B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK FARMACEVTSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

 

 

 

 

   

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

2

70

2

70

 

 

   

140

Sociologija

 

 

2

70

 

 

   

70

Psihologija

 

 

 

 

   

2

68

68

Informatika

2

70

 

 

 

 

   

70

Biologija

2

70

2

70

2

70

   

210

Fizika

2

70

2

70

 

 

   

140

Kemija

3

105

3

105

 

 

   

210

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

26

910

24

840

14

490

13

442

2682

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Zdravstvena vzgoja in mikrobiologija

3

105

3

105

 

 

   

210

Strojeslovje in regulacije

3

105

2

70

 

 

   

175

Farmakognozija

 

 

 

 

3

105

3

102

207

Farmacevtska kemija

 

 

 

 

3

105

4

136

241

Farmacevtska tehnologija

 

 

3

105

3

105

3

102

312

Kontrolne in analizne metode v farmaciji

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Socialna farmacija in osnove kakovosti

 

 

 

 

   

2

68

68

Skupaj B

6

210

8

280

11

385

14

476

1351

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

 

 

 

 

7

245

5

170

415

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

 

 

 

 

72

 

 

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

 

 

 

 

317

 

170

487

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1216

 

1152

4800

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1216

 

1216

 

1288

 

1152

4872

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

40

 

36

152 

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Kemija

učitelj

15

do 17

 

 

laborant     18 15

Zdravstvena vzgoja in mikrobiologija

učitelj

12

do 17

   

Strojeslovje in regulacije

učitelj

17

do 17

   

2.

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Fizika

učitelj

8

do 17

 

 

laborant     12 8

Kemija

učitelj

15

do 17

 

 

laborant     18 15

Zdravstvena vzgoja in mikrobiologija

učitelj

18

do 17

 

 

laborant       18

Strojeslovje in regulacije

učitelj

17

do 17

   

Farmacevtska tehnologija

učitelj

35

do 17

 

 

laborant       35

3.

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Praktični pouk

učitelj

245

do 17

 

 

laborant       245

4.

Praktični pouk

učitelj

170

do 17

 

 

laborant       170

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali druga srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Zdravstvena vzgoja in mikrobiologija

učitelj

visokošolska izobrazba s predhodno višjo izobrazbo iz zdravstvene smeri ali visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje, medicine, stomatologije, mokrobiologije, farmacije ali biologije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz farmacije ali kemije

Strojeslovje in regulacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, fizike ali elektrotehnike

Farmakognozija

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

Farmacevtska kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

Farmacevtska tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz farmacije, kemije ali laboratorijske tehnike

Kontrolne in analizne metode v farmaciji

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

Socialna farmacija in osnove kakovosti

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz farmacije, kemije ali laboratorijske tehnike