsko in mikrobiološko stabilnost emulzij in suspenzij

 • predvidi tip emulzije

 • razume pomen hidrofilno-lipofilnega ravnotežja

 • opiše pripravo in izdelavo emulzij in suspenzij

 • razdeli emulgatorje glede na kemijsko zgradbo, uporbo, izvor, ter tip emulzije, ki jo tvorijo

 • izdela različne tekoče emulzije za notranjo in zunanjo uporabo

 • izdela različne suspenzije

 • izvede postopek homogenizacije tekočih emulzij in suspenzij

 • eksperimentalno določi tip emulzije

 • opazuje emulzije in suspenzije pod mikroskopom

 • pravilno signira izdelane pripravke

 • Razvija osebno odgovornost v procesu izdelave zdravilnih pripravkov.

  Se zaveda pomena čistoče pri izdelavi emulzij in suspenzij.

  Vaje:

 • izdelava emulzij za notranjo in zunanjo uporabo,

 • homogeniziranje tekočih emulzij in suspenzij.

 • POLTRDNE FARMACEVTSKE OBLIKE

   

   

   

  Mazila

   

   

   

 • opiše fizikalno-kemijske lastnosti mazil

 • loči različne mazilne podlage po kemizmu (gele ogljikovodikov, lipogele, emulzijske gele, hidrogele in gele polietilenglikolov)

 • opiše sestavo in izdelavo mazil, krem in gelov

 • opiše fizikalno-kemijske lastnosti mil

 • razloži pomen mil v farmaciji

 • kontrolira odmerek zdravilne učinkovine

 • poveže teorijo s praktičnim izdelovanjem mazil

 • izdela različne mazilne podlage

 • homogeno vgrajuje zdravilno učinkovino v mazilno podlago

 • izdela mazila raztopine, mazila emulzije in mazila suspenzije

 • samostojno uporablja različne mešalnike in homogenizatorje

 • estetsko polni mazila v ustrezno ovojnino

 • pravilno signira izdelane pripravke

 • Razvija čut za skrbno in natančno izvedbo tehnoloških postopkov.

  Se zaveda pomena čistoče naprav, prostorov in osebja pri izdelavi mazil.

  Vaje:

 • izdelava gela ogljikovodikov,

 • izdelava emulzijskih gelov tipa O/V,

 • izdelava emulzijskih gelov tipa V/O,

 • izdelava hidrogelov,

 • izdelava gelov polietilenglikolov,

 • izdelava mazil raztopin,

 • izdelava mazil suspenzij

 • homogeniziranje mazil.


 • 4. letnik PRAKTIČNI POUK - FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA (51ur)

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  TRDNE FARMACEVTSKE OBLIKE

  Dijak

  Dijak

   

  Praški in posipala

   

   

   

 • loči in opiše različne vrste praškov

 • loči med dividirajočim in dispenzijskim načinom predpisovanja deljenih praškov

 • opiše pomožne substance za izdelavo praškov

 • razume pomen izdelave trituratov

 • kontrolira odmerek zdravilne učinkovine

 • homogeno meša praške v lekarniškem merilu ob upoštevanju ustreznih pravil

 • izdela praške za notranjo in zunanjo uporabo

 • izdela deljene praške in jih polni v papirnate kapsule

 • izdela prašek s pomočjo triturata

 • Se zaveda pomena uporabe zaščitnih sredstev pri mešanju praškov.

  Razvija čut za odgovorno in natančno delo.

  Vaje:

 • izdelava nedeljenih praškov za notranjo in zunanjo uporabo,

 • izdelava deljenih praškov,

 • izdelava praškov s pomočjo triturata.

 • Granule (zrnca)

   

   

   

 • loči granulate glede na namen uporabe

 • izdela granulat po vlažnem postopku

 • izdela šumeči granulat

 • Razvija čut za skrbno in natančno izvedbo tehnoloških postopkov.

  Vaje:

 • izdelava šumečega granulata,

 • izdelava navadnega granulata.

 • Kapsule

   

   

   

 • loči med trdimi in mehkimi želatinskimi kapsulami

 • opiše izdelavo mehkih in trdih želatinskih kapsul

 • opiše polnjenje želatinskih kapsul v industriji

 • našteje pomožne snovi pri polnjenju trdih želatinskih kapsul

 • našteje pomožne snovi pri izdelavi ovojnic mehkih in trdih želatinskih kapsul

 • opiše mikrokapsule

 • določi potrebno količino polnila pri polnjenju trdih želatinskih kapsul

 • polni trde želatinske kapsule v laboratorijskem merilu

 • izvede kontrolo kapsul (videz, variranje mase vsebine kapsul, razpadnost)

 • se uri v uporabi strokovne literature (farmakopeje)

 • Razvija poklicno odgovornost.

  Vaje:

 • polnjenje želatinskih kapsul z Aponorm polnilnikom.

 • Tablete

   

   

   

 • loči različne vrste tablet glede na način uporabe

 • našteje pomožne snovi za izdelavo tablet in opiše njihov pomen

 • opiše prednosti neposrednega tabletiranja

 • opiše postopke granuliranja v industriji (suho granuliranje, vlažno granuliranje z gnetenjem, granuliranje z vrtinčenjem)

 • našteje glavne dele tabletirke

 • razloži razlike med ekscentrično tabletirko in rotirko

 • opiše delovanje ekscentrične tabletirke

 • izdela granulat po vlažnem postopku z gnetenjem

 • izvede kontrolo ustreznosti granulata (videz, izguba mase pri sušenju, velikost in porazdelitev delcev, nasipna in zbita prostornina, merjenje reoloških lastnosti)

 • izvede medprocesno kontrolo tablet (videz, trdnost in obrabnost tablet, variranje mase, razpadnost)

 • se uri v uporabi strokovne literature (farmakopeje)

 • Razvija poklicno odgovornost.

  Se zaveda vpliva kvalitete granulata na izdelavo tablet.

  Vaje:

 • kontrola granulatov (videz, izguba mase pri sušenju, velikost in porazdelitev delcev, nasipna in zbita prostornina, merjenje reoloških lastnosti),

 • preizkušanje tablet (videz, trdnost in obrabnost tablet, variranje mase, razpadnost).

 • Svečke in vagitoriji

   

   

   

 • primerja svečke in vagitorije

 • razloži prednosti rektalne aplikacije

 • našteje supozitorijske podlage

 • pojasni način razpada posameznih supozitorijskih podlag

 • opiše postopke vlivanja, stiskanja in pakiranja svečk v industriji in lekarni

 • definira faktor izpodrivanja in pojasni njegov pomen

 • razloži odmerjanje učinkovine glede na prostornino

 • izvede postopek vlivanja svečk

 • homogeno vgrajuje zdravilno učinkovino v podlage za svečke

 • določi faktor izpodrivanja različnim učinkovinam v različnih podlagah

 • izračuna potrebno količino supozitorijske podlage s pomočjo faktorja izpodrivanja

 • Se zaveda pomena strokovnosti pri delu.

  Vaje:

 • izdelava svečk z vlivanjem v laboratoriju,

 • izdelava svečk z bužijsko stiskalnico,

 • izdelava svečk z englerjevo stiskalnico,

 • določanje faktorja izpodrivanja,

 • Sterilizacija

   

   

   

 • opiše različne postopke sterilizacije (s toploto, z obsevanjem, mikrobiološka filtracija, kemijske metode)

 • izbere najprimernejšo metodo sterilizacije za različne materiale

 • opiše pirogene

 • razloži depirogenizacijo

 • izvede sterilizacijo s suho toploto

 • izvede avtoklaviranje

 • izvede mikrobiološko filtracijo v aseptičnih pogojih

 • Razvija osebno odgovornost pri zagotavljanju sterilnosti zdravilnih pripravkov.

  Vaje:

 • čiščenje pribora pred sterilizacijo,

 • sterilizacija v suhem sterilizatorju,

 • sterilizacija v avtoklavu,

 • mikrobiološka filtracija.

 • Sterilne farmacevtske oblike

   

   

   

  Farmacevtske oblike za oči

   

   

   

 • našteje različne farmacevtske oblike za oči

 • našteje in pojasni zahteve za farmacevtske oblike za oči

 • opiše postopke izdelave farmacevtskih oblik za oči

 • opiše ovojnino farmacevtskih oblik za oči

 • opiše zahteve za okolje za izdelavo farmacevtskih oblik za oči

 • opiše topila, pomožne snovi in ovojnino pri izdelavi farmacevtskih oblik za oči

 • kontrolira odmerke in izotoničnost kapljic za oko

 • meri pH kapljic za oko

 • izdela kapljice za oko v aseptični komori

 • izdela mazilo za oko v aseptični komori

 • pakira v aseptičnih pogojih

 • pravilno signira kapljice za oko

 • Se zaveda pomena aseptičnega dela v odnosu do pacienta.

  Vaje:

 • izdelava kapljic za oko v aseptični komori,

 • izdelava mazila za oko v aseptični komori.

 • Parenterlni zdravilni pripravki

   

   

   

 • našteje in razložijo zahteve za parenteralne raztopine

 • primerja uporabo injekcij in infuzij

 • opiše industrijske postopke izdelave parenteralnih raztopin

 • opiše topila, pomožne snovi in ovojnino pri izdelavi paranteralnih farmacevtskih oblik

 • pripravi izotonično raztopino in jo sterilizira

 • izvede kontrolo parenteralnih raztopin (optična kontrola bistrosti in tujih delcev, kontrola zaprtosti primarne ovojnine, merjenje pH, kontrola polnjenja)

 • Se zaveda pomena aseptičnega dela v odnosu do pacienta.

  Vaje:

 • priprava izotonične raztopine,

 • kontrola parenteralnih raztopin.

 • Izvlečki iz drog

   

   

   

 • primerja različne postopke ekstrakcije

 • našteje vrste izvlečkov iz drog

 • razloži prednosti in slabosti posameznih topil

 • definira posamezne izvlečke

 • se uri v postopkih izdelave izvlečkov iz drog z različnimi topili

 • izvede postopek koncetracije izvlečkov

 • Se zave pomena kvalitete naravnih zdravilnih pripravkov.

  Vaje:

 • izdelava macerata, infusa, dekokta,

 • izdelava tinkture s perkolacijo in maceracijo,

 • izdelava tekočega ekstrakta z uporabo rotavaporja.

 • Individualne vaje

   

   

   

 • opiše pomen substanc v receptih

 • opiše način izdelave zdravilnega pripravka

 • opiše delovanje in uporabo zdravilnega pripravka

 • opiše shranjevanje zdravilnega pripravka

 • poišče v literaturi lastnosti sestavin pripravka

 • prekontrolira odmerke učinkovin s pomočjo literature

 • glede na lastnosti sestavin napiše najbolj smiselen način izdelave

 • glede na stabilnost sestavin predvidi način shranjevanja in rok uporabe

 • izdela pripravek v skladu s principi dobre proizvodne prakse

 • napolni pripravek v ustrezno ovojnino

 • signira pripravek

 • očisti laboratorojski inventar

 • Občuti odgovornost za izdelavo zdravilnega pripravka od prejema recepta do izdaje zdravila pacientu.

  Vaje:

 • izdelava različnih zdravilnih pripravkov po receptih iz lekarne.


 • 3. letnik PRAKTIČNI POUK - FARMAKOGNOZIJA (52ur)

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Priprava herbarija

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna nabiranje rastlin za herbarij, način sušenja, izdelavo in shranjevanje herbarija

 • nabere nekaj rastlin za herbarij, jih posuši in pritrdi na papir

 • poišče slovensko in latinsko ime rastline in družine

 • na herbarij napiše kraj nabiranja, rastišče, datum nabiranja in svoje ime

 • Se zave pomena natančne izdelave herbarija za določitev vrste.

  Razvija ustrezen odnos do narave.

  Vaje: herbarij.

  Mikroskopiranje

   

   

   

 • ponovi dele mikroskopa in način priprave preparata in mikroskopiranja

 • opazuje rastlinsko celico, gibanje kloroplastov, kromoplaste, amiloplaste, vakuole in kristale kalcijevega oksalata

 • opazuje povrhnjico z režami, prevodna in oporna tkiva

 • opazuje notranjo zgradbo listov, korenin, stebla, cvetov, semen in plodov

 • pripravi preparat za mikroskopiranje in ga obarva

 • poišče sliko pod različnimi povečavami

 • izračuna povečavo

 • poišče latinska imena rastlin, ki jih mikroskopira

 • prepozna celične sestavine in posamezna tkiva

 • skicira preparat in označi posamezne sestavine

 • v strokovni literaturi poišče informacije o učinkovinah in delovanju droge, ki jo mikroskopsko analizira

 • prevede tekst iz evropske farmakopeje

 • Dojame pomen povezovanja teorije s prakso.

  Razvija čut za delo z občutljivimi aparaturami.

  Se zave pomena mikroskopske analize drog.

  Se uri v opazovanju, opisovanju in skiciranju.

  Razvija natančnost in odgovornost.

  Strokovna literatura.

  Sveži preparati

  Značilnosti družin

   

   

   

 • spozna liste glede na obliko listne ploskve, socvetja in plodove

 • opazuje makroskopske značilnosti najpomembnejših družin

 • skicira nekaj listov, socvetij in plodov ter v literaturi poišče obliko listne ploskve, obliko socvetja in vrsto plodov

 • skicira in označi makroskopske značilnosti rastline iz določene družine

 • Se motivira za uporabo strokovne literature.

  Se uri v natančnem opazovanju in skiciranju.

  Se zave pomena makroskopske analize drog.

  Herbarij

  Makropreparati

  Uporaba zdravilnih rastlin

   

   

   

 • se seznani s programskim paketom Scopoli

 • spozna uporabo drog pri različnih zdravstvenih težavah

 • analizira rastlinska gotova zdravila, ki jih brez recepta lahko kupimo v lekarni

 • samostojno uporablja računalniški program

 • poišče droge, primerne za lajšanje določenih težav

 • poišče učinkovine in delovanje drog v gotovem zdravilu

 • sklepa na delovanje gotovega zdravila

 • analizira ustreznost navodil, ki so priložena gotovemu zdravilu

 • Pravilno uporablja strokovno terminologijo.

  Aktivno sodeluje v skupini in razvija komunikacijske sposobnosti.

  Razvija sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja.

  Razvija kritičen odnos do uporabe zdravilnih rastlin in rastlinskih gotovih zdravil.

  Se usposablja za svetovanje.

  Se zave posledic nestrokovnega svetovanja.

  Razvija samozavest.

  Vaje:

 • programski paket Scopoli,

 • strokovna literatura.


 • 4. letnik PRAKTIČNI POUK - FARMAKOGNOZIJA (17 ur)

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Vrednotenje drog

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna metode za določanje kakovosti drog

 • spozna strokovno literaturo s tega področja

 • poišče analizne postopke za vrednotenje drog v literaturi

 • prevede strokovni tekst

 • Se motivira za uporabo strokovne literature.

  Aktivno sodeluje v skupini in razvija komunikacijske sposobnosti.

  Se zave odgovornosti natančne analize drog.

  Strokovna literatura

  Vitamin C

   

   

   

 • spozna lastnosti

 • določi vsebnost v gotovem zdravilu

 • opazuje raztapljanje v različnih topilih

 • dokaže kisel značaj

 • opazuje oksidacijsko – redukcijske lastnosti

 • zatehta ustrezno količino vitamina C in pripravi raztopino za titracijo

 • izvede titracijo

 • izračuna količino vitamina C v gotovem zdravilu

 • preveri ustreznost gotovega zdravila

 • Poveže teoretično znanje s praktičnim.

  Razvija smisel za delo v skupini.

  Razvija ročne spretnosti.

  Razvija skrb za natančno izvajanje predpisanih postopkov.

  Razvija osebno odgovornost.


  Sluzi

   

   

   

 • spozna postopek za identifikacijo drog, ki vsebujejo sluzi

 • prevede tekst iz strokovne literature

 • izvede predpisan postopek

 • ugotovi kakovost droge

 • Se motivira za uporabo strokovne literature.

  Se uri v samostojnosti.

  Pridobiva samozavest pri interpretaciji rezultata.

  Strokovna literatura.

  Antrakinonski glikozidi

   

   

   

 • spozna postopek za določanje vsebnosti antrakinonskih spojin v drogi

 • razloži predpisani postopek

 • ga natančno izvede

 • izračuna količino antrakinonskih glikozidov v drogi

 • ugotovi kakovost droge

 • Razvija komunikacijske sposobnosti.

  Se uri v samostojnosti in natančnosti.

  Se zave pomena varovanja okolja.


  Flavonoidi

   

   

   

 • spozna eno od metod identifikacije spojin v preiskovani drogi

 • pripravi izvleček iz droge, standardno raztopino in mobilno fazo

 • izvede tenkoplastno kromatografijo

 • ugotovi prisotnost določenih spojin v drogi

 • Razvija ročne spretnosti,se zave pomembnosti natančno izvedene analize.

  Se zave pomena pravilne interpretacije rezultata.

   

  Lipidi

   

   

   

 • spozna postopek za določitev kislinskega števila oficinalnemu olju

 • prevede tekst iz strokovne literature

 • razloži predpisani postopek

 • ga natančno izvede

 • izračuna kislinsko število

 • ugotovi ustreznost oficinalnega olja

 • Se motivira za uporabo strokovne literature.

  Se uri v samostojnosti

  Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Strokovna literatura.

  Eterično olje

   

   

   

 • spozna metodo za določanje količine eteričnega olja v drogi

 • razloži princip določanja

 • skicira aparaturo in označi posamezne dele

 • izvede predpisani postopek

 • izračuna količino eteričnega olja v drogi

 • ugotovi ustreznost droge

 • Razvija komunikacijske sposobnosti.

  Se uri v natančnem opazovanju in skiciranju.

  Razvija ročne spretnosti.

   

  Grenčine

   

   

   

 • spozna postopek določanja grenkobne jakosti

 • pripravi raztopino kininijevega klorida in izlužnino iz droge

 • pripravi različna razredčenja izlužnine

 • določi grenkobno jakost

 • ugotovi ustreznost droge

 • Poveže teoretično znanje s praktičnim.

  Se uri v samostojnosti in natančnosti.

  Pridobiva samozavest pri interpretaciji rezultata.

   

  Čreslovine

   

   

   

 • uporabi znano metodo identifikacije spojin za preiskovano drogo

 • pripravi izvleček iz droge, standardno raztopino in mobilno fazo

 • izvede tenkoplastno kromatografijo

 • identificira nekatere spojine v drogi

 • Razvija ročne spretnosti.

  Usposablja se za samostojno delo.

  Se uri v natančnosti.

  Dojame pomen timskega dela.

  Se zave pomena pravilne interpretacije rezultata.

   

  3. letnik PRAKTIČNI POUK - FARMACEVTSKA KEMIJA (52 ur)

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Uvod v praktično delo - farmacevtska kemija

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna prostorsko ureditev laboratorija, laboratorijsko opremo

 • dobi splošna navodila za delo in vodenje laboratorijskega dnevnika

 • ponovi pravila varnega dela v laboratoriju

 • seznani se s požarno varnostjo

 • dobi splošna navodila za varno in ekološko sprejemljivo odstranjevanje odpadnih kemikalij

 • svoja znanja dokazuje z racionalnim gibanjem po prostoru

 • pravilno rokuje z laboratorijsko opremo

 • natančno in redno vodi laboratorijski dnevnik

 • varno rokuje s kemikalijami

 • pravilno uporablja predpisano zaščitno opremo

 • dosledno upošteva navodila za varno delo

 • Se zaveda, daje za delo v laboratoriju in v proizvodnji učinkovin in zdravilnih oblik potrebna: natančnost, varčnost, pravilno izvajanje pisnih navodil in predpisanih postopkov.

  Razvija odgovornost in zavest, da je od njegovega dela odvisna kakovost gotovega zdravila.

  Razvijajo čut za varovanje zdravja in okolja.

  Se ekološko osveščajo - dojamejo pomen pravilnega odstranjevanja in shranjevanja odpadkov.

 • Vaja: varno delo v laboratoriju.

 • Elementi prve in druge skupine periodnega sistema in njihove spojine

   

   

   

 • spoznava organoleptične lastnosti, topnost in reakcije identifikacije

 • spozna pripravo in uporabo anorganske spojine v farmacevtske namene

 • ugotavlja barvo plamena kationov prve in druge skupine periodnega sistema

 • identificira kation v neznani raztopini s pomočjo plamenske reakcije

 • analizira obe vodi glede na vsebnost kloridov, sulfatov in amoniaka

 • ugotavlja topnost različnih snovi v vodi

 • ugotavlja vpliv temperature na topnost soli

 • preizkuša mešanje vode z različnimi topili

 • pripravi kalcijev karbonat

 • izračuna izkoristek preobarjanja

 • poišče uporabo CaCO3 v farmakopeji

 • Si pridobiva sposobnost za skupinsko delo.

  Razvija čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Razvija sposobnost opazovanja in opisovanja snovi.

  Razvija natančnost pri delu.

  Delo izvaja v skladu s predpisi za varno delo.

  Spozna stopnjo topnosti različnih spojin in njen pomen za terapevtski učinek zdravilnih učinkovin.

  Se zave pomena uporabe strokovne literature.

  Vaje:

 • plamenske reakcije,

 • analiza vodovodne in prečiščene vode,

 • priprava CaCO3 za farmacevtsko uporabo.

 • Elementi tretje, četrte, pete in šeste skupine periodnega sistema in njihove spojine

   

   

   

 • spozna pomen pufrskih raztopin v organizmu in farmacevtskih pripravkih

 • se seznani z aktivnim ogljem, njegovimi lastnostmi in delovanjem ter uporabo

 • spoznava lastnosti soli in kislin elementov tretje, četrte, pete in šeste skupine periodnega sistema

 • pripravi pufrsko raztopino

 • meri pH pufra pred in po dodatku kisline in baze

 • primerja spremembo pH pufra s spremembo pH vode po dodatku kisline oziroma baze

 • določa pH raztopin soli

 • ugotavlja adsorbcijsko sposobnost aktivnega oglja in jo primerja s farmakopejskim predpisom

 • Se zaveda natančnega merjenja in tehtanja.

  Se uri v opazovanju, zapisovanju in analiziranju podatkov.

  Pridobiva si samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje in uporabo postopkov, ki jih predpisuje farmakopeja.

  Se navaja na samostojnost.

  Se zave pomena varnega ter ekološko neoporečnega dela.

  Vaje:

 • pufri,

 • carbo medicinalis,

 • indikatorji.

 • Halogeni in njihove spojine

   

   

   

 • spoznava kemijsko podobnost halogenov

 • spoznava organoleptične lastnosti in topnost

 • primerja oksidacijske sposobnosti halogenov med seboj

 • izvede identifikacijo halogenidov

 • napiše enačbo kemijske reakcije

 • ugotavlja topnost joda v različnih topilih

 • izračuna procent joda v zmesi

 • Razvija sposobnost opazovanja in opisovanja snovi.

  Razvija čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Spozna pomen identifikacije ionov za kakovost zdravilnih učinkovin.

  Vaje:

 • halogenidi.

 • Elementi prehoda

   

   

   

 • spoznava lastnosti železovih, bakrovih spojin in KMnO4

 • spoznava lastnosti KMnO4, K2Cr2O7 in ju primerja z vodikovim peroksidom

 • preizkuša topnost bakra

 • opazuje spremembe pri oksidaciji z različnimi oksidanti

 • zapiše reakcije in jih uredi

 • identificira železove in bakrove ione

 • poišče monografije bakrovih, železovih spojin in KMnO4 v farmakopeji

 • Se uri v prepoznavanju spojin.

  Razvija natančnost pri delu.

  Razvija sposobnost opazovanja in opisovanja spreminjanja snovi.

  Delo izvaja v skladu s predpisi za varno delo.

  Razvija ekološko zavest.

  Vaje:

 • železo in njegove spojine,

 • baker in njegove spojine,

 • KMnO4.

 • Ogljikovodiki

   

   

   

 • spoznava lastnosti ogljikovodikov

 • ugotavlja razliko med maščobnim oljem in tekočim parafinom

 • loči talino od raztopine

 • z dokaznimi reakcijami loči različni skupini organskih spojin

 • ugotavlja nenasičenost

 • sproti zapisuje identifikacijske reakcije in opažanja v laboratorijski dnevnik

 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Vajo izvaja varno in ekološko neoporečno.

  Vaje:

 • ogljikovodiki.

 • Alkoholi

   

   

   

 • spoznava lastnosti alkoholov

 • organoleptično analizira alkohole

 • izvede pomembnejše reakcije reaktivnosti alkoholov

 • sproti zapisuje identifikacijske reakcije in opažanja v laboratorijski dnevnik

 • Razvija čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Se navaja na samostojnost.

  Zna uporabljati osebna varovalna sredstva.

  Razvija sposobnost povezovanja teoretičnih znanj.

  Se navaja na iskanje podatkov v literaturi.

  Vaje:

 • alkoholi.

 • Halogenalkani

   

   

   

 • ponovi postopek destilacije in ekstrakcije

 • spozna lastnosti

 • sestavi aparaturo

 • sintetizira etilbromid

 • nadzoruje reakcijske pogojein jih zapisuje v dnevnik dela

 • loči etilbromid od vode

 • posuši s sušilnim sredstvom

 • nariše skico aparature

 • napiše enačbo sinteze

 • Razvija spretnosti sestavljanja aparature.

  Razvija sposobnost povezovanja znanj.

  Se navaja na delo v dvojicah in razvijanje smisla za sodelovanje.

  Razvija skrb za natančno izvajanje predpisanih postopkov.

  Vaje:

 • sinteza etilbromida.

 • Aldehidi in ketoni

   

   

   

 • spoznava lastnosti

 • v farmakopeji poišče reagente za identifikacijo funkcionalnih skupin

 • sproti zapisuje identifikacijske reakcije in opažanja v laboratorijski dnevnik

 • z dokaznimi reakcijami loči med aldehidi in ketoni

 • ovrednoti rezultate

 • sintetizira hidrazon

 • izvede identifikacijo v neznanem vzorcu

 • Razvija natančnost in zanesljivost pri delu.

  Razvija sposobnost opazovanja.

  Zna uporabljati osebna varovalna sredstva.

  Vaje:

 • aldehidi in ketoni.

 • Karboksilne kisline

   

   

   

 • spoznava lastnosti

 • organoleptično analizira kisline

 • izvede reakcije za reaktivnost kislin

 • sproti zapisuje reakcije in opažanja v dnevnik

 • Razvija natančnost in zanesljivost pri delu.

  Delo izvaja v skladu s predpisi za varno delo.

  Se navaja na iskanje podatkov v literaturi.

  Vaje:

 • alifatske karboksilne kisline:

 • dikisline,

 • trikisline,

 • hidroksikisline.

 • Derivati karboksilnih kislin

   

   

   

 • spozna lastnosti estra

 • sestavi aparaturo

 • sintetizira ester

 • napišejo enačbo reakcije

 • izračunajo izkoristek sinteze

 • nadzoruje reakcijske pogoje

 • Zna izvajati delo v skladu s predpisi za varno delo.

  Zna uporabljati osebna varovalna sredstva.

  Razvija odgovoren odnos do dela.

  Se uri v opazovanju, zapisovanju in analiziranju podatkov.

  Vaje:

 • sinteza etilacetata in čiščenje estra z ekstrakcijo.

 • Amini in aminokisline

   

   

   

 • spoznava lastnosti

 • izvede identifikacijo

 • sproti zapisuje identifikacijske reakcije in opažanja v dnevnik

 • sintetizira amin in si zapiše reakcijo v dnevnik dela

 • Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

  Se navaja na primerjanje dobljenih rezultatov s podatki v literaturi.

  Se navaja na samostojno delo.

  Vaje:

 • amini in aminokisline.

 • Aromatski ogljikovodiki

   

   

   

 • spoznava lastnosti

 • sintetizira nitrobenzen

 • zapiše reakcijo sinteze in opažanja pri sintezi

 • nadzoruje reakcijske pogoje

 • ekstrahira

 • izmeri volumen

 • izračuna izkoristek sinteze

 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija odgovornost za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Se ekološko osveščaj.

  Razvija čut za varovanje zdravja.

  Se zaveda nevarnosti pri delu z organskimi topili.

  Vaje:

 • sinteza nitrobenzena,

 • lastnosti aromatskih ogljikovodikov.

 • Sinteza in izolacija različnih zdravilnih učinkovin

   

   

   

 • spoznava različne postopke sinteze in izolacije zdravilnih učinkovin

 • sintetizira acetilsalicilno kislino in paracetamol

 • čisti zdravilne učinkovine s prekristalizacijo in destilacijo

 • izolira zdravilne učinkovine z metodo ekstrakcije

 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija odgovornost za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Se ekološko osveščaj.

  Razvija čut za varovanje zdravja.

  Se zaveda nevarnosti pri delu z organskimi topili.

  Vaje:

 • sinteza acetilsalicilne kisline,

 • prekristalizacija acetilsalicilne kisline,

 • sinteza paracetamola,

 • prekristalizacija paracetamola,

 • čiščenje estra z ekstrakcijo in destilacijo,

 • ekstrakcija limonena.


 • 3. letnik PRAKTIČNI POUK - KONTROLNE IN ANALIZNE METODE V FARMACIJI (70 ur)

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dobra proizvodna praksa

  Dijak

  Dijak

   

 • se seznani z zakonom o zdravilih

 • spozna zakonske predpise s področja prometa z zdravili

 • razume definicijo zdravila

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

 • Vaja: delo s tekstom – zakon o zdravilih.

 • Statistične metode

   

   

   

 • se seznani s preprosto statistično analizo:

 • aritmetična sredina in standardni odklon

 • površina pod krivuljo Gaussove distribucije

 • se uri v statistični obdelavi podatkov

 • uporabi znanje na praktičnem primeru

 • Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Vaje:

 • reševanje nalog iz statistike,

 • priprava na 1. pisno nalogo.

 • Vzorčenje

   

   

   

 • se seznani z najbolj uporabljanimi industrijskimi vzorčnimi plani

 • uporabi vzorčni plan za vzorčenje po atributih

 • uporabi vzorčni plan za vzorčenje po variablah

 • Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

   si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

 • uporaba vzorčnega plana za vzorčenje po atributih

 • uporaba vzorčnega plana za vzorčenje po variablah

 • Kontrola farmacevtskih oblik

   

   

   

 • se seznani s farmakopejskimi načini izražanja koncentracij

 • se seznani s termičnimi in kemijskimi identifikacijskimi reakcijami

 • pozna načine določanja nekaterih farmakopejskih konstant (vrelišče, tališče, relativna gostota)

 • se seznani s kemijsko analizo trdne farmacevtske surovine

 • se seznani s kemijsko analizo tekoče farmacevtske surovine

 • se uri v preračunavanju koncentracij

 • izvede termično in kemijsko, identifikacijo farmacevtske surovine

 • določi tališče, vrelišče, relativno gostoto po predpisih veljavne farmakopeje

 • izvede kemijsko analizo analizo trdne farmacevtske surovine

 • izvede kemijsko analizo analizo tekoče farmacevtske surovine

 • napiše izvid preparata

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

  Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Razvija čut za varno delo in upoštevanje predpisov.

  Si pridobiva sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Vaje:

 • reševanje nalog iz koncentracij,

 • priprava na 2. pisno nalogo,

 • identifikacija farmacevtske surovine,

 • določevanje tališča, vrelišča, relativne gostote,

 • kemijska analiza trdne farmacevtske surovine,

 • kemijska analiza trdne farmacevtske surovine.

 • Instrumentalne metode

   

   

   

 • se seznani z volumetrično analizo:

 • nevtralizacijska titracija

 • oksidacijsko- redukcijska titracija

 • izvede nevtralizacijsko titracijo

 • izvede oksidacijsko - redukcijsko titracijo

 • določi ekvivalentno točko

 • odčita volumen porabljenega standarda

 • izračuna množino preiskovane substance

 • ugotovi ali preparat ustreza ali ne

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

  Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Razvija čut za varno delo in upoštevanje predpisov.

  Si pridobiva sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Vaje:

 • standardizacija 0,1 mol/L NaOH in 0,1 mol/L HCl,

 • preiskovanje mazila z borovo kislino,

 • preiskovanje tablet z acetilsalicilno kislino,

 • določevanje fenobarbiton natrija,

 • priprava 0,1 mol/L raztopine joda,

 • preiskovanje injekcijske raztopine z askorbinsko kislino,

 • preiskovanje infuzijske raztopine z glukozo.


 • 4. letnik PRAKTIČNI POUK - KONTROLNE IN ANALIZNE METODE V FARMACIJI (68 ur)

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Instrumentalne metode

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna še ostale metode volumetrične analize:

 • obarjalna titracija

 • kompleksometrična titracija

 • nevodna titracija

 • izvede obarjalno titracijo, kompleksometrično titracijo, nevodno titracijo

 • se uri v titriranju

 • določi ekvivalentno točko

 • odčita volumen porabljenega standarda

 • izračuna množino preiskovane substance

 • se nauči preiskovati različne farmacevtske pripravke

 • se uri v matematični obdelavi podatkov

 • vrednoti rezultate po literaturi

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvija senzibilen odnos do varovanja okolja.

  Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Vaje:

 • obarjalna titracija,

 • kompleksometrična titracija,

 • nevodna titracija.

 • se seznani z obarjalno gravimetrično analizo

 • se seznani s spektrofotometrijo

 • kolorimetrijo, polarimetrijo in z refraktometrijo

 • spozna potenciometrično titracijo

 • se seznani s papirno, tenkoplastno in kolonsko kromatografijo

 • ponovi ekstrakcijo in uporabo destilacije pri znižanem pritisku

 • izvede gravimetrično analizo

 • uporabi znanja iz filtriranja in tehtanja

 • izvede spektrofotometrično, kolorimetrično, refraktometrično, polarimetrično in potenciometrično analizo

 • rezultate poda v obliki diagrama

 • odčitajo rezultat iz diagrama

 • izvede papirno, tenkoplastno in kolonsko kromatografijo

 • izvede ekstrakcijo in destilacijo pri znižanem pritisku

 • Razvija sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

  Razvija čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Razvija čut za delo z občutljivimi aparaturami.

  Razvija čut za inovativen in senzibilen odnos do tehnoloških novosti na svojem področju dela.

  Pridobiva čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

  Si pridobiva sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Vaje:

 • obarjalna gravimetrična analiza,

 • spektrofotometrija:

 • določanje brez standarda,

 • določevanje s pomočjo standarda,

 • kolorimetrija,

 • refraktometrija,

 • polarimetrija,

 • merjenje pH pufrov,

 • potenciometrična titracija,

 • papirna kromatografija,

 • tenkoplastna kromatografija,

 • kolonska kromatografija,

 • določevanje maščobnih kislin v kalijevem milu.

 • Stabilnost zdravil

   

   

   

 • spozna adsorpcijo vlage na praškaste substance

 • se seznani z vplivom stabilizatorja na fizikalno stabilnost suspenzij

 • se seznani z vplivom emulgatorja na fizikalno stabilnost emulzij

 • se seznani z vplivom koncentracije na viskoznost zdravilnih pripravkov

 • se seznani z vplivom pH na hidrolizo zdravilne substance

 • se seznani z vplivom kovinskih ionov na oksidacijo zdravilne substance

 • spozna pospešeni test stabilnosti

 • oceni sposobnost različnih adsorbentov za vezavo vlage iz zraka

 • oceni kvaliteto različnih stabilizatorjev za večjo stabilnost suspenzij

 • oceni kvaliteto različnih emulgatorjev za večjo stabilnost emulzij

 • določi vpliv koncentracije na viskoznost zdravilnih pripravkov

 • ugotovi vpliv pH na hidrolizo zdravilne substance

 • ugotovi vpliv kovinskih ionov na oksidacijo zdravilne substance

 • izvede pospešeni test stabilnosti

 • določi čas uporabnosti zdravilnega pripravka

 • Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvija čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvija senzibilen odnos do varovanja okolja.

  Razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Razvija sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

  Razvija čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Razvija čut za delo z občutljivimi aparaturami.

  Razvija čut za inovativen in senzibilen odnos do tehnoloških novosti na svojem področju dela.

  Pridobiva čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

  Si pridobiva sposobnosti za timsko delo in komuniciranje

  Vaje:

 • adsorpcija vlage na praškaste substance,

 • vpliv stabilizatorja na fizikalno stabilnost suspenzij,

 • vpliv emulgatorja na fizikalno stabilnost emulzij,

 • vpliv koncentracije na viskoznost zdravilnih pripravkov,

 • vpliv pH na hidrolizo zdravilne substance,

 • vpliv kovinskih ionov na oksidacijo zdravilne substance,

 • pospešeni test stabilnosti,

 • priprava na zaključni izpit:

 • vaja po izbiri 1,

 • vaja po izbiri 2,

 • vaja po izbiri 3,

 • vaja po izbiri 4.


 • 4. letnik PRAKTIČNI POUK: SOCIALNA FARMACIJA (34 ur)

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Farmakoekonomika

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna oblikovanje cene zdravil in medicinskih pripomočkov

 • se seznani s pojmi storitev, rabat in maržo

 • opredeli storitev, rabat in maržo

 • loči zdravila pri katerih se zaračunava storitev od tistih pri katerih se zaračunava marža

 • Združuje znanje posameznih farmacevtskih predmetov.

  Povezuje teoretično znanje s prakso.

  Vaje:

 • uporaba računalnika pri izdaji zdravila in vodenju evidenc.

 • Poučevanje in dajanje navodil bolniku

   

   

   

 • se seznani z načini sporazumevanja s pacienti v lekarni (govorno, pisno, neverbalno)

 • se seznani s pojmom z navodili skladnega jemanja zdravil (Drug compliance)

 • opiše psihološke osnove svetovanja

 • demonstrira zbrano poslušanje

 • prepoznava neverbalno sporazumevanje: kretnje, obrazno mimiko, govorico oči, pomen fizičnega kontakta, drže telesa in komunikacijski prostor

 • opredeli govorno, pisno in neverbalno sporazumevanje

 • našteje korake v procesu sporazumevanja

 • obvlada postopke zbiranja informacij o pacientu

 • naredi miselni vzorec, ki nazorno prikaže informacije, ki jih posreduje farmacevtski tehnik pacientu ob izdaji zdravila brez recepta

 • v miselnem vzorcu označi možne ovire pri z navodili skladnim jemanjem zdravil

 • se uri v postavljanju vprašanj pri indikacijski skupini:

 • za inkontinenco

 • za samozdravljenje kašlja in prehlada

 • antipiretiki, analgetiki,

 • antacidi, antiemetiki

 • antidiaroiki, odvajala

 • za nego kontaktnih leč, oftalmiki

 • antiseptiki

 • pripravki za sončenje in nego po sončenju

 • repelenti

 • za prvo pomoč pri pikih insektov

 • hrana za dojenčke

 • dietna hrana

 • Sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci.

  Dopolnjuje besedni zaklad.

  Se zave pomena pravilnega svetovanja pacientom.

  Združuje znanje posameznih farmacevtskih predmetov.

  Povezuje teoretično znanje s prakso.

  Spoznava vedenje in ukrepanje bolnika.

  Se ravna po načelih vesti in etičnih načelih farmacevtskega tehnika.

  Se zave potrebe po diskretnosti.

  Se motivira za izpopolnjevanje in nadgrajevanje svojega znanja.

  Se zave, da sta informacija in svetovanje pravica pacienta.

  Razvija zavest o strokovni odgovornosti in kakovostnem poklicnem delu.

  Razvija komunikacijske sposobnosti.

  Kaže pripravljenost in sposobnost, da sodeluje pri pospeševanju zdravja.

  Si pridobiva samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Vaje:

 • vodenje razgovora pri samozdravljenju (splošni obrazec),

 • indikacijska skupina za inkontinenco,

 • samozdravljenje kašlja in prehlada,

 • skupine zdravil: antipiretiki, analgetiki,

 • antacidi , antiemetiki, antidiaroiki, odvajala,

 • nega kontaktnih leč, oftalmiki,

 • antiseptiki

 • pripravki za sončenje in nego po sončenju,

 • repelenti in prva pomoč pri pikih insektov,

 • hrana za dojenčke,

 • dietna hrana v lekarni.

 • Prvine poslovnega procesa

   

   

   

 • spozna pomen prvin poslovnega procesa: delovna sredstva, predmete dela, delo in storitve

 • prepozna prvine poslovnega procesa

 • prepozna značilnosti delovnih sredstev in predmetov dela

 • prepozna podjetnost kot sposobnost lotevanja novih podjemov

 • Se zaveda pomena redkosti poslovnih dobrin.

  Se zaveda racionalnega gospodarjenja s prvinami poslovnega procesa.

  Se zaveda, da so ustvarjalni in podjetni ljudje najpomembnejši naravni vir.

  Vaje:

 • prepoznavanje posameznih prvin poslovnega procesa.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • izdelava zdravilnih oblik

 • Farmacevtska tehnologija
  3. in 4. letnik

 • farmacevtsko tehnološki postopki

 • mikroskopiranje

 • Farmakognizija 3. letnik

 • botanika

 • instrumentalne metode

 • Farmacevtska tehnologija
  4. letnik

 • farmacevtsko-tehnološki postopki

 • dobra proizvodna praksa

 • Farmacevtska kemija
  4. letnik

  Farmacevtska kemija
  3. letnik

 • enotna klasifikacija zdravil

 • zdravje, zdravilo, osnove farmacevtske etike

 • kontrola farmacevtskih oblik

 • Farmacevtska tehnologija
  4. Letnik

  Farmacevtska kemija
  3. letnik

 • farmacevtsko-tehnološki postopki

 • anorganske zdravilne učinkovine

 • dobra lekarniška praksa

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji 3. letnik

 •  

 • vaja: dietna hrana

 • Farmakognizija 3. letnik

  Farmacevtska kemija
  4. letnik

 • zdravila, ki delujejo na bolezni metabolizma

 • zdravila in medicinski pripomočki

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji 3. letnik

  Farmacevtska kemija
  3. In 4. letnik

 • zdravilo

 • zdravilne učinkovine

 • zdravniški recept in naročilnica za medicinski pripomoček

 • Farmacevtska tehnologija
  3. letnik

 • recept

 • vaja: antacidi, antidiaroiki, odvajala, antiemetiki

 • Farmacevtska kemija
  3. In 4. letnik

  Biologija 2. letnik

 • anorganska zdravilne učinkovine

 • zdravila za bolezni prebavil

 • prebavila

 • vaja: analgetiki, antipiretiki

 •  samozdravljenje kašlja in prehlada

 • Farmacevtska kemija
  3. In 4. letnik

  Biologija 2.letnik

 • anorganske zdravilne učinkovine

 • heterocikli

 • zdravila za bolezni živčnega sistema in čutil

 • zdravila za bolezni dihal

 • dihala

 • živčevje

 • vaja: pripravki za osebno nego, pripravki za nego ustne votline

 • pripravki za nego nog

 • Farmacevtska tehnologija
  3. letnik

 • poltrdne oblike zdravil

 • poučevanje in svetovanje bolniku

 • Psihologija 4. letnik

 • komunikacija

 • vaja: uporaba računalnika pri izdaji zdravil in vodenju evidenc

 • Računalništvo in informatika
  4. letnik

 •  

 • sistemi kakovosti

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji 3. letnik

 • DPP

 • dokumentacija

 • informacijski sistem