SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FARMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

ZDRAVSTVENA VZGOJA IN MIKROBIOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

93

12

105

2.

87

18

105

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

180

30

210


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • razume prepletenost dejavnikov higiene in lastnega življenjskega sloga v vzgoji za zdravje;

 • pozna promocijo zdravja in si prizadeva za njeno izvajanje v družbi;

 • razume in razvija odgovornost za lastno zdravje in za zdravje drugih;

 • razume in zna razložiti pojma zdravje in bolezen;

 • pozna pomen širjenja znanja o zdravju kot vrednoti in kot ekonomski kategoriji;

 • razvije skrb za ohranjanje zdravega življenjskega okolja;

 • razume pomen dejavnikov tveganja za zdravje;

 • zaveda se pomena ugodnih socialnih vplivov na zdravje;

 • razvije osebno in poklicno odgovornost nudenja prve pomoči;

 • pozna razliko med nujno medicinsko pomočjo in prvo pomočjo;

 • osvoji splošna načela in postopke prve pomoči;

 • osvoji teoretične osnove prepoznavanja stanja poškodovancev in nenadno obolelih;

 • ugotovi ogroženost bolnika in poškodovanca in opravi triažo;

 • spozna in razume pojme iz splošne mikrobiologije in imunologije;

 • spozna medicinsko pomembne povzročitelje okužb pri človeku;

 • povezuje znanja iz epidemiologije z možnostmi zatiranja nalezljivih bolezni;

 • se usposobi za aseptično delo;

 • spozna osnovne načine gojitve mikroorganizmov in varno delo v mikrobiološkem laboratoriju;

 • razvija čut za delo z občutljivimi aparaturami;

 • pridobiva sposobnost za timsko delo in komuniciranje;

 • povezuje teoretična znanja s praktičnim delom;

 • pridobiva dobre delovne navade in odgovoren odnos do dela;

 • razvija osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica, kot so odgovornost, natančnost, delavnost, vztrajnost, komunikativnost in poštenost;

 • obvladajo strokovno terminologijo;

 • razvijejo odgovoren odnos do okolja in zanimanje za njegovo aktivno varovanje.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik - ZDRAVSTVENA VZGOJA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Zdravje

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna definicijo zdravja po WHO in se seznani s sodobnimi definicijami

 • ceni zdravje kot vrednoto

 • razume vpliv zdravja na kvaliteto življenja

 • razloži praktični pomen definicije in kritični odnos

 • ugotavlja lastne vrednote in pozna povezavo med kvaliteto življenja in zdravjem

 • Je motiviran za ugotavljanje vrednostne orientacije.

  Kritično ocenjuje svojo lestvico vrednot.

  Izdela osebno lestvico vrednot.

  V mali skupini primerja vrednote.

  Življenjski slog v mladosti

   

   

   

 • opredeli mladostnika in zdravje ter pomen pozitivne samopodobe za zdravje

 • kritično presoja in vrednotij razmerje med zdravjem, kvaliteto življenja in med svojimi prizadevanji za zdravje

 • Pošteno presodi in je pripravljeni prevzeti zdravju prijazno obnašanje.

   

  Vzgoja za zdravje

   

   

   

 • spozna sodoben vidik zdravstvene vzgoje

 • razume informacije o zdravem načinu življenja

 • jih ovrednoti in sprejme v svoj vrednostni sistem

 • Oblikuje pozitivni odnosa do zdravja.

  Razvije pripravljenost za spremembe, ki so zdravju koristne.

   

  Duševno zdravje

   

   

   

 • razume vpliv duševnega zdravja na kvaliteto življenja

 • razume osebnost kot enkratno in neponovljivo celoto

 • pojasni prepletanje duševnih procesov in vpliv na zdravje

 • Se motivira za oblikovanje lepih, prijaznih, poštenih, strpnih, odločnih in stabilnih odnosov.

   

  Dejavniki ki vplivajo na zdravje in tveganje za zdravje

   

   

   

 • našteje vse dejavnike tveganja za zdravje

 • razume dejavnike tveganja za dejavnike

 • se zna odločati dejavnike, ki pozitivno vplivajo na zdravje

 • Razvija sposobnost oblikovanja pozitivne naravnanosti.

   

  Higiena

   

   

   

 • spozna področja higiene

 • pojasni delovna področja higiene

 • področja higiene razume kot del promocije zdravja

 • Se motivira za ustvarjanje zdravju naklonjenih pogojev v okolju.

  Razvije sposobnosti sodelovanja v projektih promocije zdravja.

   

  Osebna higiena

   

   

   

 • spozna pomen osebne higiene s poudarkom higiene na delovnem mestu

 • spozna pomen ustrezne obleke in obutve

 • razloži osebno higieno kot preprečevanje možnosti širjenja raznih bolezni

 • opredeli dejavnike in pomen osebne higiene za ohranitev zdravja in preprečevanja širjenja infekcij

 • oblikuje zavest o pomenu osebne higiene za lastno zdravje in zdravje drugih

 • prepozna ogrožujoče dejavnike za zdravje

 • razumejo pomen obleke in obutve ter opredelijo skrb za obleko in obutev

 • Razvija odgovornost za lastno zdravje in zdravje drugih.

  Izdelajo poster o osebni urejenosti.

  Zdravje kože in lasišča

   

   

   

 • se seznani z vlogo kože in lasišča

 • spozna preventivo kožnih bolezni

 • razume pomen zdrave kože

 • opiše postopke za ohranitev zdravja kože

 • našteje neugodne vplive na kožo in opiše posledice

 • prepoznava dejavnike tveganja v okolju

 •  

  Videokaseta

 • Vzdrževanje zdrave ustne votline

 • se seznani s preventivo bolezni ustne votline

 • razume pomen zdrave ustne higiene

 • opiše postopke za ohranitev ustne higiene

 • prepoznava dejavnike tveganja za zdravje ustne votline in poznajo ukrepe za izboljšanje

 • Razvija odgovornost za lastno zdravje.

  Videokaseta

  Domača naloga: izdelava lepljenke.

  Referat

  Zdravje sluha in vida

   

   

   

 • spozna vlogo sluha in vida

 • spozna pomen preprečevanja bolezni sluha in vida

 • razume pomen sluha, vida

 • opiše ugodne vplive na sluh in vid

 • pozna dejavnike, ki, okvarjajo sluh, vid

 • zna preprečevati in pravočasno odkrivati dejavnike tveganja, ki vplivajo na vid, sluh

 • Se zave pomena varovanja vida in sluha.

  Se zave pomena škodljivosti hrupa.

  Videokaseti oko, uho

  Zdravje gibal

   

   

   

 • se seznani z dejavniki tveganja in njihovim preprečevanjem

 • razume pomen pravilne drže

 • našteje ugodne vplive na gibala

 • pozna dejavnike, ki okvarjajo gibala

 • zna preprečevati dejavnike tveganja, ki negativno vplivajo na zdravje gibal

 • navede možnosti za telesno dejavnost

 • ocenjuje vpliv telesne dejavnosti na delovanje srca in ožilja, dihal, gibal in duševne zmogljivosti

 • Se zaveda pomena pravilne drže v vsakdanjem življenju in v svojem poklicu.

  Razvija kritično vedenje o telesni neaktivnosti kot rizičnem dejavniku.

  Si prizadeva za sprejemljive oblike rekreacije in sprostitve.

  Videokaseta

  Referat: pravilna drža in dvigovanje bremen.

  Higiena prehrane

   

   

   

 • se seznani s hranilnimi snovmi (maščobe, beljakovine, ogljikovi hidrati, vitamini, minerali)

 • našteje ustrezne in neustrezne vplive prehrane na zdravje

 • razume osnove uravnotežene prehrane

 • razloži pomen uravnotežene prehrane

 • Se zaveda pomena pravilne, uravnotežene prehrane.

  Anketa o prehrambenih navadah.

  Videokaseta

  Domača naloga: sestavi primer pravilnega in nepravilnega jedilnika in ju primerja.

  Vzgoja za zdravo spolno življenje

   

   

   

 • spozna pomen načrtovanja družine

 • se seznani načini kontracepcije

 • pozna načine preprečevanja zanositve

 • razume zdravo spolnost

 • Razvije sposobnosti za oblikovanje zdravega partnerskega.

  Se zaveda pomena spoštovanja partnerja.

  Razvije odgovoren odnos do partnerja in spolnega življenja.

  Videokaseta

  Družina

   

   

   

 • spozna vlogo in pomen družine in posameznih družinskih članov

 • pozna funkcijo in pomen družine za razvoj otrok in mladega človeka

 • se seznani z razvojem in dinamiko dinamiko družinskih odnosov

 • Razvija sposobnosti za oblikovanje zdravega partnerskega in starševskega odnosa.

  Razvije odgovornost in spoštljiv odnos do družine.

  Se zaveda pomena odgovornosti, enakopravnosti in spoštovanja do vseh članov družine.

  Razvija pozitivno samopodobo.

  Razvije spoštovanje do sebe in do drugega.

  Se motivira za oblikovanje humanih medsebojnih odnosov na temelju spoštovanja in osebne odgovornosti.

  Igra vlog: pogovor, svetovanje.

  Domača naloga: napišejo kako si zamišljajo svoj položaj v družini.

  Referati

  Življenjska obdobja

   

   

   

 • se seznani z značilnostmi pomembnih življenjskih obdobij od novorojenčka do starostnika (poudarek na adolescenci)

 • pozna posebnosti odraščanja (telesno, duševno, socialno dozorevanje)

 • Razvija osebnostne lastnosti (odgovornost, natančnost, komunikativnost, vztrajnost, poštenost).

  Vrednoti vrstniške odnose.

  Referati

  Stres

   

   

   

 • se seznani z dejavniki, ki povzročajo stres

 • pozna pozitivne in negativne strani stresa za človeka

 • pozna elemente za obvladovanje stresa

 • razume potrebo po ustvarjanju ravnovesja med obremenitvami in sprostitvijo

 • Posluša sočloveka.

   

  Samomor

   

   

   

 • se seznani z dejavniki, ki lahko privedejo do samomora

 • pozna rizične skupine za samomorilsko vedenje

 • pozna znake samomorilskega vedenja

 • zna ustrezno reagirati (poznajo ustanove, ki nudijo strokovno pomoč)

 • Se zaveda svoje vloge v stiku s človekom v stiski.

   

  Raba in zloraba snovi (zdravila in druge droge: alkohol, tobak, kanabis, ostale ilegalne droge)

   

   

   

 • se seznani z vplivi alkohola, tobaka in drog na telesno duševno in socialno zdravje

 • opredeli oblike zasvojenosti

 • pozna možnosti za preprečevanje zasvojenosti

 • razume pomen preventive

 • pozna škodljive posledice jemanja legalnih in ilegalnih drog

 • Zavzema pravilen odnos do uživalcev drog.

  Razvija ustvarjalnost za oblikovanje življenjskih okoliščin, ki zmanjšujejo nevarnost bega v odvisnost.

  Oblikuje razumevajoč odnos do zasvojenih.

  Referat

  Članki

  Razgovor z ozdravljenim odvisnikom.

  Fizično okolje – okoljska vzgoja

   

   

   

 • spozna in razume medsebojno prepletenost zunanjih dejavnikov (voda, zemlja zrak ) in človekom

 • spozna vire onesnaženja in glavne onesnaževalce

 • spozna vpliv onesnaženja na zdravje

 • spoznava načine rokovanja z odpadki

 • razume okolje kot uravnotežen življenjski prostor

 • razvije kritični odnos do onesnaženja okolja

 • Razvija sposobnost za ustvarjanje zdravega življenjskega okolja.

  Razvija in krepi ekološko zavest.

  Zbere in uredi reklamne ilustracije kot so poster Zdravo bivalno okolje.

  Izdela predloge za prijaznejše in bolj zdravo delovno mesto:

 • v šoli, doma, na delovni praksi,

  uporaba varovalnih sredstev.

 • Varnost pri delu

   

   

   

 • spozna možne povzročitelje bolezni povezanih z delom

 • se seznani s pravicami in dolžnostmi , ki jih ima v zvezi z uporabo varovalnih sredstev

 • razume pomen pravilnega rokovanje s posebnimi odpadki in pozna varnostne ukrepe

 • razume pomen pravilnega razvrščanja posameznih vrste odpadkov ter transport

 • Zaveda se svoje odgovornosti za preprečevanje škodljivih dejavnikov v okolju.

  Razvija ustrezen življenjski slog.

  Spremlja dogajanja s komunalnimi in drugimi odpadki v svojem domačem kraju in dogajanje predstavi v skupini:

 • ovrednoti dogajanje in predlaga rešitve,

 • identificira škodljivosti, ki jim je izpostavljen doma, v šoli, pri delovni praksi.

 • Prva pomoč

   

   

   

 • spozna postopke prve pomoči

 • spozna razliko med prvo pomočjo in nujno medicinsko pomočjo

 • razloži bistvene razlike med prvo pomočjo in nujno medicinsko pomočjo

 • razloži naloge prve pomoči ob posameznih primerih

 • Se zaveda osebne odgovornosti za nudenje prve pomoči.

  Zna opazovati in komunicirati s poškodovancem in nenadno obolelim.

  Vaje: oskrba poškodovanca glede na vrsto poškodbe:

 • 1: zaustavitev krvavitve,

 • 2: obvezovanje,

 • 3: imobilizacija,

 • 4: prenos poškodovanca,

 • 5: triaža.

 • Pet nujnosti za življenje

   

   

   

 • se nauči triaže in spozna zakaj ima tako velik pomen

 • ugotovi ogroženost poškodovanca in opravi triažo

 • namesti poškodovanca v ustrezen položaj

 • Se zave pomena prve pomoči.

  Vaja: prva pomoč in oskrba poškodbe

  Najpogostejše poškodbe pri delu v laboratoriju (vreznine, vbodnine, opekline, oparine, tujki v telesu, poškodbe kosti in sklepov)

   

   

   

 • spozna najpogostejše poškodbe, ki nastajajo pri delu v laboratoriju

 • spozna posamezna stanja kot posledice poškodb: krvavitve, šok, nezavest

 • zna nuditi prvo pomoč pri poškodbi v laboratoriju

 • Se usposobi za nudenje samopomoči in zna pomagati poškodovancu, ki potrebuje prvo pomoč.

  Se zave kako pomembna je pravilna imobilizacija.

  Vaja: oskrbe raznih poškodb in imobilizacija

  Krvavitve

   

   

   

 • spozna arterialno, venozno, kapilarno krvavitev

 • spozna znamenja krvavitve z znaki šoka

 • prepozna vrsto krvavitve in izbere ustrezen način zaustavljanja krvavitve

 • zaustavlja krvavitev s kompresijsko obvezo in digitalno kompresijo

 • Je pozoren na prekrvavljenost tkiva pri dalj časa trajajoči kompresiji.

  Vaja: ustavljanje krvavitve glede na njen izvor.

  Šok

   

   

   

 • spozna glavne vzroke za nastanek šoka (bolečina, krvavitev)

 • spozna znake šoka

 • loči šok od omedlevice

 • se nauči nuditi poškodovancu prvo pomoč

 • Se zaveda pomena hitrega in ustreznega ukrepanja.

  Vaja: zna položiti poškodovanca v položaj za avtotransfuzijo.

  Nezavest

   

   

   

 • spozna znake nezavesti

 • prepozna nezavestnega in obvlada položaj za nezavestnega

 • Spoštuje in ceni življenje poškodovanca.

  Vaja: položaj za nezavestnega.

  Oživljanje

   

   

   

 • spozna potrebne ukrepe za oživljanje

 • prepozna nujnost za izvajanje oživljanja (vitalne funkcije)

 • Se zaveda pomena znanja in spretnosti za oživljanje.

  Se zaveda odgovornosti takojšnjega in pravilnega ukrepanja.

  Vaja: oživljanje po ABC programu.


  2. letnik - MIKROBIOLOGIJA IN EPIDEMIOLOGIJA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Mikrobiologija

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna področja mikrobiologije

 • spozna vrste mikroorganizmov in njihov pomen za življenje

 • opiše in primerja med seboj medicinsko, poljedelsko in tehnično mikrobiologijo

 • pravilno poimenuje skupine mikroorganizmov in vede, ki jih proučujejo

 • opiše njihovo razširjenost, vlogo v naravi, v telesu, nevarnost okužbe

 • Se zaveda prisotnosti mikroorganizmov v okolju in telesu.

  Se zaveda, da mu bo znanje iz mikrobiologije in epidemiologije v pomoč pri opravljanju poklica.

  Dojame dvojno vlogo mikroorganizmov v naravi: nevarnosti,ki jih predstavljajo za človeka in hkratno nujno povezanost z življenjem na zemlji.

  Vaja: navodila za varno delo v mikrobiološkem laboratoriju, aseptično delo.

  Osnovne značilnosti mikroorganizmov

   

   

   

 • loči skupine prokariontskih in evkariontskih mikroorganizmov

 • opiše obliko, zgradbo in velikost mikroorganizmov

 • razloži razlike med prokariontsko in evkariontsko celico

 • primerja razlike v velikosti med posameznimi skupinami mikroorganizmov

 • našteje skupine prokariontskih in evkariontskih mikroorganizmov

 • Poveže mikrobiologijo s splošno biologijo in se zaveda multidisciplinarnega pristopa pri študiju žive narave.

  Vaja:

 • priprava mikroskopskega preparata,

 • barvanje preparatov po Gramu,

 • mikroskopiranje.

 • Virusi

   

   

   

 • spozna zgradbo in velikost virusov, način gojitve in razmnoževanje virusov

 • shematsko nariše zgradbo virusa

 • diskutira o definiciji življenja

 •    

  Bakterije

   

   

   

 • opredeli sestavne dele bakterijske celice in posebnosti v njeni zgradbi

 • opiše sporogene bacile, način tvorbe spor in odpornost spor

 • analizira pomen sporulacije

 • opiše oblike in lastnosti bakterij ter pogoje, ki so potrebni za njihovo rast in razmnoževanje

 • skicira in opiše dele bakterijske celice

 • opiše zgradbo spore

 • Razvija natančnost in vztrajnost pri opisovanju.

  Razvija zavest o strokovni odgovornosti.

  Se zaveda nevarnosti, ki jo prinašajo spore v okolje.

  Demonstracija: ogled slikovnega materiala

  Glive

   

   

   

 • opiše osnovno zgradbo in razmnoževanje gliv

 • skicira celice gliv

 •  

  Demonstracija:

 • ogled slikovnega materiala,

 • ogled kvasovk in plesni na gojišču.

 • Parazitske živali

   

   

   

 • spozna enocelične in večcelične parazite

 • spozna za človeka pomembne predstavnike členonožcev

 • našteje nekatere za človeka nevarne parazitske živali

 • opiše njihove osnovne značilnosti

 • razlikuje direktni (neposredni) od indirektnega (posrednega) življenjskega kroga

 •  

  Demonstracija: ogled slikovnega materiala.

  Gojišča in gojitev mikroorganizmov

   

   

   

 • razlikuje vrste gojišč po gostoti in sestavi ter opiše pripravo gojišč

 • spozna načine gojitve

 • obvlada aseptično tehniko in razume njen pomen

 • našteje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da mikrobi na gojiščih rastejo in se razmnožujejo

 • razloži pomen pravilnega načina inkubiranja za rast različnih skupin mikroorganizmov

 • · Razvija odgovornost za kvalitetno poklicno delo.

 • e zaveda odgovornega dela z aparati in materiali.

  · je pozoren na varovanje lastnega zdravja in zdravja drugih.

  · se zaveda nevarnosti dela s plinom, kemikalijami in kužnim materialom.

 • Demonstracija:

 • različne vrste gojišč in pripomočkov za zasejevanje,

 • priprava navadnega agarja,

 • načini zasejevanja in inkubiranja gojišč.

 • Gospodarsko pomembni mikroorganizmi

   

   

   

 • spozna področja tehnične mikrobiologije

 • opiše uporabo mikrobov za pripravo biomase oziroma pomembnih snovi za človeka

 •    

  Preprečevanje rasti in uničevanje mikroorganizmov

   

   

   

 • spozna različne načine preprečevanja rasti in uničevanja mikroorganizmov

 • razume pomembnost teh postopkov

 • našteje postopke za preprečevanje rasti in uničevanje mikroorganizmov

 • Si oblikuje senzibilen odnos do zaščite človekovega zdravja.

  Razvija delovno disciplino ter odgovornost za svoje zdravje in zdravje drugih.

   

  Čiščenje in razkuževanje

   

   

   

 • spozna načine čiščenja in sanitacije v farmacevtski industriji

 • razlikuje čiščenje in razkuževanje

 • spozna osnovne vrste dezinfekcijskih sredstev in dejavnike, ki vplivajo na njihovo učinkovitost

 • doume pomen razkuževanja ali dezinfekcije v proizvodnji zdravil

 • razvrsti osnovne skupine čistil ter opiše njihovo delovanje

 • razvrsti osnovne skupine razkužil ter opiše njihovo delovanje

 • razloži dobre in slabe strani razkuževanja

 • razloži pogoje za uspešno razkuževanje ter načine delovanja razkužil na mikrobe

 • si zna pravilno umiti in razkužiti roke in pravilno uporabljati medicinske rokavice

 • Razvija senzibilen odnos do varovanja okolja.

  Razvija čut odgovornosti do sebe in do drugih.

  Dojame pomembnost natančnega dela in odgovornost za delo za človeka.

  Mikrobiološki nadzor okolja - dokazovanje mikrobov na rokah in delovnih površinah.

  Sterilizacija

   

   

   

 • obvlada fizikalne in kemijske metode sterilizacije

 • spozna različne načine kontrole uspešnosti sterilizacije

 • našteje in opišejo različne načine uničevanja mikroorganizmov in razumejo pomembnost teh postopkov

 • zna izbrati metodo sterilizacije glede na vrsto materiala

 • razloži različne načine kontrole uspešnosti sterilizacije

 •  

  Demonstracija:

 • ogled suhega sterilizatorja in avtoklava v laboratoriju,

 • demonstracija različnih načinov kontrole sterilizacije s toploto.

 • Kemoterapevtiki

   

   

   

 • razvrsti glavne skupine kemoterapevtikov in antibiotikov ter razložijo način njihovega delovanja na mikroorganizme

 • razloži problem razvoja odpornosti bakterij proti kemoterapevtikom

 • razloži pogoje za uspešno kemoterapijo in nezaželjene posledice kemoterapije

 • razume, da različne skupine mikroorganizmov zahtevajo različno kemoterapijo

 • Dojame pomen kemoterapevtikov za človeka.

  Difuzijski antibiogram z diski.

  Okužba ali infekcija

   

   

   

 • loči vrste infekcij, opišejo latentno infekcijo, klicenoštvo

 • opiše potek nalezljive bolezni in njihove značilnosti

 • našteje vrste infekcij

 • opiše značilnosti infekcijskih bolezni, epidemije, pandemije, endemije

 • Razvija čut za varno delo, upošteva predpise, posebej je pozoren na preprečevanje prenosa okužbe.

  Odvzemanje kužnin, posodice za prenos kužnin do mikrobiološkega laboratorija.

  Naravna odpornost proti mikroorganizmom

   

   

   

 • ve kaj je nespecifična odpornost proti mikroorganizmom

 • našteje dejavnike nespecifične odpornosti

 • razloži vnetje

 • Se zaveda pomena naravne odpornosti za zdravje

   

  Pridobljena odpornost proti mikroorganizmom

   

   

   

 • razlikuje nespecifično in pridobljeno odpornost proti mikroorganizmom

 • spozna osnovne značilnosti antigenov in protiteles

 • pozna reakcije med antigeni in protitelesi

 • razume delovanje imunskega sistema

 • opiše osnovne značilnosti antigenov in protiteles

 • razvrsti mikrobne antigene

 • skicira zgradbo protitelesa

 •  

  Demonstracija: ogled slikovnega materiala.

  Preobčutljivost

   

   

   

 • loči med reakcijami hitrega in kasnega tipa preobčutljivosti

 • spozna takojšnji in kasni tip reakcij

 • pozna osnovne tipe preobčutljivostnih reakcij

 •  

  Demonstracija: ogled slikovnega materiala.

  Zatiranje nalezljivih bolezni

   

   

   

 • loči in opišejo nespecifične in specifične ukrepe

 • loči aktivno in pasivno imunizacijo, njun pomen, pripravo cepiv in imunskih serumov

 • Razvija čut za odgovorno opravljanje nalog.

  Demonstracija: prikaz imunizacijskega programa.

  Posebnosti v prepoznavi nalezljivih bolezni

   

   

   

 • razume pomen mikrobiološke diagnoze za prepoznavo povzročitelja nalezljive bolezni

 • opiše direktno ter dve indirektni metodi

 • definira pojem titer protiteles in razume njegov pomen

 • Se zaveda pomena natančnega, varnega in odgovornega dela.

   sprejema kodeks etike zdravstvenih delavcev kot vodilo v poklicnem in vsakdanjem življenju.

   

  Posebnosti zdravljenja nalezljivih bolezni

   

   

   

 • spozna vzročni in simptomatski način zdravljenja

 • opiše pomen kemoterapije in seroterapije

 • našteje in razloži različne načine simptomatskega zdravljenja

 • Se zaveda pomena pravilnega načina zdravljenja nalezljivih bolezni.

   

  Specialna mikrobiologija- bakteriologija

   

   

   

 • spozna posamezne veje specialne mikrobiologije

 • razume naloge in vlogo medicinske bakteriologije ter pomen razporejanja bakterij v klasifikacijske enote

 • pri vsaki bakterijski vrsti našteje najpomembnejšo okužbo, oblikovne lastnosti, načine gojitve, način širjenja, preprečevanja in zdravljenja bolezni, ki jih povzroča

 • Se zaveda pomena medicinske bakteriologije za človekovo zdravje.

   

  Piogeni koki

   

   

   

  Po gramu pozitivni koki

   

   

   

 • stafilokoki

 • streptokoki

 • pnevmokoki

 • razloži način zastrupitve z živili zaradi patogenih stafilokokov

 • opiše nevarnost streptokoknih posledičnih infekcij

 • Se zaveda nevarnosti okužb s piogenimi koki.

  Se zaveda nevarnosti in pogostnosti klicenoštva.

   

  Po gramu negativni koki

   

   

   

 • najserije

 •    

  Demonstracija:

 • ogled kolonij posameznih vrst bakterij na trdnem gojišču,

 • ogled mikroskopskih posnetkov v slikovnem atlasu.

 • Črevesne bakterije

   

   

   

 • spozna pomembnejše predstavnike pogojno patogenih rodov (E. coli, Proteus, Klebsiella) in patogenih rodov (Salmonella, Shigella) iz družine enterobakterij

 • razloži poti širjenja s fekalnim onesnaženjem, z živili, z vodo

 • Dojame nevarnost okužb s črevesnimi bakterijami.

  Mikrobiološka preiskava kozmetičnega izdelka (šampona, čistilnega mleka, ...).

  Demonstracija: ogled slikovnih atlasov.

  Vibrio cholerae

   

   

   

 • spozna kolero, epidemije in pandemije

 • primerja načine širjenja s salmonelami in šigelami

 • Spozna nevarnosti epidemij in pandemij.

  Demonstracija: ogled slikovnih atlasov.

  Referat: kolera.

  Pseudomonas aeruginosa

   

   

   

 • spozna lastnosti te pogojno patogene bakterije, razširjenost v okolju in sposobnost povzročanja okužb.

 • opiše tipičen izgled in vonj bakterije na trdnem gojišču

 • Se zaveda nevarnosti hospitalnih infekcij.

  Demonstracija: izgled kulture na navadnem agarju.

  Povzročitelji okužb s hrano in vodo

   

   

   

 • spozna najpomembnejše povzročitelje

 • našteje indikatorje fekalne kontaminacije

 • Dojame pomen higiene in namen preprečevanja rasti mikrobov v živilih in vodi.

   

  Mycobacterium tuberculosis

 • razloži probleme pri gojitvi

 • pojasni obliko imunosti

 • Se zaveda nevarnosti ponovnega širjenja tuberkuloze.

   

  Clostridium tetani

  Clostridium perfringens

  Clostridium botulinum

 • razloži razširjenost klostridijev v naravi

 • primerja razlike pri zastrupitvah z živili, ki jih povzročajo salmonele, stafilokoki oziroma klostridiji

 • Se zaveda nevarnosti okužbe zaradi prisotnosti spor v okolju.

   

 • se seznani s splošnimi značilnostmi rodu Clostridium

 •  

   

   

  Spirohete

  Rod: borrellia

  Rod: treponema

   

   

   

 • spozna značilnosti spiralnih bakterij

 • razloži način širjenja borelioze

 • spozna prve znake okužbe z Borrelio burgdorferi

 • razloži pomen seroloških testov za odkrivanje sifilisa

 • Dojame pomen zgodnjega odkrivanja klopov na telesu človeka in pravilnega načina odstranjevanja klopov.

  Se zaveda pomena in odgovornosti pri skrbi za svoje zdravje in zdravje drugih.

  Referat: borelioza.

  Demonstracija: ogled slikovnega materiala.

  Mikologija

   

   

   

 • razume pomen mikologije zaradi zelo razširjene uporabe protibakterijskih zdravil

 • pozna najpomembnejše povzročitelje glivičnih okužb

 • razloži pojem mikoza

 • ve, kaj so antimikotiki

 • Se zaveda pomena pravilne kemoterapije in problemov pri zdravljenju mikoziroma

  Se zaveda pomena pravilne nege telesa in primerne obutve pri preprečevanju mikoziroma

   

  Dermatofiti

  Candida albicans

       

 • povzročitelji sistemskih mikoz

 •  

  Se zaveda nevarnosti okužb s povzročitelji sistemskih mikoziroma

  Demonstracija: ogled slikovnih atlasov.

  Virologija

   

   

   

 • spozna vedo

 • razume delitev virusov v večje skupine po bolezenskih znakih, ki jih povzročajo

 • spozna simetrijo virusa, njegovo patogenost, način širjenja (epidemiologijo) in načine preprečevanja (profilakso)

 • loči različne načine razvrščanja virusov

 • našteje skupine in iz vsake skupine vsaj po enega pomembnega predstavnika za človeka

 • razloži zgradbo virusov, način razmnoževanja in gojitve

 • Se zaveda pomena virusov kot posebne življenjske oblike.

  Demonstracija: ogled elektronsko mikroskopskih posnetkov različnih virusov.

  Virusi, ki povzročajo okvare na koži

  Virus varicella – zoster

  Herpes simpleks virus

 • opiše razliko med noricami in pasovcem

 • našteje različne oblike okužb

 • razločuje endogeno in eksogeno okužbo

 • Se zave se nevarnosti virusnih okužb.

  Se zaveda načina širjenja in možnosti preprečevanja razširjanja herpesvirusov.

  Demonstracija: ogled slikovnega materiala.

  Virusi, ki povzročajo okvare dihal

  Rhinovirusi

  Virusi influenzae

 • razloži zakaj smo lahko velikokrat prehlajeni

 • pojasni zakaj se lahko gripa pojavlja v obliki epidemij in pandemij

 • Se zaveda pomena cepljenja proti gripi.

  Referat: gripa ali influenca.

  Virusi, ki povzročajo okvare osrednjega živčevja

  Virus srednjeevropskega klopnega meningoencefalitisa (kme)

  Virus stekline

 • razloži kako se lahko zaščitimo pred KME

 • opiše kdaj in kako odstranimo klopa

 • poudari način prenosa virusa z gostitelja na gostitelja

 • razloži posebnosti pri širjenju virusa v telesu gostitelja

 • našteje ukrepe potrebne ob ugrizu stekle živali

 • Dojame pomen in razširjenost KME v Sloveniji.

  Se zna pravilno obuti in obleči ter uporabljati repelente za zaščito pred klopi.

  Se zaveda nevarnosti stekline ter pomena cepljenja psov in mačk.

  Demonstracija: na zemljevidu Evrope si ogleda razširjenost KME.

  Prioni

   

   

   

 • spozna najmanjše infektivne beljakovinske delce in njihove značilnosti

 •  

  Se zaveda pomena odkritja prionov.

  Se zaveda resnosti teh okužb.

  Referat: bolezen norih krav.

  Počasna gobasta vnetja osrednjega živčevja

   

   

   

 • našteje nekatere okužbe

 •  

   

   

  Kuru ali smejavica

  Spongiformne encefalopatije (spe)

  Creutzfeld – Jacobova bolezen (cjb)

   

   

   

 • infekcije, ki prehajajo z matere na plod

 • virus rdečk

 • razloži nevarnost kongenitalne rubele

 • Se zaveda pomena preventivnih ukrepov.

   

  Virusi hepatitisa

   

   

   

 • spozna viruse hepatitisa A, B, C, E

 • se seznani z epidemiološkimi posebnostmi, načini preprečevanja okužb in nevarnostmi laboratorijskih infekcij

 • primerja med sabo potek različnih vrst hepatitisov, nevarnost nastanka kroničnih infekcij in možne posledice

 • Se zaveda pomena profilaktičnih ukrepov.

   

  Virus hiv

   

   

   

 • povzročitelj AIDS-a

 • razloži, zakaj je težko pripraviti cepivo proti AIDS-u

 • opiše trenutno razširjenost te okužbe pri nas in v svetu

 •  

  Video: AIDS

  Parazitologija

   

   

   

 • spozna vpliv parazita na gostitelja, pojem vmesni in končni gostitelj

 • razume razvojni krog parazitov, direkten in indirekten razvoj

 • spozna najpomembnejše enocelične in večcelične zajedalce, njihovo obliko in razvoj, patogenost, način širjenje in preprečevanja

 • opiše komenzalizem in parazitizem

 •  

  Pogovor o simbiozi, komenzalizmu in parazitizmu ter vlogi zajedalcev pri človeku v svetovnem merilu.

  Enocelični paraziti

   

   

   

 • se seznani s splošnimi lastnostmi praživali, z oblikami in načini parazitiranja

 • našteje skupine praživali

 •  

  Demonstracija: ogled slikovnega materiala.

  Bičkarji – mastigophora –flagellata

   

   

   

 • paraziti na sluznici spolovil in prebavil

 • poudari načine preprečevanja okužbe

 • loči latentno okužbo od akutne

 • Se zaveda pomena osebne higiene pri preprečevanju bolezni.

   

  TRICHOMONAS VAGINALIS

   

   

   

 • povzročitelj trihomonioze

 •    

  Demonstracija: ogled slikovnega materiala.

  Amebe - sarcodina -rhizopoda

   

   

   

 • spozna skupne značilnosti korenonožcev, način gibanja

 • nariše razvojni krog

 •    

  Entamoeba histolytica

   

   

   

 • povzročiteljica amebne dizenterije ali griže

 •    

  Demonstracija: ogled slikovnega materiala.

  Trosovci – apikomplexa –sporozoa

  Rod: plasmodium

   

   

   

 • spozna skupne značilnosti trosovcev

 • skicira rodovno izmeno

 • našteje vrste malari,j

 • opiše prenašalca okužbe

 • Se zaveda razširjenosti in nevarnosti malarije.

  Demonstracija: ogled slikovnega materiala.

  Referat: malarija nekdaj in danes.

  Večcelični paraziti

   

   

   

 • spozna večcelične parazite, njihovo obliko, razvojni krog, načine širjenja

 •    

  Demonstracija: ogled slikovnega materiala.

  Metljaji

   

   

   

 • spozna skupne značilnosti metljajev

 • jetrni metljaj (Fasciola hepatica)

 • skicira razvojni krog

  Se zaveda gospodarske škode, ki jo povzroča jetrni metljaj v živinoreji.

   

  Trakulje

   

   

   

 • spozna splošne oblikovne značilnosti, razvojni krog in predstavnike, pomembne za človeka:

 • ozko trakuljo, progasto trakuljo

 • pasjo trakuljo

 • skicira razvojni krog pri različnih vrstah trakulj,razloži pojma tenioza in cisticerkoza

 • opiše in razloži pomen hidatidnih cist ali mehurnjakov v človeškem telesu

 • Se zaveda nevarnosti cisticerkoze pri ozki trakulji.

   

  Gliste

   

   

   

 • spozna splošne lastnosti in skupine glist ter pomembne predstavnike za človeka:

 • človeško glisto, podanjčico, lasnico

 •  

  Se zaveda nevarnosti avtoinfekcije.

  Demonstracija: ogled videokasete - gliste

  Členonožci

   

   

   

 • spozna raznolikost in številčnost te največje skupine živali na Zemlji in povezavo nekaterih z boleznimi pri človeku

 • pozna človeku nevarne členonožce

 • našteje in opiše glavne skupine členonožcev: rake, pajkovce in žuželke

 •  

  Demonstracija: ogled slikovnega materiala.

  Pajkovci

   

   

   

 • našteje pomembne skupine pajkovcev (škorpione, pajke, klope in druge pršice)

 • za škorpione in pajke ve, da imajo lahko strupen pik

 • klopi in pršice so ektoparaziti, povzročajo mehanične poškodbe in so lahko prenašalci bolezni

 • opiše njihovo telesno zgradbo

 •  

  Demonstracija: mikroskopski ogled klopov in pršic.

  Žuželke

   

   

   

 • spozna njihovo telesno zgradbo

 • ve, da so nekateri lahko prenašalci povzročiteljev bolezni, da lahko povzročajo bolezni, mehanske okvare in da nekatere vrste pikajo in izločajo lastne strupnine

 •      

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Imunologija, bakteriologija, parazitologija, virologija

  Zdravstvena vzgoja

 • osebna higiena

 • socialna medicina

 • Mikroorganizmi, bakteriologija

  Imunologija

  Kontrolne in analizne metode v farmaciji

 • mikrobiološke metode

 • biološke metode

 • Mikroorganizmi ( vaje )

  Farmakognozija

 • osnove botanike (vaje)

 • Gospodarsko pomembni mikroorganizmi

  Preprečevanje rasti in uničevanje mikroorganizmov (razkuževanje, sterilizacija)

  Mikroorganizmi

  Farmacevtska tehnologija

 • biotehnologija

 • postopki zmanjševanja klic

 • sterilne oblike zdravil

 • Bakteriologija

  Virologija

  Parazitologija

  Mikologija

  Mikroorganizmi

  Farmacevtska kemija

 • zdravila, ki delujejo na bakterijske povzročitelje bolezni

 • antivirotiki

 • anthelmintiki, antiprotozoiki

 • antimikotiki

 • organske zdravilne učinkovine