SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GEODETSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 40.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 6. 2000

1. IME PREDMETA

GEODEZIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

105

 

105

2.

140

 

140

3.

140

 

140

4.

170

 

170

skupaj

555

 

555


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna svoj bodoči poklic,

 • osvoji temeljna teoretična znanja, potrebna za opravljanje nalog na različnih področjih geodezije,

 • spozna geodetska orodja, instrumentarij in metode dela, potrebne za izvedbo terenskih meritev,

 • se nauči učinkovito uporabljati žepne in osebne računalnike ter geodetsko programsko opremo,

 • razvija občutek za sistematičnost, natančnost in učinkovitost pri delu,

 • zna prenašati pridobljeno znanje na druge strokovnoteoretične predmete in v prakso,

 • pridobiva občutek za odgovornost pri samostojnem in skupinskem delu,

 • je sposoben pridobljeno znanje prenašati na konkretne naloge in jih samostojno reševati.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  GEODEZIJA

  Dijak

  Dijak

   

 • osnovni pojmi

 • zgodovinski razvoj geodezije

 • spozna temeljne strokovne pojme

 • spozna razvoj geodezije

 • Spozna vloge geodetske stroke v družbi.

   

  MERSKI SISTEMI

   

   

   

 • dolžinske enote

 • površinske enote

 • kotne enote

 • zna definirati različne enote za merjenje dolžin, površin in kotov

 • zna preračunavati količine med posameznimi enotami

 • pozna pomen definiranja merskih enot

 • Pridobiva občutek za velikost posameznih enot in njihovo vrednotenje.

   

  MERILA

   

   

   

 • pomanjšana merila

 • povečana merila

 • spozna običajna merila geodetskih načrtov in kart

 • zna preračunavati dolžine in kote med merili

 • zna uporabljati karte in načrte na terenu

 • Razvija čut za orientacijo in prostorsko predstavljivost pri uporabi kart na terenu.

   

  PREPROSTA GEODETSKA ORODJA

   

   

   

 • trasirka

 • grezilo

 • merski trak

 • merjenje dolžin

 • spozna osnovna orodja, ki se uporabljajo pri terenskih meritvah

 • zna izmeriti dolžino z merskim trakom

 • se nauči reducirati dolžino na horizont

 • se seznani s komparacijo merskega traku

 • razume enačbo traku

 • Razvija občutek za natančnost in oceno natančnosti pri meritvah.

   

  LIBELE

   

   

   

 • cevna libela

 • dozna libela

 • preizkušnja in rektifikacija

 • vrste libel

 • postopično orodje

 • razlikuje med cevno in dozno libelo in ju zna uporabiti

 • se nauči rektificirati libele

 • spozna pojem višinske razlike

 • izračuna naklon podlage na osnovi preteka libele

 • Razvija čut za natančnost.

   

  OSNOVE OPTIKE

   

   

   

 • odboj in lom svetlobe

 • kotne prizme

 • leče

 • mikroskop

 • daljnogled

 • razume osnovne zakone geometrijske optike

 • definira lom in odboj svetlobe

 • spozna uporabo kotnih prizem

 • loči med zbiralnimi in razpršilnimi lečami

 • definira dioptrično enačbo in povečavo leče

 • razume princip delovanja daljnogleda in mikroskopa

 • Spozna nujnost povezovanja teoretičnega in praktičnega znanja.

   

  TEODOLIT

   

   

   

 • definicija kotov

 • sestavni deli teodolita

 • merjenje horizontalnih kotov

 • merjenje vertikalnih kotov in zenitnih distanc

 • preizkušnja in rektifikacija teodolita

 • definira horizontalni kot, višinski kot in zenitno distanco

 • našteje sestavne dele teodolita in opiše njihovo funkcijo

 • razume delovanje teodolita

 • obvlada delo s teodolitom

 • se nauči vrstnega reda preizkusa pogojev teodolita

 • Razvija čut za samostojnost in odgovornost pri delu.

   

  GAUSS-KRUGERJEVA PROJEKCIJA IN KOORDINATNI SISTEM

   

   

   

 • oblika in dimenzije Zemlje

 • projekcija zemeljskega površja na ravnino

 • koordinatni sistem

 • delitev G.-K. cone na trigonometrične sekcije in detajlne liste ter skice

 • loči med fizičnim površjem Zemlje in aproksimacijami njene oblike

 • spozna pojem projekcije

 • pozna delitev na detajlne liste in skice

 • osvoji pojme G.-K. sistem, G.-K. cona, G.-K. projekcija in G.-K. koordinata

 • Razvija prostorsko predstavljivost.

   

  MREŽE GEODETSKIH TOČK

   

   

   

 • trigomometrična mreža

 • poligonska mreža

 • linijska mreža

 • loči med geodetskimi in detajlnimi točkami

 • spozna pomen geodetskih točk za terensko delo

 • definira pojme trigonometrična, poligonska in linijska točka

 • Se navaja na princip "iz velikega v malo".

   

  KOORDINATNI RAČUN

 • definira koordinato točke

 • loči med pravokotnimi in polarnimi koordinatami točke

 • zna izračunati polarne koordinate iz pravokotnih in obratno

 • Pridobiva občutek za potrebno natančnost pri preračunavanju števil.

   

  POLIGONSKA MREŽA

   

   

   

 • oblike poligonov

 • računanje koordinat poligonskih točk

 • razvijanje poligonske mreže

 • posredna merjenja v poligonih

 • prosti in busolni poligoni

 • definira pojem poligon

 • spozna vrste in oblike poligonov

 • zna rešiti splošni ravninski trikotnik

 • zna izračunati koordinate poligonskih točk

 • zna določiti najugodnejši položaj poligonske točke na terenu

 • opiše stabilizacijo poligonske točke

 • Razvija čut za natančnost pri delu.

   

  LINIJSKA MREŽA

   

   

   

 • razvijanje linijske mreže

 • skica linijske mreže

 • računanje koordinat linijskih točk

 • zna izračunati koordinate linijskih točk

 • zna določiti najugodnejši položaj linijske točke na terenu

 • Razvija natančnost in sistematičnost pri delu.

   

  ORTOGONALNA IZMERA

   

   

   

 • princip ortogonalne izmere

 • priprava detajlnih skic

 • računanje koordinat detajlnih točk

 • izvajanje izmere

 • razume princip ortogonalne izmere

 • zna izračunati koordinate detajlnih točk

 • zna izvesti ortogonalno izmero na terenu

 • Pridobiva občutek za natančnost detajlne izmere.

   

  NAPAKE (POGREŠKI) MERJENJ

   

   

   

 • merila natančnosti

 • napake pri merjenju dolžin z merskimi trakovi

 • napake pri merjenju kotov

 • definira napako merjenja in vrste napak, ki pri meritvah nastopajo

 • našteje merila za natančnost

 • razloži vzroke za napake pri merjenju kotov in dolžin

 • zna oceniti napako, ki nastane pri merjenju kota ali dolžine

 • razume vzroke za nastajanje napak pri meritvah

 • Pridobiva občutek za vrednotenje natančnosti merjenj.

   

  NIVELIRANJE

   

   

   

 • višinomerstvo

 • preprosta nivelacijska orodja

 • nivelir

 • late in podložke

 • princip niveliranja

 • generalni nivelman

 • detajlni nivelman

 • preizkušnja in rektifikacija nivelirja

 • napake pri niveliranju

 • stabilizacija in mreže višinskih točk

 • precizno niveliranje

 • loči med horizontalno in višinsko izmero

 • definira pojma nadmorska višina in višinska razlika

 • našteje vrste višinomerstva in opredeli njihovo natančnost

 • pozna nivelir in dodatno opremo za niveliranje

 • zna računati nadmorske višine točk

 • osvoji delo z nivelirjem

 • spozna princip niveliranja

 • spozna vrste nivelmanov

 • spozna razlike med detaljnim in generalnim nivelmanom

 • Pridobi občutek za delo z merilnimi instrumenti.

  Razvija občutek za odgovornost in natančnost pri delu.

   

  UPODABLJANJE RELIEFA

   

   

   

 • načini upodabljanja reliefa

 • značilne terenske oblike

 • analiza terena

 • spozna načine upodabljanja reliefa na kartah in načrtih

 • definira karakteristične črte terena

 • pozna pomen detajlne izmere za višinsko predstavo na kartah in načrtih

 • Pridobiva občutek za prostorsko predstavljivost različnih oblik terena.

   

  TAHIMETRIJA

   

   

   

 • pojem orientacije, orientacijski kot

 • trinitna tahimetrija

 • avtoredukcijska tahimetrija

 • nivelacijska tahimetrija

 • elektronska tahimetrija

 • pozna pomen polarne izmere

 • definira pojma orientacija in orientacijski kot

 • razlikuje med vrstami tahimetrije

 • izračuna koordinate detajlnih točk

 • spozna instrumentarij za izvajanje tahimetrične izmere

 • Razvija prostorsko predstavljivost.

   

  RAZDALJEMERI

   

   

   

 • optični razdaljemeri

 • elektrooptični razdaljemeri

 • elektronski tahimeter

 • spozna optične razdaljemere in njihovo vlogo v zgodovini

 • loči med faznimi in impulznimi razdaljemeri

 • spozna delovanje sodobnih razdaljemerov

 • spozna elektronski tahimeter

 • Razvije čut za natančnost.

  Razume pomen natančnega merjenja razdalj.

   

  UREZI

   

   

   

 • zunanji urez

 • notranji urez

 • geodetski četverokotnik

 • loči med notranjim in zunanjim urezom

 • zna izračunati koordinate geodetskih točk, določenih z urezom

 • usvoji pojem geodetski četverokotnik

 • Razvija sistematičnost in natančnost pri delu.

   

  GRAFIČNA IZMERA

   

   

   

 • merska miza

 • kipregl

 • karti

 • pozna pomen grafične izmere v zgodovini

 • razlikuje med pojmoma položaj in koordinate

 • seznani se z delovanjem instrumentov za grafično izmero

 • Pridobi občutek za delo z merilnimi instrumenti.

   

  OSNOVE MATEMATIČNE STATISTIKE

   

   

   

 • osnovni statistični pojmi

 • porazdelitve

 • zakon o prenosu napak

 • uteži in splošna aritmetična sredina

 • definira osnovne statistične pojme

 • zna uporabiti zakon o prenosu napak v enostavnih primerih

 • razlikuje med pojmoma navadna in splošna aritmetična sredina

 • Pridobi občutek za vpliv natančnosti meritev na natančnost rezultatov.

   

  MATRIKE

   

   

   

 • vrste matrik

 • matrične operacije

 • definira matriko in matrične operacije

 • računa z matrikami

 • Razvija občutek za natančnost.

   

  OBLIKA IN VELIKOST ZEMLJE

   

   

   

 • redukcija na ničelni nivo

 • vpliv ukrivljenosti Zemlje na situacijo

 • deformacija GK projekcije

 • spozna razliko med Zemljo kot nebesnim telesom in elipsoidom kot geometrijskim telesom

 • zna oceniti vpliv ukrivljenosti Zemlje na situacijo

 • zna oceniti natančnost načrta na sredini in proti robu

 •  

 • Razvija sposobnost vrednotenja rezultatov pridobljenih po različnih metodah.

   

  TRIANGULACIJA

   

   

   

 • opis triangulacijske mreže

 • merjenje horizontalnih kotov v triangulaciji

 • spozna potrebo po geodetskih mrežah

 • zna izmeriti horizontalne kote in spozna napake teh meritev

 • spozna načine meritev velikih dimenzij

 • Razvija občutek za natančnost in oceno napak.

   

  PRAKTIČNA GEODEZIJA

   

   

   

 • projekt, prenos projekta v naravo

 • deformacije črt in kotov na načrtu

 • zna si predstavljati načrt novega objekta in ga prenesti s papirja v naravo

 • zna oceniti natančnost dimenzij na načrtu

 • Spozna pomen dobrega sodelovanja s projektanti in izvajalci

  Razvija občutek za oceno napak, ki nastajajo pri načrtovanju in gradnji objekta.

   

  ZAKOLIČEVANJE

   

   

   

 • metode zakoličevanja

 • zakoličevanje linij, kotov in smeri

 • zakoličevanje krogovih lokov

 • prenos višin v naravo

 • prehodnice

 • pozna različne metode zakoličevanja točk in natančnost le teh

 • zna oceniti, kje so viri napak pri zakoličevanju

 • zna opredeliti praktične probleme, ki nastanejo pri prenosu projekta v naravo

 • Razvija sposobnost analitičnega mišljenja pri reševanju praktičnih problemov.

  Razvija poklicno samozavest.

   

  RAČUNANJE KUBATUR ZEMELJSKIH DEL

 • zna računati obseg zemeljskih del

 • zna oceniti strošek zemeljskih del v ceni gradnje objekta

 • Razvija sposobnost realnega vrednotenja količin.

   

  GEODETSKA DELA V GRADBENIŠTVU

   

   

   

 • hidrogradnje

 • gradnja cest, predorov, mostov in železnic

 • spozna metode zakoličevanja

 • zna določiti vertikale z zenitlotom

 • zna meriti posedanja

 • Spozna pomen sodelovanja geodezije kot vede v gradnji objekta.

  Spozna pomen dobrega sodelovanja in timskega dela projektantov, izvajalcev in geodetov.

   

  TRIGONOMETRIČNO VIŠINOMERSTVO

 • zna določiti nadmorsko višino trigonometričnih točk

 • Razvija čut za natančnost in sistematičnost.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Snov celotnega predmeta je tesno povezana s predmetom praktični pouk.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • preprosta geodetska orodja

 • Matematika

 • pravokotni trikotnik, kotne funkcije

 • osnove optike

 • Fizika

 • odboj svetlobe, lom svetlobe, dioptrična enačba

 • gauss-krugerjeva projekcija in koordinatni sistem

 • Izdelava geodetskih načrtov

 • projekcija, delitev g.-k. projekcije

 • koordinatni račun

 • poligonska mreža

 • Matematika

 • pravokotne in polarne koordinate

 • reševanje splošnega ravninskega trikotnika

 • ortogonalna izmera

 • upodabljanje reliefa

 • Izdelava geodetskih načrtov

 • kartiranje ortogonalne izmere, detajlne skice

 • načini upodabljanja reliefa na kartah in načrtih

 • razdaljemeri

 • Fizika

 • valovanje, elektromagnetni spekter

 • urezi

 • Matematika

 • adicijski izreki

 • grafična izmera

 • Kataster

 • grafična določitev položaja

 • oblika in velikost zemlje

 • Matematika

 • telesa, polarni koordinatni sistemi