SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FARMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

STROJESLOVJE IN REGULACIJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

88

17

105

2.

53

17

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

141

34

175


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • obvlada osnovna znanja o vrstah tehničnih risb in njih uporabi;

 • zna uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov;

 • pridobi temeljna znanja in spretnosti za učinkovito uporabo sodobne informacijske tehnologije;

 • razvija spretnosti učinkovitega iskanja, vrednotenja in hranjenja podatkov;

 • zna uporabljati urejevalnik besedil in se seznanijo s programom za urejanje preglednic;

 • pozna osnovne lastnosti materialov ter načine in vrste obdelave;

 • obvlada osnove energetike in klimatizacije;

 • spozna osnove s področja elektrotehnike in elektronike;

 • osvoji osnovna znanja o elektronskih elementih, krmiljih in regulacijah;

 • se nauči razlikovati regulacijske od krmilnih sistemov, spoznajo uporabnost in točnost različnih tehnologij regulatorjev;

 • pridobi osnovna znanja s področij hidravlike in pnevmatike s poudarkom na zgradbi, funkciji, vzdrževanju in priključitvi hidravličnih in pnevmatičnih naprav;

 • razume princip delovanja posameznih naprav in sistemov;

 • spozna osnovne merilne tehnike in delovanje različnih vrst merilnikov;

 • razvija spretnosti za praktično delo z elektronsko opremo;

 • spoznava napake pri merjenju in znajo presojati rezultat;

 • se uči uporabljati računalniški medij neposredno pri meritvah, za obdelavo podatkov in kot orodje pri pripravi poročil;

 • spoznava delo v industrijskih razmerah;

 • spozna namen, pomen in vsebine vzdrževanja strojev in naprav;

 • se uči komunicirati s strokovnjaki z drugih področij v delovni skupini;

 • pridobi občutek odgovornosti za razvoj, varčevanje z vsemi oblikami energije in varno delo;

 • razvija ekološko zavest.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Tehnična dokumentacija

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna osnove tehnične in tehnološke dokumentacije

 • razlikuje delavniške in sestavne risbe

 • loči formate risb in osvoji osnove pisav

 • zna uporabljati različne oblike in debeline črt,

 • obvlada pravila kotiranja

 • loči izometrično in dimetrično projekcijo

 • pozna pravila risanja prerezov in z vajo pridobiva prostorko predstavo

 • razume uporabo šrafure pri risanju prerezov

 • razume pomen toleranc

 • zna čitati in uporabiti enostavne delavniške, sestavne, montažne risbe

 • zna uporabiti enostavna tehnična navodila

 • Se zave pomena tehničnega risanja za razumevanje delovanja posameznih delovnih strojev.

  Razvija prostorsko predstavo.

  Vaja:

 • kotiranje teles ter branje risb iz mer,

 • risanje projekcij.

   

 • Materiali

   

   

   

 • pozna kovinske in nekovinske materiale

 • pozna lastnosti posameznih vrst kovin, posebej proti kemičnim vplivom odpornih jekel

 • pozna označevanje jekel

 • spozna lastnosti nekovinskih materialov, posebej skupino plastov

 • Se zave pomena uporabe ustreznega materiala v farmacevtski industriji, posebej delov, ki so v direktnem stiku z aktivno učinkovino.

  Vaja: reizkušanje materialov.

   

  Strojni elementi

   

   

   

 • zna opredeliti vrste obremenitev

 • pozna elemente za razstavljive zveze

 • pozna elemente za nerazstavljive zveze

 • pozna vrste vzmeti

 • pozna strojne elemente za prenos vrtilnih gibanj

 • pozna vrste ležajev in tesnil

 • pozna elemente za pretvarjanje gibanja

 • zna opredeliti pojem strojni element

 • loči vrste obremenitev (natezna, tlačna, strižna, upogibna, zvojna in uklonska napetost) in jih razloži

 • razlikuje elemente za razstavljive (vijaki, zatiči, sorniki, zagozde) in nerazstavljive (zakovi, zvari, spajkanje, lepljenje) zveze

 • spozna delitev vzmeti po vrsti napetosti v materialu, po vrsti zunanje obremenitve, definira karakteristiko vzmeti

 • razlikuje posamezne vrste delov za prenos vrtilnih gibanj (osi, gredi, sklopke, jermenski, veri`ni, zobni{ki prenosi)

 • Razvija sposobnost sporočanja s skico.

  Vaja:

 • branje risb,

 • spajanje sestavnih delov z vijaki, maticami in varovalnimi elementi,

 • skiciranje elementov.

   

 •  

 • razloči parktične primere uporabe posameznih vrst delov za prenos

 • razlikuje različne vrste ležajev in tesnil, razloži praktične primere uporabe

 • spozna pretvarjanje premočrtnega gibanja v rotacijsko in obratno, razloži praktične primere

 • zna skicirati in razložiti delovanje in uporabo elementov

 •  

   

  Sklopi strojev

   

   

   

 • pozna osnovne sklope strojev

 • spozna posamezne sklope strojev

 • pozna različne tipe mehanizmov in osnove delovanja

 • zna uporabiti tehnična navodila

 • zna kontrolirati medsebojne lege sestavnih delov in sklopov

 • razlikuje prenosni, izvršilni, energetski in krmilni mehanizem

 • Se zna s pomočjo tehniških simbolov strokovno izražati.

  Vaja: razstavljanje in sestavljanje enostavnih sklopov (reduktor, centrifugalna črpalka ipd.).

   

  Stroji v farmacevtski industriji

   

   

   

 • pozna osnovne značilnosti strojev za izdelavo zdravil

 • se seznani z osnovnimi tipi strojev, ki se uporabljajo pri izdelavi zdravil (stroji za izdelavo polizdelka, kot so: procesne naprave, sušilniki, granulatorji ipd. in stroji za izdelavo in pakiranje izdelka, kot so: tabletirke, kapsulirke, polnilno zapiralni stroji, pakirni blister stroji, stroji za kartoniranje ipd.)

 • Spozna pomen sodelovanja pri izvedbi nalog.

   

  Proizvodne linije v farmacevtski industriji

   

   

   

 • pozna tipične proizvodne linije za izdelavo polizdelka

 • pozna tipične linije za izdelavo in pakiranje izdelka

 • zna našteti osnovne elemente proizvodne linije

 • pozna načine označevanja cevnih napeljav

 • seznani se z najpomembnejšimi grafičnimi simboli proizvodno-tehničnih naprav

 • Prepoznava tehnično dokumentacijo.

  Vaja: branje PI&D.

   

  Varno delo in varnostne naprave

   

   

   

 • pozna možnosti preprečevanje nezgod

 • pozna varovalne sisteme strojev in varno delovanje

 • spozna nevarnost, ki jo predstavljata napetost in tok

 • imenuje in upošteva tipične varnostne ukrepe za električne stroje in naprave

 •  pozna osnovna določila varnostnih predpisov

 •  loči varnostna stikala od varovalk

 • ločuje varovalke po izvedbi in nazivni moči

 • Razvija občutek odgovornosti do samega sebe, soljudi in materialnih dobrin.

  Razvija občutek odgovornosti do samega sebe, soljudi in materialnih dobrin.

  Vaja: uporabi preizkuševalec polov s tlivko.

   

  Vzdrževanje strojev

   

   

   

 • se seznani z namenom in vlogo vzdrževanja v proizvodnem procesu

 • se seznani z vrstami vzdrževalnih del

 • se seznani z obnašanjem gradiv pri kemijskem, termičnem in mehanskim

 • razloži vlogo vzdrževanja v sodobnem podjetju in opredeli glavne naloge

 • razloži pojem preventivnega vzdrževanja in njegov vpliv na zanesljivost sistemov

 • Spozna pomen zanesljivosti sistemov.

  Demonstracija: načini čiščenja in vzdrževanje delovnih sredstev.

  Vaja: odkrivanje napak in motenj na sistemu.

   

  učinkovanju

 • se seznani z osnovnimi kazalci učinkovitosti vzdrževanja

 • spozna pravilne načine čiščenja in vzdrževanja delovnih sredstev

 • zna izračunati osnovne kazalce učinkovitosti vzdrževanja

 • s preizkušanjem zna odkriti napake in motnje na sistemih, ukrepati in manjše celo odpraviti

 •  

   

  Maziva

   

   

   

 • spozna osnovno teorijo trenja, obrabe in mazanja

 • spozna razdelitev maziv

 • razloži pomen mazanja za odpravo obrabe

 • pozna vrste maziv in njihove glavne fizikalne parametre

 • pozna označevanje maziv

 • opiše vrste mazanja

 • Spozna pomen uporabe ustreznih maziv v farmacevtski industriji.

   

  Računalništvo, algebra logike

   

   

   

 • spozna operacije in prenos logičnih funkcij

 • razume osnovna pravila stikalne sheme

 • pozna osnovne logične operacije in zna izdelati ustrezne kombinacijske tabele

 • zna narisati vezalne sheme z ustreznimi simboli in reševati logične enačbe

 • Spoznava povezanost življenja s tehniškimi rešitvami, ki omogočajo hitro odzivanje na spremembe v sistemih.

  Vaja:

 • uporaba pnevmatskih učil,

 • uporaba elektro kontaktnih učil.

   

 • Elektronika

   

   

   

 • prepozna polprevodnike

 • spozna elektronske sisteme za zajem in obdelavo signalov

 • spozna delovanje polprevodnikov in njihove lastnosti v primerjavi s prevodniki

 • pozna delovanje diode in tranzistorja,

 • razume elektronski zajem in ojačevanje signalov

 • Zna presoditi pomen elektronike za prehod v informacijsko družbo.

  Vaja:

 • merjenje na diodi in fotocelici,

 • primerjava načrtov in električnih vezij.

   

 • Energetski mediji

   

   

   

 • pozna vrste energetskih medijev

 • razlikuje demi, desti in mehčano vodo

 • prepozna pretok, tlak (podtlak, nadtlak)

 • definira viskoznost

 • razlikuje med dobrimi in slabimi lastnostmi posameznih medijev

 • zna izračunati tlak in pretok medija

 • pozna vpliv viskoznosti na pretok in tlak

 • Razvija poklicno pripadnost in občutek za varčno uporabo energije.

   

  Klimatizacija

   

   

   

 • pozna princip delovanja klimatske naprave

 • pozna filtracijo

 • loči med standardi za klasifikacijo čistih prostorov, klasifikacijo filtracije in standardi za integritetno kontrolo filtracije

 • pozna osnovne principe lokalnega odsesavanja

 • pozna načine preprečevanja kroskontaminacije

 •  

   

  Vaja: računalniška simulacija in računanje posameznih veličin.

   

  Pnevmatika

   

   

   

 • zna pripraviti stisnjenjen zrak

 • zna uporabiti večpotni ventil

 • pozna delovne komponente (pnevmatični valji, rotacijski motorji, ..)

 • loči načine priprave stisnjenega zraka in simbole za kompresijske enote

 • loči simbole aktuatorjev

 • pozna pomen tesnenja in prednosti pnevmatike pred elektriko v S-sistemih

 • vzdrževanje opreme

 •  

  Vaja:

 • krmiljenje enosmernega in dvosmernega cilindra,

 • uporaba končnih stikal in priprava varnostnega izklopa.

   

 • Osnove regulacij

   

   

   

 • spozna krmiljenje in regulacije

 • razume dvopoložajno regulacijo

 • prepozna p, PI, PID in mehko regulacijo

 • pozna elemente sistema in oznake

 • razume povratno zanko

 • obvlada ročno vodenje

 • Razume pomen zanesljivosti pri izvajanju meritev.

  Vaja: fizična izvedba regulacijskih zank.

   

  Izvajalni členi regulacijskih zank

   

   

   

 • prepozna izvajalne člene regulacijskih zank

 • spozna aktuatorje, releje,senzorje, ventile, magnetne ventile

 • pozna koračno verigo

 • pozna pnevmatsko reguliranje

 • Se zaveda pomena sodelovanja pri izvedbi naloge.

  Vaja: delovanje posameznih členov regulacijske zanke, kjer ugotavljajo vpliv izvajalnega člena na delovanje te zanke.

   

  Risanje procesno-regulacijskih shem

   

   

   

 • spozna definicije procesnih simbolov in standarde DIN

 • razume diagrame poteka

 • Si ogleda naprave v industriji, ki omogočajo vpogled v resnične probleme, ki izvirajo iz nerazumevanja procesov.

  Vaja: uporaba šablon za risanje diagramov.

   

  Daljinsko vodenje procesov in osnove avtomatizacije

   

   

   

   

 • loči nadzor, daljinsko vodenje, vklop in izklop naprav

 • razume potrebo po poenotenju signalov in protokolov komunikacije

 • Razume, da je v interesu celotne proizvodnje, da ima vodstvo nadzor nad dogajanjem v proizvodnji nad kvaliteto in varnostjo dela.

  Ogled procesa v farmacevtski proizvodnji, ki temelji na bioreakcijskem inženirstvu.


  2. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Merilni sistemi

  Dijak

  Dijak

   

   

   

   

 • pozna razliko med analognim in digitalnim merilnim sistemom

 • definira naloge merilnih sistemov

 • našteje zunanje vplive na meritve

 • razume razliko med objektivno in subjektivno napako

 • zna napisati poročilo o meritvi

 • Razume pomen skupne odgovornosti za delovanje merilnega sistema in pomen rednega vzdrževanja merilnikov.

  Vaja:

 • prikazi merilnikov,

 • izvedba enostavnih električnih meritev.

 • Merilniki temperature

   

   

   

   

 • ponovi zakone razteznosti trdnih teles in tekočin ter plinske enačbe

 • pozna vpliv temperature na električni upor

 • prepozna mehanske, električne (uporovni, napetostni) in optične merilnike (pirometri)

 • pozna princip delovanja merilnikov temperature

 • Razume pomen natančnih meritev in potrebo po rednem kalibriranju vseh merilnikov.

  Vaja:

 • izvedba enostavnih meritev in izdelava poročila o meritvi,

 • računalniška obdelava rezultatov meritev s programskim paketom Excell.

 • Merilniki tlaka

   

   

   

 • spozna hidrodinamični tlak in deformacijo oblike teles kot rezultat tlačnih sil

 • zna uporabiti različne merilnike

 • pozna značilnosti merilnikov absolutnega in diferenčnega tlaka

 • pozna delovanje mehanskih in električnih merilnikov tlaka

 • Razume potrebe po varnosti pri meritvi in regulaciji tlaka.

  Vaja:

 • izvajanje enostavnih meritev in izdelava poročila o meritvi,

 • računalniška obdelava rezultatov merjenj na programskem paketu Excell.

 • Merilniki pretoka

   

   

   

 • spozna Bernoullijevo enačbo

 • razume probleme cevnih zožitev in princip nestisljivosti tekočin ter pretok plinov kot funkcijo stanja

 • pozna delovanje diferencialnih merilnikov (zaslonka, šoba, venturijeva cev, rotameter)

 • pozna delovanje integriranih merilnikov pretoka (plinska ura, vodomer)

 •  

  Vaja: računalniška obdelava merjenja, risanje diagrama na programskem paketu Excell.

  Merjenje premika in sile

   

   

   

 • ponovi pojme iz fizike: torzija, sila, kotni pospešek in spozna osnovne principe za njihove meritve

 • zna meriti težo, torzijo sile, število vrtljajev

 • zna izmeriti debelino materiala in kotno hitrost ter pospešek

 •  

  Vaja:

 • merjenje teže in izdelava poročila,

 • računalniška obdelava merjenja,

 • risanje diagrama na programskem paketu Excell.

 • Merjenje sestave

   

   

   

 • obvlada osnove fizikalne kemije

 • razume puferske raztopine

 • zna izmeriti pH vrednost, prevodnost, gostoto, viskoznost

 • primerja rezultate med meritvami in podatke poda v obliki tabel

 •  

  Vaja:

 • izvedba merjenja pH in izdelava poročila,

 • risanje diagrama na programskem paketu Excell,

 • pisanje tabel in formatiranje tabel.

 • Življenjski cikel, strojev, opreme in naprav, povezava z dobro proizvodno prakso

   

   

   

 • razumevanje posameznih faz: izdelava zahtev- specifikacij, načrtovanje, nabava, montaža in zagon, obratovanje, izločitev iz uporabe

 • kakovost v življenjskem ciklu

 • zna razložiti postopke posameznih faz v življenjskem ciklu strojev, opreme in naprav: izdelava zahtev- specifikacij, načrtovanje, nabava, montaža in zagon, obratovanje, izločitev

 • zna razložiti pomen kvalifikacije načrtovanja, kvalifikacije montaže, kvalifikacije obratovanja in kvalifikacije delovanja (DQ, IQ, OQ, PQ)

 • zna razložiti pomen obdobnih (periodočnih) kvalifikacij

 • zna razložiti pomen kalibracij pri obratovanju

 •  

  Ogled proizvodnje linije.

  Ogled laboratorija.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje, poročila),

 • ustno.

  Potreben je nadzor pri delu z računalnikom, ocenjuje se sposobnosti uporabe računalnika v praksi.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Informacijska tehnologija

  Farmacevtska tehnologija

 • računalniško vodeni stroji

 • Načrtovanje merilno - regulacijske sheme

   

 • poznavanje izvajalnih členov

 • risanje procesnih in procesno regulacijskih shem

 • Delovanje naprav

   

 • cevni elementi

 • izvajalni členi

 • Informacijska tehnologija

  Pretvorbe signalov

  Praktični pouk iz farmacevtske tehnologije

 • programiranje računalniških logičnih funkcij programskih jezikov, ki omogočajo podajanje poročil in obdelavo rezultatov analize

 • Računanje in programiranje

  Matematika

 • preračun konstant in odčitkov na instrumentih

 • Delo z računalnikom

  Slovenski jezik

 • oblikovanje besedila

 • Internet

  Farmacevtska tehnologija

  Angleški jezik

 • strokovna gesla

 • bogatenje besednega signala

 • Krmilna tehnika

  Praktični pouk iz farmacevtske tehnologije

 • simboli in vezave shem krmilnih elementov

 • Regulacijska tehnika

   

 • regulacijske zanke v sistemih s P

 • PI in PID regulatorjih

 • regulacijski ventili

 • tipala mernih vrednosti, termostati, merilniki temperature, tlaka, pH vrednosti, merilniki nivoja, pretoka