SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FARMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

SOCIALNA FARMACIJA IN OSNOVE KAKOVOSTI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

 

68

skupaj

68

 

68


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • se strokovno-teoretično pripravi za samostojno delo farmacevtskega tehnika v lekarni in specializirani trgovini;

 • poveča znanje pridobljeno pri predmetih faramkognozija, farmacevtska kemija, farmacevtska tehnologija, kontrolno-analizne metode v farmaciji, somatologija, biologija celice in psihologija v celoto;

 • se usposobi za primerno verbalno in neverbalno komunikacijo v delovnem okolju;

 • razvija uglajeno obnašanje in spoštljiv odnos do pacientov in sodelavcev;

 • razvija etične norme: sprejemanje telesnega, duševnega in družbenega zdravja kot najvišje vrednote ukrepanja pri poklicnem delu v korist pacientu, ne glede na materialne učinke teh ukrepov, sprejemanje norm kodeksa lekarniške etike in ravnanje po njih v poklicnem in vsakdanjem življenju;

 • pozna oblikovanje cene zdravila;

 • se seznani s kakovostjo kot načelom uspešnosti podjetja;

 • pozna standarde kakovosti;

 • se seznani z evropskim modelom odličnosti;

 • pozna poslovnik kakovosti v podjetju;

 • spozna kontrolno-tehnološko in proizvodno dokumentacijo;

 • se seznani z vlogo presoj in inšpekcij v farmacevtskem podjetju;

 • se motivira za vseživljenjsko izobraževanje;

 • se oblikuje v samozavestno osebo, ki se bo znala s strokovnim delom uveljaviti.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  4.1. SOCIALNA FARMACIJA

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Socialna farmacija

  Dijak

  Dijak

   

 • se seznani s predmetom socialna farmacija in s področji, ki jih obravnava

 • našteje področja socialne farmacije

 • Se zave pomena predmeta kot temeljnega za delo farmacevtskega tehnika na področju farmacije (lekarniška dejavnost, industrija, ..).

   

  Preskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki

   

   

   

  Zdravniški recept in naročilnica za tehnični pripomoček

   

   

   

 • spozna uporabo obrazca

 • se seznani z vsebino in načinom izpolnjevanja

 • spozna predpisovanje zdravil in izdajanje zdravil

 • na že izpolnjenem obrazcu pregleda, če so vpisi čitljivi in na predvidenih mestih

 • v Pravilniku o načinu predpisovanja in izdajanja zdravil označi ali si izpiše najpomembnejša navodila

 • Dojame pomen natančnosti in doslednosti.

  Razvija zavest o strokovni odgovornosti in kakovostnem poklicnem delu.

   

  Zdravila in medicinski pripomočki

   

   

   

 • definira zdravilo in farmacevtske izdelke

 • razdeli zdravila in medicinske pripomočke

 • loči med zdravilom, farmacevtskim izdelkom in medicinskim pripomočkom

 • razdeli zdravila in medicinske pripomočke glede na lastnosti in način izdajanja končnim uporabnikom

 • razloži posamezne pojme

 • Dojame pomen povezovanja teorije s prakso.

  Razvija komunikacijske sposobnosti.

  Dopolnjuje besedni zaklad in s tem poveča sposobnost pravilnega svetovanja pacientom.

  Motivira se za spremljanje novosti v stroki.

   

  Farmacevtsko informiranje

   

   

   

 • definira farmacevtsko informiranje kot del poklicne izobrazbe

 • spozna farmacevtsko informiranje kot del sistema zdravstvenega varstva

 • pojasni vlogo farmacevtskega tehnika v lekarni

 • pojasni odgovornost in vlogo farmacevtskega tehnika v lekarni

 • obvlada postopke zbiranja informacij o pacientu

 • zbrane informacije si pravilno razlaga

 • Povezuje znanje, ki ga dajejo posamezni farmacevtski predmeti, v celoto.

  Sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci z namenom preprečiti bolezen in njene zaplete.

  Motivira se za izpopolnjevanje in nadgrajevanje svojega znanja.

   

  Poučevanje in dajanje navodil bolniku

   

   

   

 • definira pojem sporazumevanje

 • opredeli govorno, pisno in neverbalno sporazumevanje

 • našteje korake v procesu sporazumevanja

 • opiše psihološke osnove svetovanja

 • demonstrira zbrano poslušanje

 • se uri v postavljanju vprašanj

 • prepoznava neverbalno sporazumevanje: kretnje, obrazno mimiko, govorico oči, pomen fizičnega kontakta, drže telesa in komunikacijski prostor

 • Sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci.

  Dopolnjuje besedni zaklad.

  Se zave pomena pravilnega svetovanja pacientom.

  Združuje znanje posameznih farmacevtskih predmetov.

  Povezuje teoretično znanje s prakso.

  Spoznava vedenje in ukrepanje bolnika.

  Se ravna po načelih vesti in etičnih načelih farmacevtskega tehnika.

  Se zave potrebe po diskretnosti.

   

  Jemanje zdravil

   

   

   

 • opredeli z navodili skladno jemanje zdravil (Drug compliance)

 • našteje ovire pri z navodili skladnim jemanjem zdravil

 • spozna, da sta informacija in svetovanje pravica pacienta

 • naredi miselni vzorec, ki nazorno prikaže informacije, ki jih posreduje farmacevtski tehnik pacientu ob izdaji zdravila brez recepta

 • v miselnem vzorcu označi možne ovire pri z navodili skladnim jemanjem zdravil

 • Se ravna po načelih vesti in etičnih načelih farmacevtskega tehnika.

  Razvija natančnost, poštenost in zanesljivost.

  Kaže pripravljenost in sposobnost za sodelovanje z drugimi zdravstvenimi delavci in pacienti.

   

  Farmakoepidemiologija

   

   

   

 • definira pojem epidemiologije

 • razdeli na področja

 • našteje veje epidemiologije

 • našteje vire podatkov o zdravstvenem stanju

 • Razvija čut za natančnost.

  Pridobiva si samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

   

  Pospeševanje zdravja

   

   

   

 • definira pospeševanje zdravja

 • opredeli cilje pospeševanja zdravja

 • loči pozitivno in negativno zdravje

 • shematično prikaže dejavnike, ki vplivajo na zdravje

 • Kaže pripravljenost in sposobnost, da sodeluje pri pospeševanju zdravja.

   

  Kodeks lekarniške deontologije

  Etična načela farmacevtskih delavcev

   

   

   

 • spozna etične in pravne osnove za jemanje zdravil

 • opredeli mesto farmacevtskega tehnika v zdravstvu

 • našteje najpomembnejša pravila korektnega odnosa do sodelavcev in bolnikov

 • iz Kodeksa lekarniške deontologije in Etičnih načel farmacevtskih delavcev poišče najpomembnejše člene in si jih izpiše

 • poveže pravila z različnimi situacijami v praksi

 • Aktivno sodeluje v skupini in razvija komunikacijske spretnosti.

  Dojame pomen sposobnosti in pripravljenosti, da ravna odgovorno.

  Se identificira s poklicem farmacevtskega tehnika.

   

  Prvine poslovnega procesa

   

   

   

 • spozna pomen prvin poslovnega procesa: delovna sredstva, predmete dela, delo in storitve

 • prepozna prvine poslovnega procesa

 • prepozna značilnosti delovnih sredstev in predmetov dela

 • prepozna podjetnost kot sposobnost lotevanja novih podjemov

 • Se zaveda pomena redkosti poslovnih dobrin.

  Se zaveda racionalnega gospodarjenja s prvinami poslovnega procesa.

  Se zaveda, da so ustvarjalni in podjetni ljudje najpomembnejši naravni vir.

   

  Farmakoekonomika

   

   

   

 • spozna oblikovanje cene zdravil in medicinskih pripomočkov

 • opredeli storitev, rabat in maržo

 • loči zdravila pri katerih se zaračunava storitev od tistih pri katerih se zaračunava marža

 • Aktivno sodeluje v skupini.

   


  4.2.   OSNOVE KAKOVOSTI

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Definicija kakovosti

  Dijak

  Dijak

   

 • se seznani z nekaterimi razlagami pojma kakovosti

 • zna definirati, kdaj je izdelek kakovosten

 • se seznani s splošnimi pojmi iz farmacevtske proizvodnje

 • spozna kaj vse je potrebno zagotoviti za proizvodnjo kakovostnega zdravila

 • našteje parametre, ki jih je potrebno nadzoravati za ohranjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev

 • razume najpogostejše izraze za opredeljevanje kakovosti

 • razume pomen kontrole kakovosti

 • postavi osnovne zahteve za kakovost zdravila

 • razume najpogostejše izraze za opredeljevanje kakovosti

 • našteje parametre, ki jih je potrebno nadzorovati za ohranjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev

 • razume pomen kontrole kakovosti

 • razloži nacionalni program kakovosti

 • pozna razlike med nagradami za kakovost

 • postavi osnovne zahteve za kakovost zdravila

 • Sprejema pomen kakovosti kot strategijo uspeha.

  Razvija čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kakovosti.

  Se motivira za stalno strokovno izpopolnjevanje.

  Razvija komunikacijske sposobnosti.

  Razvija občutek za red, natančnost, strokovnost in poklicno odgovornost.

  Se zaveda pomena urejenega sistema kakovosti za poslovne rezultate podjetja.

   

  Sodobna filozofija kakovosti

   

   

   

 • razume prehod od klasičnega merjenja do sodobnega pojmovanja kakovosti,

 • spozna diagram kakovost – količina

 • spozna nagrade za kakovost

 • spozna in razume sodoben način pojmovanja kakovosti

 • zna razložiti diagram kakovost – količina

 • razume razlike med nagradami za kakovost (MBNQA, Demingova, Evropska nagrada za kakovost)

 • spozna pristop k filozofiji TQM in najpogostejše aktivnosti

 • Razvija občutek za uporabo teoretičnih znanj v praksi.

   

  Zagotavljanje kakovosti

   

   

   

 • zna opisati osnovne značilnosti poslovnih funkcij v podjetju: nabave, prodaje, razvoja, proizvodnje, zagotavljanja in kontrole kakovosti, računovodstva, itd.

 • zna opisati vpliv funkcij na kakovost izdelka

 • zna opisati organizacija in odgovornosti v podjetju

 • zna opisati vlogo vodstva v podjetju

 • zna opisati zakonske regulative (statut, knjigovodski in računovodski standardi, zakonodaja, sistem kakovosti in zahteve kupcev)

 • zna opisati Demingov krog

 • zna opisati življenjski cikel izdelka

 • spozna funkcije poslovnega sistema in jih zna opisati

 • spozna in razume vpliv posameznih funkcij poslovnega sistema na kakovost izdelka

 • spozna vlogo vodstva v podjetju

 • spozna osnovne dokumente podjetja

 • spozna življenjski cikel izdelka

 • spozna vlogo konkurence

 • zna razložiti Demingov krog in ga je sposoben uporabiti v praksi

 • Se zave, da je kakovost izdelka rezultat vseh aktivnosti v podjetju.

  Se zave pomena skupinskega dela.

  Se navaja na komuniciranje z ostalimi sodelavci.

  Razvija občutek odgovornosti za svoje delo in delo skupine.

   

  Osnovni sistem kakovosti

   

   

   

 • spozna razvoj standarda ISO 9000

 • spozna pomen standarda ISO 9000 za podjetje in kupca

 • spozna prednosti sistema kakovosti v podjetju

 • se seznani s certifikatom kakovosti

 • se seznani z dobrimi praksami v farmaciji

 • spozna nadgradnjo sistema kakovosti po pridobitvi certifikata ISO 9000

 • spozna sistem kakovosti v farmacevtski industriji

 • spozna standard SIST-ISO 9000

 • spozna prednosti in pomanjkljivosti sistema kakovosti v podjetju

 • spozna različne sisteme kakovosti v industriji

 • zna razložiti zgradbo sistema kakovosti v farmacevtski industriji

 • Razvija čut za jasnost in doslednost.

  Se zave pomena skupinskega dela.

  Razvija odnos za vestno in natančno delo.

  Se zave pomena vloge vestne in natančne dokumentacije pri zagotavljanju kakovosti.

  Pridobi spoznanja o možnostih za izboljšanje procesov in kontinuiranih izboljšav.

  Razvija občutek za sistemsko zmanjševanje neskladnih izdelkov.

  Spozna poti in pravila komuniciranja.

  Razvija občutek za red, natančnost, strokovnost, zanesljivost, ustvarjalnost, varčnost, skrbnost, osebno, poklicno in delavno odgovornost.

  Ogled filma: iso 9001, uvod v statistično obvladovanje procesov.

  Ogled podjetja: Krka, d. d. Novo mesto, Lek, d. d. Ljubljana

  Vaja: izvajanje vhodne in procesne kontrole.

  SIST ISO 9001 in SIST ISO 9002

   

   

   

 • razlaga elementov standarda

 • praktični primeri

 • spozna elemente standarda

 • zna razložiti posamezen element standarda

 • je sposoben povezovati pridobljeno znanje s prakso

 • Razvija občutek za uporabo teoretičnih znanj v praksi.

   

  Dobra proizvodna praksa (DPP)

   

   

   

 • razlaga dobre proizvodne prakse

 • zna razložiti posamezno poglavje dobre proizvodne prakse

 • Razvija občutek za uporabo teoretičnih znanj v praksi.

   

  DRUGE DOBRE PRAKSE

   

   

   

 • dobra lekarniška praksa

 • dobra laboratorijska praksa

 • dobra kontrolno-laboratorijska praksa

 • dobra skladiščna praksa

 • dobra klinična praksa

 • dobra validacijska praksa

 • je sposoben povezovati pridobljeno znanje s prakso

 • spozna pomen posameznih praks za delo v določenem procesu (skladišče, laboratorij, lekarna, predklinični in klinični raziskovalni laboratorij)

 •  

  Referati:

 • dobra proizvodna praksa,

 • dobra kontrolna praksa,

 • dobra laboratorijska praksa,

 • dobra skladiščna praksa,

 • dobra lekarniška praksa.

 • Dokumentacija sistema kakovosti

   

   

   

 • se seznani s sistemom dokumentacije v poslovnem sistemu podjetja

 • spozna osnovne dokumente podjetja

 • spozna zgradbo sistema

 • spozna pomen in vlogo posameznega nivoja dokumentacije v poslovnem sistemu podjetja

 • spozna pomen usposabljanja za uporabo dokumentacije in ostalih informacijskih virov

 • se seznani s praktičnimi primeri

 • pozna najpogostejšo dokumentacijo sistema kakovosti

 • razume hierarhično zgradbo dokumentiranja za sistem kakovosti

 • zna uporabljati dokumentacijo

 • zna izpolniti, prejeti in oddati dokument – zapis

 • Pridobi občutek za uporabo dokumentacije v praksi.

  Se zave pomena vloge vestne in natančne dokumentacije pri zagotavljanju kakovosti.

  Razvija občutek za red, natančnost, strokovnost, zanesljivost, skrbnost, vestnost, osebno, poklicno in delovno odgovornost pri uporabi dokumentacije.

  Vaja:

 • izpolnjevanje proizvodne dokumentacije, zapisnika o predaji dokumentacije,

 • izpolnjevanje analiznega izvida,

 • pregled pravilno izpolnjenega kalibracijskega poročila,

 • predstavitev sistema označevanja izdelkov.

 • Notranje in zunanje presoje sistema kakovosti

   

   

   

 • se seznani z notranjo in zunanjo presojo sistema kakovosti:

 • presojo izdelka

 • presojo procesa

 • notranjo presojo

 • presojo druge stranke

 • presojo tretje stranke

 • inšpekcijo

 • vlogo presojevalca in presojanca

 • spozna različne vrste presoj

 • spozna namen in učinek notranje presoje

 • spozna razliko med inšpekcijo in presojo

 • zna našteti korake izvedbe notranje presoje

 • Se zave pomena in vloge presoj in inšpekcij.

  Pridobi občutek vloge presojanca.

  Vaja:

 • izvajanje notranje presoje,

 • priprava presoje dobavitelja.

 • Poslovnik kakovosti

   

   

   

 • se seznani s poslovnikom kakovosti

 • se seznani s certifikatom kakovosti

 • spozna zgradbo Poslovnika kakovosti

 • spozna postopek certificiranja

 • Osvoji zgradbo sistema kakovosti.

  Osvoji pomen certificiranja.

   

  Prednosti urejenega sistema kakovosti

   

   

   

 • pridobitve za proizvajalca

 • pridobitve za kupca

 • primeri raziskav vplivov na izboljšanje poslovanja podjetij po uvedbi sistema kakovosti

 • zna našteti prednosti urejenega sistema kakovosti, tako za kupca kot proizvajalca

 • Se zave pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliva na poslovne rezultate podjetja.

   

  Urejanje sistema kakovosti

 • spozna prednosti sistema kakovosti

 • Se zave pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliva na poslovne rezultate podjetja.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • dobra lekarniška praksa

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji 3. letnik

   

 • vaja: dietna hrana

 • Farmakognozija 3. letnik

  Farmacevtska kemija 4. letnik

 • zdravila, ki delujejo na bolezni metabolizma

 • zdravila in medicinski pripomočki

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji 3. letnik

  Farmacevtska kemija
  3. in 4. letnik

 • zdravilo

 • zdravilne učinkovine

 • zdravniški recept in naročilnica za medicinski pripomoček

 • Farmacevtska tehnologija 3. letnik

 • recept

 • vaja: antacidi, antidiaroiki, odvajala, antiemetiki

 • Farmacevtska kemija
  3. in 4. letnik

  Biologija 2. letnik

 • anorganska zdravilne učinkovine

 • zdravila za bolezni prebavil

 • prebavila

 • vaja: analgetiki, antipiretiki

 • samozdravljenje kašlja in prehlada

 • Farmacevtska kemija
  3. in 4. letnik

  Biologija 2. letnik

 • anorganske zdravilne učinkovine

 • heterocikli

 • zdravila za bolezni živčnega sistema in čutil

 • zdravila za bolezni dihal

 • dihala

 • živčevje

 • vaja: pripravki za osebno nego, pripravki za nego ustne votline

 • pripravki za nego nog

 • Farmacevtska tehnologija

 • poltrdne oblike zdravil

 • poučevanje in svetovanje bolniku

 • Psihologija 4. letnik

 • komunikacija

 • vaja: uporaba računalnika pri izdaji zdravil in vodenju evidenc

 • Informatika 4. letnik

   

 • sistemi kakovosti

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji 3. letnik

 • DPP

 • dokumentacija

 • informacijski sistem