SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GEODETSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 40.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 6. 2000

1. IME PREDMETA

FOTOGRAMETRIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

68

136

skupaj

68

68

136


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna fotografijo kot uporaben vir za metrične namene,

 • spozna postopke in načine izdelave geodetske dokumentacije na podlagi fotoposnetka,

 • se seznani z modernimi metodami pridobivanja in podajanja fizičnih in metričnih informacij na podlagi fotografskih postopkov,

 • izuri se za dela, ki so potrebna pred aero ali terestričnim snemanjem,

 • spozna inštrumente za izvrednotenje posnetkov in kartiranje,

 • uri sposobnost prostorskega dojemanja in predstavljanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  Fotogrametrija

 • spozna uporabnost fotogrametrijskih postopkov

 • spozna lastnosti brezkontaktne meritve

 • Spozna povezanost fotogrametrije kot geodetske metode z matematiko in opisno geometrijo.

   

  Značilnosti FTG kot metode izmere in primerjava s klasičnimi geodetskimi metodami

 • primerja že usvojeno znanje o geodetskih metodah izmere z novo

 • navaja prednosti metode izmere

 • Povezuje fotogrametrijske metode izmere z izsledki in potrebami drugih panog.

   

  Elementi centralne projekcije

   

   

   

 • geometrične osnove

 • perspektiva - centralna projekcija

 • zna razložiti matematični odnos preslikave v centralni projekciji

 • definira in opiše elemente centralne projekcije

 •  

 • Pozna pomembnosti prostorske predstave.

   

  Fotografski posnetek

   

   

   

 • značilnosti

 • merilo

 • osnove fotografije

 • spozna lastnosti fotografije kot centralne projekcije

 • spozna faze fotografskega procesa

 • definira karakteristične točke posnetka, premice, ravnine in koordinatne sisteme

 • na dva načina izračuna merilo posnetka

 • Spozna pomen povezovanja znaj različnih strokovnih področij.

  Pridobiva občutek za vestnost in natančnost.

  Spozna pomen uporabe tehničnih sredstev v stroki.

  Vaja: izdelava geometričnega modela z označbami karakteristične točke in premice.

  Stereoskopsko opazovanje in merjenje

   

   

   

 • pogoji

 • postopki stereomerjenja

 • pripomočki

 • spozna način binokularnega gledanja pri človeku

 • praktično spozna izrabo stereogledanja za stereodojem

 • zna opisati pogoje za stereoefekt

 • pozna principe stereometrije

 • spozna pripomočke in priprave za stereomerjenje

 • spozna razne postopke stereogledanja

 • Razvija poklicno identifikacijo in natančnost.

  Spozna povezave stereogledanja s spoznanji o delovanju človeških oči.

  Vaja:

 • ogled stereopara posnetkov z žepnim stereoskopom,

 • prikaz anaglifnega postopka na več primerih.

 • Terestrično in aerosnemanje

   

   

   

 • shema procesa

 • kamere in oprema

 • načrt snemanja, plan dela

 • spozna oba načina snemanja

 • razlikuje oba načina in zna opisati prednosti enega ali drugega

 • zna opisati plan dela pred snemanjem glede na predpostavljene pogoje in terenska dela

 • Spozna pomen tehnike in s tem pogojenih metod in postopkov.

  Spozna pomen načrtovanja in organiziranja dela.

  Ponazoritev: prospekti snemalne opreme.

  Izvrednotenje posnetkov

   

   

   

 • metrično izvrednotenje

 • načini

 • monokomparator, stereokomparator

 • stereoizvrednotenje

 • razume princip merjenja na enem posnetku in na stereoparu

 • navede in opiše različne načine izvrednotenja

 • izpelje osnovne enačbe stereo FTG na osnovi grafičnega prikaza

 • pojasni načina rekonstrukcije žarkovja

 • Razvija čut za natančnost in sistematičnost.

   

  Analogno izvrednotenje stereopara

   

   

   

 • osnove

 • relativna orientacija

 • absolutna orientacija

 • zna razložiti pomen obeh pojmov, naloge in cilj

 • na konkretnem primeru zna določiti pojmovno razliko relativno: absolutno

 • Razvija občutek za primerjanje in vrednotenje.

  Prikaz: ogled av kasete.

  Analogni instrumenti

   

   

   

 • opis

 • relativna orientacija po Gruberju (neodvisni modeli in priorientacija)

 • absolutna orientacija

 • opiše analogne inštrumente glede na različne principe delovanja

 • zna komentirati enačbo vertikalne paralakse in jo grafično predstaviti

 • izvede postopek relativne orientacije po Gruberju

 • izvede absolutno orientacijo in opiše cilj (merilo, horizontiranje) - grafično in računsko

 • Razvija strokovni sistematični pristop do dela z instrumenti.

  Vaja:

 • ogled av kasete,

 • ogled avtografa,

 • ogled oddelka za fotogrametrijo na geodetskem zavodu in na igf.

 • Topografsko kartiranje - postopki

 • opiše postopek kartiranja že orientiranega modela

 • Razvija strokovno samozavest, sistematičnost in natančnost pri delu.

   

  Napake

   

   

   

 • orientacije stereopara

 • topografskega kartiranja

 • na osnovi postopka orientacije predvidi možne napake notranje, relativne in absolutne orientacije, topografskega kartiranja in komentira vpliv pogreškov na natančnost izvrednotenja

 • Razvija kritičen odnos do napak.

  Spozna meje natančnosti izvrednotenja in vpliv napak pri različnih postopkih.

  Spozna pomen natančnega in odgovornega dela.

   

  Analitično izvrednotenje

 • pojasni pojem analitičnega izvrednotenja

 • opiše cilj analitičnega izvrednotenja

 • Razvija čut za odgovornost za rezultat pri izpeljavi postopkov.

   

  Enoslikovna fotogrametrija

   

   

   

 • redresiranje

 • postopki redresiranja

 • opiše različne postopke redresiranja (grafično, optično-fotografsko, diferencialno)

 • Razvija čut za kritično presojo.

  Pridobiva poklicno samozavest.

  Demonstracija: slike in sheme inštrumentov.

  Približni postopki metričnega izvrednotenja

   

   

   

 • izvrednotenje z zrcalnim stereoskopom

 • določanje višine objekta na posnetku

 • zna določiti vrednosti slikovne baze, snemalne višine in merila posnetka

 • opiše izdelavo fotoskice

 • izračuna višino objekta iz vertikalnega posnetka

 • Razvija sposobnost za uporabo znanj v vsakdanjem življenju.

  Razvija natančnost in sistematičnost.

   

  Oslonilne točke

   

   

   

 • izbira

 • določanje koordinat

 • natančnost

 • zna optimalno izbrati položaj oslonilnih točk in ustrezno signalizacijo

 • spozna potrebna terenska dela pri signalizaciji

 • Razvija sistematičnost pri delu.

   

  Aerotriangulacija

   

   

   

 • radialna (x,y)

 • prostorska (x,y,H)

 • analitična

 • posebni postopki

 • spozna način določanja novih točk s fotogrametrično metodo

 • razloži faze vsake metode

 • pozna prednosti in pomanjkljivosti posamezne metode

 • Spozna pomen razvoja računalništva pri izvajanju aerotriangulacije.

  Spozna povezanost fotogrametrije z drugimi panogami.

   

  Nemetrično izvrednotenje

   

   

   

 • fotointerpretacija

 • daljinsko zaznavanje

 • razlikuje metrične informacije od pojmovnih, fizičnih opisov objektov in njihovih lastnosti (našteje primere)

 • sklepa o nivoju pomembnosti informacij

 • sklepa, katera panoga določeno informacijo potrebuje

 • spozna uporabnost EMV za daljinsko zaznavanje in princip sprejemanja s senzorjem

 • Spozna povezanost fotogrametrije z drugimi panogami.

   

  Globalni pozicijski sistem

   

   

   

 • satelitski sistemi

 • GPS in diferencialni GPS

 • primeri uporabe v geodeziji

 • spozna osnove o delovanju satelitskih sistemov, načinih merjenja z DGPS, uporabo v geodeziji

 • Spozna vlogo satelitske tehnologije v razvoju geodezije.

   

  Digitalna fotogrametrija

 • spozna uporabo računalniške tehnologije v fazah fotogrametrijskega izvrednotenja

 • Spozna povezanost fotogrametrije s sodobnimi tehnologijami.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • značilnosti fotogrametrije

 • Geodezija

 • klasične geodetske metode

 • elementi centralne projekcije

 • Opisna geometrija

  Matematika

 • prost. predstava preslikave

 • matematični odnos

 • fotografski posnetek

 • Matematika

 • merilo posnetka

 • terestrično in aerosnemanje

 • Geodezija

 • pripravljalna in terenska dela

 • izvrednotenje posnetkov

 • analogni inštrumenti

 • Matematika

  Matematika

 • osnovna enačba stereo fotogrametrije

 • merilo

 • horizontiranje

 • topografsko kartiranje

 • približni postopki metričnega izvrednotenja

 • oslonilne točke

 • aerotriangulacija

 • Geodezija

 • izdelava geodetskih načrtov

 • merilo

 • skica

 • izračun višin

 • navezava na geodetske točke

 • določanje G.-K. koordinat