A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: FARMACEVTSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijaku omogoča, da:

 • sistematično širi in poglablja splošno izobrazbo pri temeljnih splošnoizobraževalnih predmetih in si pridobiva predvsem znanje iz farmacije, kemije in mikrobiologije,
 • si razvija pozitiven odnos do zdravega načina življenja,
 • se usposobi za sodelovanje pri organizacijskem in tehničnem vodenju priprave in oblikovanja zdravil,
 • spozna farmacevtske tehnološke postopke, strojno opremo, surovine in ovojnico pri proizvodnji posameznih zdravilnih oblik,
 • se usposobi za izvajanje vzorčenja, analiznih in drugih laboratorijskih farmacevtskih opravil,
 • se usposobi za izvajanje tehnične kontrole in administrativnega poslovanja,
 • se usposobi za skladiščenje zdravil, surovin in drugega blaga v lekarni in industriji,
 • spozna osnove sistema kakovosti in vodenja dokumentacije v farmacevtski industriji,
 • spozna pomembnejše zdravilne učinkovine, njihovo sintezo, delovanje in stranske učinke,
 • se usposobi za pripravo, izdajanje ter dajanje navodil za zdravila, ki se izdajajo brez recepta, medicinskih pripomočkov, izdelkov za nego in varovanje zdravja ter veterinarskih zdravil, ki se izdajajo brez recepta,
 • spozna predpise o zdravilih in lekarniški dejavnosti ter lekarniško dokumentacijo,
 • obvlada osnove komunikacije s strankami in sodelavci,
 • se usposobi za delo v aseptičnih pogojih,
 • spozna pomen varstva in zdravja pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja,
 • se seznani s farmacevtsko strokovno terminologijo,
 • se usposobi za delo z računalnikom in spozna osnove informatike,
 • se usposobi za prvo pomoč,
 • spozna osnove kemijskega računanja,
 • razvija mišljenje, ki je potrebno za razvoj poklicne spretnosti,
 • povezuje pridobljeno teoretično in praktično znanje,
 • si razvija sposobnost natančnega opazovanja in kritičnega presojanja,
 • si razvija občutek za poklicno etiko v skladu s kodeksom etike farmacevtskih delavcev,
 • si razvija osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica, kot so odgovornost, natančnost, delavnost, samostojnost, kritičnost, komunikativnost, vztrajnost, kreativnost in sposobnost skupinsko delo.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Zdravstvena vzgoja in mikrobiologija

  ustno, vaje

  Strojeslovje in regulacije

  ustno, vaje

  Farmakognozija

  ustno

  Farmacevtska kemija

  ustno

  Farmacevtska tehnologija

  ustno, vaje

  Kontrolne in analizne metode v farmaciji

  ustno

  Socialna farmacija in osnove kakovosti

  ustno

  Praktični pouk

  ocenjevanje storitve in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • farmacevtska kemija.

  Izbirni del

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.